Pháp Lý Doanh Nghiệp - Replus

Pháp Lý Doanh Nghiệp - Replus

Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn - Chúng tôi số 2, không ai số 1

Operating as usual

09/05/2022

THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
✍ Thành Lập Công Ty/Hộ Kinh Doanh
- 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑢̛̃𝑢 ℎ𝑎̣𝑛
- 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛
- 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑢̛ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
- 𝐻𝑜̣̂ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎́ 𝑡ℎ𝑒̂̉
- 𝐶ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ/𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛/Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ

✍ Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Kinh Doanh
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑟𝑢́𝑡 𝑣𝑜̂́𝑛, 𝑔𝑜́𝑝 𝑣𝑜̂́𝑛
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖, 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ
- 𝑇𝑎̆𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑣𝑜̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑒̣̂ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
- 𝑇𝑎̣𝑚 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ

✍ Dịch vụ khác:
𝘉𝘢̉𝘰 𝘩𝘰̣̂ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶, 𝘯𝘩𝘢̃𝘯 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶, Đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘮𝘢̃ 𝘷𝘢̣𝘤𝘩, 𝘎𝘪𝘢̂́𝘺 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘝𝘚𝘛𝘗, 𝘗𝘊𝘊𝘊, 𝘈𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩-𝘵𝘳𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘶̛̣,...

☏ Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0932 678 626
℡ 0938 168 656 (Mr. Mừng)
℡ 0938 279 656 (Mr. Nghĩa)
🌐 Website: https://replus.vn/
💌 Email: [email protected]
🍀 REPLUS - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KẾT NỐI THÀNH CÔNG 🍀

21/04/2022

𝘛𝘏𝘈̀𝘕𝘏 𝘓𝘈̣̂𝘗 𝘊𝘖̂𝘕𝘎 𝘛𝘠/𝘏𝘖̣̂ 𝘒𝘐𝘕𝘏 𝘋𝘖𝘈𝘕𝘏
- 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘛𝘳𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘩𝘢̣𝘯
- 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘊𝘰̂̉ 𝘗𝘩𝘢̂̀𝘯
- 𝘋𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘶̛ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯
- 𝘏𝘰̣̂ 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘢́ 𝘵𝘩𝘦̂̉
- 𝘊𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘢́𝘯𝘩/𝘝𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯

𝘛𝘏𝘈𝘠 Đ𝘖̂̉𝘐 𝘕𝘖̣̂𝘐 𝘋𝘜𝘕𝘎 Đ𝘈̆𝘕𝘎 𝘒𝘠́ 𝘒𝘐𝘕𝘏 𝘋𝘖𝘈𝘕𝘏
- 𝘛𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘦̂𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺, 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 đ𝘰̂̉𝘪 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺
- 𝘛𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘶̣ 𝘴𝘰̛̉ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺
- 𝘛𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺, 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̂́𝘯 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯, 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘳𝘶́𝘵 𝘷𝘰̂́𝘯, 𝘨𝘰́𝘱 𝘷𝘰̂́𝘯
- 𝘛𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪 𝘕𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵
- 𝘛𝘩𝘢𝘺 đ𝘰̂̉𝘪, 𝘣𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘦̂̀ 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩
- 𝘛𝘢̆𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘷𝘰̂́𝘯 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘦̣̂ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺

𝘛𝘈̣𝘔 𝘕𝘎𝘜̛𝘕𝘎, 𝘎𝘐𝘈̉𝘐 𝘛𝘏𝘌̂̉

𝘋𝘐̣𝘊𝘏 𝘝𝘜̣ 𝘒𝘏𝘈́𝘊:
𝘉𝘢̉𝘰 𝘩𝘰̣̂ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶, 𝘯𝘩𝘢̃𝘯 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶, Đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘮𝘢̃ 𝘷𝘢̣𝘤𝘩, 𝘎𝘪𝘢̂́𝘺 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘈𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘝𝘚𝘛𝘗, 𝘗𝘊𝘊𝘊, 𝘈𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩-𝘵𝘳𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘶̛̣,...

☏ Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0932 678 626
℡ 0938 168 656 (Mr. Mừng)
℡ 0938 279 656 (Mr. Nghĩa)
🌐 Website: https://replus.vn/
💌 Email: [email protected]
🍀 REPLUS - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KẾT NỐI THÀNH CÔNG 🍀

19/04/2022

QUY TRÌNH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

𝑻𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒖̣𝒄 đ𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒐 đ𝒐̂̉𝒊, 𝒎𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈. Đ𝒆̂̉ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊, 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 𝑮𝒊𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒐̂́ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈.

Theo quy định của Luật chăn nuôi 2018 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP, Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện về cơ sở vật chất:
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑖̣ 𝑜̂ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑎̣𝑖, ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖;

𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘ℎ𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎̂̀𝑢 𝑟𝑎, 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑐ℎ𝑒́𝑜;

𝐷𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑐ℎ𝑒́𝑜, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖; 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚; 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑙𝑢̛𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̂́𝑦 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡;

Điều kiện về kỹ thuật:
𝐶𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝;

𝐶𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑡𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 (𝑐𝑎́𝑡 𝑠𝑎̣𝑛, 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖, 𝑏𝑢̣𝑖) 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚; 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑢 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚; 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑚𝑜̣𝑡; 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑜𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔; 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑜̣̂, 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡;

𝐶𝑜́ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣, 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ đ𝑜 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑖̣𝑛ℎ, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ;

𝐶𝑜́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡;

𝐶𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑎́𝑛, 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑐ℎ𝑒́𝑜 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ;

𝐶𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

Điều kiện về nhân sự:
𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖, 𝑡ℎ𝑢́ 𝑦, 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ;

☏ Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0932 678 626
℡ 0938 168 656 (Mr. Mừng)
℡ 0938 279 656 (Mr. Nghĩa)
🌐 Website: https://replus.vn/
💌 Email: [email protected]
🍀 REPLUS - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KẾT NỐI THÀNH CÔNG 🍀

06/04/2022

➾ THỦ TỤC PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP
- 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝: 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛, …
- 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ
- Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛
- 𝑇ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝐾𝐾𝐷: 𝑡𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉, 𝑣𝑜̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑒̣̂, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡, ...
- 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎̂́𝑢, ...

➾ XIN CÁC GIẤY PHÉP CON
- 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚
- 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑃𝐶𝐶𝐶
- 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ – 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̣
- 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖, ...

➾ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

☏ Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0932 678 626
℡ 0938 168 656 (Mr. Mừng)
℡ 0938 279 656 (Mr. Nghĩa)
🌐 Website: https://replus.vn/
💌 Email: [email protected]
🍀 REPLUS - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KẾT NỐI THÀNH CÔNG 🍀

04/04/2022

REPLUS THÔNG BÁO NGHỈ LỄ:
- Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)
- Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

04/04/2022

🔥 KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG - MỪNG ĐẠI LỄ LỚN
Văn phòng ảo Replus ưu đãi đặc biệt

♻️ Chỉ 0Đ nhưng vẫn phủ sóng thương hiệu;
♻️ Tiết kiệm đến 90% ngân sách công ty;
♻️ Địa chỉ kinh doanh tọa lạc ngay “điểm vàng” của TP.HCM;
♻️ Sở hữu full tiện ích của một văn phòng đẳng cấp;
♻️ Tự tin khẳng định vị thế, dễ tiếp khách, tự tin đàm phán;
♻️ Bảng tên đặt sánh ngang cùng tập đoàn nổi tiếng trong tòa nhà.
Nhất định phải chọn văn phòng ảo Replus!
▶️▶️▶️ Vị trí tuyệt đẹp của văn phòng ảo Replus là lợi thế tuyệt đối để doanh nghiệp tận dụng quảng bá thương hiệu, chẳng lo “chật vật” chạy quảng cáo tốn kém.

🔥🔥🔥 ĐẶC BIỆT: Nhân dịp đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Replus tung ra loạt khuyến mãi hấp dẫn
💥 Văn phòng ảo: Combo VPA gói ECOM 2 năm giá 9.504.000đ
💥 COMBO VPA + GPKD: Khi thuê văn phòng ảo khách hàng được giảm giá phí đăng ký thủ tục thành lập doanh nghiệp chỉ còn 1.000.000đ
💥 Miễn phí 12 tháng bảng tên cố định tại văn phòng

☎ Liên hệ Hotline Replus 0932678626 để chớp ngay ưu đãi, nhận tư vấn báo giá chi tiết nhất!
▪️ Tìm hiểu thêm về dịch vụ văn phòng ảo và các lợi ích đi kèm của Replus ngay tại: https://replus.com.vn/bang-gia-dich-vu-van-phong-ao/
▪️ Hotline: 0932 678 626 - 028 6288 3088
▪️ Website: replus.com.vn - replus.vn
▪️ Email: [email protected]

30/03/2022

BẠN ƠI ĐỪNG TỰ TI NỮA…
😍 CÓ ĐỊA CHỈ ĐẸP CHO BẠN ĐKKD RỒI ĐÂY!

❌ Không còn tự ti khi tiếp đón đối tác trong không gian - tiện nghi thiếu thốn.
❌ Không còn phải “thắt lưng buộc bụng” vì chi phí thuê văn phòng quá lớn.
Bằng sự linh hoạt và tiết kiệm, văn phòng ảo Replus chính là vũ khí lợi hại giúp doanh nghiệp bứt tốc vươn lên, tối đa hóa lợi nhuận.
🔥 Bạn đã sẵn sàng để đón nhận cơ hội tiết kiệm chi phí – rút ngắn đích đến thành công mà Replus trao cho bạn chứ?

Cùng văn phòng ảo Replus lấy lại tự tin doanh nghiệp bằng 7 lợi thế sau:
♻️ Tòa nhà hạng sang, tạo hình ảnh văn phòng đẳng cấp
♻️ Hỗ trợ tiếp nhận thư từ, bưu phẩm, lưu trữ và chuyển tiếp theo yêu cầu
♻️ Đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp sẵn sàng đại diện doanh nghiệp bạn tiếp đón khách hàng, hỗ trợ thông tin
♻️ Dịch vụ tiện ích văn phòng miễn phí wifi, trà nước, coffee, bánh ngọt… vô hạn
♻️ Sảnh tiếp khách, phòng họp sang trọng đẳng cấp
♻️ Địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD, tư vấn miễn phí dịch vụ pháp lý
♻️ Cắt giảm hoàn toàn chi phí ban đầu, cơ vật chất, nhân viên, chi phí phát sinh hàng tháng,...

Inbox Replus ngay hoặc gọi vào Hotline 0932 678 626 - 028 6288 3088 để nhận bảng báo giá chi tiết!

▪️ Hotline Replus: 0932 678 626 - 028 6288 3088
▪️ Email: [email protected]
▪️ Website: replus.vn

23/03/2022

⁂ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ⁂
----------------------------------♛----------------------------------
➤ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là việc Nhà đầu tư thay đổi các thông tin của Dự án khác sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế, và thông tin mới thay đổi trên Giấy chứng nhận đầu tư phải KHÁC thông tin mà Nhà đầu tư đã được cấp.

➤ Theo đó, Nhà đầu tư phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) nếu thực hiện một trong cách thay đổi sau đây:

⇢ Thay đổi Tên của Chủ đầu tư; hoặc/và Thay đổi Tên Dự án;

⇢ Thay đổi các yếu tố như:
✯ Mục tiêu và Quy mô của Dự án;
✯ Địa điểm mà dự án tọa lạc;
✯ Diện tích phần đất mà dự án sử dụng;
✯ Các thông tin liên quan đến vốn đầu tư và tiến độ góp vốn;
✯ Tiến độ thực hiện cũng như thời hạn và thời gian hoạt động của dự án.

⇢ Thay đổi GCNĐKĐT khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

⇢ Thay đổi GCNĐKĐT khi chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.

⇢ Thay đổi GCNĐKĐT khi chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.

⇢ Thay đổi GCNĐKĐT sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp.

⇢ Thay đổi GCNĐKĐT khi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh
----------------------------------♛----------------------------------
Để biết thêm thông tin về thủ tục vui lòng liên hệ:
0938 168 656 (Mr. Mừng)
0938 279 656 (Mr. Nghĩa)
🌐 Website: https://replus.vn/
💌 Email: [email protected]
🍀 REPLUS - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP - KẾT NỐI THÀNH CÔNG 🍀

Telephone

Address


Số 72, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City
700000

Other Business consultants in Ho Chi Minh City (show all)
Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC Awareness id Strategic Public Relations-CÔNG TY PR CHIẾN LƯỢC
92 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Sử dụng PR Chiến lược để giúp các công ty, thương hiệu thu hút nhà đầu tư v

SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training SPECTRA - Singapore Professional Education, Consultancy & Training
51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1, HCMC, Vietnam
Ho Chi Minh City, 700000

www.spectrasingapore.com SPECTRA Consultancy (S) Pte Ltd is a professional education, consultancy and training company with offices in Singapore, Ho Chi Minh City and Hanoi. For more information, contact [email protected]

Mobile V Store Mobile V Store
449 Hương Lộ 2, Bình Trị đông, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

những sản phẩm đẹp nhất mới nhất

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Okinaki Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
210 Bến Mễ Cốc Phường 15 Quận 8 TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn du học, Tư vấn Xuất Khẩu Lao động Nhật Bản

EVOGYM - Setup Phòng Tập EVOGYM - Setup Phòng Tập
125 Song Hành, Khu Phố 6, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

EVOGYM là công ty nhập khẩu, phân phối máy tập gym chính hãng và tư vấn giải pháp toàn diện cho phòng tập.

Đa chức năng Hương Thị Platinum Đa chức năng Hương Thị Platinum
365 Cộng Hòa , Phường 13 Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Mỹ phẩm Hương Thị Platinum do nghệ sĩ Việt Hương sản xuất nhằm tôn vinh và bảo vệ vẻ đẹp người phụ nữ nói chung và phụ nữ Á Đông nói riêng

Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng Căn hộ Bcons - căn hộ lý tưởng
Tòa Nhà Bcons Tower 2, Số 42/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp thông tin xác thực và uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và đầu tư. Cam kết hỗ trợ tư vấn báo giá nhiệt tình, tận tâm và đặt chữ tín lên hàng đầu.

Violet_Shop Violet_Shop
491/1 Lê Văn Sỹ - Phường 12 - Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Hàng nhập Quảng Châu - An Đông Cao Cấp . ❤️ Chuyên cung cấp mặt hàng thời trang sỉ & lẻ,

Azgad Agency Azgad Agency
219C - 219D đường Số 2, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Triển khai bán hàng đa kênh cho các doanh nghiệp, cửa hàng trên toàn quốc. Là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

BNI Quality Chapter BNI Quality Chapter
Ho Chi Minh City

Tổ chức kết nối thương mại lớn nhất dành cho doanh nghiệp trên khắp thế giới tại Việt Nam.

TiBi Marketing TiBi Marketing
235/28 Nam Kì Khởi Nghĩa P.7 Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn Marketing doanh nghiệp Online và Offline