Kitti Srisomboon

Kitti Srisomboon

ความคิดเห็น

Srisomboon YouTube Tv 3

นายมานะ มิ่งขวัญ เบอร์ 1พรรคเพื่อไทย
ผู้สมัคร ส อบจยโสธร เขต 4 อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร
#CH3THAILANDNEWS
นายสมหวัง จำปาหอม ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเบอร์2
จากสังกัดพรรคอิสระประกาศ"ยุติในการ
วิ่งเพื่อออกหาเสียง * เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2563 เวลา 17:00 น ในเขต อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร.ล่าสุด

นายสมหวัง จำปาหอมได้ให้สัมภาษณ์ที่
ผมได้ประกาศยุติในการวิ่งหาเสียง เนื่อง
จาก * กระผม" ผู้สมัครนายกอบจ.ยโสธร
เบอร์ "2 " จะแจ้งให้ พ่อแม่ พี่น้อง"ชาวจัง
หวัดยโสธร ได้ทราบโดยทั่วกันที่.ผมยุติ
ในการวิ่งหาเสียง เพราะผมได้วิ่งเ"พื่อขอ
คะแนนเสียงจาก * ชาวบ้าน - ประชาชน
ในพื้นที่เลือกตั้งในจังหวัดยโสธร.มี 3เขต
ใหญ่" และเขตย่อยมี.30 เขตที่ผมได้เอ่ยมาผม ได้วิ่งครบในทุกเขตเลือกตั้ง เป็นที่ เรียบเรียบร้อยแล้วครับ "จะเหลือก็แค่ในการปราศรัย" ในเขต.อำเภอเมืองจังหวัด
ยโสธร สุดท้ายผมขอฝากนโยบายที่ผม
ผมได้มอบให้กับประชาชน.ใน 3 รวย

ใน*สโลแกนที่ว่า * อยากรวยให้เลือกผม
นายสมหวัง จำปาหอม เบอร์2พรรคอิสระ
accounts.google.com

ผู้เผยแพร่ https://www.facebook.com/accountsgooglecom/

เปิดเหมือนปกติ

Kitti Srisomboon updated their phone number. 02/03/2021

Kitti Srisomboon updated their phone number.

Kitti Srisomboon updated their phone number.

Kitti Srisomboon updated their phone number. 02/03/2021

Kitti Srisomboon updated their phone number.

Kitti Srisomboon updated their phone number.

Photos from Kitti Srisomboon's post 01/03/2021ยโสธร:เกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่
สนามชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งแต้ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
ยโสธร

นายคณิตย์ อินธิรัตน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้เบอร์.2ได้มอบนโยบายหลักฯ"จากทีมผู้สมัครนายก
เทศมนตรีตำบลทุ่งแต้พร้อมทีมงานผู้สมัครฯเบอร์.2การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งรวมทั้งการ
ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยจากนํ้าท่วมซึ่ง
เกิดภัยธรรมชาติโดย

นายคณิตย์ อินธิรัตน์ ผู้สมัครเบอร์ 2
ได้จัดแผนการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อ
แม่ พี่น้อง.ชาวตำบลทุ่งแต้.ผมจะจัด
ให้มีระบบธนาคารนํ้าใต้ดินพร้อมทั้ง
นำเอาบ่อเปิดให้กับชุมชนทุกหมู่บ้าน
พร้อมจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาจาก
การขุดลอกหนองนํ้าเพื่อประโยชน์ใน
ด้านการเกษตรทั่วไปพร้อมโครงการ
และประสานงานกับภาครัฐฯในการส่ง
เสริมให้หมีบ่อบาดาลเพื่อสูบนํ้าด้วยพลัง
แสงอาทิตย์จะได้ใช้ในด้านการเกษตร
จะติดตามและประสานงานให้ภาครัฐฯ
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงพร้อมปรับปรุงและพัฒนาด้านถนน.หนทาง
ในเขต.เทศบาลตำบลทุ่งแต้"เปลี่ยน
จากลูกรังให้เป็นถนนลาดยางทางคอน
กรีตตลอดทุกเส้นพร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้ด้านและจัดหาแหล่ง
เงินทุนและ ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้
และ การขยายและโอกาสเพื่อการส่ง
เสริมจัดหารายได้ให้ประชาชน.ในด้าน
เกษตรให้มีตลาดเพื่อส่งออกสินค้าและ
ส่งเสริมในด้านกิจกรรมที่ทาง.อสมและส่ง
เสริมในกิจกรรมของเด็ก ทั้งเยาวชนรวม
ทั้ง.ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ชีวิต จากกลุ่มเยาวชน.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ พร้อมทั้งส่งเสริมงานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาวตำบลทุ่งแต้
อำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2564 เวลา 13:00 น.

Photos from Kitti Srisomboon's post 01/03/2021ยโสธร:เกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่
สนามชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งแต้ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
ยโสธร

นายคณิตย์ อินธิรัตน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้เบอร์.2ได้มอบนโยบายหลักฯ"จากทีมผู้สมัครนายก
เทศมนตรีตำบลทุ่งแต้พร้อมทีมงานผู้สมัครฯเบอร์.2การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งรวมทั้งการ
ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยจากนํ้าท่วมซึ่ง
เกิดภัยธรรมชาติโดย

นายคณิตย์ อินธิรัตน์ ผู้สมัครเบอร์ 2
ได้จัดแผนการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อ
แม่ พี่น้อง.ชาวตำบลทุ่งแต้.ผมจะจัด
ให้มีระบบธนาคารนํ้าใต้ดินพร้อมทั้ง
นำเอาบ่อเปิดให้กับชุมชนทุกหมู่บ้าน
พร้อมจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาจาก
การขุดลอกหนองนํ้าเพื่อประโยชน์ใน
ด้านการเกษตรทั่วไปพร้อมโครงการ
และประสานงานกับภาครัฐฯในการส่ง
เสริมให้หมีบ่อบาดาลเพื่อสูบนํ้าด้วยพลัง
แสงอาทิตย์จะได้ใช้ในด้านการเกษตร
จะติดตามและประสานงานให้ภาครัฐฯ
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงพร้อมปรับปรุงและพัฒนาด้านถนน.หนทาง
ในเขต.เทศบาลตำบลทุ่งแต้"เปลี่ยน
จากลูกรังให้เป็นถนนลาดยางทางคอน
กรีตตลอดทุกเส้นพร้อมส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้ด้านและจัดหาแหล่ง
เงินทุนและ ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้
และ การขยายและโอกาสเพื่อการส่ง
เสริมจัดหารายได้ให้ประชาชน.ในด้าน
เกษตรให้มีตลาดเพื่อส่งออกสินค้าและ
ส่งเสริมในด้านกิจกรรมที่ทาง.อสมและส่ง
เสริมในกิจกรรมของเด็ก ทั้งเยาวชนรวม
ทั้ง.ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ชีวิต จากกลุ่มเยาวชน.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ พร้อมทั้งส่งเสริมงานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาวตำบลทุ่งแต้
อำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2564 เวลา 13:00 น.

28/02/2021
26/02/2021
19/02/2021เหล่ากาดชาดไทยจ.ยโสธร.พร้อม.ผวจ.ยโสธร
ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และมี
กับคนพิการที่.บ้านแจนแลนอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร.เมื่เช้าวันนี้

18/02/2021
18/02/2021กลุ่มเพื่อไทย"หัวใจพัฒนาได้ร่วมแรงร่วมใจ
เพื่อมารับใช้พ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดยโสธร

รายงานข่าวจังหวัดยโสธร 18 ก.พ 64

10/02/2021
08/02/2021
08/02/2021

นายวิเชียร สมวงค์.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การยอมรับให้กลุ่มเพื่อไทย.มารับใช้ลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธร

08/02/2021

ครบทุกตำแหน่งจากผู้บริหาร

08/02/2021

ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจ.ยโสธร

08/02/2021

โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์

06/02/2021

Kitti srisomboon

31/01/2021

ท่านพ่อเมืองบั้งไฟโก้.โกยข้าราชการทำบุญตักบาตร

31/01/2021

ศาลแห่งความศักดิ์สิทธิอยู่คู่เมืองเก่านับพันปี

31/01/2021

สนัขพันธุ์ดุ

31/01/2021

ผู้ที่ประชาชน.ต้องการให้มาบริหาร.อบจ.อย่างแท้จริง

31/01/2021

หวยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

31/01/2021

ภาพความทรงจำแห่ง,ปี.2563

31/01/2021

โปรไฟล์เพจ.faceboom

31/01/2021

"ผลงานยอดเยี่ยมจากคำชม นายธิติวุฒิ ทองแก้ว.เจ้าของ
พื้นที่ส่วนบุคคลที่ถูกบุกรุกยามวิกาลทั้งตัดไม้พยุงล่าสุด.ชุด
สืบสวน.สภ.เมืองยโสธร.ได้จับยึดของกลางอย่างรวดเร็วไม่
นายธิติวุฒิ ทองแก้วขอขอบคุณ.ผกก.สภ.เมืองยโสธร.รวมทั้ง.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ.ที่ได้ยึดของกลางคืนสู้ผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยโสธร.ปฏิบัติงานได้ดังใจประชาชน.

30/01/2021

หมาพันธุ์

25/01/2021
25/01/2021

หญิงอาณาจักรของเล่นนานาชนิด.ติดต่อสอบถามราคาได้คะที่: 061-663-1216

25/01/2021

ร้านหญิงของเล่นตัวแทนจำหน่ายสินค้านานาชนิด.ติดต่อ: 061-663-1216

25/01/2021

การส่งตัวทีมแพทย์ยโสธร.สู้พื้นที่สมุทรสาคร

25/01/2021

ตลาดโค กระบือ.ตำบลสำราญ

KITTI SRISOMBOON on Twitter 25/01/2021

KITTI SRISOMBOON on Twitter

https://www.facebook.com/101729918586758/posts/106940124732404/

KITTI SRISOMBOON on Twitter “การร่วมมือของ สส.โอเล่และอดีตนายกเทศ มนตรีฯ.เสี่ยเล็ก.ได้มอบพื้นที่ให้ชาวบ้านเพื่อจะได้มีรายได้และความ....

Photos from Kitti Srisomboon's post 25/01/2021

พื้นที่ศูนย์วิจัยแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 8.ไร่.จาก
อดีตนายกเทศฯ(เสี่ยเล็ก)ภายใต้ความห่วงใยจาก สส.เขต1(โอเล่)

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลิตภัณฑ์

ch3yasothonnews

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

account.google.com

ที่อยู่


ถนน.วิทยะธำรงค์
Yasothon
35000

Yasothon บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย
แจ้งสนิท
Yasothon, 35000

รถแห่โฆษณา อัดสปอตโฆษณาวิทยุรถแห่

Accounts.googl.com Accounts.googl.com
วิทยะธำรงค์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

Smart Radio Yasothon Smart Radio Yasothon
Yasothon, 35000

เพจเปิดใหม่กดไลค์ให้ด้วยนะคับ ขอบคุณมากๆๆคับ

ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์ ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์
บ้านหนองบอน 150หมู่18 ต.กุดชุม อ.กุดชุม
Yasothon, 35140

รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ติดตั้งจานดาวเทียม ราคาเป็นกันเอง รับประกันคุณภาพ

เฮาฮักอำเภอป่าติ้ว เฮาฮักอำเภอป่าติ้ว
บ้านป่าติ้ว
Yasothon, 35150

จักสิว่าแนวใด๋จั่งสิถืกใจ

ลูกทุ่งยโสธร ลูกทุ่งยโสธร
Yasothon, 35000

สถานีเพลงของคนหัวใจลูกทุ่ง และเพื่อชีวิต โดย หจก.วันเลิฟ มีเดียเฮ้าส์(2012)

อภญ. อภญ.
Yasothon, 35000

ร้านไพรสาร ดิจิตอล กรุ๊ป ร้านไพรสาร ดิจิตอล กรุ๊ป
3/23 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
Yasothon, 35000

ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตัวแทนจำหน่าย-ติดตั้ง แอร์ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด

กิตติ ศรีสมบูรณ์ กิตติ ศรีสมบูรณ์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

Lovesong Studio Lovesong Studio
553/15 ถ.ห้าธันวา
Yasothon, 35000

สตูดิโอ ห้องอัด สอนร้องเพลง สอนเล่นดนตรี

ลำน้ำกว้างมิวสิค ลำน้ำกว้างมิวสิค
38 หมู่ 11 บ้านกว้างใหม่พัฒนา ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Yasothon, 35000

บริการ เครื่องเสียง เวที แสงสี ลำซิ่ง ลำกลอน รำวง คาราโอเกะ ราคามิตรภาพครับ

Uinveb Uinveb
ยโสธร
Yasothon, 78000

ยินต้อนรับสู่เว็บไซต์ กดทักข้อความมาได้เลยนะครับ