สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 30/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์” โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สนามกีฬาโรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 30/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สักงามเกมส์” โรงเรียนสักงามวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอภิชาติ อาบเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 30/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากร สพม.กพ. ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference โดยมี หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ร่วมรับชม ทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

29/11/2023
Photos from งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิไกรวิทยา's post 29/11/2023
29/11/2023

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร ผู้อำนวยการ กลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ประธานสหวิทยาเขต และบุคลากร สพม.กำแพงเพชร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1ji6wavbW6PPKYBJOMRQkBjTsaXSgDhjk

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 29/11/2023

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา พร้อมด้วย นายอุดม อินทา รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.กำแพงเพชร คณะกรรมการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมี พสน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่
ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร และนางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนแบบพิเศษ และก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล 55 ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร พร้อมด้วย นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 27/11/2023

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ และเต็มความสามารถ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 25/11/2023

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายอุดม อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่ม ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกำแพงเพชร และกองลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1PfQ3PRfJ-aqsc0pot4l1ij4rezLZTIGc

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 25/11/2023

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวธัญรดี พากเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.กำแพงเพชร นางทิพวรรณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร ร่วมดำเนินการประเมินฯ โดยมี นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมในการประเมินครั้งนี้
ณ โรงเรียนระหานวิทยา อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1rLj0iVt_cHuMfzTsW7zcjUaUTysL6kWO และ https://drive.google.com/drive/folders/1tMA8Uuq2BGv8Xr-lJX1Cxe6G77iKnGKV

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 24/11/2023

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นางพิมพ์พรรรณ คำภิระยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวังไทรวิทยาคม โดยมี นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางอโนชา สวรรคโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม นายรัศมี ภู่ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 24/11/2023

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ โดยมี นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา ผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 32 โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 24/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และนางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี สิบเอกมงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 23/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 เด็กหญิงนันท์นภัส ห้อยพรมราช นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วย นายสมบัติ ตันเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวธัญรดี พากเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพุดตาล กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร ร่วมดำเนินการประเมิน โดยมี นายสุภัค พวงขจร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายไพโรจน์ หาระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมในการประเมินครั้งนี้
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 23/11/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากร สพม.กพ. ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference โดยมี หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ร่วมรับชม ทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

22/11/2023

📣📣📣 สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน"

📝 ผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการลดภาระงานครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

📝 โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงค์นี้ 👉https://forms.gle/Lvz7NBcYAoSwEeZA7

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 22/11/2023

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 35 โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สนามกีฬาโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

22/11/2023

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทนผู้บริหารในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี
ณ ห้องประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1tECnXE2E1aMLiSbvpYCw6xp6WvpanR90

Photos from ประชาสัมพันธ์ สพฐ.'s post 21/11/2023
Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ในการนี้ นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

21/11/2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวศรีสร้อย ที่สูญเสียบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทย และจังหวัดนครสวรรค์ มา ณ โอกาสนี้ครับ 🙏🏻🙏🏻

🖤 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

—————————
ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

21/11/2023

📌ประชาสัมพันธ์📌

💛🤍รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค ๓ รุ่นที่ ๔/๖๗

⭐️สามารถติดตามรายละเอียดโทร 055705060 หรือตาม QR Code ดังนี้

21/11/2023

ขอเชิญร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย 2566
ณ หอประชุมไทรบงกช โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

ร่วมทำบุญและบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ที่ บช.ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 621-0-42583-6

ติดต่อร่วมตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารนักเรียนและผู้ปกครองได้ที่ ผอ.อโนชา 064-8936151 รองผอ.เสาวนีย์ 086-7527011 หรือครูจุตติ 088-1577821

กราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อมาแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเพจ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ต่อไปค่ะ🙏🏻

#สามารถลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ได้ทันทีค่ะ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ติว TGAT / TPAT) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.กำแพงเพชร ร่วมในพิธี โดยมี นางสาวสไบทิพย์ พะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและดำเนินงานจัดโครงการ
ณ ห้องโพธิยาลัย (ห้องโสตทัศนศึกษา) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

21/11/2023

เลขาธิการ กพฐ. กำชับโรงเรียนระวังกิจกรรมเจตนาแอบแฝง ย้ำ! อนญาตให้รอบคอบ ตรวจคนเข้า-ออกให้ดี

📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

🔸️ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ว่ามีการกลุ่มบุคคลเข้าไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยให้นักเรียนทำใบงานระบายสีอาชีพในฝัน และสอบถามถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับการวางแผนการออม โดยจะมอบกระปุกออมสินเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของนักเรียน ซึ่งภายหลัง กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากใบงานติดต่อผู้ปกครองเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ นั้น

🔹️️ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว ตนได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปรากฎในข่าว เมื่อทราบเรื่องได้สอบสวนข้อเท็จจริงและสื่อสารชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนแล้ว โดยทางโรงเรียนยืนยันว่า ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลและกิจกรรมที่มีการแอบแฝงขอข้อมูลดังกล่าว และโรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ โรงเรียนขออภัยผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โรงเรียนเองมีเพียงเจตนาดีที่เห็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน โดยไม่คาดคิดว่ากิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อการเสนอขายสินค้าและบริการ

📣“สพฐ. ได้สั่งการให้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 และทางโรงเรียนได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 3 ขอนแก่น เพื่อดำเนินมาตรการทางกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาจัดกิจกรรมที่แฝงการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการขายสินค้าและบริการ และได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนทุกแห่งให้เข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งการตรวจคนเข้า-ออก การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกจัดกิจกรรมในสถานศึกษา การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มคนที่หลากหลายเสนอขอจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ กับนักเรียน ซึ่งอาจมีเจตนาแอบแฝง จึงขอเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ เจตนา รายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ และพิจารณาอนุญาตอย่างระมัดระวัง” เลขาธิการ กพฐ. กำชับ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววรรณษิกา รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางวรินทร์รดา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้บริหารการศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะกรรมการ โดยมี นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกฯ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.กำแพงเพชร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมโครงการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนสำหรับสถานศึกษามัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร Juvenile and Family Court Care (JFC Care) โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางรวีวรรณ หงส์ขจร โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาสมทบและคณะร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตของนักเรียน และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรางเรียนวัชรวิทยา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจครอบครัวอมรนิติโชคสกุล โดยศูนย์ความปลอดภัย สพม.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการมอบทุนช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายสรวิชญ์ อมรนิติโชคสกุล นักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
ณ วัดศรีมณีไพร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 21/11/2023

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมดำเนินการดังกล่าว
ในการนี้ มีผู้สอบคัดเลือก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวรพีพรรณ ตันเต นางสาวสุปรียา ทาแกง และนางสาวมณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from OBEC Channel's post 20/11/2023
Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 20/11/2023

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ สบช. สัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 3 โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท) ในการนี้ มีสถานศึกษาสังกัด สพม.กำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนหนองกองพิทยาคม และโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1R-ewovK8xZGIwHGKojT-ngI91SrILSKW

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร's post 19/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยากร และคณะครู ร่วมดำเนินโครงการ โดยโครงการดังกล่าวดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 Module ประกอบด้วย
Module ที่ 1 หัวข้อการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Module ที่ 2 หัวข้อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา
Module ที่ 3 การนิเทศติดตาม การให้คําปรึกษาแนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
ณ ห้องครุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

18/11/2023

“เสมา​ 2” เปิดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต ชื่นชมเป็นกิจกรรมที่ดี เสมือนเข็มทิศให้ข้อมูลการศึกษา-แหล่งเงินทุน หนุนปฏิรูปการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

https://moe360.blog/2023/11/18/เสมา-2-เปิดงานแนะแนวก

#เรียนดีมีความสุข #แนะแนว #กระทรวงศึกษาธิการ #พระนครศรีอยุธยา

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน's post 18/11/2023

Videos (show all)

"สพม.กพ ก่อการดี วิถีพอเพียง"28 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.30น. เป็นต้นไป😊😊แล้วพอกันนะคะ😊😊
ห้องเรียนคุณภาพครูก้อง

Telephone

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:00 - 16:30