Cufflinks_Saigon

Cufflinks_Saigon

“A True Style Indulgence”

Operating as usual

Photos from Cufflinks_Saigon's post 12/01/2022

✨Be unique, stand out with the se silk knot ✨

Purchase on o ur Facebook Shop or visit us at t he following locations below.

Mua ngay t ại shop Facebook website, hoặc c ủa hang.

📍 Flagship Vesta
34 Ngo V an Huy, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifesty le & Gifts
33 Thảo Điền, Thảo Đi ền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3rd Flo or Crescent Mall, PMH, D7

03/11/2021

🤔When do you wear cufflinks?
Cufflinks a re most commonly worn for formal even ts, and with attire. Th ey should be worn when a fu ll or a is pa rt of the overall attire.

😎Bạn đeo cufflin ks khi nào?
Cufflinks thường được dùng tro ng những sự kiện trịnh trọng n lễ cưới và đeo cùng v ới trang phục doanh nhân. Chúng n ên được mang khi mặc suit ho ặc chỉ cần một chiếc blazer tro ng cả bộ quần áo là đủ.

M ua ngay tại website, Shoppee hoặc Facebo ok của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Điền, D2
📍
Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Đi ền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3 rd Floor Crescent Mall, PMH, D7
.
.
.
.

03/11/2021

🤔When do you wear cufflinks?
Cufflinks a re most commonly worn for formal even ts, and with attire. Th ey should be worn when a fu ll or a is pa rt of the overall attire.

😎Bạn đeo cufflin ks khi nào?
Cufflinks thường được dùng tro ng những sự kiện trịnh trọng n lễ cưới và đeo cùng v ới trang phục doanh nhân. Chúng n ên được mang khi mặc suit ho ặc chỉ cần một chiếc blazer tro ng cả bộ quần áo là đủ.

M ua ngay tại website, Shoppee hoặc Facebo ok của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Điền, D2
📍
Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Đi ền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3 rd Floor Crescent Mall, PMH, D7
.
.
.
.

26/10/2021

💁🏼The has been a persiste nt element of men’s for near ly 800 years. Royals commemorated a nd other special events with them, a nd the wearing of became t he mark of a .

🤴 Cufflin ks đã và luôn là một lo ại phụ kiện không thể thiếu c ho cánh mày râu trong gần 800 n ăm. Những thành viên hoàng gia k hi kỷ niệm lễ thành hôn và nhữ ng sự kiện khác đều đeo cufflin ks, nó đã trở thành một bi ểu tượng của quý ông.

Mua ngay t ại website, Shoppee hoặc Facebook của chú ng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo V an Huy, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifesty le & Gifts
33 Thảo Điền, Thảo Đi ền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3rd Flo or Crescent Mall, PMH, D7

18/10/2021

☑️ If the occasion is inform al, you can choose a of th at are less dressy. You can choo se a pair of cufflinks that complemen ts the other material, style or in t he other in your outfit. F or example, there are trimmed cufflinks th at are made of elastic silk-yarn a nd available in different shapes; ball, squa re or barrel-shaped. They are ideal to gi ve a creative touch to the cuf fs of your and complete yo ur final look.

☑️ Nếu sự kiện khô ng yêu cầu sự trịnh trọng, b ạn có thể chọn một hình dá ng cufflinks thoải mái. Bạn cũng có t hể chọn một đôi cufflinks có t hể tôn lên chất liệu, kiểu dá ng hay màu sắc của phụ ki ện khác trong trang phục của mì nh. Ví dụ, có những chiếc cufflin ks tỉa gọn làm từ tơ đ àn hồi với nhiều kiểu dá ng khác nhau; tròn, vuông… Chúng là nhữ ng phụ kiện lý tưởng để th êm thắt vào áo sơ mi c ủa bạn và để hoàn thiện tra ng phục một cách chỉnh chu.

Mua ng ay tại website, Shoppee hoặc Facebook c ủa chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 N go Van Huy, Thảo Điền, D2
📍 Ves ta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Điền, Th ảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3 rd Floor Crescent Mall, PMH, D7

11/10/2021

☑️ Cufflinks bring a small a nd quick touch-up to your . Hen ce, you can go from a to an inform al one in less than a minu te without the need to go a nd change . Nowadays, a re used more frequently than they ha ve ever been used on many differe nt occasions.

☑️ Cufflinks mang đến một đi ểm nhấn cho phong cách của b ạn. Vì vậy, bạn có thể đi từ m ột phong cách đứng đắn, trịnh trọ ng sang một phong cách khác n hẹ nhàng thoải mái hơn trong t íc tắc mà không cần về n thay trang phục. Ngày nay, cufflin ks được dùng thường xuyên trong nhi ều dịp khác nhau hơn bao g iờ hết.

Mua ngay tại website, Shoppee ho ặc Facebook của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagsh ip Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Đi ền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
33 Th ảo Điền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifesty le & Gifts
3rd Floor Crescent Mall, P MH, D7

04/10/2021

🎩 The time to we ar are at events, whe re you can a dark-coloured su it in either navy or black. It is advisab le that you wear silver or cufflin ks for dark suits. There are ma ny types of cufflink in rou nd, square and oval shapes and t he that you choose will large ly depend on your taste.

🎩 Th ời điểm thích hợp nhất để dù ng cufflink là trong những sự ki ện trịnh trọng, nơi bạn có t hể mặc suit tối màu như na vy hoặc đen. Những lúc này, b ạn nên mang cufflinks vàng hoặc b ạc khi mặc những bộ suit t ối đó, Có rất nhiều loại cufflin ks với hình tròn, vuông và ov al, phong cách của bạn cũng ph ần lớn dựa trên sở thích cá nhân.

M ua ngay tại website, Shoppee hoặc Facebo ok của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Điền, D2
📍
Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Đi ền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3 rd Floor Crescent Mall, PMH, D7

01/10/2021

🇺🇸 Always remember that the colo ur of the is not on ly determined by its material (gold, silv er, metal, etc.) but by its desi gn components. Contrary to this, the colo ur of your must match t he elements in your such as t he tie, the belt, the socks or t he shoes.

🇺🇸 Luôn nhớ rằng màu s ắc của cufflink không chỉ dựa tr ên vật liệu (vàng, bạc, kim loại,. ..) mà nó còn dựa trên thà nh phần khác nhau. Trái ngược v ới điều này, màu sắc của cufflin ks phải hợp với trang phục c ủa bạn hoặc một phần của tra ng phục như dây nịt, cà v ạt, tất hoặc giày.

Mua ngay tại websi te, Shoppee hoặc Facebook của chúng mình.

Shopp ee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van H uy, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Điền, Thảo Điền, D2
📍 Ves ta Lifestyle & Gifts
3rd Floor Crescent Ma ll, PMH, D7

29/09/2021

😎 If you feel playi ng with contrasting is a id ea to perfectly infuse your own . Do y ou have a in yo ur ? Pair it with bl ue cufflinks. You can also play wi th alternations of light and dark ton es in your .

😎Nếu bạn c ảm thấy tự tin, hãy thử ch ọn những màu sắc tương phản để t ạo làm tăng tính phong cách c ủa bản thân. Bạn có bộ su it màu xanh nào trong tủ khô ng? Hãy mặc nó với cufflinks m àu xanh. Bạn cũng có thể t hử những sự lựa chọn khác n những tông màu sáng hơn ho ặc tối hơn trong trang phục c ủa mình.

Mua ngay tại website, Shoppee ho ặc Facebook của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagsh ip Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Đi ền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
33 Th ảo Điền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifesty le & Gifts
3rd Floor Crescent Mall, P MH, D7

27/09/2021

👑 Many are not su re what kind of to wi th their attire. Look for a th at you like but also have pai rs of cufflinks that are neutral a nd simple so that they can be wo rn for many occasions in many differe nt outfits. Do not listen to tho se who say that cufflinks are an old-fashion ed accessory. You need to look no furth er than the most avant-garde w ho continue to produce this .

👑
Nhiều quý ông không biết ch ắc loại cufflinks nào để mặc cù ng với trang phục của mình. B ạn có thể tìm kiếm một thi ết kế mà bạn thích và cũ ng nên có một đôi cufflinks gi ản dị, trung tính có thể đ eo trong nhiều dịp khác nhau v ới nhiều phục trang khác nhau. Đừ ng để tâm tới những ai n ói rằng cufflinks là lỗi thời. B ạn không cần phải tìm kiếm đ âu xa, nhiều nhà thiết kế avant-gar de danh giá vẫn còn tiếp t ục sử dụng loại phụ kiện này.

M ua ngay tại website, Shoppee hoặc Facebo ok của chúng mình.

Shoppee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van Huy, Thảo Điền, D2
📍
Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Đi ền, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
3 rd Floor Crescent Mall, PMH, D7

22/09/2021

🐎 Cufflinks are an f or any who likes to wi th and .

🐎 Cufflinks là nhữ ng phụ kiện cho bất kỳ ngư ời đàn ông nào thích ăn m ặc với sự đẳng cấp hòa cù ng sự tinh tế.

Mua ngay tại websi te, Shoppee hoặc Facebook của chúng mình.

Shopp ee: candyroxstudio00
📍 Flagship Vesta
34 Ngo Van H uy, Thảo Điền, D2
📍 Vesta Lifestyle & Gifts
33 Thảo Điền, Thảo Điền, D2
📍 Ves ta Lifestyle & Gifts
3rd Floor Crescent Ma ll, PMH, D7

Videos (show all)

Website

Address

�Flagship Vesta 34 Ngo Van Huy Thảo Điền, Q2 �Vesta Lifestyle & Gift
Ho Chi Minh City

Other Shopping & Retail in Ho Chi Minh City (show all)
Khuyến Mãi - Tổng hợp Deal HOT Khuyến Mãi - Tổng hợp Deal HOT
Ho Chi Minh City, 70000

Tổng hợp deal khuyến mãi mua hàng theo nhóm. Mua hàng giá cực rẻ, cập nhật liên tục. Hãy nhấn LIKE ngay !

VMG Fashion Group VMG Fashion Group
25-35 Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM
Ho Chi Minh City

Nhà phân phối & Chuỗi cửa hàng thời trang Valentino Creations, CotéOpéra-Paris

FROM USA Shop tại Việt Nam FROM USA Shop tại Việt Nam
63/428 Quang Trung, Quan Go Vap
Ho Chi Minh City, 700000

Gửi link sản phẩm trực tiếp đến email: [email protected]

Tổng Phân Phối Jiuhe Vua Trị Thâm Da Tổng Phân Phối Jiuhe Vua Trị Thâm Da
Pham The Hien P5 Q8
Ho Chi Minh City

Npp Serum Jiuhe Tphcm Giá lẻ: 90.000/ 1 lọ - SỈ TỪ 2 LỌ 126.000 Tuyển sỉ - chi nhánh - đại lý Fb & Zalo: 0907424016

Proud Mary Derma Cosmetics Vietnam Proud Mary Derma Cosmetics Vietnam
768G Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Dược Mỹ Phẩm Proud Mary - Thương Hiệu Đến Từ Hàn Quốc

Vật Liệu nha khoa - Nha Việt Dental Vật Liệu nha khoa - Nha Việt Dental
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty TNHH TMDV NVDENT chuyên cung cáp các vật liệu nha khoa và vật liệu labo chính hãng, giá hợp lý, ship COD toàn quốc.

Ăn Chay Ngon Ăn Chay Ngon
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Giới thiệu các món ăn chay, các món chay ngon, món chay đơn giản, món chay dễ làm. Ăn chay ngon lắm, ăn chay là lối sống đạo đức và tình thương.

Ba Lô Thời Trang Ba Lô Thời Trang
Ho Chi Minh City

Chuyên sỉ lẻ ba lô thời trang toàn quốc

TÚI THẦN KÌ Doraemon TÚI THẦN KÌ Doraemon
GÒ VẤP, HCM
Ho Chi Minh City, 5

CHUYÊN HÀNG NỘI ĐỊAN TRUNG, QUẦN ÁO, TÚI XÁCH GIÀY DÉP, MỸ PHẨM, NƯỚC HOA, ĐỒ GIA DỤNG......... NHẬN ORD SING-AUTH

Mua sắm bán lẻ Mua sắm bán lẻ
Ho Chi Minh City

Sĩ lẽ quần áo

Đặc sản Đắk Lắk Đặc sản Đắk Lắk
45 Nguyễn Hữu Tiến
Ho Chi Minh City, 70000

Đặc sản Đăk Lăk-Tâm huyết dành cho khách hàng. Cung cấp cho những sản phẩm chất lượng và tốt nhất từ nông sản đến thực phẩm của núi rừng Đăk Lăk.

HS - Cây gia vị Âu và Hương Thảo HS - Cây gia vị Âu và Hương Thảo
51 Nguyễn Văn Đừng St., District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp các cây gia vị châu âu như: Húng tây (Basil), Oregano, Hương thảo (Rosemary), Xô thơm (Sage), Cỏ xạ hương (Thyme), Nguyệt quế (Bay leaf), Bạc hà (Mint), Cỏ ngọt, Sả chanh, các loại ớt, chanh mỹ, ...