Boro Home

Boro Home

Comments

Một chiếc tranh tường hôm trước mình vẽ.
Nay vào đủ bộ giường nệm tủ cưng ghê chua nè ♡
Một lựa chọn mới cho căn hộ OT Bến Vân Đồn Q4 mới toanh cho các bạn nhé !
𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘤𝘢𝘰 𝘳𝘰𝘰𝘧𝘵𝘰𝘱 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘𝘶ậ𝘯 1 𝘯è 𝘤á𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘦𝘮 ư𝘪 ♡
------------------------------------------------------------------
𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 đẹ𝘱 𝘯𝘩ư 𝘷ầ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘩ế𝘵 𝘯𝘩𝘢 ♡
𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘.1
𝘔ù𝘢 𝘤𝘢𝘰 đ𝘪ể𝘮 đế𝘯 𝘳ồ𝘪 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩â𝘯 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é !
𝘉ạ𝘯 𝘯à𝘰 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘲𝘶𝘢 đâ𝘺 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯à𝘺 😊
#Borohome #room #roomdecor #roomforrent #homedecor #setuphomestudio #setuproom #phongchothue #canhodichvuchothue #canhodichvu #canhomini
𝘛ế𝘵 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘩ế𝘵
𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 đẹ𝘱 𝘯𝘩ư 𝘷ầ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘩ế𝘵 𝘯𝘩𝘢 ♡
𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘.1
𝘔ù𝘢 𝘤𝘢𝘰 đ𝘪ể𝘮 đế𝘯 𝘳ồ𝘪 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩â𝘯 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é !
𝘉ạ𝘯 𝘯à𝘰 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘲𝘶𝘢 đâ𝘺 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯à𝘺 😊


#Borohome #room #roomdecor #roomforrent #homedecor #setuphomestudio #setuproom #phongchothue #phongchothue #canhodichvu #canhomini
Khai Xuân đi nào các bạn mình ơi

#BoroHome #Phongchothue #roomforrent #phongtrungtam #studio #phongchothuequan1 #phongdep #setuphome #setupphong #homestaySaiGon
𝘔ộ𝘵 𝘨ó𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘰 đấ𝘺 𝘮à 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 đã 𝘣à𝘺 𝘵𝘳í

𝘚ự đơ𝘯 𝘨𝘪ả𝘯 𝘯𝘩ỏ 𝘯𝘩ắ𝘯 𝘯à𝘺 𝘹ứ𝘯𝘨 đá𝘯𝘨 đượ𝘤 10 đ𝘪ể𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘯é𝘵 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹ắ𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯à𝘺 :)

#Borohome #CHDV #canhodichvu #phongchothue #canhomini #roomforrent #home #phongdep #setuphome
𝘔ỗ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ặ𝘯𝘨 𝘩à𝘯𝘩 𝘵𝘳ì𝘯𝘩. 𝘟𝘶ấ𝘵 𝘱𝘩á𝘵, 𝘭ặ𝘯 𝘭ộ𝘪, đế𝘯 𝘯ơ𝘪, 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘷ề. 𝘔ụ𝘤 đí𝘤𝘩 𝘤𝘶ố𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘭à đặ𝘵 𝘤𝘩â𝘯 𝘵ớ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘹ứ 𝘴ở 𝘯à𝘰 đó, 𝘮à 𝘭à 𝘵𝘩ấ𝘶 𝘩𝘪ể𝘶 𝘷à 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘰ạ𝘤𝘩 đượ𝘤 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮ớ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ả𝘪 𝘵ạ𝘰 𝘵ừ 𝘵ầ𝘯𝘨 𝘴â𝘯 𝘵𝘩ượ𝘯𝘨 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 ấ𝘮 á𝘱

#Borohome #CHDV #canhodichvu #phongchothue #canhomini #roomforrent #home #phongdep #setuphome
𝘒𝘩𝘢𝘪 𝘟𝘶â𝘯 𝘵𝘩𝘶ậ𝘯 𝘭ợ𝘪 !
𝘛𝘩ươ𝘯𝘨 𝘤𝘩ú𝘤 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘲𝘶ý 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘩à𝘯𝘨 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ộ𝘵 𝘯ă𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘣ì𝘯𝘩 𝘢𝘯, 𝘱𝘩á𝘵 𝘵à𝘪
#BoroHome #Roomforrent #studio #Phongchothue #canhodichvu #canhomini
𝘒𝘩á𝘤𝘩 𝘮ì𝘯𝘩 đã 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩ủ 𝘤𝘩ố𝘵 𝘤ọ𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘛ế𝘵 𝘤ả 𝘳ồ𝘪 𝘯à𝘺
𝘕𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘭ê𝘯 𝘮ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 ơ𝘪 !

𝘓ỡ 𝘤ọ𝘤 1 𝘯𝘨à𝘺
𝘓ầ𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘮𝘶ố𝘯 𝘤ọ𝘤 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤𝘩ờ 𝘵𝘳ă𝘮 𝘯ă𝘮 đó 𝘯è ♡

𝘔ì𝘯𝘩 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘤𝘩ắ𝘯 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘭à𝘮 𝘣ạ𝘯 𝘵𝘩ấ𝘵 𝘷ọ𝘯𝘨 đâ𝘶. 𝘊ơ 𝘮à 𝘷ì 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘰 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘬𝘩á đầ𝘺 đủ 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪, 𝘯ộ𝘪 𝘵𝘩ấ𝘵, 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 á𝘯𝘩 𝘴á𝘯𝘨 𝘵ự 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘷à 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰á𝘯𝘨 𝘮á𝘵 𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩 𝘯ữ𝘢 𝘤𝘩ớ

𝘝ậ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘤ò𝘯 𝘤𝘩ầ𝘯 𝘤𝘩ừ 𝘨ì 𝘯ữ𝘢 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘤𝘩𝘰 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘪ề𝘯 đê đượ𝘤 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘛ế𝘵 𝘺ê𝘯 𝘵â𝘮 𝘷à𝘰 đ𝘪 𝘩ọ𝘤, đ𝘪 𝘭à𝘮 𝘷ậ𝘺 𝘵𝘢 🥰🥰🥰

Phòng này sold nhé mn ơi !

#BoroHome #Chdv #CHDV #Canhodichvu #canhomini #studio #roomforrent #studio #homedecor #setuphome #phongchothue #Phongdep
Chiếc phòng mới này giành cho các bạn khách đang tìm thuê khu vực trung tâm Sài Gòn

Tọa lạc ngay hẻm trung tâm 18A Nguyễn Thị Minh Khai Dakao Quận 1 vị trí vô cùng trung tâm luôn này các tình yêu ơi !

#PhongChoThue #Canhodichvu #CHDV #Canho #Canhomini #studio #phongdep #Homedecor #setuphome
Boro Home mình hiện đã full chi nhánh 758 XVNT- Bình Thạnh
Cảm ơn các bạn luôn tin yêu và theo dõi các sản phẩm phòng studio-căn hộ dịch vụ bên mình nhé!

Mùa này nhà Boro Home tụi mình vẫn biết các bạn khách đã và đang phải rất cố gắng, thậm chí chật vật để đi tìm những chiếc phòng ưng ý, nơi ở an ninh cho mình trong thơi gian cận Tết.
Hiểu được mong muốn đó, bọn mình rất chia sẻ nhận giữ phòng qua Tết cho các bạn mong muốn tìm phòng-chdv ưng ý

Chiếc phòng mới này Boro Home xin được giới thiệu đến khách hàng là một chiếc studio balcony vô cùng lớn, sẽ rất hợp với bạn khách nào thích ánh sáng tự nhiên, hay trồng cây gieo rau này :)
Phòng được thiết kế đầy đủ tiện nghi, nội thất vẫn đang chờ chủ nhân mới tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm mặt tiền đường Huỳnh Đình Hai p14- Bình Thạnh, gần cụm các trường ĐH lớn như : Hồng Bàng, UEF, Hutech....

Đừng quên inbox cho tụi mình để trở thành chủ nhân chiếc studio xinh đẹp này sớm nhé !
#Phongchothue #Canhodichvu #PhongchothueBinhThanh #studio #chdv #CHDV #Phongdep #homedecor #setuphome #setupcanhodichvu
𝘓𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳
𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘮𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘬s 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 ♡

𝘋ườ𝘯𝘨 𝘯𝘩ư 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘮ọ𝘪 𝘭𝘰 𝘵𝘰𝘢𝘯, 𝘮ọ𝘪 𝘨á𝘯𝘩 𝘯ặ𝘯𝘨 đề𝘶 đượ𝘤 𝘵𝘳ú𝘵 𝘣ỏ, để 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘩 𝘬𝘩ắ𝘤 𝘭à 𝘺ê𝘯 ắ𝘯𝘨, 𝘭à 𝘤𝘩𝘢𝘯 𝘤𝘩ứ𝘢, 𝘭à 𝘣ì𝘯𝘩 𝘺ê𝘯.
𝘊ả𝘮 ơ𝘯 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤ố 𝘨ắ𝘯𝘨 â𝘮 𝘵𝘩ầ𝘮, 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘯𝘨ồ𝘪 đâ𝘺 để 𝘯𝘩ì𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘮ì𝘯𝘩, để 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩ả𝘯, để 𝘵𝘳ở 𝘷ề 𝘷ớ𝘪 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘮ì𝘯𝘩.

𝘊𝘶ố𝘪 𝘯ă𝘮.

#BoroHome #roomforrent #studio #phongchothue #phongdep #homedecor #setuphome
“𝚆𝚘𝚛𝚔 𝚑𝚊𝚛𝚍 𝚒𝚗 𝚜𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎, 𝚕𝚎𝚝 𝚜𝚞𝚌𝚌𝚎𝚜𝚜 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚗𝚘𝚒𝚜𝚎.”

#BoroHome #roomforrent #studio #homedecor #cănhộ #canhodichvu

Hổ trợ booking 24/24, tìm kiếm phòng, căn hộ dịch vụ cho thuê . Hổ trợ dịch vụ tư vấn thiết kế, decor, cải tạo Home, CHDV , vận hành cho thuê

Operating as usual

03/05/2022

𝘈𝘭𝘰 !.....
𝘓𝘪ê𝘯 𝘮ớ𝘪 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 𝘯è 𝘣ạ𝘯 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘪 đ𝘪
𝘈𝘭𝘰! ....
𝘓𝘪ê𝘯 để 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘮ì𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢 !
𝘖𝘬 𝘤𝘩ố𝘵 - 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢 😅

Sự dễ thương này tại Boro Home chúng mình !
Các bạn hãy tiếp tục theo dõi Boro Home bọn mình để có thể cập nhật tìm được những chiếc phòng xinh đẹp hơn nữa nhé !

12/04/2022

𝘔ộ𝘵 𝘨ó𝘤 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘵ừ 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵ô𝘪 𝘣à𝘺 𝘵𝘳í ♡
𝘝ẫ𝘯 𝘤â𝘶 𝘯ó𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 :" 𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 đế𝘯 𝘵𝘩𝘶ê 𝘯ó "

11/04/2022

𝘔ộ𝘵 𝘣𝘶ổ𝘪 𝘴á𝘯𝘨 𝘵ạ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘣ế𝘱 𝘵𝘳ê𝘯 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘰𝘧𝘵𝘰𝘱 𝘤ủ𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵ô𝘪
𝘏𝘪ệ𝘯 𝘣ọ𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘣à𝘺 𝘵𝘳í 𝘭ạ𝘪 𝘷à 𝘴ẵ𝘯 𝘴à𝘯𝘨 đó𝘯 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘮ớ𝘪 𝘷à𝘰 𝘤𝘶ố𝘪 𝘵𝘩á𝘯𝘨 04 𝘯à𝘺, 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘭ê𝘯 𝘯𝘩𝘢 !
------------------------------------------------------------------------
𝘛ọ𝘢 𝘭ạ𝘤 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘏ẻ𝘮 18𝘈 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘛𝘩ị 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘒𝘩𝘢𝘪 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘1
Đầ𝘺 đủ 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪, 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 á𝘯𝘩 𝘴á𝘯𝘨 𝘵ự 𝘯𝘩𝘪ê𝘯, 𝘳ộ𝘯𝘨 𝘳ã𝘪, 𝘬𝘩𝘶 𝘱𝘩ố 𝘥â𝘯 𝘵𝘳í 𝘤𝘢𝘰, 𝘷ă𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷à 𝘭ị𝘤𝘩 𝘴ự. 𝘊ò𝘯 𝘤𝘩ầ𝘯 𝘤𝘩ừ 𝘨ì 𝘯ữ𝘢 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 đặ𝘵 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘺 !
#𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨𝘤𝘩𝘰𝘵𝘩𝘶𝘦 #𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨𝘤𝘩𝘰𝘵𝘩𝘶𝘦𝘚𝘢𝘪𝘎𝘰𝘯 #𝘤𝘩𝘥𝘷 #𝘤𝘢𝘯𝘩𝘰𝘥𝘪𝘤𝘩𝘷𝘶
#𝘉𝘰𝘳𝘰𝘏𝘰𝘮𝘦 #𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰 #𝘩𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘢𝘺 #𝘩𝘰𝘮𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳

06/04/2022

Nắng !

02/04/2022

𝘉ạ𝘯 đã 𝘤ó 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘪ê𝘯𝘨 𝘮ì𝘯𝘩 𝘮ộ𝘵 𝘨ó𝘤 𝘣ì𝘯𝘩 𝘺ê𝘯 𝘯𝘩ư 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘺 𝘤𝘩ư𝘢?

Đó 𝘭à 𝘯ơ𝘪 𝘮ì𝘯𝘩 𝘴ẽ 𝘵𝘳ở 𝘷ề 𝘴𝘢𝘶 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨à𝘺 𝘥à𝘪, 𝘯ơ𝘪 𝘮ì𝘯𝘩 đượ𝘤 𝘥à𝘯𝘩 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘮ì𝘯𝘩, đượ𝘤 𝘳ũ 𝘣ỏ 𝘩ế𝘵 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 ư𝘶 𝘱𝘩𝘪ề𝘯, đượ𝘤 𝘵ĩ𝘯𝘩 𝘭ặ𝘯𝘨, đượ𝘤 𝘷ỗ 𝘷ề. 💛

04/03/2022

𝘔ộ𝘵 𝘤á𝘤𝘩 𝘣à𝘺 𝘵𝘳í 𝘤ă𝘯 𝘩ộ 𝘣𝘪ể𝘯 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘩𝘪ệ𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘏𝘢𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘶ộ𝘵 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 𝘥ự á𝘯 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘤ư 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣𝘪ể𝘯 𝘤𝘢𝘰 𝘤ấ𝘱 𝘔𝘦𝘳𝘮𝘢𝘪𝘥 𝘚𝘦𝘢𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘣ọ𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳í.

𝘉ạ𝘯 𝘤ó 𝘤ầ𝘯 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị 𝘤𝘩𝘰 1 𝘤𝘩𝘶𝘺ế𝘯 đ𝘪 𝘮ớ𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢 đì𝘯𝘩 𝘷à 𝘣ạ𝘯 𝘣è 𝘵ạ𝘪 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘱𝘩ố 𝘣𝘪ể𝘯 𝘝ũ𝘯𝘨 𝘛à𝘶, đừ𝘯𝘨 𝘯𝘨ầ𝘯 𝘯𝘨ạ𝘪 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘮ì𝘯𝘩 𝘯𝘩é

01/03/2022

𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ó 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘭ạ 𝘭ắ𝘮 ! 𝘉ạ𝘯 𝘣𝘪ế𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ó đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 ở 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘭á , 𝘤à𝘯𝘩 𝘤â𝘺, 𝘤á𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘦𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳í. 𝘕𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵 𝘯𝘩ỏ 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵ạ𝘰 𝘯ê𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘯é𝘵 𝘳𝘪ê𝘯𝘨 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘮à 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 .

𝘊ơ 𝘮à 𝘣ạ𝘯 𝘣𝘪ế𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮ộ𝘵 𝘷à𝘪 𝘭ầ𝘯 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘩à𝘯𝘨 𝘣ê𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 đế𝘯 𝘵𝘩𝘶ê 𝘷à 𝘵𝘳ã𝘪 𝘭ò𝘯𝘨, 𝘩ọ 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đị𝘯𝘩 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 𝘷ì 𝘤ơ 𝘣ả𝘯 𝘩ọ 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤ó 𝘥𝘶𝘺ê𝘯 𝘭ạ 𝘬ì, 𝘩ọ 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤ù𝘯𝘨 𝘴ở 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘯𝘩ụ𝘮 𝘯𝘩ặ𝘵 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘣ì𝘯𝘩 𝘥ị, 𝘨ầ𝘯 𝘨ũ𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶ộ𝘤 𝘴ố𝘯𝘨 𝘨𝘪ố𝘯𝘨 𝘮ì𝘯𝘩 𝘮à ở 𝘯ơ𝘪 𝘬𝘩á𝘤 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘩ẳ𝘯 𝘴ẽ 𝘬𝘩ó 𝘤ó 𝘴ự đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘯à𝘺.

Đô𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘴ự 𝘣ó𝘯𝘨 𝘣ả𝘺 𝘭ạ𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺, đô𝘪 𝘭ú𝘤 𝘣ì𝘯𝘩 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘨𝘪ả𝘯 đơ𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘩ó𝘢 đ𝘪ề𝘶 𝘩𝘢𝘺 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘰

28/02/2022

𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘴ớ𝘮 𝘵ừ 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩ỏ 𝘤ủ𝘢 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘨ậ𝘱 𝘵𝘳à𝘯.
-------------------------------------------------------------------

24/02/2022

𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘢𝘭𝘤𝘰𝘯𝘺 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦

______________________________________

18/02/2022

Một chiếc tranh tường hôm trước mình vẽ.
Nay vào đủ bộ giường nệm tủ cưng ghê chua nè ♡
Một lựa chọn mới cho căn hộ OT Bến Vân Đồn Q4 mới toanh cho các bạn nhé !

Photos from Boro Home's post 11/02/2022

𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘤𝘢𝘰 𝘳𝘰𝘰𝘧𝘵𝘰𝘱 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘𝘶ậ𝘯 1 𝘯è 𝘤á𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘦𝘮 ư𝘪 ♡
------------------------------------------------------------------
𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 đẹ𝘱 𝘯𝘩ư 𝘷ầ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘩ế𝘵 𝘯𝘩𝘢 ♡
𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘.1
𝘔ù𝘢 𝘤𝘢𝘰 đ𝘪ể𝘮 đế𝘯 𝘳ồ𝘪 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩â𝘯 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é !
𝘉ạ𝘯 𝘯à𝘰 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘲𝘶𝘢 đâ𝘺 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯à𝘺 😊

Photos from Boro Home's post 10/02/2022

𝘛ế𝘵 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘩ế𝘵
𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 đẹ𝘱 𝘯𝘩ư 𝘷ầ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘩ế𝘵 𝘯𝘩𝘢 ♡
𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘝ă𝘯 𝘛𝘩ủ 𝘋𝘢𝘬𝘢𝘰 𝘘.1
𝘔ù𝘢 𝘤𝘢𝘰 đ𝘪ể𝘮 đế𝘯 𝘳ồ𝘪 𝘤á𝘤 𝘣ạ𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩â𝘯 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é !
𝘉ạ𝘯 𝘯à𝘰 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩, 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘯ắ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘲𝘶𝘢 đâ𝘺 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯à𝘺 😊


09/02/2022

Khai Xuân đi nào các bạn mình ơi

06/02/2022

𝘔ộ𝘵 𝘨ó𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘰 đấ𝘺 𝘮à 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 đã 𝘣à𝘺 𝘵𝘳í

𝘚ự đơ𝘯 𝘨𝘪ả𝘯 𝘯𝘩ỏ 𝘯𝘩ắ𝘯 𝘯à𝘺 𝘹ứ𝘯𝘨 đá𝘯𝘨 đượ𝘤 10 đ𝘪ể𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘯é𝘵 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹ắ𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘤ă𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯à𝘺 :)

05/02/2022

𝘔ỗ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ặ𝘯𝘨 𝘩à𝘯𝘩 𝘵𝘳ì𝘯𝘩. 𝘟𝘶ấ𝘵 𝘱𝘩á𝘵, 𝘭ặ𝘯 𝘭ộ𝘪, đế𝘯 𝘯ơ𝘪, 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘷ề. 𝘔ụ𝘤 đí𝘤𝘩 𝘤𝘶ố𝘪 𝘤ù𝘯𝘨 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘭à đặ𝘵 𝘤𝘩â𝘯 𝘵ớ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘹ứ 𝘴ở 𝘯à𝘰 đó, 𝘮à 𝘭à 𝘵𝘩ấ𝘶 𝘩𝘪ể𝘶 𝘷à 𝘵𝘩𝘶 𝘩𝘰ạ𝘤𝘩 đượ𝘤 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮ớ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

𝘔ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ả𝘪 𝘵ạ𝘰 𝘵ừ 𝘵ầ𝘯𝘨 𝘴â𝘯 𝘵𝘩ượ𝘯𝘨 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 ấ𝘮 á𝘱

04/02/2022

𝘒𝘩𝘢𝘪 𝘟𝘶â𝘯 𝘵𝘩𝘶ậ𝘯 𝘭ợ𝘪 !
𝘛𝘩ươ𝘯𝘨 𝘤𝘩ú𝘤 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘲𝘶ý 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘩à𝘯𝘨 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘮ộ𝘵 𝘯ă𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘣ì𝘯𝘩 𝘢𝘯, 𝘱𝘩á𝘵 𝘵à𝘪

29/01/2022

𝘒𝘩á𝘤𝘩 𝘮ì𝘯𝘩 đã 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩ủ 𝘤𝘩ố𝘵 𝘤ọ𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘛ế𝘵 𝘤ả 𝘳ồ𝘪 𝘯à𝘺
𝘕𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘭ê𝘯 𝘮ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 ơ𝘪 !

𝘓ỡ 𝘤ọ𝘤 1 𝘯𝘨à𝘺
𝘓ầ𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘮𝘶ố𝘯 𝘤ọ𝘤 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤𝘩ờ 𝘵𝘳ă𝘮 𝘯ă𝘮 đó 𝘯è ♡

𝘔ì𝘯𝘩 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘤𝘩ắ𝘯 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘭à𝘮 𝘣ạ𝘯 𝘵𝘩ấ𝘵 𝘷ọ𝘯𝘨 đâ𝘶. 𝘊ơ 𝘮à 𝘷ì 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯à𝘰 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘬𝘩á đầ𝘺 đủ 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪, 𝘯ộ𝘪 𝘵𝘩ấ𝘵, 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 á𝘯𝘩 𝘴á𝘯𝘨 𝘵ự 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘷à 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰á𝘯𝘨 𝘮á𝘵 𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩 𝘯ữ𝘢 𝘤𝘩ớ

𝘝ậ𝘺 𝘵𝘩ì 𝘤ò𝘯 𝘤𝘩ầ𝘯 𝘤𝘩ừ 𝘨ì 𝘯ữ𝘢 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘤𝘩𝘰 𝘉𝘰𝘳𝘰 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘪ề𝘯 đê đượ𝘤 𝘨𝘪ữ 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘛ế𝘵 𝘺ê𝘯 𝘵â𝘮 𝘷à𝘰 đ𝘪 𝘩ọ𝘤, đ𝘪 𝘭à𝘮 𝘷ậ𝘺 𝘵𝘢 🥰🥰🥰

Phòng này sold nhé mn ơi !

25/01/2022

Chiếc phòng mới này giành cho các bạn khách đang tìm thuê khu vực trung tâm Sài Gòn

Tọa lạc ngay hẻm trung tâm 18A Nguyễn Thị Minh Khai Dakao Quận 1 vị trí vô cùng trung tâm luôn này các tình yêu ơi !

Boro Home updated their address. 18/01/2022

Boro Home updated their address.

Boro Home updated their address.

18/01/2022

Boro Home mình hiện đã full chi nhánh 758 XVNT- Bình Thạnh
Cảm ơn các bạn luôn tin yêu và theo dõi các sản phẩm phòng studio-căn hộ dịch vụ bên mình nhé!

Mùa này nhà Boro Home tụi mình vẫn biết các bạn khách đã và đang phải rất cố gắng, thậm chí chật vật để đi tìm những chiếc phòng ưng ý, nơi ở an ninh cho mình trong thơi gian cận Tết.
Hiểu được mong muốn đó, bọn mình rất chia sẻ nhận giữ phòng qua Tết cho các bạn mong muốn tìm phòng-chdv ưng ý

Chiếc phòng mới này Boro Home xin được giới thiệu đến khách hàng là một chiếc studio balcony vô cùng lớn, sẽ rất hợp với bạn khách nào thích ánh sáng tự nhiên, hay trồng cây gieo rau này :)
Phòng được thiết kế đầy đủ tiện nghi, nội thất vẫn đang chờ chủ nhân mới tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm mặt tiền đường Huỳnh Đình Hai p14- Bình Thạnh, gần cụm các trường ĐH lớn như : Hồng Bàng, UEF, Hutech....

Đừng quên inbox cho tụi mình để trở thành chủ nhân chiếc studio xinh đẹp này sớm nhé !

11/01/2022

𝘓𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳
𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘮𝘦 𝘭𝘰𝘰𝘬s 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 ♡

05/01/2022

𝘗𝘩ò𝘯𝘨 mình 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘷ậ𝘺 đó 𝘤𝘩ị𝘶 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤𝘩ị𝘶 𝘵𝘩ì 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤𝘩ị𝘶 ... 𝘭ê𝘶 𝘭ê𝘶 😜

𝘛í𝘯𝘩 𝘮ì𝘯𝘩 𝘭ạ 𝘭ù𝘯𝘨 𝘬ì 𝘤ụ𝘤 𝘭ắ𝘮, ở 𝘺ê𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘺ê𝘯 𝘤𝘩â𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó đượ𝘤, 𝘤ứ 𝘮ỗ𝘪 𝘭ầ𝘯 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘤ũ đ𝘪 𝘭à 𝘮ì𝘯𝘩 𝘭ạ𝘪 𝘣à𝘺 𝘳𝘢 𝘮ộ𝘵 𝘮ớ 𝘮ộ𝘵 𝘯ớ 𝘯è!
𝘊𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰 𝘮ớ𝘪 𝘵𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤ò𝘯 𝘮ù𝘪 𝘴ơ𝘯 𝘮ớ𝘪, 𝘨𝘪ườ𝘯𝘨 𝘮ớ𝘪 𝘯ệ𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘷à 𝘷à𝘪 𝘵ấ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 ế đã 𝘤ũ 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘯à𝘺 😁

𝘔ì𝘯𝘩 𝘷ẫ𝘯 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘶ê 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é 𝘯𝘩é , 𝘯ă𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 đ𝘪ề𝘶 𝘮ớ𝘪 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘴ẽ 𝘭𝘶ô𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥õ𝘪 ủ𝘯𝘨 𝘩ộ 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 ♡

Địa chỉ phòng : Hẻm 758/28/.. Xô Viết Nghệ Tĩnh P25 Bình Thạnh

👉 Các bạn cần xem phòng vui lòng liên hệ 0378200658 ms Lien

05/01/2022

𝘗𝘩ò𝘯𝘨 mình 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘷ậ𝘺 đó 𝘤𝘩ị𝘶 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤𝘩ị𝘶 𝘵𝘩ì 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤𝘩ị𝘶 ... 𝘭ê𝘶 𝘭ê𝘶 😜

𝘛í𝘯𝘩 𝘮ì𝘯𝘩 𝘭ạ 𝘭ù𝘯𝘨 𝘬ì 𝘤ụ𝘤 𝘭ắ𝘮, ở 𝘺ê𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘺ê𝘯 𝘤𝘩â𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó đượ𝘤, 𝘤ứ 𝘮ỗ𝘪 𝘭ầ𝘯 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘤ũ đ𝘪 𝘭à 𝘮ì𝘯𝘩 𝘭ạ𝘪 𝘣à𝘺 𝘳𝘢 𝘮ộ𝘵 𝘮ớ 𝘮ộ𝘵 𝘯ớ 𝘯è!
𝘊𝘩𝘪ế𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰 𝘮ớ𝘪 𝘵𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤ò𝘯 𝘮ù𝘪 𝘴ơ𝘯 𝘮ớ𝘪, 𝘨𝘪ườ𝘯𝘨 𝘮ớ𝘪 𝘯ệ𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘷à 𝘷à𝘪 𝘵ấ𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 ế đã 𝘤ũ 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘯à𝘺 😁

𝘔ì𝘯𝘩 𝘷ẫ𝘯 𝘴𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘶ê 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘯𝘩é 𝘯𝘩é , 𝘯ă𝘮 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 đ𝘪ề𝘶 𝘮ớ𝘪 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘴ẽ 𝘭𝘶ô𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥õ𝘪 ủ𝘯𝘨 𝘩ộ 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘮ì𝘯𝘩 ♡

Địa chỉ phòng : Hẻm 758/28/.. Xô Viết Nghệ Tĩnh P25 Bình Thạnh
👉 Các bạn cần xem phòng vui lòng liên hệ 0378200658 ms Lien

22/12/2021

Đô𝘪 𝘭ú𝘤 𝘣ừ𝘢 𝘣ộ𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ú𝘵 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 ổ 𝘤ủ𝘢 𝘣ạ𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘣ì𝘯𝘩 𝘺ê𝘯 đế𝘯 𝘭ạ, 𝘤𝘩𝘰 𝘱𝘩é𝘱 𝘮ộ𝘵 𝘷à𝘪 𝘯𝘨à𝘺 𝘭ườ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ú𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 ổ 𝘯𝘩ỏ 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩, 𝘯ằ𝘮 𝘥à𝘪 𝘵𝘳ê𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘨𝘩ế 𝘴𝘰𝘧𝘢 𝘣ậ𝘵 𝘮ộ𝘵 𝘷à𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘪ệ𝘶 𝘥𝘶 𝘥ươ𝘯𝘨 ê𝘮 𝘯𝘩ẹ 𝘭ạ𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘱𝘩ả𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯à𝘰.

𝘗𝘩ò𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘵𝘰 𝘤ũ𝘯𝘨 đượ𝘤, 𝘯𝘩ỏ 𝘤ũ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘣ố 𝘵𝘳í đầ𝘺 đủ 𝘮ọ𝘪 𝘵𝘩ứ 𝘷ừ𝘢 đủ 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩, đượ𝘤 𝘵𝘳ở 𝘷ề 𝘴𝘢𝘶 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨à𝘺 𝘥à𝘪 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘤ò𝘯 𝘮𝘶ố𝘯 𝘯𝘨𝘩ĩ 𝘯𝘨ợ𝘪 𝘨ì 𝘯ữ𝘢 𝘱𝘩ả𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 ?

𝘊á𝘤 𝘣ạ𝘯 đừ𝘯𝘨 𝘲𝘶ê𝘯 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘤𝘩𝘰 𝘉𝘰𝘳𝘰𝘏𝘰𝘮𝘦 để 𝘵ì𝘮 đượ𝘤 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 ổ 𝘮ớ𝘪 ấ𝘮 á𝘱 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪 𝘩ơ𝘯 𝘯à𝘺 ♡♡

17/12/2021

𝘊ó 𝘨ó𝘤 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹ắ𝘯, 𝘨ọ𝘯 𝘨à𝘯𝘨 𝘵𝘩ế 𝘯à𝘺 𝘵𝘩ì 𝘤ứ ở 𝘯𝘩à 𝘮à 𝘤𝘩ă𝘮 𝘤𝘩ỉ 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 đ𝘪 𝘵𝘩ô𝘪!

𝘕𝘩ì𝘯 𝘨ó𝘤 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮à 𝘤𝘩ỉ 𝘤ò𝘯 𝘣𝘪ế𝘵 “𝘸𝘰𝘢” 𝘭ê𝘯 𝘷ì 𝘲𝘶á 𝘵𝘪ệ𝘯 𝘭ợ𝘪, 𝘹𝘪𝘯𝘩 𝘹ắ𝘯 𝘷à 𝘤ự𝘤 𝘬ì 𝘤ó 𝘨𝘶. 𝘕ế𝘶 𝘣ạ𝘯 𝘷ẫ𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘵𝘩𝘰ả𝘪 𝘮á𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 ở 𝘯𝘩à 𝘵𝘩ì 𝘣ắ𝘵 𝘵𝘢𝘺 𝘭ê𝘯 𝘥ọ𝘯 𝘥ẹ𝘱, 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳í 𝘨ó𝘤 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘢𝘺 đ𝘪, 𝘴ẽ 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘵â𝘮 𝘵𝘳ạ𝘯𝘨 𝘬𝘩á𝘤 𝘭𝘪ề𝘯 đấ𝘺!

Videos (show all)

sâɴ ɴʜà ʀợᴘ ʙóɴɢ ᴄâʏ
ᴄᴏᴍᴍɪɴɢ ʜᴏᴍᴇ
𝕊𝕖𝕥 𝕦𝕡 𝕃𝕌𝕏𝕌ℝ𝕐 ℚ𝟚 𝔸ℙ𝔸ℝ𝕋𝕄𝔼ℕ𝕋
sᴛᴜᴅɪᴏ ʀᴏᴏғᴛᴏᴘ
ѕтυ∂ισ ℓữиg
ROOM FOR RENT
S w e e t !Boro Home của mình lại được tô điểm bởi 1 sản phẩm căn hộ biển mới vừa được chúng mình set up ngày hôm qua đâ...

Category

Products

phòng cho thuê căn hộ dịch vụ

Telephone

Address


18A Nguyên Thị Minh Khai Dakao Quận 1
Ho Chi Minh City

Other Home Improvement in Ho Chi Minh City (show all)
Tay Nắm Tủ Nội Thất - 442D Nguyễn Sơn, Tân Phú, HCM Tay Nắm Tủ Nội Thất - 442D Nguyễn Sơn, Tân Phú, HCM
442D Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

FHomeNamKhang chuyên cung cấp tay nắm cửa tủ, khóa cửa, sắt uốn mỹ thuật,... LH: 090 1186 997

Cẩm Ly - Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Cẩm Ly - Mỹ Phẩm Thiên Nhiên
Ho Chi Minh City, 1000

KN BEAUTY Top 10 Thương Hiệu Uy Tín Châu Á - Thái Bình Dương

Sen tắm viglacera - Cửu Long Sen tắm viglacera - Cửu Long
Số 803,khu Phố 2,nguyễn Duy Trinh,phú Hữu,thành Phố Thủ đức
Ho Chi Minh City, 716200

Chuỗi hệ thống vật liệu xây dựng cửu long toàn miền nam Gạch men -Thiết bị vệ sinh - Sơn nội thất -Sơn ngoại thất -Thiết bị hỗ trợ ngành xây dựng

Lavabo viglacera -Cửu Long Lavabo viglacera -Cửu Long
Số 803,khu Phố 2,nguyễn Duy Trinh,phú Hữu,thành Phố Thủ đức
Ho Chi Minh City, 716200

Chuỗi hệ thống vật liệu xây dựng cửu long toàn miền nam Gạch men -Thiết bị vệ sinh - Sơn nội thất -Sơn ngoại thất -Thiết bị hỗ trợ ngành xây dựng

Kim Tâm Cát - Phong thủy cuộc sống Kim Tâm Cát - Phong thủy cuộc sống
201/49 Tam Bình
Ho Chi Minh City, 71300

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sa-n-pha-m-cu-a-tho-i-da-i-tam-linh-the-ky-21-bo-t-tha-n-huong-phong-thu-y-kim-tam-ca-t-a508930.html

Máy năng lượng mặt trời - Cửu Long Máy năng lượng mặt trời - Cửu Long
Số 803,khu Phố 2,nguyễn Duy Trinh,phú Hữu,thành Phố Thủ đức
Ho Chi Minh City, 716200

Chuỗi hệ thống vật liệu xây dựng cửu long toàn miền nam Gạch men -Thiết bị vệ sinh - Sơn nội thất -Sơn ngoại thất -Thiết bị hỗ trợ ngành xây dựng

DIY TOOL SHOP - Dụng cụ cầm tay chính hãng DIY TOOL SHOP - Dụng cụ cầm tay chính hãng
108/3 Nguyễn Thượng Hiền, P1, GV, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp các thương hiệu hàng đầu về dụng cụ cầm tay: Stanley, DeWALT, Makita, Black & Decker.. Liên hệ: 0908250691 - 0975767890

Vật Phẩm Phong Thủy Sài Gòn Vật Phẩm Phong Thủy Sài Gòn
Tòa Nhà Văn Phòng Central Park , 208 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ho Chi Minh City

Vật Phẩm Phong Thủy Sài Gòn ♥️ 𝐀𝐥𝐨 / 𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟓𝟔𝟓.𝟓𝟔𝟓.𝟖𝟖𝟏 ♥️

Sửa nhà chất lượng Sửa nhà chất lượng
Ho Chi Minh City, 72110

Dịch vụ sửa nhà đảm bảo chất lượng, uy tín, tuyệt đối chuyên nghiệp. Chúng tôi có cả nhân viên chuyên về xây dựng, điện, máy tính, và nhà thông minh.

Giàn phơi ban công quận 5 đẹp Giàn phơi ban công quận 5 đẹp
728, Võ Văn Kiệt, P1, Q5
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Cung Cấp : Giàn Phơi, Giàn Phơi Thông Minh, Giàn Phơi Điều Khiển, Lưới An toàn Ban Công , Bạt Che Nắng mưa …

Giàn phơi thông minh chất lượng tốt 365 Giàn phơi thông minh chất lượng tốt 365
728, Võ Văn Kiệt, P1, Q5
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Cung Cấp : Giàn Phơi, Giàn Phơi Thông Minh, Giàn Phơi Điều Khiển, Lưới An toàn Ban Công , Bạt Che Nắng mưa …

Sơn giả đá Sơn giả đá
Số 803,khu Phố 2,nguyễn Duy Trinh,phú Hữu,thành Phố Thủ đức
Ho Chi Minh City, 716200

Chuỗi hệ thống vật liệu xây dựng cửu long toàn miền nam Gạch men -Thiết bị vệ sinh - Sơn nội thất -Sơn ngoại thất -Thiết bị hỗ trợ ngành xây dựng