23sweed

23sweed

ขายกัญชาคร๊าบบบ

12/09/2022

อัพเดทเทนูคับ

08/09/2022

กัญชาที่ร้านมีใบเซอนะครับ

05/09/2022

ทางร้านย้ายไปอยู่ข้างเทษบาลนะครับ

01/09/2022

หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา เชื่อว่ามีหลายคนที่ได้รับประโยชน์จากกัญชา ด้วยจุดยืนของการปลดล็อคกัญชาในครั้งนี้ คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารและส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง
.
ในทางกลับกันยังคงมีเสียงสะท้อนของสังคมถึงความหวั่นวิตกระคนกังวลต่อปัญหาต่างๆ เมื่อกัญชาสามารถครอบครองและจัดหาได้อย่างเสรีมากขึ้น อีกทั้งยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุม ส่งผลให้มีการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสม โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคงไม่พ้นเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงที่รอหาทางออก และคงต้องรอ พ.ร.บ. สำหรับ กัญชาและกัญชงต่อไปสำหรับกรณีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
.
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ด้วยเล็งเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่ในอีกแง่มุม ก็มองได้ว่า สธ.ต้องการอุดช่วงโหว่ช่วงสุญญากาศ ระหว่างรอร่างกฎหมายคุมกัญชา ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กัญชาก็ได้ถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็น “สมุนไพรควบคุม” ทันที
.
ซึ่งเมื่อมีการปลดล็อกกัญชาพ้นจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตลอดจน มี การประกาศให้ กัญชาเป็น สมุนไพรควบคุม THAC จึงได้สรุปขอบเขตของกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ที่ทุกคนควรรู้ (ณ ตอนนี้) เพื่อไม่ให้เกิดกรณีใดๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายได้ครับ
🚨 กรณีปลูก🪴
✳️1ครัวเรือน สามารถปลูกได้ 10 ต้น แต่ต้องมีการจดแจ้งผ่าน Application “ปลูกกัญ” หรือ https://plookganja.fda.moph.go.th/
✳️ การปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ต้องมีการขออนุญาต
.
🚨 กรณีสูบ 🚬
✳️ การสูบกัญชาไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด
✳️ แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะ รบกวนสิทธิผู้อื่น อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท สอดคล้องกับประกาศกรมอนามัย เรื่องควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นหรือควันกัญชา
✳️ อย่างไรก็ตาม การสูบกัญชาในที่สาธารณะ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเช่นบุหรี่ ที่มี พ.ร.บควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบควบคุมอยู่
.
🚨กรณีการซื้อ-ขาย 💰
✳️ ห้ามจำหน่ายกัญชาให้แก่ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร
✳️ การจำหน่ายส่วนของพืชไม่ต้องขอรับอนุญาตใดๆ
✳️ การจำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขอรับใบอนุญาต
✳️ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น
✳️ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าและกิ่งพันธุ์ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
✳️ การจำหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด - กรณีเป็นสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %w/w ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ - กรณีสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 %w/w ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
✳️ การจำหน่ายกัญชาแบบพันลำไม่ผิดกฏหมาย ถ้าคุมให้สาร THC ไม่เกิน 0.2% แต่ต้องมีใบอนุญาตในการตั้งร้าน
.
🚨กรณีนำเข้า✈️
✳️ ทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ห้ามนำเข้าสารสกัด ยกเว้นกรณีเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเป็นหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
✳️ กรณีนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง และส่วนอื่นๆ เช่น เปลือก ลำต้น ใบ เส้นใย กิ่งก้าน ราก ยอดหรือช่อดอกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดต้องขอรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
✳️ กรณีนำเข้าเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหาร ไม่สามารถนำเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำเข้า
✳️ การนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชาหรือกัญชง มาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้เฉพาะตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
.
🚨 กรณีสกัดพืชกัญชา🧪
✳️ การสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด)
✳️ ผลผลิตสารสกัดที่ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %w/w จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ส่วนที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 %w/w จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ
.
🚨 กรณีใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อจำหน่าย🍜
✳️ ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหารเพื่อรับเลขสารบบอาหาร โดยต้อง มีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหาร และปริมาณ CBD/THC และแสดงคำเตือนเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
✳️ การนำส่วนของกัญชง กัญชา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจำหน่าย ต้องไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
✳️ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำ ใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565
✳️ ต้องแสดงคำเตือนสำหรับรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้
“เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน
“หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”
"ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสาร แคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน"
“อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”
#สถาบันอนุญาโตตุลาการ #เปลี่ยนทุกข้อพิพาทให้เป็นเรื่องง่าย

Photos from GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร's post 29/08/2022

เลือกใช้กันให้เหมาะสมนะครับ.https://www.facebook.com/2026302400810772/posts/5428542477253397/

25/08/2022

เอาจริงๆนะครับ
มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะซื้อโอจีอินดอสูบ 300-400
เว้นคุณเหมาออนซ์เหมาต้น
เพราะงานอินดอมันต้องเปิดแอร์24ชั่วโมง
แค่ค่าแอร์ก็หนักแล้ว ไม่รวมปุ๋ยโน้นนี่ เมล็ดดีๆ
แม่งก็หลายพันบาท
อย่าไปหลงเชื่อเลยครับกรีนแคกจีนแดง
เก็บปลายทางก็มาไม่ตรงปก
มันขายสักพักมันก็ไปสร้างเพจใหม่มาหลอกคนอีก
ก็วิธีเดิมๆแหล่ะ ใช้ราคาล่อ
ขนาดค้าขายกันประจำก็ยังมีจังหว่ะลักไก่
เอางานกากมาย้อมแมวก็เยอะ
เจอร้านดีๆแฟร์ๆ ก็ดีไปคับ บางร้านก็ลูกเล่นเยอะชิบเป๋งเหลี่ยมกูนึกว่าทุเรียน
นี้แหล่ะครับสาเหตุที่ผมยอมขับรถไกลๆไปหลายจังหวัด มันต้องได้จับได้ดม ได้สูบ ได้ดูก่อน
เจ็บมาเยอะคับ กว่าจะหามาวางใส่โหลตัวดีๆ
สมราคามาได้ ไม่ง่ายเลยคับผม
ไม่ง่ายเลย..

24/08/2022

https://www.facebook.com/106112368474538/posts/188979706854470/

เหล้า กับ กัญชา ต่างกันมากน้อยเพียงใดตร

เหล้ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ หนุนหลัง ก็เลยถูกกฎหมาย แต่

กัญชา มีคนกลุ่มแรกเสียประโยชน์ และไม่มีใคร หนุน ก็เลยต้องผิดกฏหมาย

เมื่อก่อน อิทธิพลของกลุ่มทุน ไร้การตรวจสอบ แต่ถ้า

กัญชา กับ เหล้า เชตกันใหม่เลย ณ วันนี้ ผมเชื่อว่า

เหล้า ที่แทบหาประโยชน์ทางยาไม่ได้ จะถูกถีบให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแน่นอน แต่ต่อให้ถูกกฎหมาย ก็จะยังมีคนอีกมาก ที่พร้อมจะให้กัญชาถูกกฎหมายเช่นกัน

ส่วนกัญชา ก็คือ พืชสมุนไพร ยังไงก็มีประโยชน์ทางการแพทย์

แต่ก็นั่นละ เพราะมัน คือ พืชสมุนไพร กลุ่มที่หากินกับเหล้า จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ผิดกฎหมายต่อไป เพราะกัญชา ปลูกเอง แปรรูปเองได้ง่ายกว่า เหล้ามาก

ยังไม่นับรวม อุตสาหกรรมยาเคมี ที่จะเสียประโยชน์มหาศาล เพียงแค่สมุนไพรตัวเดียว

ถ้าอุตสาหกรรมยาเคมีเจ๋งจริง ไม่ต้องกลัวสมุนไพรที่ชื่อว่า กัญชา หรอก

ประเทศที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตลอดอายุขัย ก็อย่าหวังว่า ประเทศนั้นจะเจริญได้อย่างที่วาดฝันกันเลย
.
.

🙏 ขอขอบคุณ
More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

Photos from 23sweed's post 23/08/2022

อัพเดทดอกกะอัดแท่งครับ

23/08/2022

wow

Photos from 23sweed's post 19/08/2022

Tropic banana.สายพันธุ์ Hybrid indica60sativa40 เพิ่มพลังงาน กลิ่นหอมหวานผลไม้ ให้ผลชัดทั้งกลิ่นและความรู้สึก thc23-25%

11/08/2022

เหมือนข้าวอินทรีกะข้าวเคมี
แดกอิ่มเหมื่อนกัน แต่อีกคนตัวหด

Photos from 23sweed's post 10/08/2022

สวยๆครับต้นนี้ไปจองน้องมาแล้วครับช่วงนี้เริ่มตามหาดอกดีๆเพื่อสหายกัญ......รับรองลอยกัญแน่ๆ

28/07/2022

สรุปยังไม่มีการจับกุมนะครับ. ขายต่อไปจนกว่าจะมีการให้ไปขอใบอนุญาต https://www.facebook.com/292994184154383/posts/5305646456222439/

สั่งเบรกจับกัญชา ผบ.ตร.หวั่นเดือดร้อนประชาชน-ขัดแย้งยุคเสรีสายเขียว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่อนหนังสือด่วนไปยังกระทรวงสาธารณสุข ปฏิเสธการจับกุมผู้ค้าขายกัญชาและร้านกัญชาเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ขัดแย้งในสาระสำคัญ (ของกฎหมายปลดล็อคกัญชา)และอาจทำให้สังคมสับสน

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. ให้จับกุมผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ไม่ขออนุญาต 4 ฐานความผิด นั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เพิ่งได้รับหนังสือดังกล่าว แต่เนื่องจากเอกสารในหนังสือฉบับดังกล่าว แต่ยังมีบางประเด็นที่ขัดแย้งในสาระสำคัญ

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของสังคมและการปฏิบัติของการบังคับใช้กฏหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ สำนักกฏหมายและคดี(กมค.)ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ข้อยุติเสียก่อน พร้อมทั้งให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) ลงไปกำกับดูแลเพื่อได้นำไปปฎิบัติตามกฏหมายให้ถูกต้อง แล้วจะมาแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ขณะที่ด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งเบรกประกาศหนังสือดังกล่าวเพื่อทบทวนใหม่ ภายหลังจากเรียกประชุมด่วนกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง จนได้ข้อสรุปว่าจะทบทวนหนังสือด่วนที่สุดฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบหนังสือ และปรึกษากับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้มีสรุปให้สั่งการอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทบทวนรายละเอียดในหนังสือฉบับดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของหนังสือฉบับดังกล่าว ดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ขอบคุณที่มาแหล่งข้อมูล >> ข่าวเรื่องเล่าเช้านี้

------------------------------------
📌📌สนใจซื้อบ้อง ติดต่อได้ทาง
Lineid :
โทร 0891308808 ได้ของแน่นอน1000%
**หน้าร้าน
🏣Papa market ซ. ศรีนครินทร์ 53 โซนโกดัง
(ติดกับตลาดรถไฟศรีนครินทร์)
🏣 สาขาวอร์คกิ้งสตรีทพัทยา(ซอยข้างแฟมิลี่ ตรงข้ามInsomnia Club)
https://g.co/kgs/a8abvi
มีบริการส่ง Grabbike ในพื้นที่
------------------------------------
ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
www.bong-party.com

27/07/2022

ต้องเดินหน้าต่อ......
“อนุทิน” ลั่น “กัญชา” ถอยกลับเป็นยาเสพติดไม่ได้แล้ว ชี้เริ่มลงทุน-ใช้ในผู้ป่วยได้ผล ⁣

27 กรกฎาคม : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้า ร่างกฎหมาย พรบ. กัญชง-กัญชา ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือน ส.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม นายกฯ รับปากว่าจะช่วยผลักดันให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้⁣

นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่สามารถนำกัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดได้อีก เนื่องจากมีการลงทุนไปแล้ว อีกทั้งกัญชาใช้ได้ผลกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดการจ้างงานและฟื้นธุรกิจมากมาย มีมาตรการครบอยู่แล้ว⁣

ส่วนกรณีคณะแพทย์และศิษย์เก่ารามาธิบดี รวมถึงราชบัณฑิตสภาแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเสรีและการใช้ในเยาวชนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ยินดีรับฟังและขอบคุณที่แสดงความห่วงใยในเรื่องนี้ แต่เนื่องจากมีกฎหมายเข้ามาดูแลควบคุมอยู่แล้ว อีกทั้งกัญชาการนำไปใช้ในเด็กก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับในการเอาผิด ⁣

#อนุทิน #กัญชา ที่มาข่าว. > #ไทยรัฐออนไลน์

How to Smoke Kief 27/07/2022

How to Smoke Kief

https://youtu.be/fApORV1Z5pQ
ฟินน

How to Smoke Kief Enjoy this video? Smile, there’s a lot more. See the full article on how to smoke kief: https://weedmaps.com/learn/products-and-how-to-consume/how-to-smoke-k...

27/07/2022

วันนี้ทางร้านขอหยุด1วันนะครับ
เนื่องจากกฎของกระทรวงสาธาระนะตูด
จึงต้องไปทำใบอนุญาต

Photos from 23sweed's post 23/07/2022

สินค้าประเภทดอก og

23/07/2022

ดราม่ากัญชา อ.ปานเทพ VS คนอยากลองของ

https://fb.watch/erJ2pVIsPk/

Photos from 23sweed's post 22/07/2022

Blue Dream (pop corn) Top shelf 24%เล็กๆคุณภาพแน่น.. by

Photos from 23sweed's post 20/07/2022

Colin Og 18-25% หอมสดชื่นอมเปรี้ยว ให้ความ เพลิดเพลิน ร่าเริง เหมาะสำหรับใช้ตอนเย็น
by 20+

Thaistick กัญชาสายพันธุ์ไทยกลับมาแล้ว ในนามสายพันธุ์หางกระรอก ชาวอีสานปลูกกันมาอย่างช้านาน น 15/07/2022

Thaistick กัญชาสายพันธุ์ไทยกลับมาแล้ว ในนามสายพันธุ์หางกระรอก ชาวอีสานปลูกกันมาอย่างช้านาน น

https://siamrath.co.th/n/82973

Thaistick กัญชาสายพันธุ์ไทยกลับมาแล้ว ในนามสายพันธุ์หางกระรอก ชาวอีสานปลูกกันมาอย่างช้านาน น วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เปิดเผ....

13/07/2022

ด้ายแดง ก้อนใหญ่ๆหอมๆ พร้อมเสริฟ แล้วที่

12/07/2022
11/07/2022
10/07/2022
Photos from 23sweed's post 10/07/2022

งานพรีเมี่ยมนำเข้าจาก USA

Photos from 23sweed's post 10/07/2022

สามสหายพรีเมี่ยม นำเข้าจาก.USAเดี๋ยวแกะแล้วจะซูมดอกให้ชมกันครับ

Photos from 23sweed's post 09/07/2022

มาชมงานสวยๆถึงที่บุรีรัมย์รอบนี้กลับมามีงานเกรดสูงนำเข้าติดมือมาด้วย ถึงสามชนิด อยากทราบ เดี๋ยวเฉลยตอนแอดกลับถึงบ้าน

07/07/2022

Green fox น้องเล็กราคาเบาๆ แต่คุณภาพไม่เบาครับ สนใจมาลองมาตำได้ที่ By หอมๆสดชื่นเหมือนมะม่วงมัน

06/07/2022

แบบขวดพกพาก็มีนะ😉

Photos from 23sweed's post 05/07/2022

น้องชาล็อตมาแป๊ปเดียวจะหมดอีกแล้ว😅สายเขียวตัวจริงยังบอกว่าดี

23sweed updated their website address. 02/07/2022

23sweed updated their website address.

23sweed updated their website address.

01/07/2022

OG
.mimosa cake
.wedding gule
.Foxtail
.Charlotte(ตัวthc10%)
งานอัด
.ด้ายแดง
ฟรอยด์ทอง
ทัก. ตัวจริง นะจ๊ะๆ มีหน้าร้านให้เลือกชมที่จังหวัดยโสธร

01/07/2022

23.อธิบายการเคลม😉

วิธีการสกัด น้ำมันกัญชารักษามะเร็ง : เขย่าข่าวเข้ม 15 ต.ค.61 01/07/2022

วิธีการสกัด น้ำมันกัญชารักษามะเร็ง : เขย่าข่าวเข้ม 15 ต.ค.61

https://youtu.be/E1pL8G1vnec

วิธีการสกัด น้ำมันกัญชารักษามะเร็ง : เขย่าข่าวเข้ม 15 ต.ค.61 ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.ทางไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีและเคเบิล ช่อง 20 หรือรับชมทาง https://www.brighttv.co.th/live.....

อัพเดทล่าสุด กัญชาถูกกฎหมาย ปลดล็อกปลูก-ใช้-นำเข้า-จำหน่าย ไม่ให้ผิด 30/06/2022

อัพเดทล่าสุด กัญชาถูกกฎหมาย ปลดล็อกปลูก-ใช้-นำเข้า-จำหน่าย ไม่ให้ผิด

https://www.thansettakij.com/general-news/528035

อัพเดทล่าสุด กัญชาถูกกฎหมาย ปลดล็อกปลูก-ใช้-นำเข้า-จำหน่าย ไม่ให้ผิด อัพเดทล่าสุด กัญชาถูกกฎหมาย นับแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 ปลดล็อกพืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด มีอะไรที่ทำได้เเบบไม่ต....

23sweed updated their phone number. 24/06/2022

23sweed updated their phone number.

23sweed updated their phone number.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

wow
Biskinz งานนอก จาก อเมริกา
23.อธิบายการเคลม😉

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


44 ถนน. ร่วมใจ ตำบลในเมือง อำเภ
Yasothon
35000

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 20:00
อังคาร 10:00 - 20:00
พุธ 10:00 - 20:00
พฤหัสบดี 10:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 20:00
เสาร์ 10:00 - 20:00

อาหารและของชำ อื่นๆใน Yasothon (แสดงผลทั้งหมด)
ร้านBeemmmmmmmm ร้านBeemmmmmmmm
บ้านเลขที่97/หมู่1บ้านกุดเชีย
Yasothon, 35120

อีกัวน่า ยโสธร Sunny iguana อีกัวน่า ยโสธร Sunny iguana
บ้านดงมะหรี่บ้านเลขที่40หมู่
Yasothon, 35160

PREAW SHOP PREAW SHOP
ถนน รพช. ยส. 3214, เขื่องคำ, ยโสธร
Yasothon, 35000

โทรศัพท์มือถือ Iphone Ipad ชุดนอน ของกินขอ?

Koy alice shop Koy alice shop
Yasothon
Yasothon, 35130

น้องหมาน้องแมว

ข้าวนกกระยางคู่ ข้าวนกกระยางคู่
โรงสีไฟสหพืชผลยโสธร (1994)
Yasothon, 35000

" คุ้มค่า คุณภาพส่งออก หอมนุ่ม อร่อย ?

ขนมหวาน เรสซิ่ง รถซิ่ง มหานค ขนมหวาน เรสซิ่ง รถซิ่ง มหานค
124/8
Yasothon, 35000

เพจเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว

NK DONUT Yasothon NK DONUT Yasothon
ทางหลวง ชนบท ยส. 3008
Yasothon, 35000

ตัวแทนจำหน่ายโดนัท อร่อย ราคาประหยัด ส่งตรงจากโรงงาน NK DONUT ขายง่าย กำไรดี

Big C Big C
323 Moo 2
Yasothon, 35000

ช้อปง่ายๆ แค่ไลน์หรือโทร แอดไลน์สาขา คลิก https://line.me/R/ti/p/%40813xbmyh โทร 0631050184, 0806411191, 0806411190

ร้านไพน์ ลุมพุก - The Pint of Lumphuk ร้านไพน์ ลุมพุก - The Pint of Lumphuk
1024/1 ม. 2 ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว
Yasothon, 35110

สินค้าทั่วไป สินค้าในบ้าน สินค้าออ?