BLawyers Vietnam

BLawyers Vietnam

A group of legal experts in Vietnam. Hearing your matters, sharing our solutions. Một đội ngũ luật sư tràn đầy nhiệt huyết. Lắng nghe vấn đề pháp lý của bạn và đưa ra giải pháp hữu ích.

Operating as usual

Legal risks of foreign workers working in Vietnam without a work permit? 18/03/2022

Legal risks of foreign workers working in Vietnam without a work permit?

Legal article

What are the legal risks of foreign workers working in Vietnam without a ? Please find out now with BLawyers Vietnam in the following link: https://bit.ly/3qb1ev6.

Legal risks of foreign workers working in Vietnam without a work permit? What are the legal risks of foreign workers working in Vietnam without a work permit? Grab the answer with BLawyers Vietnam now!

18/03/2022

Legal article

Vietnam's government has prepared the National Power Development Plan for the 2021-2030 period, with a vision to 2045 (PDP VIII). Is it a milestone in Vietnam’s renewable energy section? Please find more about it at: https://bit.ly/3u3ppwW.

3 notes for foreigners must meet when adopting children in Vietnam? 18/03/2022

3 notes for foreigners must meet when adopting children in Vietnam?

Legal article

The case where a foreigner wants to adopt a Vietnamese child living in Vietnam is a case of adoption with a foreign element. What conditions must be met? BLawyers Vietnam will present to readers at the following link: https://bit.ly/34RgjL8.

3 notes for foreigners must meet when adopting children in Vietnam? What are the conditions that foreigners must meet when adopting children in Vietnam? Let's see the answer with BLawyers Vietnam.

Legal update on Mar 2022 (P1) - Important update for businesses 14/03/2022

Legal update on Mar 2022 (P1) - Important update for businesses

🇻🇳 Legal update | Cập nhật pháp luật 🇻🇳

Our #200 leads you to 03 about:

1. The administrative procedures to be amended, supplemented, and replaced in the field of foreign exchange operations performed at the one-stop service counter under the management function of the State Bank of Vietnam;

2. Amending and supplementing the guidance of the Law on Insurance Business and regulations on compulsory insurance of civil liability of motor vehicle owners; and

3. Frequently asked legal questions category: What are the procedures for applying for ?

Please click our website link at https://bit.ly/3tWPf5s download this week’s Legal Updates. Should you have any questions, please email us at [email protected].

Thank you.------------------------

số #200 của BLawyers Vietnam tuần này sẽ gửi đến bạn 03 sau:

1. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

2. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; và

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp: Thủ tục xin cấp như thế nào?

Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại https://bit.ly/3i8Mvg1 để tải về bản Cập nhật pháp luật tuần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi với chúng tôi qua [email protected].

Trân trọng.

Legal update on Mar 2022 (P1) - Important update for businesses Welcome to BLawyers Vietnam Legal Update, a news update for who wants to stay on the edge of Vietnam's legal policies and guidelines.

Photos from BLawyers Vietnam's post 04/03/2022

🇻🇳 Legal update

Our No. 199 leads you to 3 about:

*Supervision and assessment of foreign activities
*National program on occupational safety and health for the period of 2021 -2025
*Summary of published articles (Feb 2022) on https://www.blawyersvn.com/

Download at https://bit.ly/3K8rE8D.

27/02/2022

[Luật Việt Nam] Facebook LinkedIn 08 vấn đề cần lưu ý về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

🗣🗣🗣🗣08 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI👋

Bạn "take-away" gì trong video này? Luật sư của BLawyers Vietnam đã đưa ra 08 vấn đề gồm:
1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài
2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
3. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài
4. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
5. Chuyển lợi nhuận về nước
6. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
7. Sử dụng lao động nước ngoài
8. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài
👋Thêm thông tin về BLawyers Vietnam và dịch vụ pháp lý chúng tôi cung cấp tại đây: https://www.blawyersvn.com/
👍 Để đọc toàn bộ nội dung video: xem tại https://bit.ly/2YFQlqH
📞 Liên hệ với chúng tôi: [email protected] hoặc 028 710 23118
📞 Xem các cập nhật pháp luật, bài viết, ấn phẩm hàng tuần: https://www.facebook.com/BLawyersVietnam
https://twitter.com/BLawyers_VN
https://www.linkedin.com/company/b-la...
📀 Nội dung: Linh Nguyễn & Quang Nguyễn
📀 Slides: Tuyến Phạm
📼 Giọng đọc: Thư Trần

27/02/2022

[Vietnamese laws] Facebook LinkedIn 08 legal issues to be noted on outbound investment

👋👋👋08 LEGAL ISSUES TO BE NOTED ON OUTBOUND INVESTMENT🗣🗣🗣

What would you take away from this video? BLawyers Vietnam's lawyers provided 08 following issues:
1. Forms of outbound investment
2. Conditions for issuance of the Outbound Investment Registration Certificate
3. Opening of outbound investment capital accounts
4. Transferring the outbound investment capital
5. Transferring profits back to Vietnam
6. Protection of intellectual property rights
7. Using foreign workers
8. Report regime on the outbound investment activities

👋More information about BLawyers Vietnam and our legal services: https://www.blawyersvn.com/
👍 Read full contents of the video at: https://bit.ly/3BEJQ5K
📞 Contact us at: [email protected] or 028 710 23118
📞 See our weekly legal updates, blogs and news: https://www.facebook.com/BLawyersVietnam
https://twitter.com/BLawyers_VN
https://www.linkedin.com/company/b-la...
📀 Article contents: Ms. Linh Nguyen & Mr. Quang Nguyen
📀 Slides: Ms. Tuyen Pham

Trade name similar to a trademark registered in Vietnam - What to do? 25/02/2022

Trade name similar to a trademark registered in Vietnam - What to do?

Legal article

Trade name of an enterprise is identical or confusingly similar to a protected trademark of another subject? Have you ever encountered such a situation? How to protect intellectual property rights? Find out BLawyers Vietnam's answer in this link: https://bit.ly/329ZPMC.

Trade name similar to a trademark registered in Vietnam - What to do? How to protect intellectual property rights when detecting an enterprise with the same trade name as a protected trademark? Let's find out!

Legal update on Feb 2022 (P1) - Important update for businesses 20/02/2022

Legal update on Feb 2022 (P1) - Important update for businesses

🇻🇳 Legal update | Cập nhật pháp luật 🇻🇳

Our #198 leads you to 03 about:

1. Detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Occupational Safety and Health regarding benefits for employees suffering from occupational accidents or diseases;

2. Amending and supplementing several articles of the Law on Investment and the Law on Housing; and

3. Frequently asked legal questions category: What are the procedures for declaring inheritance under the will?

Please click our website link at https://bit.ly/3h0VpeR download this week’s Legal Updates. Should you have any questions, please email us at [email protected].

Thank you.------------------------

số #198 của BLawyers Vietnam tuần này sẽ gửi đến bạn 03 sau:

1. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở; và

3. Chuyên mục câu hỏi pháp lý thường gặp: Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc được thực hiện như thế nào?

Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại https://bit.ly/3p16HV1 để tải về bản Cập nhật pháp luật tuần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi với chúng tôi qua [email protected].

Trân trọng.

Legal update on Feb 2022 (P1) - Important update for businesses Welcome to BLawyers Vietnam Legal Update, a news update for who wants to stay on the edge of Vietnam's legal policies and guidelines.

How to start a self-produced beer business in Vietnam? 15/02/2022

How to start a self-produced beer business in Vietnam?

Legal article

production and trading is a thriving industry in . This market has sparked the interest of many investors. BLawyers Vietnam presents the for the self-produced beer business in Vietnam as follows: https://bit.ly/33PLSV3.

How to start a self-produced beer business in Vietnam? What are the conditions that investors must meet to legally trade self-produced beer in Vietnam? Let's find out with Blawyers Vietnam!

What should be noted when importing UAVs in Vietnam? 15/02/2022

What should be noted when importing UAVs in Vietnam?

Legal article

Currently, unmanned aerial vehicles () have been becoming popular in . They are widely used in many areas of life mostly be imported from abroad. BLawyers Vietnam will present some notes when importing UAVs in Vietnam.

See more at: https://bit.ly/3r0FvXC.

What should be noted when importing UAVs in Vietnam? When importing UAVs (unmanned aerial vehicles), enterprises need to carry out some required procedures. What are those? See now!

25/01/2022

🇻🇳 Legal update | Cập nhật pháp luật 🇻🇳

Our #197 leads you to 04 about:

1. Value added tax policy in and of companies;

2. Expenses deductible when calculating and with the payment of unpaid leave days for ;

3. Management of business; and

4. Calculating PIT for foreigners.

Please click our website link at https://bit.ly/33DZZNg download this week’s Legal Updates. Should you have any questions, please email us at [email protected].

Thank you.------------------------

số #197 của BLawyers Vietnam tuần này sẽ gửi đến bạn 04 sau:

1. Chính sách thuế giá trị gia tăng trong việc sáp nhập và tách công ty;

2. Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân với khoản thanh toán những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động;

3. Việc điều hành kinh doanh xăng dầu; và

4. Tính thuế TNCN cho người nước ngoài.

Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại https://bit.ly/3fNTLwz để tải về bản Cập nhật pháp luật tuần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi với chúng tôi qua [email protected].

Trân trọng.

Photos from BLawyers Vietnam's post 20/01/2022

Big congratulations to our Excellent Warrior of the year and Pulitzer Prize winners. Thank you for your endless effort during the challenging year of 2021. Let’s welcome 2022 with a strong boom in all aspects.

From with .

04 notes for enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam 17/01/2022

04 notes for enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam

🇻🇳 Legal articles 🇻🇳

What principles must the enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam be complied with? Grab the answer with BLawyers Vietnam!
See more at: https://bit.ly/3qaiNfm.

04 notes for enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam What principles must the enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam be complied with? Grab the answer with BLawyers Vietnam!

Legal update on Dec 2021 (P2) - Important update for businesses 17/01/2022

Legal update on Dec 2021 (P2) - Important update for businesses

🇻🇳 Legal update | Cập nhật pháp luật 🇻🇳

Our #196 leads you to 03 about:

1. Detailed regulations on the implementation of several articles of the Law on Real Estate Business;

2. Detailed regulations on the implementation of several articles of the Law on Real Estate Business; and

3. Guidance on insurance premium tax refund.

Please click our website link at https://bit.ly/34XIEz1 download this week’s Legal Updates. Should you have any questions, please email us at [email protected].

Thank you.------------------------

số #196 của BLawyers Vietnam tuần này sẽ gửi đến bạn 03 sau:

1. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

2. Triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax-Mobile 1.0); và

3. Hướng dẫn về việc hoàn thuế phí bảo hiểm.

Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại https://bit.ly/3rmBmwm để tải về bản Cập nhật pháp luật tuần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi với chúng tôi qua [email protected].

Trân trọng.

Legal update on Dec 2021 (P2) - Important update for businesses Welcome to BLawyers Vietnam Legal Update, a news update for who wants to stay on the edge of Vietnam's legal policies and guidelines.

Legal update on Dec 2021 (P1) - Important update for businesses 10/01/2022

Legal update on Dec 2021 (P1) - Important update for businesses

🇻🇳 Legal update | Cập nhật pháp luật 🇻🇳

Our #195 leads you to 03 about:

1. Regulations on the business of video games for ;

2. Invoice when applying a ; and

3. costs when liquidating the .

Please click our website link at https://bit.ly/3t898rt download this week’s Legal Updates. Should you have any questions, please email us at [email protected].

Thank you.------------------------

số #195 của BLawyers Vietnam tuần này sẽ gửi đến bạn 03 sau:

1. Quy định về kinh doanh có thưởng dành cho ;

2. Lập hóa đơn khi áp dụng ; và

3. Chi phí bồi thường khi thanh lý .

Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi tại https://bit.ly/33e3pWf để tải về bản Cập nhật pháp luật tuần này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi với chúng tôi qua [email protected].

Trân trọng.

Legal update on Dec 2021 (P1) - Important update for businesses Welcome to BLawyers Vietnam Legal Update, a news update for who wants to stay on the edge of Vietnam's legal policies and guidelines.

08/01/2022

🇻🇳 Legal articles 🇻🇳

Recently, BLawyers Vietnam has posted some following legal articles for your reading pleasure:

1. [Arbitration] 04 notes for enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam (read more at https://bit.ly/3FbJVi9)
2. [Investment] 08 legal issues to be noted on outbound investment (https://bit.ly/3HMh5Xq)
3. [Labor] 04 notes for entering labor contracts with elderly employees (https://bit.ly/3G8S2gY)
4. [Securities] Warrants and some legal risks toward the owner of warrants (https://bit.ly/3f1MgBJ)
5. [M&A/ Corporate] M&A in Vietnam: Notes on cross-ownership on the relation of parent-subsidiary companies (https://bit.ly/3t8IZJd)
6. [Labor/ Litigation] Disputes over applying dismissal for disciplinary settlement – Perspectives from the dispute in practice (https://bit.ly/3qVIVtK)
7. [Labor] Grassroots Trade Union and 4 issues related to such body when dismissing employees (https://bit.ly/3eZjXEa)
8. [Divorce/ Litigation] 20 FQAs about common children in the divorce settlement (https://bit.ly/3zADTqe)
9. [Labor] 03 notable matters on payment of severance allowance to expats working in Vietnam (https://bit.ly/3HPxt9P)
10. [Real estate] Real estate transaction in Vietnam: List of 27 frequently asked questions and answers (https://bit.ly/3eYVajD)

By this chance, we would like to thank you for your following-up and support. Best wishes to you and your family during the year of 2022!

👋More information about BLawyers Vietnam and our legal services: https://www.blawyersvn.com/
👍 Read full contents of the video at: https://bit.ly/3BEJQ5K
📞 Contact us at: [email protected] or 028 710 23118
📞 See our weekly legal updates, blogs and news:
https://www.facebook.com/BLawyersVietnam
https://twitter.com/BLawyers_VN
https://www.linkedin.com/company/b-lawyers-vietnam

Videos (show all)

[Luật Việt Nam]  Facebook LinkedIn 08 vấn đề cần lưu ý về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
[Vietnamese laws]  Facebook LinkedIn 08 legal issues to be noted on outbound investment
What should investors do to suspend investment projects in Vietnam?
Tạm ngừng dự án đầu tư tại Việt Nam
Force majeure event and 4 notes when drafting this clause in a contract
Facebook LinkedIn Sự kiện bất khả kháng và 4 lưu ý khi soạn thảo điều khoản này trong hợp đồng
3 legal risks for Condotels under the Vietnamese laws
3 vấn đề cần lưu ý khi mua tài sản trong giao dịch M&A
Luật sư tư vấn: Rủi ro cho việc ký kết hợp đồng bán nhà giá thấp hơn thực tế
Doanh nghiệp nên chú ý gì trước khi khởi kiện các tranh chấp thương mại?
04 LEGAL QUESTIONS SHOULD BE RAISED BEFORE REPLACING THE CHIEF OF REPRESENTATIVE OFFICE OF A FOREIGN ENTITY

Products

Legal services, lawyer services

Telephone

Address


7-9-11 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 19:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 19:00
Other Corporate Lawyers in Ho Chi Minh City (show all)
Tư Vấn Pháp Luật 24h Tư Vấn Pháp Luật 24h
200/17 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Chào mừng bạn đến với Tư Vấn Pháp Luật 24h do Luật sư Nguyễn Anh Tuấn và cộng sự phụ trách, nơi bạn có thể hỏi và nhận được câu trả lời từ các luật sư danh tiếng trong và ngoài nước.

VPLS Trí Việt & Cộng Sự VPLS Trí Việt & Cộng Sự
Ho Chi Minh City, 084

"phòng ngừa rủi ro, hợp tác vì công lý và bảo vệ quyền lợi của khách hàng"

Việc làm ngay Việc làm ngay
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 56

Cho thuê lại lao động, cung ứng lao động

Công ty Luật TNHH MTV Tâm Luật Công ty Luật TNHH MTV Tâm Luật
522 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng Soạn thảo Đơn từ (Đơn thư kiến nghị, Đơn yêu cầu, Đơn đề nghị,…) Soạn thảo Di chúc; Văn b

Copyright International Law Firm Copyright International Law Firm
109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ: doanh nghiệp, đầu tư, bản quyền – thương hiệu, sở hữu trí tuệ, thủ tục – giấy phép, luật sư tranh tụng

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản - Tracimexco HRI Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản - Tracimexco HRI
Số 1 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Xuất khẩu lao động nhật bản - tracimexcohri, chuyên đào tạo và phát triển lao động sang nhật bản, với chi phí thấp nhất, thủ tục đơn giản và nhanh chóng.

Hãng Luật Đức Chánh Hãng Luật Đức Chánh
Ho Chi Minh City

Luật sư hỗ trợ bà con Việt kiều các thủ tục hành chính tại Việt Nam như thủ tục mua nhà đất tại Việt Nam, đăng ký kết hôn, trích lục khai sinh ...

NGÀY KHÔNG VỘI VÃ NGÀY KHÔNG VỘI VÃ
Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 00084

Nơi chia sẻ các cơ hội việc làm, những trải nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện cuộc sống

Dịch Vụ Pháp Lý Dương Law Dịch Vụ Pháp Lý Dương Law
56 đường Số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Legacy Pacific - Tư vấn Đầu Tư Định Cư & Việc Làm Úc Legacy Pacific - Tư vấn Đầu Tư Định Cư & Việc Làm Úc
1606 Dãy B, Tòa Nhà Indochina, Số 4 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường DaKao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Legacy Pacific tự hào có một đội ngũ chuyên gia di trú giỏi và có trình độ chuyên môn cao. Chuyên Visa lao động kết hợp kỳ nghĩ, Visa tay nghề Úc.

Gia Luật Gia Luật
13C Nguyễn Văn Mai Str., District 3
Ho Chi Minh City, 70000

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thuế...

Cung Ứng Nhân Lực 24h Cung Ứng Nhân Lực 24h
48/1 Đường 379, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Hỗ trợ tuyển dụng việc làm, lao động thời vụ, cung ứng nguồn nhân lực cho các công ty xí nghiệp