روانشناسی ازدواج و پیشرفت و ارامش

روانشناسی ازدواج و پیشرفت و ارامش

Love and happiness

06/07/2021

۱۴ جمله مهم از تجربیات زندگی؛
گابریل گارسیا مارکز

05/15/2021

سرخپوست پیری
برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت:
در وجود هر انسان،
همیشه مبارزه ایی وجود دارد
مانند، مبارزه ی دو گرگ!

که یکی از گرگها سمبل بدیها
مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی

و دیگری
سمبل مهربانی، عشق، امید، وحقیقت است.

کودک پرسید:
پدر کدام گرگ پیروز می شود؟

پدر لبخندی زد و گفت،
گرگی که تو به آن غذا می دهی...

سرخپوست پیری
برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت:
در وجود هر انسان،
همیشه مبارزه ایی وجود دارد
مانند، مبارزه ی دو گرگ!

که یکی از گرگها سمبل بدیها
مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی

و دیگری
سمبل مهربانی، عشق، امید، وحقیقت است.

کودک پرسید:
پدر کدام گرگ پیروز می شود؟

پدر لبخندی زد و گفت،
گرگی که تو به آن غذا می دهی...

04/24/2021

#اعتماد_به_نفس

کتاب شجاعت
برایان تریسی

برای اینکه اعتماد به نفس داشته باشیم، با تمام قوای خود زندگی کنیم و در مورد خودمان احساس خوبی داشته باشیم، چه باید بکنیم؟

باید اعتماد به نفس خود را بازسازی کنیم؛ و این کار را با بهبود بخشیدن عزت نفس مان آغاز کنیم. باید یاد بگیریم هر آنچه هستیم؛ اعم از گذشته مان، اشتباهات مان، بد گمانی های مان، ضعف هایمان و ترس های مان را دوست بداریم حتی بیش از آن که یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم، بایدبه عشق همچون یک آرمان بنگریم. باید جنگجویان عشق باشیم.

باید برای خودمان بجنگیم و پای آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم، بایستیم.
باید به جای قربانی بودن، جنگجو باشیم، و به جای دنباله روی، مبارزه کنیم.

(غلبه بر ترس و به دست آوردن اعتماد به نفس)

#اعتماد_به_نفس

کتاب شجاعت
برایان تریسی

برای اینکه اعتماد به نفس داشته باشیم، با تمام قوای خود زندگی کنیم و در مورد خودمان احساس خوبی داشته باشیم، چه باید بکنیم؟

باید اعتماد به نفس خود را بازسازی کنیم؛ و این کار را با بهبود بخشیدن عزت نفس مان آغاز کنیم. باید یاد بگیریم هر آنچه هستیم؛ اعم از گذشته مان، اشتباهات مان، بد گمانی های مان، ضعف هایمان و ترس های مان را دوست بداریم حتی بیش از آن که یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم، بایدبه عشق همچون یک آرمان بنگریم. باید جنگجویان عشق باشیم.

باید برای خودمان بجنگیم و پای آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم، بایستیم.
باید به جای قربانی بودن، جنگجو باشیم، و به جای دنباله روی، مبارزه کنیم.

(غلبه بر ترس و به دست آوردن اعتماد به نفس)

04/24/2021

اشو زرتشت به ما آموخت:
که اندیشه و گفتار و کردارمان نیک باشد. خردورز و خردگرا باشیم. تن و روان را سالم نگه داریم. شادمان باشیم. در پی خوشبختی دیگران باشیم. به سازندگی و آبادانی بپردازم. برای بهزیستی بایستی با هنجار اشا(راستی) همراه گردیم.

#کوروش_بزرگ به ما فهماند:
که بدن و ساختمان‌ها نابود خواهند شد ولی اندیشه‌ها و کردارهای نیک می‌تواند برای همیشه پا برجا بماند. حق و حقوق دیگران را پایمال نکنیم و در گزینش باور آزاد باشیم.

#داریوش بزرگ فهماند:
که نیاز پایداری هنجاری درست، تلاش فراوان و هوشمندی است. توانا و نیرومند باشیم.

#خشایار_شاه فهماند:
که کاستی‌ها را تلافی کن هر چند اندک باشند.

#آریوبرزن فهماند:
که هر شکستی برای مَرتوی(:انسان) هدفمند و دلیر در جای خود پیروزی است.

#ارشک فهماند:
که شتاب نکن در هر آماج(:هدف)، پشتکاری پیوسته سبب پیروزی خواهد شد.

#سورنا فهماند:
که شکیبایی و خویشتنداری پیروزی آور است. در حین بزرگی فروتن باشیم.

#اردشیر_بابکان فهماند:
که گاهی برای بازسازی، چاره‌ای جز نابودی نیست.

#شاپور_شاه فهماند:
که وفاداری به خانواده و خواسته‌های آنان ارزشمند است. چگونه تازشگران را سر جایشان بنشانیم.

#خسرو_انوشیروان فهماند:
که گاهی برای آماجی(هدف) نیکو، خشونت نیز کارساز خواهد بود.

#خسرو_پرویز فهماند:
که آمال و آرزوها از نیاکانت به تو ارث رسیده است نباید نسبت به خواست آنان بی‌تفاوت باشیم.

#یزدگرد فهماند:
که هرگاه در کشورت نیز آواره شدی، آن را به دیگر سرزمین‌ها برتری بخش.

#آریوبرزن و #یوتاب فهمادند:
که اندک بودن مهم نیست. بی‌باک باید بود. دلیر و دلاور مهم و ارزشمند است.

#آرتمیس فهماند:
که سرداری و فرماندهی هوشمندی و توامند بودن است و دلیر و دلاوری زن و مرد هم نمی‌شناسد.

#پوراندخت و #آزمیدخت فهمادند:
که توانایی و کارآمدی ویژه به یک جنس خاص بودن نیست. بینش و درایت هم زن و هم مرد می‌تواند باشد.

#رادمان_پورماهک(یعقوب لیث سفاری) فهماند:
که برای آماج و آرمان‌های بزرگ بایستی از ساده بودن دست برداری. زبان نیز ریشه و هویت توست.

#بابک_خرمدین فهماند:
که در برابر ستمگران و بیگانگانی که سرزمینت را اشغال کرده‌اند باید ایستاد.

#فردوسی_فهماند:
کارهای بزرگ و ماندنی، تلاش و پیگیری فراوانی نیاز دارد. نباید بی‌تفاوت به زبان و فرهنگ و تاریخ و تمدن آیین ایرانی‌ات باشی.

#نادرشاه_برزگ فهماند:
که خواستن توانستن است. با یک گرز هم می‌شود از سرزمینت دفاع کرد.

#رضاشاه_بزرگ فهماند
که با دانشگاه نرفتن و با دست خالی هم می‌شود سازندگی و آبادانی نمود. بزرگی و شکوه را باز گرداند.

اشو زرتشت به ما آموخت:
که اندیشه و گفتار و کردارمان نیک باشد. خردورز و خردگرا باشیم. تن و روان را سالم نگه داریم. شادمان باشیم. در پی خوشبختی دیگران باشیم. به سازندگی و آبادانی بپردازم. برای بهزیستی بایستی با هنجار اشا(راستی) همراه گردیم.

#کوروش_بزرگ به ما فهماند:
که بدن و ساختمان‌ها نابود خواهند شد ولی اندیشه‌ها و کردارهای نیک می‌تواند برای همیشه پا برجا بماند. حق و حقوق دیگران را پایمال نکنیم و در گزینش باور آزاد باشیم.

#داریوش بزرگ فهماند:
که نیاز پایداری هنجاری درست، تلاش فراوان و هوشمندی است. توانا و نیرومند باشیم.

#خشایار_شاه فهماند:
که کاستی‌ها را تلافی کن هر چند اندک باشند.

#آریوبرزن فهماند:
که هر شکستی برای مَرتوی(:انسان) هدفمند و دلیر در جای خود پیروزی است.

#ارشک فهماند:
که شتاب نکن در هر آماج(:هدف)، پشتکاری پیوسته سبب پیروزی خواهد شد.

#سورنا فهماند:
که شکیبایی و خویشتنداری پیروزی آور است. در حین بزرگی فروتن باشیم.

#اردشیر_بابکان فهماند:
که گاهی برای بازسازی، چاره‌ای جز نابودی نیست.

#شاپور_شاه فهماند:
که وفاداری به خانواده و خواسته‌های آنان ارزشمند است. چگونه تازشگران را سر جایشان بنشانیم.

#خسرو_انوشیروان فهماند:
که گاهی برای آماجی(هدف) نیکو، خشونت نیز کارساز خواهد بود.

#خسرو_پرویز فهماند:
که آمال و آرزوها از نیاکانت به تو ارث رسیده است نباید نسبت به خواست آنان بی‌تفاوت باشیم.

#یزدگرد فهماند:
که هرگاه در کشورت نیز آواره شدی، آن را به دیگر سرزمین‌ها برتری بخش.

#آریوبرزن و #یوتاب فهمادند:
که اندک بودن مهم نیست. بی‌باک باید بود. دلیر و دلاور مهم و ارزشمند است.

#آرتمیس فهماند:
که سرداری و فرماندهی هوشمندی و توامند بودن است و دلیر و دلاوری زن و مرد هم نمی‌شناسد.

#پوراندخت و #آزمیدخت فهمادند:
که توانایی و کارآمدی ویژه به یک جنس خاص بودن نیست. بینش و درایت هم زن و هم مرد می‌تواند باشد.

#رادمان_پورماهک(یعقوب لیث سفاری) فهماند:
که برای آماج و آرمان‌های بزرگ بایستی از ساده بودن دست برداری. زبان نیز ریشه و هویت توست.

#بابک_خرمدین فهماند:
که در برابر ستمگران و بیگانگانی که سرزمینت را اشغال کرده‌اند باید ایستاد.

#فردوسی_فهماند:
کارهای بزرگ و ماندنی، تلاش و پیگیری فراوانی نیاز دارد. نباید بی‌تفاوت به زبان و فرهنگ و تاریخ و تمدن آیین ایرانی‌ات باشی.

#نادرشاه_برزگ فهماند:
که خواستن توانستن است. با یک گرز هم می‌شود از سرزمینت دفاع کرد.

#رضاشاه_بزرگ فهماند
که با دانشگاه نرفتن و با دست خالی هم می‌شود سازندگی و آبادانی نمود. بزرگی و شکوه را باز گرداند.

[04/23/21]   نیازی نیست که دنیای بیرونی را تغییر دهید‌.
محیط و افراد به خودی خود تغییر می‌کنند.
فقط خود را تغییر دهید.
بهشت و جهنم در جای دیگری به جز درون شما نیستند. شما آن‌ها را خلق کرده‌اید.

اصولاً نیازی نیست که چیزی را از بیرون تغییر دهید.
زیرا همه چیز در بیرون همان‌قدر کامل است که باید و می‌تواند باشد.

تنها کاری که شما باید انجام دهید، این است که مراقب‌تر، هوشیارتر، آگاه‌تر و خالی‌تر شوید‌‌.
پس از آنکه شما کاملاً خالی شدید، چیزی از ماوراء به درون شما فرو خواهد ریخت.
و آن لحظه لحظه‌ی دگرگونی است.

پس از آن، تمام هستی کاملاً دگرگون می‌شود؛
در بیرون با شگفتی و در درون با دنیای معجزات روبرو می‌شوید.
همین دنیا تبدیل به بهشت می‌شود، و این بدن، بدنِ بودا می‌شود.
تمام هستی بسیار زنده و رنگارنگ و سُکرآور می‌شود.
انسان‌ها و مکان‌ها دیگر همان که قبلاً بودند، نخواهند بود. زیرا شما نیز مانند سابق نیستید.

تمام چیزها تغییر شکل می‌دهند. تنها به این دلیل که شما به سکوت درونی و بی‌نفسی دست یافته‌اید.

این روش صحیح دگرگون شدن است.
هرگز از بیرون شروع نکنید‌.
بلکه سعی کنید از درون تغییر کنید.

اوشو

04/07/2021
04/05/2021

خودمراقبتی روانی چیست؟

+ اختصاص وقت و زمان روزانه برای تفکر و تأمل
+ مراجعه به روان پزشک یا روان شناس در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روانی
+ انجام اقدامات لازم برای کاهش تنش و استرس
+ توجه به تجارب، آرزوها ، افکار و احساسات خود
+ مطالعه کتابهای مورد علاقه
+ اختصاص زمان مناسب برای تفریح

مراقب روانتان باشید.

خودمراقبتی روانی چیست؟

+ اختصاص وقت و زمان روزانه برای تفکر و تأمل
+ مراجعه به روان پزشک یا روان شناس در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روانی
+ انجام اقدامات لازم برای کاهش تنش و استرس
+ توجه به تجارب، آرزوها ، افکار و احساسات خود
+ مطالعه کتابهای مورد علاقه
+ اختصاص زمان مناسب برای تفریح

مراقب روانتان باشید.

04/02/2021

خیلی از منتقدان ، رقصِ #آنتونی_کویین در صحنه ی پایانی فیلم #زوربای_یونانی را زیباترین رقصی میدانند که تا کنون بر پرده ی سینما جان گرفته!

◽️آنها در اوج ناامیدی میرقصند تا تسلیم نشوند. بدون اینکه بخواهند تلخی حادثه را با دلایل اخلاقی یا منطقی توجیه کنند.

ازخلال چنین رویکردی است که فردیت و آزادی معنا می یابد و نتیجه اش "آری" گفتن به زندگی در سخت ترین شرایط است.

03/17/2021

تو با افتخار می تونی زخمهات رو با طلا پر كنی،
چون از اونها موفق بيرون امدی...

03/17/2021

مثل يک ميليونر فكر كن،
مثل يک ورشكسته ى فقير تلاش كن!

مثل يک ميليونر فكر كن،
مثل يک ورشكسته ى فقير تلاش كن!

[03/02/21]   از ترس خود نترسید !!

اگر به سمت" ترس"های خود برویم آسیبی به ما نخواهد رسید بلکه این فرار است که ما را به دام می‌اندازد.

اکنون ببینید در زندگی از چه می‌ترسید با چشم باز و قلبی گشوده به درون ترس خود نفوذ کنید، خواهید دید ترس همچون اتاقی خالی است ترس فقط به اندازه‌ی اجتناب شما قدرتمند است .

هر چه بیشتر از ترس روی گردانید
قدرت بیشتری به آن می‌بخشی.

دیل کارنگی می‌گوید: بشر آنقدر که از ترس حوادث اتفاق نیفتاده در آینده در رنج است، از خود آن اتفاق آنقدر رنج نبرده است.
ترست را در آغوش بکش...تا زنده بودن را حس کنی...

03/02/2021

‏هر انگشتی که به طرف کسی نشانه میگیریم
باید حواسمون باشه
سه انگشت دیگه سمت خودمونه
یعنی هر بدی یا حرف ، یکیش میره سمت طرف و سه تا سمت خودمون برمیگرده

‏هر انگشتی که به طرف کسی نشانه میگیریم
باید حواسمون باشه
سه انگشت دیگه سمت خودمونه
یعنی هر بدی یا حرف ، یکیش میره سمت طرف و سه تا سمت خودمون برمیگرده

02/27/2021

هيچ وقار یا نجابتی توی فقیر بودن وجود نداره؛
من هم فقیر بودم، هم پولدار ...
و هر بار که پاش بیفته پولدار بودن رو انتخاب میکنم!!

هيچ وقار یا نجابتی توی فقیر بودن وجود نداره؛
من هم فقیر بودم، هم پولدار ...
و هر بار که پاش بیفته پولدار بودن رو انتخاب میکنم!!

02/20/2021

پدرم یکبار گفت: "اگر همه‌ی دنیا می‌خواد به چپ بره و تو حس می‌کنی باید به راست بری، برو راست
مجبور نیستی دنباله‌روی کنی‌.
مجبور نیستی اینکه کدوم طرف می‌خوای بری رو بزرگش کنی.
فقط برو
خیلی آسونه...

#یانی
#آهنگساز_یونانی

پدرم یکبار گفت: "اگر همه‌ی دنیا می‌خواد به چپ بره و تو حس می‌کنی باید به راست بری، برو راست
مجبور نیستی دنباله‌روی کنی‌.
مجبور نیستی اینکه کدوم طرف می‌خوای بری رو بزرگش کنی.
فقط برو
خیلی آسونه...

#یانی
#آهنگساز_یونانی

02/14/2021

یک نکته بسیار مهم که کسی به آن توجهی نمی کند این است که اصلاً مهم نیست که شما چیزی را دوست دارید یا نه.
همینکه به آن توجه و فکر کنید یعنی انرژی تان را به سمت اش می فرستید و تقویتش می کنید و این یعنی حضور آن در افکار، احساسات و حتی زندگی شما.

اگر می خواهید چیزی در زندگی تان نباشد، فرکانس تان را عوض کنید، به زبان ساده یعنی به آن با افکار تان انرژی ندهید و تغذیه اش نکنید.

یک نکته بسیار مهم که کسی به آن توجهی نمی کند این است که اصلاً مهم نیست که شما چیزی را دوست دارید یا نه.
همینکه به آن توجه و فکر کنید یعنی انرژی تان را به سمت اش می فرستید و تقویتش می کنید و این یعنی حضور آن در افکار، احساسات و حتی زندگی شما.

اگر می خواهید چیزی در زندگی تان نباشد، فرکانس تان را عوض کنید، به زبان ساده یعنی به آن با افکار تان انرژی ندهید و تغذیه اش نکنید.

02/09/2021

همیشه کسی وجود دارد که؛
سر راهتان سنگ پرتاب کند
این به شما بستگی دارد که
با آن سنگ ها چه میسازید...؟
پُل یا دیوار؟
شما معمار زندگیتان هستید
پس سعی کنید معمار خوبی باشید

همیشه کسی وجود دارد که؛
سر راهتان سنگ پرتاب کند
این به شما بستگی دارد که
با آن سنگ ها چه میسازید...؟
پُل یا دیوار؟
شما معمار زندگیتان هستید
پس سعی کنید معمار خوبی باشید

01/30/2021

کسی که به امید بخت و اقبال نشسته باشد، سالهاست مُرده است...
ارسطو

کسی که به امید بخت و اقبال نشسته باشد، سالهاست مُرده است...
ارسطو

[01/24/21]   ⛔️ﻧﮕﻮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ !
✅ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ !
✅ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
✅ﺑﮕﻮ : عالیم !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ !
✅ﺑﮕﻮ : خدا قوت !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ !

⛔️ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
✅ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ !

♥️ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

01/19/2021

‏نام اثر:
‌‏ما صلاحتو بیشتر میدونیم.

‏نام اثر:
‌‏ما صلاحتو بیشتر میدونیم.

[01/16/21]   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ .
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧ ﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ " ﺍﺭﯾﮏ ...."
ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ , ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ , ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ , ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ , ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ , ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ , ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ , ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ , ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ , ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ...
ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .

ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ , ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ , ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﯾﺪﯾﺪ , ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛
ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ , ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ را صد در صد ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻳﺪ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﭼﻮﻥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬﺭﯾﻢ .
ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﯼ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

01/06/2021

مردمي وجود دارند كه در توجيه بدبخت بودن خبره شده اند. اينان تا بدبخت نباشند نمي توانند خوشبخت شوند. فقط يك خوشبختي را مي شناسند و آن بدبختي است.

چنين مردمي وقتي از بدبختي هايشان مي گويند مي تواني بدبختي را در چشمان، در چهره و در روش صحبت كردنشان ببيني. همه چيز نشان مي دهد از بدبختي لذت مي برند و در مورد آن لاف مي زنند. اينان بايد كه بدبختي اشان را بزرگ نشان دهند و آنرا تا آنجا كه ممكن است زير ذره بين ببرند.
اما چنين مردمي چگونه مي توانند شادمان باشند؟

و تو هر لحظه بر سر دو راهي قرار داري. تو مي تواني يا راه غم را برگزيني يا راه شادي را.
اينگونه عمل كن: در هر موقعيتي ببين كه چه چيزي آن تو را شاد و خوش و چه چيز غمگين و بدبخت خواهد ساخت.

مردمي وجود دارند كه در توجيه بدبخت بودن خبره شده اند. اينان تا بدبخت نباشند نمي توانند خوشبخت شوند. فقط يك خوشبختي را مي شناسند و آن بدبختي است.

چنين مردمي وقتي از بدبختي هايشان مي گويند مي تواني بدبختي را در چشمان، در چهره و در روش صحبت كردنشان ببيني. همه چيز نشان مي دهد از بدبختي لذت مي برند و در مورد آن لاف مي زنند. اينان بايد كه بدبختي اشان را بزرگ نشان دهند و آنرا تا آنجا كه ممكن است زير ذره بين ببرند.
اما چنين مردمي چگونه مي توانند شادمان باشند؟

و تو هر لحظه بر سر دو راهي قرار داري. تو مي تواني يا راه غم را برگزيني يا راه شادي را.
اينگونه عمل كن: در هر موقعيتي ببين كه چه چيزي آن تو را شاد و خوش و چه چيز غمگين و بدبخت خواهد ساخت.

01/03/2021

من که نابینا هستم،
شما بینایان را پند می‌دهم:
از چشمان خود آنچنان بهره بگیرید که گويى فردا به‌یکباره کور خواهید شد.
موسیقی نهفته در صداها،
نغمه‌ی پرندگان و آهنگ نوازندگان را
آنگونه گوش دهید،
گویی فردا به‌یکباره کر خواهید شد.
آنچه را می‌خواهید، چنان لمس کنید،
گویی فردا به‌یکباره لامسه‌ی خود را از دست خواهید داد.
رایحه‌ی گل‌ها را ببوئید
و هر لقمه را چنان مزه مزه کنید،
گویی فردا به‌یکباره شامه و ذائقه‌ی خود را از کف می‌دهید...

هلن کلر

من که نابینا هستم،
شما بینایان را پند می‌دهم:
از چشمان خود آنچنان بهره بگیرید که گويى فردا به‌یکباره کور خواهید شد.
موسیقی نهفته در صداها،
نغمه‌ی پرندگان و آهنگ نوازندگان را
آنگونه گوش دهید،
گویی فردا به‌یکباره کر خواهید شد.
آنچه را می‌خواهید، چنان لمس کنید،
گویی فردا به‌یکباره لامسه‌ی خود را از دست خواهید داد.
رایحه‌ی گل‌ها را ببوئید
و هر لقمه را چنان مزه مزه کنید،
گویی فردا به‌یکباره شامه و ذائقه‌ی خود را از کف می‌دهید...

هلن کلر

12/31/2020

شما بوسیله‌ی رشته‌های انرژی نامرئی به دیگران متصل هستید،

زمانی که دیگران را می‌بخشید، جریان انرژی در این رشته‌ها پاک و تطهیر خواهند بود و
انرژی حیاتی، روان در آن‌ها در گردش است، مانند رگ‌های پاکیزه‌ی بدن که خون را به همه جا هدایت می‌کنند،

زمانی که کسی را نمی‌بخشید،
جریان انرژی در این رشته‌ها آلوده و بیمار خواهند بود،حرکتِ جریان انرژی حیاتی در آن‌ها دچار اختلال می‌شود به شکل بیماری بر روی بدن منعکس می‌شود، مانند رگ‌های چربی‌زده‌ی بدن که در جریان حرکت خون اختلال ایجاد می‌کنند.

این رشته‌ها می‌توانند مانند زنجیر‌هایی آهنین، شما را در ابعاد پایین‌ترِ آگاهی نگاه می‌دارند.

شما بوسیله‌ی رشته‌های انرژی نامرئی به دیگران متصل هستید،

زمانی که دیگران را می‌بخشید، جریان انرژی در این رشته‌ها پاک و تطهیر خواهند بود و
انرژی حیاتی، روان در آن‌ها در گردش است، مانند رگ‌های پاکیزه‌ی بدن که خون را به همه جا هدایت می‌کنند،

زمانی که کسی را نمی‌بخشید،
جریان انرژی در این رشته‌ها آلوده و بیمار خواهند بود،حرکتِ جریان انرژی حیاتی در آن‌ها دچار اختلال می‌شود به شکل بیماری بر روی بدن منعکس می‌شود، مانند رگ‌های چربی‌زده‌ی بدن که در جریان حرکت خون اختلال ایجاد می‌کنند.

این رشته‌ها می‌توانند مانند زنجیر‌هایی آهنین، شما را در ابعاد پایین‌ترِ آگاهی نگاه می‌دارند.

Videos (show all)

امروز سی‌اُمِ شهریور ماه، زادروزِ #فریدون_مشیری شاعرِ معاصر و به نامِ ایران‌زمین است. او همیشه در سروده‌هایش ستایش‌گرِ پ...
گوش فرا دهیم به این دو هنرمند وطنی با صدای دل نشین
به آدم‌هایی با سنین ۵ الی ۷۵ سال گفتن یه نصیحت به کوچکتر از خودت بکن!انگار هرکی از تجربش میگه... زیباست
اجرای ملودی تصنیف دلنشین و زیبای: یکی حلقه به در زد  توسط زنان هنرمند درقرنطینه اثر ماندگار علی اکبرشیداو اینگونه است که...
مهم نیست ضریب هوشیمان چقدر است یا چند نفر به ما گفته اند موفق نمی‌شوی!همه ما در جایی مهارت داریم و مهم این است که آن را ...
شاعر جوان الناز زارعی و شعر انتخابات پیام رسای میلیونها ایرانی است. جمعه روز نه بزرگ و تاریخی به تمامیت جمهوری اسلامی اس...
عاشقان روز عشق مبارك باد
دوربین مداربسته ای در ترکیه ویدیویی شگفت انگیز از مردی ضبط کرده که در برف و سرما کُت خود را تن سگ بی پناهی میکند. انسانی...

Category

Telephone

Address

Dulles Airport
Sterling, VA
20166
Other Tour Agencies in Sterling (show all)
Regal Limousine of Washington DC Regal Limousine of Washington DC
201 E Holly Ave
Sterling, 20164

As operators of the limousine industry in the Washington D.C. Maryland and Virginia the founders of Regal Limousine identified all the challenges faced by

Skyhawk Limousine Skyhawk Limousine
1334 Shepard Dr, Unit C
Sterling, 20005

Skyhawk Limousine

DC Luxury Coach DC Luxury Coach
44827 Old Ox Rd
Sterling, 20166

Charter buses, Shuttle service, Special events transportation, Airport pick-up, Wedding transportation

Al-Marwa Hajj Group Al-Marwa Hajj Group
20638 Piney Branch Way
Sterling, 20165

Al-Marwa provides complete tour packages for Hajj to its clients based in United States. Al-Marwa has Economy, Deluxe and VIP packages.

Dulles U.S. Taxi Dulles U.S. Taxi
23035 Douglas Ct, Ste 218
Sterling, 20166

Dulles U.S. Taxi serves taxi needs for Dulles Airport Virginia, we also serve for pick up or drop off to other airports like Regan (DCA) and BWI 24X7

Ray Limo Ray Limo
22952 Fleet Ter
Sterling, 20166

Rays Limo Services serves clients in Northern Virginia, Washington DC and Maryland and travelers in, to and from the Metropolitan Washington DC area.

Washington Flyer Dulles City Cab Washington Flyer Dulles City Cab
45564 Mallard Point Ter
Sterling, 20165

Taxi Service | Airport Transportation | 24hour Taxi

Servicio Privado De TAXI, Sterling, Virginia. Servicio Privado De TAXI, Sterling, Virginia.
Sterling

"Servicio privado de TAXI" Sterling, Herndon, Reston, Leesburg. Aeropuertos, Embajadas, Consulados, Oficinas de migracion, Cortes. Y mas. 24 hrs

Dulles Washington Taxi Dulles Washington Taxi
Sterling, 20164

For Reservations Phone:(703-774-4243) Book by Text:(703-627-2535) Book by E-mail:([email protected])

Go Far Go Local Go Far Go Local
22000 Aol Way
Sterling, 20166

We are a social marketplace for travelers and locals. Create & offer unique experiences & earn money. Buy authentic local experiences & live your travels.

Dulles Airport Taxi Dulles Airport Taxi
23035 Douglas Ct, Ste 218
Sterling, 20166

Dulles Airport Taxi service in Washington Metro area, Call 703-573-8294 anytime for pick up/drop up to/from Dulles Airport VA (IAD) 24X7.

Crystal classic coach Crystal classic coach
207 E Holly Ave Ste 200
Sterling, 20164

Crystal Classic coach