มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

Uttaradit Rajabhat University
Uttaradit Rajabhat University
53000
ASEAN URU
ASEAN URU
53000
ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร
ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร
53000
Faculty of Industrial Technology Library, Uttaradit Rajabhat University
Faculty of Industrial Technology Library, Uttaradit Rajabhat University
Uttaradit Rajabhat University, Utaradit
ศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาคณะม
ศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาคณะม
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยร
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27, Uttradit
สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้า
สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้า
ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏอุตรด
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏอุตรด
มอ.ราชฎัชอุตรดิตถ์, Changwat Uttaradit
ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภ
ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภ
53000
เยาวชนพันธุ์ใหม่ หัวใจต้านโ
เยาวชนพันธุ์ใหม่ หัวใจต้านโ
53000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ
17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท & ชมรมฝายห
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท & ชมรมฝายห
กองพัฒนานักศึกษา(ชั้น3) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, Utaradit
สมต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ
สมต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ
uttaradit univercity Injaimee Road, Uttradit
English For Life at URUIC
English For Life at URUIC
ICIT Building, Uttaradit Rajabhat University,, Changwat Uttaradit
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ในนาม "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" ในอดีตสถาบันแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาฝึกหัดครูของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, แพร่, น่าน, เชียงราย, ลำปาง และอุตรดิตถ์ ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อและฐานะมาตามลำดับจนเป็นที่รู้จักดีในชื่อ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ก่อนจะเลื่อนฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ จนในปี พ.ศ. 2547 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีรากฐานมาจากการสถาปนา "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" ในปี พ.ศ. 2479 เปิดสอนครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ต่อมาปี พ.ศ. 2518 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์จึงมีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์"

การบริการทั้งหมด

Reserve

เว็บไซต์

ที่อยู่


Uttaradit

Uttaradit มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มรอ.
Uttaradit, 53000

Communication Art Design Uttaradit Rajabhat University

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
Uttaradit, 53000

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร
Uttaradit, 53000

ใช้สำหรับลงรูปกิจกรรม และแจ้งข่าวสาร งดดราม่าค่ะ

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
81 หมู่ที่ 2 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพถ่ายนักศึกษา,เจ้าหน้าที่,ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ - อุ ค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ - อุ
Uttaradit, 53000

ค่ายแนะแนวการศึกษาจุฬาฯ - อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 15

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ
17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ
Uttaradit, 53000

ที่อยู่ 17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0 5541 6879 โทรสาร 0 5544 4050

SmartURU SmartURU
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ
Uttaradit, 53000

เพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิชาดนตรีไทย  มหาวิทยาลั สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลั
Uttaradit, 53000

สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบริหารงานบุคคล  ม.ราชภัฏอ กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏอ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Email :: [email protected] Tel. :: 055-416601-20 ต่อ 1645

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
Uttaradit, 53000

The OFFICIAL Student Development Division Of Uttaradit Rajabhat University Page

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
Uttaradit, ๕๓๐๐๐

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น