HAYKO

HAYKO

Comments

I hope that this email fin ds you well. I am writing wi th an update on the latest developmen ts within our organization, which we ho pe you will find as exciting as we do.The main news is th at we have expanded our operations to achie ve two goals: 1) to provide ethic al and much-needed employment opportunities, especially f or women in rural areas; 2) to exte nd the coverage of our supply cha in, guaranteeing first-class source materials for o ur core activities: specialist rug restoration a nd creation of heirlooms of the futu re.We have set up t he Woolway initiative, which supports the producti on of hand-spun yarn in rural are as of Armenia, encouraging the survival of tradition al crafts and creating safe, fair employme nt for women with a limited ran ge of opportunities. This now provides us wi th authentic and natural materials to crea te the shades and abrashes in customiz ed batches of vegetable-dyed threads, which enab le us to match the colors perfect ly when restoring precious new and antiq ue rugs.We will also be produci ng a limited number of hand-woven herita ge pieces based on designs from ma ny different traditions of the Silk Ro ad regions, tracing the history of t he art of the hand-made rugs througho ut the centuries.If you would like further details, plea se (click here) https://about.me/woolway. We are alwa ys delighted to hear from you; o ur email address is [email protected].

Best regards,

Hayko
Ha yk Oltaci

Founder and Master Craftsman

HAYKO Fine Ru gs and Tapestries
47-09 30th Street, Suite 502
Lo ng Island City, NY 11101
Schedule an Appointme nt Today!

For more information about our ultima te expert service in hand cleaning, repa ir of your rugs and rug plea se contact Hayko by calling at (2 12) 717-5400http://hayko.com/about/
Autumn in wonderful Dilijan

«WoolWay» ընկերության աշու նը հիասքանչ Դիլիջանում։ Քամու մեղեդուց թափված տերևնե րը պար են բռնել մեր բազմերանգ թելե րի հետ։ Խառնվելով միմյանց հետ կարմիրը, վարդագույ նը, դեղինն ու կանաչը, ստեղծել են յուրահատո ւկ սիմֆոնիա։

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
Logwood tree. Dyeing woolen a nd cotton threads with logwood chips. It turn ed out to be a wonderful col or shade.

Կամպեշենու( logwood) ծառի փայտը. Բրդյա և բամբակ յա թելերի ներկում կամպեշենու փայտով։ Ստացվեց հիանա լի գունային երանգ։
Dear followers, On September 11-12, at t he Cafesjian Center for the Arts (Cascad e), our masters are waiting for y ou with their handmade works.
At the two-d ay event, you can get handmade craf ts and threads dyed with "WoolWay" natur al dyes.
You can find us in t he "Goris Handmade" pavilion.

Սիրելի հետևորդներ, սեպտեմբերի 11-12- ին, Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում (Կասկադում) ձեզ են սպասո ւմ մեր վարպետներն իրենց ձեռագործ աշխատանքներով:

Երկօր յա միջոցառմանը ոչ միայն կարող եք ձե ռք բերել արհեստագործների ձեռագործ աշխատանքներ, այլ ն աև "WoolWay"-ի բնական ներկանյութերով ներկված թելեր։
Մեզ կար ող եք գտնել "Goris Handmade"-ի տաղավարում։
Աշխատանքային, արդյունավետ շաբաթ "WoolWay"-ում... Բնակ ան ներկանյութերով ներկումը մեզ համար դարձել է որա կի չափանիշ.... Անթառամ, սոխի կեղև, տորոնի արմ ատ, ինդիգո, որդան կարմիր և այլ նյութե ր։ Այս բնական ներկանյութերով հագեցած գույներով էլ զարդարվո ւմ են մեր գորգերը։

Հեռախոսահամարը անփոփոխ ՝
(+374)33-966-526
(Vib er, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
"WOOLWAY" ընկերությունը ձեզ է առաջարկում տեղակ ան, բնական ոչխարի բրդից պատրաստված բարձրորակ արտադրա նք, ներկված բացարձակապես բնական հումքով՝ ին չն անվտանգ է դարձնում մեր արտադրանքը ն աև ալերգիկ ֆոն ունեցող մարդկանց համար: Ի սկ շուտով մեզ մոտ կլինի ն աև նոր արտադրանքների և տեսականու աճ:
Woolway ձեզ է սպասում!!!

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
Ցանկացած ոչխարի բուրդ ունի բուժիչ հատկությունն եր, քանի որ դա բնական նյութ է, ո րը ներծծում եւ չեզոքացնում է քրտինքով տարածվ ած բոլոր թունավոր նյութերը: Ինչ վերաբերում է մուի նե բուրդին, այս մանվածքը խոնավեցնում է տոքսիններ ից եւ գերազանցում է խոնավությունը: Բնակ ան բուրդն օգտագործվում է նաև տարբեր հիվանդություննե րի բուժման դեպքում մասնավորապես երիկամների բորբոքման, ո րի ժամանակ բնական բրդե գործվածքով և անգ ամ հենց բուրդն առանց տեխնիկական մշակման մաշկ ին հպված պահելով օրերի ընթացքում արդեն, ի սկ տեղի կունենա ամբողջական ցավերի թուլացում և երիկամայ ին ու միզուղիների բորբոքումների նահանջ:

Իսկ WOOLW AY ընկերությունը ձեզ կարող է առաջարկել ա յս ողջ օգտակար հատկություններով, թե բուրդը, թե դրան ից ստացված արտադրանքը ( բնական ներկումներով) ձ եր և ձեր ընտանիքի համար: Մեծածախ գնումնե րի դեպքում կգործեն զեղչեր:

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
"WoolWay" world of different colors is waiti ng for you...

"WoolWay" երփներանգ գույների աշխարհը ձ եզ է սպասում...

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
Մենք 1 տարեկան ենք...... #WOOLWAY_COMPANY

WoolW ay is celebrating 1️⃣st year anniversary
Եղի՛ր ավելի մոտ բնությանն ու գեղեցիկի ն։ WoolWay-ը ձեզ է առաջարկում բրդյա, բամբակ յա և մետաքսե բազմերանգ թելեր, ներկված միմիա յն բնական ներկանյութերով։ Մենք հավատարիմ ենք մ եր կարգախոսին: (+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)
#WOOLWAY_COMPANY
#everything_is_natural
Աշխատանքային առօրյան՝ ԻՆԴԻԳՈ ներկանյութով ներկումը «WoolWay»-ու մ։

With an innate cultural attraction to t he art of rug weaving and we ll over 35 years of hands-on experien ce, Hayko’s mission is to provide t he ultimate serv

Hayk Oltaci – Hayko, as he prefe rs to be called – was bo rn in Istanbul to Armenian parents. He ca me to New York City in 1988 wi th his wife; their two daughters we re born here. With more than 30 yea rs experience gained in the leading atelie rs of Istanbul, Strasbourg, Paris and N ew York, Hayko is one of t he most genuinely knowledgeable experts in fi ne oriental rugs and tapestries in t he world. Hayko

Operating as usual

Photos from Woolway Armenia's post 03/31/2022

Photos from Woolway Armenia's post

Photos from Woolway Armenia's post 03/26/2022

Photos from Woolway Armenia's post

Photos from Woolway Armenia's post 02/22/2022

Photos from Woolway Armenia's post

Photos from Woolway Armenia's post 02/20/2022

Photos from Woolway Armenia's post

10/25/2021

I hope that this email fin ds you well. I am writing wi th an update on the latest developmen ts within our organization, which we ho pe you will find as exciting as we do.The main news is th at we have expanded our operations to achie ve two goals: 1) to provide ethic al and much-needed employment opportunities, especially f or women in rural areas; 2) to exte nd the coverage of our supply cha in, guaranteeing first-class source materials for o ur core activities: specialist rug restoration a nd creation of heirlooms of the futu re.We have set up t he Woolway initiative, which supports the producti on of hand-spun yarn in rural are as of Armenia, encouraging the survival of tradition al crafts and creating safe, fair employme nt for women with a limited ran ge of opportunities. This now provides us wi th authentic and natural materials to crea te the shades and abrashes in customiz ed batches of vegetable-dyed threads, which enab le us to match the colors perfect ly when restoring precious new and antiq ue rugs.We will also be produci ng a limited number of hand-woven herita ge pieces based on designs from ma ny different traditions of the Silk Ro ad regions, tracing the history of t he art of the hand-made rugs througho ut the centuries.If you would like further details, plea se (click here) https://about.me/woolway. We are alwa ys delighted to hear from you; o ur email address is [email protected].

Best regards,

Hayko
Ha yk Oltaci

Founder and Master Craftsman

HAYKO Fine Ru gs and Tapestries
47-09 30th Street, Suite 502
Lo ng Island City, NY 11101
Schedule an Appointme nt Today!

For more information about our ultima te expert service in hand cleaning, repa ir of your rugs and rug plea se contact Hayko by calling at (2 12) 717-5400http://hayko.com/about/

Greetings from Hayko 10/25/2021

Greetings from Hayko

Greetings from Hayko Greetings from Hayko - Description

Photos from HAYKO's post 10/25/2021

Autumn in wonderful Dilijan

«WoolWay» ընկերության աշու նը հիասքանչ Դիլիջանում։ Քամու մեղեդուց թափված տերևնե րը պար են բռնել մեր բազմերանգ թելե րի հետ։ Խառնվելով միմյանց հետ կարմիրը, վարդագույ նը, դեղինն ու կանաչը, ստեղծել են յուրահատո ւկ սիմֆոնիա։

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)

Photos from HAYKO's post 09/26/2021

Logwood tree. Dyeing woolen a nd cotton threads with logwood chips. It turn ed out to be a wonderful col or shade.

Կամպեշենու( logwood) ծառի փայտը. Բրդյա և բամբակ յա թելերի ներկում կամպեշենու փայտով։ Ստացվեց հիանա լի գունային երանգ։

Photos from HAYKO's post 09/10/2021

Dear followers, On September 11-12, at t he Cafesjian Center for the Arts (Cascad e), our masters are waiting for y ou with their handmade works.
At the two-d ay event, you can get handmade craf ts and threads dyed with "WoolWay" natur al dyes.
You can find us in t he "Goris Handmade" pavilion.

Սիրելի հետևորդներ, սեպտեմբերի 11-12- ին, Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում (Կասկադում) ձեզ են սպասո ւմ մեր վարպետներն իրենց ձեռագործ աշխատանքներով:

Երկօր յա միջոցառմանը ոչ միայն կարող եք ձե ռք բերել արհեստագործների ձեռագործ աշխատանքներ, այլ ն աև "WoolWay"-ի բնական ներկանյութերով ներկված թելեր։
Մեզ կար ող եք գտնել "Goris Handmade"-ի տաղավարում։

Photos from HAYKO's post 09/05/2021

Աշխատանքային, արդյունավետ շաբաթ "WoolWay"-ում... Բնակ ան ներկանյութերով ներկումը մեզ համար դարձել է որա կի չափանիշ.... Անթառամ, սոխի կեղև, տորոնի արմ ատ, ինդիգո, որդան կարմիր և այլ նյութե ր։ Այս բնական ներկանյութերով հագեցած գույներով էլ զարդարվո ւմ են մեր գորգերը։

Հեռախոսահամարը անփոփոխ ՝
(+374)33-966-526
(Vib er, WhatsApp)

Photos from HAYKO's post 08/31/2021

"WOOLWAY" ընկերությունը ձեզ է առաջարկում տեղակ ան, բնական ոչխարի բրդից պատրաստված բարձրորակ արտադրա նք, ներկված բացարձակապես բնական հումքով՝ ին չն անվտանգ է դարձնում մեր արտադրանքը ն աև ալերգիկ ֆոն ունեցող մարդկանց համար: Ի սկ շուտով մեզ մոտ կլինի ն աև նոր արտադրանքների և տեսականու աճ:
Woolway ձեզ է սպասում!!!

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)

Photos from HAYKO's post 08/24/2021

Ցանկացած ոչխարի բուրդ ունի բուժիչ հատկությունն եր, քանի որ դա բնական նյութ է, ո րը ներծծում եւ չեզոքացնում է քրտինքով տարածվ ած բոլոր թունավոր նյութերը: Ինչ վերաբերում է մուի նե բուրդին, այս մանվածքը խոնավեցնում է տոքսիններ ից եւ գերազանցում է խոնավությունը: Բնակ ան բուրդն օգտագործվում է նաև տարբեր հիվանդություննե րի բուժման դեպքում մասնավորապես երիկամների բորբոքման, ո րի ժամանակ բնական բրդե գործվածքով և անգ ամ հենց բուրդն առանց տեխնիկական մշակման մաշկ ին հպված պահելով օրերի ընթացքում արդեն, ի սկ տեղի կունենա ամբողջական ցավերի թուլացում և երիկամայ ին ու միզուղիների բորբոքումների նահանջ:

Իսկ WOOLW AY ընկերությունը ձեզ կարող է առաջարկել ա յս ողջ օգտակար հատկություններով, թե բուրդը, թե դրան ից ստացված արտադրանքը ( բնական ներկումներով) ձ եր և ձեր ընտանիքի համար: Մեծածախ գնումնե րի դեպքում կգործեն զեղչեր:

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)

Photos from HAYKO's post 08/19/2021

"WoolWay" world of different colors is waiti ng for you...

"WoolWay" երփներանգ գույների աշխարհը ձ եզ է սպասում...

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)

Photos from HAYKO's post 07/20/2021

«WoolWay»-ի երանգները կլրացնեն ձեր առօրյան վ առ և տրամադրություն բարձրացնող գույներով։

Photos from HAYKO's post 07/18/2021

"WoolWay" ընկերությունը ձեզ է ներկայացնում հայկակ ան լեռնաշխարհի բրենդ՝ որդան կարմիրը։

Մեղվատու մեղվի և շերա մի (թթենու մետաքսագործ) հետ մեկտեղ որդան կարմի րը ընտելացված միջատ է համարվում: Որդան կարմի րի էգերից ստանում են կարմիր գունաներկի համ ար օգտագործվող նյութը` կարմիրը: Աշխարհում գոյություն ու նի այդ միջատների միայն 3 տեսակ` հայկակ ան, մեքսիկական և լեհական, որը տարածված է Արևմտյ ան և Արևելյան Եվրոպայում:

Photos from HAYKO's post 07/18/2021

Լավագույնը, որ կարող եք անել ձ եր գորգերը վերականգնելու համար, այն է, որ ա յն վստահեք հմուտ մասնագետի։ "WoolWay"-ի հմուտ փորձագետներ ից և վարպետներից կազմված պրոֆեսիոնալ թիմը կվերականգ նի ցանկացած տիպի վնասվածք և կվերացնի բոլ որ թերությունները։

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)


The best thing you c an do to restore your carpet is th at it is trust to an expert.
A
professional team consisting of experienced exper ts and masters of" woolway " wi ll restore any wear and tear a nd eliminate all defects.

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)


Лучшее, что вы може те сделать, чтобы восстановить ваши ковры, - э то доверить их опытному специалисту. Профессиональная коман да, состоящая из опытных экспертов и мастеров"WoolWa y", восстановит любые повреждения и устранит в се недостатки.

(+374)33-966-526
(Viber, WhatsApp)

07/18/2021

Բնությունից մի մասնիկ՝ ոգեշնչված ծիածանով 🌈

(+374)33-966-526
(Vib er, WhatsApp)

07/18/2021

Սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ ,,Վո ւլ Վեյ ,, ընկերությունը խթանում է ձեռարվեստ ը՝ խրախուսելով հայկական տեղական բրդի օգտագործումը ։ Մշակու մն ու ներկումը իրականացնում է միայն բնակ ան նյութերով և ավանդական մեթոդներով:

Woolway продвигает ремес ла, поощряя использование местной армянской шерсти. Обработ ка и окрашивание производятся только натуральными материала ми и традиционными методами.

Woolway promotes handcrafts by encouragi ng the use of local Armenian wo ol. Processing and dyeing are carried o ut only with natural materials and tradition al methods

07/18/2021

Պահպանելով բրդյա թելերի ներկման ավանդույթները, «Վո ւլ Վեյ» ընկերությունը ձեզ է ներկայացնում երանգնե րի հարուստ տեսականի։

Preserving the traditions of dyei ng woolen threads, "WoolWay" company presents y ou with a rich range of shades.

Сохран яя традиции окрашивания шерстяных нитей, компания "В ул Вей" представляет вам богатый ассортимент оттенков .

Hayk Oltaci - President and Found er - woolway | LinkedIn 03/07/2021

Hayk Oltaci - President and Found er - woolway | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/hayko/

Hayk Oltaci - President and Found er - woolway | LinkedIn View Hayk Oltaci’s profile on Linked In, the world’s largest professional community. Ha yk has 5 jobs listed on the ir profile. See the complete profile on Linked In and discover Hayk’s connections and jo bs at similar companies.

Timeline Photos 02/18/2021

Timeline Photos

Explore the origin of your creativity .

Timeline Photos 02/18/2021

Timeline Photos

Like all masterpieces, the work of mast er craftsman Hayk Oltaci speaks for itse lf. Hayko’s work is on display in galleri es and auction houses across the wor ld, yet you cannot see it. That ’s the point: a top-quality restoration is invisible.
Wi th more than 36 years experience gain ed in the carpet & tapestry atelie rs of Istanbul, Strasbourg, Paris and N ew York, Hayko’s talent in restoring t he finest... rugs is unmatched.
At Hayko’s ateli er, custom-mixed colors are used to d ye individual yarns to the precise sha de of the carpet, no matter h ow old or faded it may be. Imagine trying to match 300-year-old colo rs, fibers and patterns, so precisely th at the repair work is completely undetectable!
That ’s what Hayko’s artisans have been doi ng for over 20 years, for discerni ng customers in many countries. The wo rk is delicate, and takes time a nd precision. A complex restoration on a sing le rug can take over a year.
Wh en dealing with valuable and rare carpe ts, average work is not good enou gh. You can rely on Hayko’s sta ff of master craftspeople for impeccable restoratio ns of the finest antique carpets.

@rugweavi ng @hayko.fine.rugs @haykoltaci

Timeline Photos 02/18/2021

Timeline Photos

Before and After

Timeline Photos 02/18/2021

Timeline Photos

Before and After

PROJECT4796 02/18/2021

PROJECT4796

hayk.campaign-view.com 11/26/2020

Happy Thanksgiving from Hayko

hayk.campaign-view.com Happy Thanksgiving from Hayko - Descripti on

10/02/2020

Մատենադարան - Matenadaran

hayk.campaign-view.com 09/18/2020

Hayko Fine Rugs and Tapestries is Op en for Business

hayk.campaign-view.com Hayko Fine Rugs and Tapestries is Op en for Business - Description

08/28/2020

Weaving full moon

07/06/2020

For your rug inquiry cleaning a nd restoration

hayk.campaign-view.com For your rug inquiry cleaning a nd restoration - Description

05/28/2020

Photos from HAYKO's post

05/18/2020

See the latest post from HAY KO Fine Rugs and Tapestries on Google
https://posts.gle/GTwkB

04/14/2020

04/14/2020
04/14/2020

Videos (show all)

#wool #wooldyeing #naturel #natureldye #naturaledyeing #vagetabled ye #vagetabledyeing #mordant #mordants #madder #madde...
#wool #wooldyeing #naturel #natureldye #naturaledyeing #vagetabled ye #vagetabledyeing #mordant #mordants #madder #madde...
#wool #wooldyeing #naturel #natureldye #naturaledyeing #vagetabled ye #vagetabledyeing #mordant #mordants #madder #madde...
Sunday afternoon in Garni
Reception by the Mission of t he UN
Reception by the Mission of Armen ia to the UN

Telephone

Address


47-09 30th Street, Suite 502
Long Island City, NY
11101

General information

Service Categories
Carpets & Rugs - Showroo ms
Carpets & Rugs - Cleaning & Repa ir
Art & Antiques Appraisers

Services & Specialties
Museum-quali ty antique carpet, tapestry and needlepoint cleani ng, retail and restoration

Other Long Island City shops (show all)
Encompass Media Group Encompass Media Group
1111 44th Dr
Long Island City, 11101

Encompass Media Group specializes in out of home media, merchandising, and experiential marketing.

Royal Rose Burton Kitchen Supply Royal Rose Burton Kitchen Supply
23-49 BORDEN AVE
Long Island City, 11101

One stop shopping for all of your Kitchen, BBQ, and Air Conditioner needs.Everyone has a Guy for something......let us be that Guy for you!!

The Regal Vegan The Regal Vegan
Gamle Stokkavei 1
Long Island City, 11101

Plant fabulous catering at its most delicious.

dvDepot dvDepot
25-14 50th Ave
Long Island City, 11101

dvDepot is a Covid Compliant Studio and Rental House in Long Island City, NY with cameras, lighting, audio rentals, crewing and editing. Our Green Screen Studio has been used by our clients like DC Comics, WB, BET, Vanity Fair and more.

Gotham Sound and Communications, Inc. Gotham Sound and Communications, Inc.
35-10 36th Ave, Second Floor
Long Island City, 11106

We are your one stop solution to everything audio and communications. TV, Film, commercial, or event - we can find solutions for any need!

Blue Streak Wines and Spirits Blue Streak Wines and Spirits
47-20 Center Blvd
Long Island City, 11109

We have our sights on being much more than simply a neighborhood store selling wines and spirits. Adding value to the community by providing interesting and unique products and services to residents is extremely important to us.

Zenith Color Communication Group Zenith Color Communication Group
47-10 33rd Street , Long Island City, NY
Long Island City, 11101

Zenith Color Group has been in business for over 50 years and has been run under the Zenith name since 2008. We offer environmentally friendly printing while also saving our customers money on all their printing needs

BulbAmerica.com BulbAmerica.com
54-15 35th St
Long Island City, 11101

BulbAmerica.com has quickly become the largest provider of Light Bulbs and Lighting Fixtures in the USA.

Burden, Dealers and Conservators of Fine Furniture Burden, Dealers and Conservators of Fine Furniture
47-20 33rd St
Long Island City, 11101

Jonathan Burden LLC is a Long Island City gallery dealing in antiques, decorative arts, and custom pieces of furniture designed by Jonathan Burden.

CubeSmart Self Storage CubeSmart Self Storage
39-25 21st St
Long Island City, 11101

J. Van Vliet New York J. Van Vliet New York
3816 Skillman Ave
Long Island City, 11101

With over 15,000 square feet of display area (including a 5,000 square foot walk-in fresh flower cooler, the New York area can now experience what a complete Flower Market under one roof is all about.

TOSOT Comfort TOSOT Comfort
43-39 35th Street
Long Island City, 11101

As an HVAC Wholesale Distributor, TOSOT is well-equipped to meet all of your HVAC needs all year long. From ductless mini splits to our ducted unitary systems, we have the high-efficiency systems that your customers want without breaking the bank.