กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.

จัดทำโดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กร?

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 27/11/2023

วันที่ 26 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม​ พร้อมด้วย
นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์​
รับมอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัยในศูนย์บูรณาการการคัดแยก
จากผู้บริหารบริษัท BravobBKK​ ได้แก่​ น้ำดื่ม​ จำนวน​ 500​ แพ็ค​ มาม่า​ กาแฟ​ โอวัลติน​ ขนมปี๊บ​ และผ้าอนามัย​ ณ โถงชั้น 1 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#พมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 20/11/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯรวมจำนวน 30 คนที่ประชุมฯ ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Progress Report) และมีมติเห็นชอบ (๑) ร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านป้องกัน โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักของทั้ง 3 ด้าน ปรับปรุงร่างรายงานฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และ (๒) กรอบเวลาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างรายงานดังกล่าว เสนอในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างรายงานฯ ต่อไป
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #กองต่อต้านการค้ามนุษย์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 17/11/2023

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวชี้วัดใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2566 -2570 ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในช่วงปี พ.ศ. 2567 - 2570 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าเข้าร่วมการประชุม ร่วมทั้งสิ้น 69 คน ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

17/11/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2566

05/11/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ขอแสดงความยินดี
นายอนุกูล ปีดแก้ว
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในโอกาสได้รับเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี ประจำปี 2566
จากชมรมเพื่อนโดม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 20/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ Miss Cindy Dyer เอกอัครราชทูตด้านการตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงกาลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์์ นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม และนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการต้อนรับ ณ ห้องนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

#พมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 20/10/2023

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงอมนุษย์ ให้การต้อนรับ Miss Cindy Dyer เอกอัครราชทูตด้านการตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเชิงนโยบายของฝ่ายสหรัฐฯ โดยมีนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม และนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เข้าร่วมต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 18/10/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมฯ สำหรับการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรอบเวลาการดำเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการให้แล้วเสร็จ และเวียนแจ้งให้อนุกรรมการพิจารณาร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามในร่างรายงานฯ ข้างต้น ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ดังกล่าว ต่อไป

#พมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 18/10/2023

พม. พิจารณากำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม สป.พม. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#พมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

12/10/2023

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
กองต่อต้านการค้ามนุษย์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 07/10/2023

พม. ร่วมกับมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินการกุศล Walk for Freedom เพื่อเสรีภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันนี้ (7 ต.ค. 66) เวลา 14.30 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ช่วยปลัด พม.) เป็นผู้แทนกระทรวง กล่าวแสดงความยินดี ในงานรณรงค์ในกิจกรรม Walk for Freedom เดินการกุศลเพื่อเสรีภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จัดโดย มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ณ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ กรุงเทพฯ บริเวณ Main Hall ชั้น M

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้รู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์


#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 16/09/2023

พม. มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

นางสาวซาราห์ บินเยาะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดกรองคัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (Training of The Trainer) ในระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

#พม #ข่าวพม #พม24ชม #กองต่อต้านการค้ามนุษย์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 14/09/2023

พม. พัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านป้องกันการค้ามนุษย์ ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ” หรือ Training of the Trainer จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 11 และผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง เข้าร่วมครั้งนี้ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นายธนสุนทร กล่าวว่า กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นที่คาดหวังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นต้องเป็นผู้มีองค์ความรู้เป็นอย่างดี และเป็นกําลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อ ระดับชาติ (National Referral Mechanism) สามารถช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธนสุนทร ยังเน้นย้ำอีกว่า สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุผลคือ กระทรวง พม. ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดกรอง คัดแยกตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (Training of the Trainer) เพราะทุกท่านจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ขยายองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภายในกระทรวง พม. ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคมทั่วไป หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นมิติการทํางานเชิงรุก เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ได้อีกด้วย
#พม #กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #ข่าวพม #พม24ชม

07/09/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 2 ตำแหน่ง ประจํากลุ่มนโยบายและวิชาการ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
- ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม (รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ 1 ตำแหน่ง)
- ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม (รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง)

ระหว่างวันที่ 5 - 21 กันยายน 2566
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #รับสมัครงาน #พม #ข่าวพม #พม24ชม

09/08/2023
Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 09/08/2023

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้การต้อนรับ Mr. Sukmo Yuwono เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติอินโดนีเซีย และเพื่อหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามภารกิจของกระทรวงฯ รวมถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือบุคคลสัญชาติอินโดนีเซียที่เข้ารับการคุ้มครอง ในหน่วยงานของกระทรวง พม.
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 05/08/2023

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง ที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ โครงการดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการก่อสร้างศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ ได้รับความรู้พื้นฐาน และเทคนิค ทักษะ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดสำหรับการปฏิบัติงาน ณ ห้องพาเลซ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหลักการทำงานทางสังคมสงเคราะห์ร่วมกับวิทยากร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในศูนย์ฯ ที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จ จำนวนรวม 15 คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #พม #ข่าวพม #พม24ชม

24/07/2023

🟡ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.m-society.go.th/wellwishes

🟡กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์:
https://www.m-society.go.th/wellwishes

15/06/2023

แผนบันได 5 ขั้น ปราบปรามการค้ามนุษย์ ป้องกัน ปชช. ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์รูปแบบใหม่

แผนบันได 5 ขั้น ปราบปรามการค้ามนุษย์ ป้องกันปชช. ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์รูปแบบใหม่
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกมิติ จากผลการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น โดยอยู่ในระดับ “เทียร์ 2” และมีเป้าหมายไปสู่สถานะ “เทียร์ 1”
ขณะเดียวกัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่า ปัจจุบันขบวนการค้ามนุษย์เปลี่ยนรูปแบบการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การค้าประเวณี การหลอกเด็กหญิง เด็กชาย ผู้ชายและผู้หญิงเพื่อผลิตสื่อลามกอนาจาร และการหลอกลวงโฆษณาจัดหางาน เพื่อชักชวนคนไทยให้ไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น โดยปี 65 มีคดีค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ถึง 182 คดี คิดเป็น 71% ของคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 253 คดี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 64 ที่มีจำนวน 107 คดี คิดเป็น 70.09% ของคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 188 คดี
รัฐบาลจึงได้วางแนวทางให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด และสาวถึงต้นตอเพื่อถอนรากถอนโคนปัญหาให้ถึงผู้อยู่เบื้องหลัง

1️⃣ เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
2️⃣ ถอดบทเรียนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3️⃣ ยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน / จัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม
4️⃣ ยกระดับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการข้อมูล และการส่งต่อคดี
5️⃣ ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

18/05/2023

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Kick off วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ณ Main Hall ชั้น M ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 – 16.30 พบกับกิจกรรมเสวนา ถก talk ทำ สื่อ กับการค้ามนุษย์ออนไลน์จากทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ นักข่าวชื่อดัง ตัวแทนเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จากศิลปินชื่อดัง และร่วมกิจกรรมภายในบูธเพื่อรับรางวัล
#พม #พม24ชม #ข่าวพม #หยุดค้าคน

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 12/05/2023

ประกาศ ผลการพิจารณา รายชื่อ "บุคคล/ หน่วยงาน/ จังหวัด" ที่มีผลงานด้านการค้ามนุษย์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัล
🏅1. บุคคลต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 2 รางวัล
🏅2. บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน15 รางวัล
🎖3. หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 6 รางวัล
🎖4. จังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM จำนวน 3 รางวัล
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ

12/05/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคนกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านครับ

23/03/2023

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
🏅การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท
🏆ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 66

*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nrrx04IqN5zThg6a7dM5rgC3uPowFUh6?usp=share_link
หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 23/03/2023

📢 ประชาสัมพันธ์

เนื่องใน "วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 5 มิ.ย.66"

🟢 พม. ขอเชิญเสนอรายชื่อ "บุคคล/ หน่วยงาน/ จังหวัด" ที่มีผลงานด้านการค้ามนุษย์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัล

🏅1. บุคคลต้นแบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 2 รางวัล
🏅2. บุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน15 รางวัล
🎖3. หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวน 6 รางวัล
🎖4. จังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM จำนวน 3 รางวัล

ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศ 🏆จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 66

*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้จาก QR Code ด้านล่าง หรือลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1AL4olywdQanYVU5JlwyITkBLD_3uV_ol หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์

*** 🎈จัดส่งเอกสารการเสนอชื่อ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

10/03/2023

มองปัจจัย "ยูเออี-บาห์เรน" นั่งแถวหน้าจัดการปัญหาค้ามนุษย์ และประเมินโอกาสไทยก้าวขึ้น "เทียร์ 1"

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 09/03/2023

การประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้ง 3/2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายปัญญา กางกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม และมีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศฯ ดังกล่าว
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 09/03/2023

พม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.45 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 1/2566 ต่อเนื่องกัน ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดกระทรวง พม.) พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัดกระทรวง พม.) เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ปคม. ครั้งที่ 1/25666 ได้เห็นชอบร่างรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) และกรอบเวลาการจัดทำรายงานฯ และรับทราบผลการติดตามการขับเคลื่อนกลไก NRM ใน 10 จังหวัดนำร่อง และมอบหมายทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกลไก NRM จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน้าที่ของตนเองและการประชุมคณะกรรมการ ปกค. ครั้งที่ 1/2566 มีมติในที่ประชุม มอบหมายคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประกาศกำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และได้เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์ #พม #ข่าวพม #พม24ชม

20/02/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม" จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามแนบ

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 20/02/2023

วันที่ 20 กุมภาพันะ์ 2566 เวลา 10.00 น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประชุมคณะอนุกรรมตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีภาคการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
#พม #พม24ชม #กองต่อต้านการค้ามนุษย์

14/02/2023

เตือนภัย!! หลอกรักออนไลน์
วาเลนไทน์นี้ สแกนดี ๆ เขา “คลั่งรัก” หรือ “แค่หลอกดูดเงิน” จากเรา

“รองฯ ลูกขวัญ” พ.ต.ท.หญิง ณพวรรณ ปัญญา รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัย 4 อุบายโจร หลอกรัก หลอกเปย์ สูบเงินเกลี้ยงบัญชี

โจรโรแมนซ์สแกม มักใช้ 4 อุบายแบบนี้ หลอกเอาเงินจากเหยื่อหลังเข้ามาตีสนิท พูดคุยจนเหยื่อหลงรัก !!

1.หลอกให้รัก แล้วให้โอนเงิน ( Romance scam )
สร้างเรื่องให้ความหวัง เช่น มีมรดกแต่ถ้าอยากได้ต้องช่วยโอนเงินก่อน หรือจะส่งของมีค่ามาให้ แต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม สร้างเรื่องน่าเห็นใจ ขอให้โอนเงินไปช่วย

2.หลอกให้รัก แล้วชวนลงทุน ( Hybrid scam )
มุกชวนรวยไปด้วยกัน หลอกลงทุนผ่านเครือข่าย แพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันปลอม ให้โอนเงินลงทุน มักเป็นทรัพย์สินดิจิทัล

3. หลอกให้รัก แล้วกดลิงก์ ดาวน์โหลดแอปรีโมท ( Remote access scam )
จีบกันอยู่ดี ๆ ส่งลิงก์ให้กดโหลด เข้าไปกลายเป็นแอปฯ รีโมท ควบคุมโทรศัพท์มือถือ เข้ามาดูดเงินในบัญชี

4. หลอกให้รัก แล้วแบล็กเมล ข่มขู่กรรโชก ( Sextortion )
ชวนทำกิจกรรมทางเพศผ่านทางออนไลน์ โชว์ภาพลับ โป๊ เปลือย แล้วนำภาพ หรือวิดีโอมาขู่เรียกค่าไถ่ หรือบีบบังคับให้ทำเรื่องไม่ดี

แจ้งเหตุ ปรึกษา โทร. 1441 บช.สอท. ( ตำรวจไซเบอร์ )
แจ้งความออนไลน์ ได้ที่ www.thaipoliceonline.com

ด้วยรัก และปรารถนาดี จาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

#หลอกรักออนไลน์
#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 14/02/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานการประชุม
และมีหน่วยงานที่ขอรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กร ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
จำนวน 15 แห่ง ผู้เสียหาย 97 ราย
#กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 10/02/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. กอ
ต่อต้านดารค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ ขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้ง 2/2566 ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

#กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
#กองต่อต้านการค้ามนุษย์
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 09/02/2023

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 08/02/2023

นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประธานคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) พร้อมด้วยพล.ต.ท.ปัญญา ปิ่นสุข
นางสาววาสนา เก้านพรัตน์
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน พร้อมด้วยนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมศูนย์บูรณาการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในการให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีมาตราฐาน เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขต่อไป ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดระนอง
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 03/02/2023

นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ตามตัวชี้วัดและแผนที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 03/02/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมี นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 03/02/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมหารือกับ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือแนวทางการดำเนินงานในการติดตามให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Photos from กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม.'s post 01/02/2023

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง พม. ตามนโยบายของปลัดกระทรวง พม.
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางภิญญา จำรูญศาสน์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้จัดประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 8 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Videos (show all)

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 4.ผลงาน 'ถอด' รางวัลชมเชย _ ทีม BKC คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม#...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 3.ผลงาน 'เรื่องหลอกเด็ก' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2_ ทีมแมรี่แอน มหาวิทยาล...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 2.ผลงาน 'พลิก' PICK รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 _ ทีมคน ครู Cool ม.ขอนแก่น...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 1.ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม True Young Producer Awards 2019#ร่วมส...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชุด "หลุด (THE LEAKED)" Chapter 3 _ผู้ร้ายตัวจริง_ [Eng Sub] #สนับสนุนโด...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชุด "หลุด (THE LEAKED)" Chapter2 ไม่ต้องห่วง...เราโตแล้ว [Eng Sub] #สนับ...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชุด "CAN YOU SEE ME?" FORCED BEGGING #สนับสนุนโดย มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน (...
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชุด "CAN YOU SEE ME?" FORCED LABOUR #สนับสนุนโดย มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน (A...

Telephone