YASO Hipster

YASO Hipster

ความคิดเห็น

ขุนเข่าเมืองบั้งไฟ​ใผรุจักเพิ่นแนครับ...
ขออนุญาตแอดมินนะครับ คิดว่ากลุ่มน่าจะชอบโพสนี้
วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
#วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ #วัดอัครเทวดามีคาแอล #ซ่งแย้ #ยโสธร #Yasothon
**ศพแล้ว ศพเล่า ** กราบนมัสการพระคุณเจ้า
กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพ..
ผมสิง/อุบลฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข่าว พอพTV เยี่ยมเยือน นายกองค์การบริหารฯ
ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ
บางท่านยังไม่เข้าใจ พรบ.อิสลาม 3 ฉบับ ให้นําเอา พรบ อิสลามปี. 2524 + ปี.2559 มาศึกษา แล้วจะรู้ว่า ประเทศไทย!!

^** รัฐซ้อนรัฐฯ **^

**รัฏฐาธิปัตย์**

คนมุสลิม ..(นับถืออิสลาม)
ไม่เสียภาษี นั่งกินเงินเดือนเหมือนข้าราชการ?
เป็นนัก บวช.!
เป็นข้าราชการ!
เป็นนักการเมือง.!
นักบวช มีเมีย 4 คน
เมีย 4 คน รวมทั้งลูกๆทุกคนเบิกค่ารักษาพยายบาลใด้, เบิกค่าเล่าเรียนใด้.ฯลฯ
สัาคัญสุดๆ
ใด้ โค้งต้า # แพทย์ .!
4 เหล่าทัพ ฝ่ายความมั่นคง.ฯ
วิศวฯ พยาบาลฯทุกๆๆกระทรวงฯลฯ

# จัดสรรค์ ให้ อีก 4 ตําแหน่งของกระทรวง ไทย สําหรับคนมุสลิมทั่วประเทศฯ #

เรียน ชาวไทยทุกท่านให้เอา พรบ.อิสลาม ปี 2524 กับพรบ. อิสลามปี.2559 มาศึกษาแล้วจะทราบว่า **>

^** รัฐซ้อนรัฐ **^

** อ้างถึง **
ข่าวสารรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามพระพุทธศาสนา
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะมุสลิมหัวรุนแรงและคณะมุสลิมโลก( IOC)

(เครือข่ายผู้นําชาวพุทธ) ประมาณ 4-5 ภาคีเครือข่ายเมื่อต้นปี พ.ศ.2564
" พิจารณา "
เรื่องภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชนจากการกระทําของโจรก่อการร้ายหัวรุนแรงมุสลิม 4 จังหวัดชายแดนใต้

#ใด้ข้อสรุปดังนี้#
โจรก่อการร้ายฯ ใด้พัฒนาตัวเองขึ้นมาหลากหลายมิติหลากหลายแนวทาง เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศก่อความรุนแรง(อย่างที่ปรากฏในพื้นที่ภาคใต้) และมีการสร้างเครือข่ายอํานาจ ทางการเมืองผ่านพรรคการเมืองของตนและพรรคพันธมิตร เพื่อยึดกุมอํานาจทางการเมือง เพื่อออกนโยบายสั่งการผ่าน

** 6 กระทรวงหลักคือ**

#มหาดไทย,พาณิชย์,สาธารณสุข(อย) ศึกษาธิการ,กรมการค้าภายใน,สรรพากรและสํานักนายกรัฐมนตรี!! #
^** เพี่อสนับสนุนการเติบโตของอิสลามทั่วประเทศ และบ่อนทําลายศาสนาพุทธ( ซึ่งเป็นเสาหลักของไทย)
ให้อ่อนแออย่างเป็นขบวนการและใด้ผลสําเร็จโดยใช้อํานาจรัฐบาลไทยในกระทรวงต่างๆ ขับเคลือนงานดังนี้ **^
1.)กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.อิสลาม 3 ฉบับ บังคับข้าราชการไทย รัฐไทยใด้ต้องปฏิบัติ ตามเป็าหมาย หรือยุทธศาตร์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อรุกทางศาสนาของอิสลาม อย่างสะดวกสบายที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) สํานักนายกรัฐมนตรี อาศัย พรบ.สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาในตําเเหน่งเลขาธิการมหาเถระสมาคม ในห้วงเวลาที่ มหาเถระสมาคมอ่อนแอ ขาดวิสัยทัศน์ ในการคุ้มครองปกป้อง พระพุทธศาสนา และความไม่รู้ ความอ่อนแอของพระภิกษุสงฆ์และผู้นําชาวพุทธโดยทั่วไป อย่างที่้ป็นอยู่ในขณะนี้กระทําการทุกวิธีการเพื่อให้พระพุทธศาสนาตกอยู่ในห้วงของการถูกทําลายและช่วยเหลือตนเองไม่ใด้ในที่สุด
3)กระทรวงพาณิชย์( โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน) สนับสนุน สมยอม ไม่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของกฏหมาย #ฮาลาล# ซึ่งเป็นการเก็บเงินประเภทกินฟรี ทั้งๆที่ไม่มีกฏหมายใดๆ #ในประเทศไทยให้อํานาจเอาใว้# ปีหนึ่งใดเงินกินฟรี จากคนไทยหลายพันล้านบาท ขณะเดียวกันก็ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐไทยเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของคณะ กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใด้เลยว่า เงินจํานวนมากขนาดนี้ ถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์อันใด เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ของประเทศหรือไม่? หรือถูกนํามาใช้เพื่อบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาในลักษณะต่างๆ อย่างที่ปรากฏในขณะนี้หรือไม่? อย่างไร!!


** สถานการณ์ ปัจจุบัน **
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใด้กลายเป็น.
**รัฐฐาธิปัตย์ ** ไปแล้ว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน คือ เป็นกลุ่ม สามารถเข้าไปตรวจสอบใด้ในการดําเนินงานเรื่องราวต่างๆและกําลังดําเนินงาน ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 3 ประการในขณะนี้ คือ
1).สร้างมัสยิดให้ครบทุกจังหวัดๆละ 3 มัสยิด เพื่อบังคับใช้กฏหมายอิสลามทั้ง 3 ฉบับ กับคนไทยทั้งประเทศ(ตอนนี้ถือว่าทําครบแล้วเหลือเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดนครพนม ภาคอีสาน และจังหวัดน่านภาคเหนือ)
2).บังคับให้เด็กไทย เรียนหลักสูตร" อิสลามศึกษา "ทั้งประเทศแทน #การเรียนหลักสูตรพุทธศาสนา# ประวัติศาสตร์ชาติไทยหน้าที่ศิลธรรม(ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ) นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในการทําลายระบบความคิด ระบบความเชื่อ ค่านิยมอันดีงาม ดั้งเดิมของไทย ที่ยึดโยงมาจากคําสอนของพุทธศาสนา
3).นําเงินอํานวยการใด้แก่ อบต.นายก อบต.นายกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านกํานันทั่วประเทศ(ผ่านระบบการชื้อเสียงของธุรกิจการเมือง เพื่อให้ผู้นําสังคมเป็นคนของตน แล้วให้ผู้นําชักจูงประชาชนหนีห่างออกจากวัดออกจากพระภิกษุในวัดและออกจากพระพุทธศาสนา ในที่สุด
เหตุการณ์ต่างๆ เรียนแจ้งมาในเอกสารนี้ เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย กับประชาชนชาวไทยพุทธ และมีแนวโน้มนับวันจะมีความเข้มข้นและรุนแรงใด้ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นทุกวัน!!

หากชาวพุทธทุกท่าน พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ไทย พุทธบริษัท 4 ทั้งมวลไม่ลุกขึ้นมาป้องกันภัยอย่างมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานชัดเจนและอย่างจริงใจ จะเกิดเหตุอันตรายต่อชาวพุทธมากมายเกินกว่าที่จะคาดเดาใด้อย่างแน่นอน!!
ขอกราบขอบพระคุณ ชาวไทยผู้รักชาติ ด้วยความเคารพ

Cr . สิง/อุบลฯ
2/6/2564 พอพ.TV
กลับบ้านไปเที่ยวนี้จะไปเก็บให้หมดทุกวัดอีกครั้ง😄
ที่นี่ยโสธร
ที่นี่ยโสธร
ถ้าพาไป ข้าวเย็นลงแพล่องแม่น้ำชีจาก 5 โมงเย็นขึ้นแพสามทุ่มรับวันละ 8 ท่านมีคนสนใจไหมครับ หรือว่ายังไงช่วยคอมเม้นต์ด้วยครับ สนใจทักมาครับ

รีวิวจังหวัดยโสธร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from คนมหาชนะชัย's post 03/10/2022

บรรยากาศการเตรียมงาน "ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง"...ที่บ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

03/10/2022

ถึงฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ..ก็พร้อมลุยไปได้ทุกที่

02/10/2022

มนต์แคน แก่นคูน กับรางวัลนักร้องขวัญใจมหาชน
คมชัดลึกลูกทุ่ง คนยโสธรเฮาสุดยอดมากครับ
.
🔶 ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “คมชัดลึก ลูกทุ่ง AWARDS 2565” ในสาขา “ลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชน” ศิลปินลูกทุ่งที่ได้ความความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง มนต์แคน แก่นคูน ทั้งเรื่องเพลง ที่ออกมาแต่ละเพลงมียอดวิวส์ หลายร้อยล้าน

02/10/2022

สวนป่าดงมะไฟฝนตกแบบนี้เห็ดมันจะออกบ่พี่น้องว่า

02/10/2022

🙏 วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร 🙏

01/10/2022

🙏พญานิลกาฬนาคราช วัดศรีธรรมาราม🙏
.
อยู่หน้าเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง วัดศรีธรรมารามตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
.
องค์ปู่นิลกาฬ ตระกูลพญานาคสีดำมีหลายตำนาน บางตำนานได้กล่าวไว้ว่าพญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ ซึ่งเป็นตระกูลพญานาคสีดำนิลกาฬมหิธร ด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์แล้ว ครั้งพุทธกาลที่พญานาคได้มีนามว่า “พญากาฬนาคราช” เป็นผู้นอนรอรับถาดทองคำที่องค์พระโพธิ์สัตว์ ทรงอธิษฐานก่อนบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ตามความเชื่อแล้ว ตระกูลพญานาคทุกตระกูล เมื่อกำเนิดมาแล้วต้องมีการบำเพ็ญเพียร ถือศีลภาวนา เพื่อเพิ่มบารมีและพลังอำนาจให้กับตนเอง จากความเชื่อเหล่านั้น เหล่าลูกหลานที่เคารพ และศรัทธาองค์ปู่พญานาค ก็จะมีการถือศีลภาวนาอยู่ในศีลอยู่ในธรรม ถือศีล 5 ถือศีล 8 ตั้งตนอยู่ในพระพุทธศาสนา คอยดูแลรักษาพระพุทธศาสนา
.
📍 วัดศรีธรรมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

01/10/2022

เริ่มต้นเช้าของวันใหม่ จะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากแอดบ้างเด้อ..🛵📷🏕💦

30/09/2022

ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป วิถีฮิปเตอร์ยโส

30/09/2022

🙏ไหว้พระใหญ่ 9 วัด จังหวัดยโสธร🙏
.
มาไหว้พระใหญ่ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองกันครับพี่น้อง ช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าขับรถขับราไปเที่ยวที่ไหนก็ลำบาก มาทำบุญไหว้พระยโสธรบ้านเราดีกว่าใกล้วัดไหนไปที่นั้นกันเลยครับ วันนี้แอดขอแนะนำวัดที่มีพระใหญ่ 9 วัดในจังหวัดยโสธรเราให้ไปไหว้กัน...

Photos from YASO Hipster's post 30/09/2022

น้ำมันเริ่มมาหลายแล้วเด้อพี่น้อง

29/09/2022

ทางไปนาเบิ่งเอาโลดพี่น้อง โดยพี่ "โนรู"

29/09/2022

ใจมักตะวันฉาย แต่เชียร์ เพชรมรกต พราะว่าคนอีสานอุบลบ้านเฮาครับพี่น้อง
.
คู่มวยจอแตก “เพชรมรกต vs ตะวันฉาย” เดิมพันเข็มขัด ONE 29 ก.ย.นี้

29/09/2022

ระวังกันด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ โนรู ศูนย์กลางอยู่ยโส

28/09/2022

🙏ไหว้พระ 9 วัด สวยและงดงามของยโสธร🙏
.
ยโสธรนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องประเพณีที่โดดเด่นแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีบุญั้งไฟที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก,ประเพณีจุดไฟตูมกาหนึ่งเดียวในโลก,ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลก ยังมีวัดวาอารามที่สวยๆงามๆอีกมากมาย วันนี้แอดจะมาแนะนำ 9 วัดที่สวยงามในบ้านเรากันว่าที่ไหนบ้างตามมาดูกัน...
.
*วัดในจังหวัดยโสธรยังมีอีกมากมากที่สวยงามนอกจาก 9 วัดนี้ที่แอดแนะนำ วันหลังแอดจะเก็บเอามารวมไว้ให้ใหม่อีกทีนะครับพี่น้อง..

28/09/2022

เอาคักๆโลดฝนจ๋า ทางบ้านพี่น้องคือจะบ่ต่างกันเนอะ

27/09/2022

สวัสดีพี่น้องป้องปายซู่ขู่ซูคนยโสฮิปเตอร์เฮา

27/09/2022

"ผิวผ่อง​" ศิษย์​โบ๊เบ๊​ หรือ ขุนเข่าเมืองบั้งไฟ
ยอดนักชกจากยโสธร​ในอดีต​มีใครจำกันได้บ้างครับ

📷 PU SANYA

27/09/2022

🙏พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี (หลวงพ่อใหญ่)
เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

27/09/2022

มาถ่ายรูป Location แบบมินิมอลกัน

📍 เทสโก้โลตัสจังหวัดยโสธร

26/09/2022

🕍ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ 🕍
มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย

📍ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ตั้งอยู่ถนนเทศบาล 1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

26/09/2022

พญาสิงห์คู่ หน้าวัดกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

25/09/2022

✨️พระแก้วมรกตนั่งสมเด็จ วัดภูถ้ำพระ✨️
มาบูชาเอาเด้อพี่น้องพระสมเด็จพิมพ์ปูนเอาไปแขวนคอรับรองรุ่นนี้ยิงไม่ทะลุแน่นอน..😁🙏

25/09/2022

แค่เห็นบรรยากาศก็อยากออกไปนาแล้วพี่น้อง

Photos from YASO Hipster's post 25/09/2022

วัดโสกผักหวาน (พระครูสถิต วิบูลธรรม)
.
วัดโสกผักหวาน บ้านโสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
.
📷 อุทิศ อภิเนตร

24/09/2022

พิพธภัณฑ์พญาแถนเมืองยโสธร

Photos from YASO Hipster's post 23/09/2022

✨️ ผ้าลายหอไตรเอกลักษณ์✨️
ประจำอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
.
ด้วยจังหวัดยโสธร ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ได้มากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษกิจ อันจะนำมาสู่การตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจในผ้าไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยเรา

📷 อุทิศ อภิเนตร

23/09/2022

💦อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ยโสธร💦
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่บ้านภูถ้ำพระ ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงมีสนามแข่งรถโมโตครอสระดับมาตรฐานอีกด้วย..แก๋วววว

23/09/2022

เมื่อ 10 ปีก่อนแอดได้มีโอกาสไปถ่ายภาพงานกิจกรรมของโรงเรียนบ้านสร้างแต้ ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธรบ้านของอ้ายไผ่ พงศธร เห็นน้อง 2 คน ยืนอยู่เสาธงน้องคง งงๆว่าผมเป็นใครในความที่น้องยังเด็กอยู่ ปานนี้น้องทั้งสองคงโตเป็นหนุ่มสาวแล้วจะจำภาพตัวเองในวัยเด็กได้หรือเปล่า...📷

22/09/2022

🕍พระเยซู (เยซูชาวนาซาเร็ธ)🕍
ณ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า วัดอัครเทวดามิคาแอล ตั้งอยู่ที่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยเป็นโบสถ์ไม้ของวัดคริสต์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีอายุมากถึง 100 ปี

22/09/2022

สาธุ...วัดโพนงอย จังหวัดยโสธร

21/09/2022

วันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้มาเริ่มต้นกันใหม่

Photos from YASO Hipster's post 21/09/2022

รวมภาพทุ่งนาข้าวสวยๆเขียวขจีในยโสธรบ้านเราบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี..

#ที่นี่ยโสธร #รีวิวยโสธร
#เที่ยวยโสธร #ยโสธร

Photos from YASO Hipster's post 21/09/2022

✨️ข้าวโป่งหวาน-ข้าวเม่าหอม ของดียโสธร✨️
.
บ้านโสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล ยโสธร หมู่บ้านกินดีมีสุขชุมชนโสกผักหวานน่าอยู่น่าเรียนเรื่องการทำ ข้าวเม่าหอม ข้าวโป่งหวานภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนาน ความเป็นมาพอสังเกตบ้านโสกผักหวานมีอาชีพหลักคือการทำไร่ทำนาเลี้ยงปลาปลูกผักเลี้ยงชีพหลังเป็นต้นช่วงที่ข้าวให้เมล็ดพอกึ่งอ่อนกึ่งแก่พอที่จะเก็บเกี่ยวมาทำข้าวเม่าได้ชาวบ้านโสกผักหวานจึงนิยมนำมาทำข้าวเม่าหอมเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือนและชุมชน และยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นของดีประจำอำเภอทรายมูลก็ว่าได้ในฤดูการทำข้าวเม่าหอมหลังจากหมดฤดูการทำข้าวเม่าหอมแล้วชาวชุมชนบ้านโสกผักหวานก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีไว้กินไว้ขายอีกอย่างหลังจากที่ชุมชนบ้านโสกผักหวานได้เก็บเกี่ยวข้าวเสด็จแล้วบางครัวเรือนก็ได้นำข้าวมาแปรูปทำเป็นข้าวโป่งหวานเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของชุมชนถ้าท่านไหนสนใจข้าวเม่าหอมข้าวโป่งหวานสำหรับข้าวโป่งหวานมีให้ชื้อหลากหลายรสชาติอย่างเช่นมี รสข้าวดังเดิม รสมันม่วง รสฟักทอง เป็นต้นสนใจของดีชุมชนโสกผักหวานติดต่อสอบถามรายล่ะเอียดได้ที่คุณแม่สมใจ ได้เบอร์โทรติดต่อถาม0611379399แม่สมใจข้าวเม่าหอมข้าวโป่งหวานหรือจะไปหาท่านเองก็ได้ที่บ้านโสกผักหวานพิกัดบ้านแม่สมใจทางเข้าหมู่บ้านโสกผักหวานติดถนนดำเลยครับและอีกอย่างบ้านโสกผักหวานยังมีที่ให้ถ่ายรูปหรือชมวิวสวยๆอยู่ทามกลางหมู่บ้านเป็นฝ่ายปู่ตามีปู่พญานาคองค์ใหญ่ให้ได้เที่ยวชมกันด้วยอยู่เส้นทางเดียวกันกับไปเที่ยววัดล้านขวด และวัดหอไตรบ้านนาเวียง นำเสนองของดีชุมชุนโสกผักหวาน ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
.
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : อุทิศ อภิเนตร

21/09/2022

ความสวยงามของแกรนด์แคนยอนจังหวัดยโสธร

20/09/2022

🛕พระมหาเจดีย์ศรีปัญญาธรรม ยโสธร🛕

📍วัดป่าธรรมวิเวการาม ตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

Photos from YASO Hipster's post 20/09/2022

🕍 วัดบ้านคำเลา (วัดสีน้ำเงิน) ยโสธร 🕍
.
วัดคำเลา เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งในอำเภอกุดชุมที่มีความเหมือนคล้ายกับวัดทางเชียงราย คือวัด "ร่องเสือเต้น" ที่ภายในตัวอุโบสถทาด้วยสีน้ำเงินทั้งหลังและเขียนภาพประวัติพระพุทธเจ้าลงในผนังรอบอุโบสถ ไฮไลท์ของวัดเด่นๆคือความสวยงามของพญานาคคู่สีน้ำเงิน 7 เศียร ด้านหน้าอุโบสถสีน้ำเงิน..
.
📍วัดบ้านคำเลา (วัดสีน้ำเงิน) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

📷 อุทิศ อภิเนตร
📷 เพจ : วัดคำเลา

Photos from YASO Hipster's post 20/09/2022

💦 นํ้าตกถํ้าผาทอง ยโสธร 💦
.
เป็นอีกน้ำตกที่น่าไปเที่ยวชมธรรมชาติมากๆอีกที่ในจังหวัดยโสธรบ้านเรา สวยมากๆครับ น้ำตกลงมาจากลานหินข้างบนถึงพื้นเป็นสายยาวประมาณ 10 เมตร เห็นจะได้..ว้าว สุดจัด แอดเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนในบ้านเราไม่คิดว่ามีแบบนี้อยู่ในยโสธร ลองเปิดใจเที่ยวบ้านเราดูครับ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่กว่าจังหวัดอื่นๆเขา แต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีดีและซ่อนสิ่งที่สวยๆงามๆอยู่เยอะ มาเที่ยวน้ำตกถ้ำผาทอง แถมมาทำบุญไหว้พระพร้อมกันไปเลย..
.
📍น้ำตกถ้ำผาทองตั้งอยู่ในวัดถ้ำผาทอง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
.
📷 อุทิศ อภิเนตร
📷 เพจ : วัดถ้ำผาทอง
.
#น้ำตกถ้ำผาทอง #วัดถ้ำผาทอง
#น้ำตกยโสธร #เที่ยวยโสธร
#เที่ยวเลิงนกทา #เลิงนกทา
#เช็คอินยโสธร #รีวิวยโสธร #ยโสธร

Photos from YASO Hipster's post 19/09/2022

💦 อ่างปลากั้ง 💦 (อันซีนยโสธรแห่งใหม่)
.
นอกจากบ้านเราจะมีน้ำตก "นางนอน" แล้ว ยังมีอีกที่คือ "อ่างปลากั้ง" เป็นลำธารกึ่งน้ำตกที่มีน้ำไหลมาตามโขดหินยาวประมาน 3-4 กม.ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในป่าลึก จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสถานที่สวยๆแบบนี้มีอยู่ในจังหวัดยโสธรบ้านของเรา..ช่วงนี้ฝนตกบอกเลยว่ามีน้ำไหลผ่านอย่างสวยงามมากๆครับพี่น้อง

📍บ้านทองสัมฤทธิ์ วัดภูถ้ำสิม ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

*เห็นว่ามีทางเข้าหลายทาง แต่ทางไปได้ง่ายสุดจอดรถที่วัดถ้ำสิม แล้วเดินไปต่อไม่เกิน 300 เมตรถึงเลย ช่วงเดือน สิงหาคม,กันยายน ถึงกลางๆเดือนตุลาคม จะเห็นทางน้ำไหลเยอะ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตก

📷 ดำเนิน พันธ์เพชร

18/09/2022

ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ

18/09/2022

วันหยุดไปเที่ยวนากันพี่น้อง

18/09/2022

🏰 วัดบ้านคำเลา 🏰
ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
📷 ดำเนิน พันธ์เพชร

18/09/2022

🙏ขอให้บุญรักษา เทวดาปกป้อง พระคุ้มครอง🙏

Photos from YASO Hipster's post 17/09/2022

🏰 ชิโนโปรตุกีสยโสธร 🏰
มาดูและถ่ายรูปเช็คอินกับตึกเก่าโบราณของจังหวัดยโสธรกัน ว่ามีที่ไหนกันบ้าง

16/09/2022

แลงนี้ยโสบ้านเฮาจะรอดบ่พี่น้องว่าดำมาขนาดนี้

16/09/2022

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2565

16/09/2022

สาธุ...ขอ 3 ตัวตรงๆเด้อปู่ 🙏🙏🙏

16/09/2022

เจ้าบอกมักเฟอร์รารี่แต่อ้ายยังขี่วัวอยู่เลย

16/09/2022

ตลาดอาหารปลอดภัย โคก หนอง นา โมเดล ยโสธร
วัน เสาร์ ที่ 17 กย. 65
พบกันอีกครั้ง กับกิจกรรมดีๆที่ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล บนพื้นที่15ไร่ ของท่านเกรียงไกร พันธุ์สายเชื้อ(นายกเล็ก)
ในโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
เที่ยว ชม ชิม ช็อป ใช้ แชะ กับบรรยากาศท้องทุ่ง
ชมกิจกรรมประกวดร้องเพลง, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ, กิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ, พบกับร้านค้าอาหารปลอดภัยมากกว่า30บูธ, มีของแจก ,พร้อมรางวัลมากมายภายในงาน

อย่าลืม! งานดี หนึ่งปีมีไม่กี่ครั้ง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
065-8191395(คุณตุลย์)
ขอบคุณทุกท่านครับ🌾🌱🌿☘️🌴🌳

16/09/2022

วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร

15/09/2022

ยโสบ้านเฮาข้าวกำลังโตแค่เห็นภาพก็สุขใจแล้ว

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ปลามีแต่โตใหญ่ๆ วัดบ้านกว้างวังมัจฉา ยโสธร
วิถีชีวิตคนยโสบ้านเฮาคิดฮอดบ้านกันบ่พี่น้อง📍บ้านเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
"ตาดอน" เกษตรกรเป่าแคนเลี้ยงกบตาดอนชาวบ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธรเป็นเกษตรกรทำนา,เลี้ยงกบ,และสวนดอกดาวเรือง แต่...
ทําบุญตักบาตร บวงสรวงหลวงปู่สีหะ วัดโพนงอย
พิพิธภัณฑ์วิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร
เพลงขอพรหลวงปู่แสง ร้องโดย นิวมุกดา
เมื่อตะวันลาลับขอบฟ้าของทุกๆวัน..คิดถึงบ้านเรากันไหมพี่น้อง "ที่นี่ยโสธร"
ตลาดสดใหม่เมืองยโสธร
ที่นี่ยโสธร ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ว่าบ้านเราก็มีดี
🙏กำหนดการงานบวงสรวง ปู่เวสสุวรรณณ​ วัดโพนงอย​ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธรเวลา​ 16:00 น. สายบุญเริ่มเดินทางมารวมกันพร้อม...
เมื่อสิ้นแสงทองสุดท้ายของวัน ก็จะเหลือเพียงความมืดของค่ำคืนที่ยาวนาน📍พระมหาเจดีย์วัดบ้านเขื่องคำ จ.ยโสธร
ถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดยโสธร

เว็บไซต์

ที่อยู่

Yasothon

Yasothon บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์ ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์
บ้านหนองบอน 150หมู่18 ต.กุดชุม อ.
Yasothon, 35140

รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ติดตั้งจานดาวเทียม ราคาเป็นกันเอง รับประกันคุณภาพ

กิตติ ศรีสมบูรณ์ กิตติ ศรีสมบูรณ์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

Accounts.googl.com Accounts.googl.com
วิทยะธำรงค์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

Uinveb Uinveb
ยโสธร
Yasothon, 78000

ยินต้อนรับสู่เว็บไซต์ กดทักข้อความมาได้เลยนะครับ

Kitti Srisomboon Kitti Srisomboon
ถนน.วิทยะธำรงค์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

Smart Radio Yasothon Smart Radio Yasothon
Yasothon, 35000

เพจเปิดใหม่กดไลค์ให้ด้วยนะคับ ขอบคุณมากๆๆคับ

ลำโขงแชนแนล ลำโขงแชนแนล
47 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.เมือง อ.เ
Yasothon, 35000

ลำโขงแชนแนล HD ช่อง 118 ทีวีมวลชนเพื่อคนอาเซี่ยน สนใจติดต่อโฆษณา ... 062-342-6563 คุณธาราทิพย์ คุณวุฒิ

หจก.สิบแสนปริ้นติ้ง By Sibsan ทำป้ หจก.สิบแสนปริ้นติ้ง By Sibsan ทำป้
หจก.สิบแสนปริ้นติ้ง
Yasothon, 35000

งานป้ายครบวงจร ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง อ

ลูกทุ่งยโสธร ลูกทุ่งยโสธร
Yasothon, 35000

สถานีเพลงของคนหัวใจลูกทุ่ง และเพื่

Lovesong Studio Lovesong Studio
553/15 ถ.ห้าธันวา
Yasothon, 35000

สตูดิโอ ห้องอัด สอนร้องเพลง สอนเล่น?

รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย
แจ้งสนิท
Yasothon, 35000

รถแห่โฆษณา อัดสปอตโฆษณาวิทยุรถแห่

ร้านไพรสาร ดิจิตอล กรุ๊ป ร้านไพรสาร ดิจิตอล กรุ๊ป
3/23 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
Yasothon, 35000

ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ?