Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính

Nơi chia sẻ kiến thức về kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính Cung cấp thông tin về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính.

Operating as usual

19/05/2021

Căn cứ Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

5. Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. (Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

TÓM LẠI, đối với doanh nghiệp:
- Kê khai tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
- Kê khai quý: ngày cuối của tháng của quý tiếp theo
- Kê khai năm: ngày cuối của tháng đầu tiên của năm tiếp theo
- Quyết toán năm: ngày cuối của tháng thứ 3 của năm tiếp theo

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020 29/03/2021

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế.

https://m.youtube.com/watch?v=spt0Gku0Tyg&feature=youtu.be

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020 MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020

03/03/2021

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 16: Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.

- Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.

- Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

+ Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;

+ Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 điều 53 thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

- Bổ sung: Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

- Bổ sung: Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

02/03/2021

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021
TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ
Điểm mới thứ 15: Bổ sung quy định "thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt".
- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.
- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.
- Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

01/03/2021

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021
TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ
Điểm mới thứ 14: Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.
- Theo khoản 1 điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:
+ Tự nguyện rút vốn khỏi công ty.
+ Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
+ Bị khai trừ khỏi công ty.
+ Chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp khác do điều lệ công ty quy định.
- So với Luật Doanh nghiệp 2014, thêm trường hợp "có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi" và "chấp hành phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật".

03/01/2021

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 13: Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần.

So với quy định hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2020, bổ sung thêm trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 điều 165 Luật doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

18/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 12: Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông.

- Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung: "Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác."

15/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 11: Bỏ quy định "Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp".

- Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

+ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

+ Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

+ Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

- Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này.

14/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 10: Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.

- Theo điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH, Công ty CP hoặc Công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 27 Luật này.

+ Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

+ Chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

+ Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.

- Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH.

11/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 9: Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty có quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 2 điều 15 Luật này.

- Theo luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty để có các quyền theo quy định tại khoản 2 điều 114 Luật này.

09/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 8: Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát.

Theo khoản 1 điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020: Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 1 đến 5 kiểm soát viên, trong đó có trưởng ban kiểm soát. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, bổ nhiệm 1 kiểm soát viên hoặc thành lập ban kiểm soát gồm 3 đến 5 kiểm soát viên.

Nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp ban kiểm soát chỉ có 1 kiểm soát viên thì kiểm soát viên đó đồng thời là trưởng ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của trưởng ban kiểm soát.

06/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 7: Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

- Theo khoản 11 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa: Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này.

- Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

05/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 6: Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp.

- Điểm d khoản 1 điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định "Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác."

- Quy định này đảm bảo tính đồng bộ với quy định của Luật Quản lý thuế (xem điểm g khoản 1 và 2 điều 125 Luật Quản lý thuế 2019).

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their website address. 04/12/2020

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their website address.

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their website address.

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their information in their About section. 04/12/2020

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their information in their About section.

Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tài chính updated their information in their About section.

04/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 5: Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

- Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết như sau: Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết (xem khoản 6 điều 114). Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (xem khoản 7 điều 114).

03/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 4: Bổ sung hồ sơ đăng ký công ty TNHH, công ty CP.

- So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu hồ sơ đăng ký công ty TNHH (xem điều 21), công ty CP (xem điều 22) phải có bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, tương tự như thành viên công ty TNHH và cổ đông sáng lập công ty CP.

02/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 3: Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh.

- Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo.

- Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định chậm nhất là 15 ngày.

01/12/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 2: Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp (xem khoản 2 điều 17) gồm:

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp).

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

30/11/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14 NGÀY 17/06/2020 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2021

TỔNG HỢP 16 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 NHÉ

Điểm mới thứ 1: Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kết luận: so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định "Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp".

Products

Không có

Website

Address

Nguyễn Văn Lượng
Ho Chi Minh City
71416

Other Tax preparation in Ho Chi Minh City (show all)
CTCP TV Trí Luật - Đại lý thuế Trí Luật CTCP TV Trí Luật - Đại lý thuế Trí Luật
110/26 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ của Trí Luật: - Dịch vụ Đại lý thuế: Báo cáo thuế, quyết toán, sổ sach thuế, hoàn thuế - Dịch vụ Pháp lý: Thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, nhãn hiệu, mã vạch ..

Công ty Kế toán Diamond Rise Công ty Kế toán Diamond Rise
88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn kế toán cho nhiều loại hình khách hàng

Kế Toán ASG Kế Toán ASG
Ho Chi Minh City

Kế Toán ASG là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp, báo cáo thu?

Dịch vụ pháp lý - Giấy phép - Business licenses Dịch vụ pháp lý - Giấy phép - Business licenses
Ho Chi Minh City

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp Legal service for company

Dịch Vụ Kế Toán và Thuế trọn gói giá rẻ -tiết kiệm chi phí Dịch Vụ Kế Toán và Thuế trọn gói giá rẻ -tiết kiệm chi phí
70 Bùi Tư Toàn - Bình Tân
Ho Chi Minh City, 70000

Dịch vụ kế toán TK sẽ giúp bạn: - Thành lập công ty - Tiết kiệm chi phí kế to

Dịch vụ kế toán thuế Khang Phúc Dịch vụ kế toán thuế Khang Phúc
Ho Chi Minh City

KẾ TOÁN KHANG PHÚC – cung cấp dịch vụ kế toán thuế và pháp lý doanh nghiệp, ?

Công ty Kiểm toán - Thẩm định giá ADAC Công ty Kiểm toán - Thẩm định giá ADAC
54 đường Số 56
Ho Chi Minh City

Dịch vụ kiểm toán - Dịch vụ thẩm định giá - Tư vấn tài chính - Tư vấn thuế

Luật BEELaw Luật BEELaw
120/33 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

BEELaw cung cấp Dịch vụ: - Thành lập Doanh nghiệp - Thay đổi GPKD - Kế toán/Thuế - Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền - Đăng ký Mã số mã vạch - Thủ tục Cấp VISA Hàn Quốc / ÚC

Nhận sổ sách kế toán về nhà làm, Báo cáo Thuế theo tháng, quý, Nhận sổ sách kế toán về nhà làm, Báo cáo Thuế theo tháng, quý,
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, tư vấn thành lập công ty, nhận hỗ

NTVtax NTVtax
Ho Chi Minh City, 70000

NTVtax.vn là Đại lý thuế trực thuộc Cục thuế TPHCM, chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực hành chính về thuế cho Doanh nghiệp trong và ngoài nước