เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi

เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการปฏิบัติงานในเรือ

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 02/04/2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

ด้วยเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระราชอิสริยยศ และพระราชอิสริยศักดิ์ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ และ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานพระเกียรติยศที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โดยยังทรงพระอิสริยยศ กรมสมเด็จพระ และ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาล เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยทรงศึกษา ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียน โปรดการอ่าน และการศึกษาวรรณคดี ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทรงเริ่มแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตั้งแต่ยังทรงศึกษา ในชั้นประถมศึกษา โปรดการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี บันเทิง และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

หลังจากทรงสำเร็จการศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะ จากโรงเรียนจิตรลดา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้จะมีพระราชภารกิจ โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ แต่ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ในการเรียนอย่างยิ่ง และยังทรงร่วม กิจกรรมของคณะ และของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ทรงสำเร็จการศึกษา และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ในพุทธศักราช ๒๕๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันทั้งสองแห่ง ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ หลังจากนั้น ทรงสำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี – สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ต่อมา ด้วยความสนพระทัยงานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา หรือการเรียนรู้เป็นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงสำเร็จการศึกษา และรับพระราชทานปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๒๙

หลักคิดในการใช้การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง และพัฒนาความรู้ ความคิดของประชาชน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และสังคม ที่ทรงได้รับจากการศึกษา ในระดับดุษฎีบัณฑิต ผนวกกับประสบการณ์ ที่ทรงเรียนรู้ จากการโดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง ในการทรงงานพัฒนา ของพระองค์เอง ในเวลาต่อมา จวบจนปัจจุบัน

นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังสนพระทัยศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ในวิชาการด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ อุทกศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ รีโมตเซนซิ่ง ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ โภชนาการ เป็นต้น ด้วยมีพระราชประสงค์ ที่จะนำความรู้ที่ได้จากวิชาการเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนาชุมชน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

พระราชกรณียกิจ

- นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆครอบคลุมงานสำคัญ ๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง เกือบทุกด้าน และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงาน ด้านการบริหารองค์การ และมูลนิธิ เพื่อสาธารณกุศล ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ฯ การพระราชทานปริญญาบัตร การถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ ถ้าท้องหิว หรือเจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริอย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในโครงการ ด้วยพระองค์เองเสมอ

-จากการที่มีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล หรือสมทบทุนดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำเงินที่มีผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นกองทุน ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

-นอกเหนือจากงานพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยงานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชดำริว่า ควรจะมีการถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรมไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาอบรม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้ ตระหนักความสำคัญ รักและผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ ทรงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย พระอุตสาหะในการปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วหน้า จึงทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ พระเกียรติคุณ ตำแหน่งเกียรติยศ และปริญญากิตติมศักดิ์ จากสถาบัน หน่วยงานและองค์กร ทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศจำนวนมาก

พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างยกย่อง และชื่นชมในพระบารมี ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด จึงมีบุคคล หน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศ ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธย และขอพระราชทานนาม ไปเป็นชื่อพรรณพืช และสัตว์ที่ค้นพบใหม่ในโลก รวมทั้งสถานที่ และสิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไป นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ หรือที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ทรงให้การสนับสนุน ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ไว้ในพระราชูปถัมภ์
#ทรงพระเจริญ
#ร.ล.สายบุรี

23/02/2024

โอกาสเข้าเป็นนักเรียนนายเรือมาถึงแล้ว
⚓️โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพเรือ) ประจำปีการศึกษา 2567
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567
📌คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 16 - 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
🖥️สามารถสมัครทาง Internet เพียงช่องทางเดียว
http://www.rtna.ac.th
http://www.admission-rtna.net
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2475 3995, 0 2475 7435 ทุกวันราชการ
⚡️อย่ารอช้า โอกาสที่น้อง ๆ จะสามารถออกแบบอนาคตของตัวเองได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเลือกเป็น
🛳️ ผู้บังคับการเรือ Ship Captain
🛩️ นักบินนาวี Navy Pilot
🛟 นักเรือดำน้ำ Submariner
⚙️วิศวกรเรือ Ship Engineer
💂🏻ทหารนาวิกโยธิน Marine
🦭นักทำลายใต้น้ำจู่โจม Navy Seal
🤿 นักประดาน้ำ ถอดทำลายอมภัณฑ์ EOD
และอีกหลายสายงานที่น่าสนใจ
▶️ You design the FUTURE
▶️ Join the NAVY to see the WORLD
▶️ ร่วมเครือนาวีจักยลปฐพีไพศาล
#โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ
#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือ
#ร่วมเครือนาวีจักยลปฐพีไพศาล

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 22/02/2024

บรรยากาศยามเย็น ของชมรมผักไฮโดรโปนิกส์ของ1ใน 5 ชมรม ของโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร.ล.สายบุรี
ปัจจุบันโครงการได้ให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การบริหารงานโครงการ การใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลในชมรม และเป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่อไป

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 20/01/2024

"จะเป็นปีแห่งการดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่กำลังพลในทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจ ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ"
คำที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบาย ผบ.ทร. ข้อที่ 4 ซึ่ง ร.ล.สายบุรีได้จัดตั้งทีมงานขับเคลื่อนนโยบาทตั้งกล่าว ซึ่งออกมาเป็นโครงการ "Saiburi living life"
ประกอบด้วย 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมผักไฮโดรโปรนิกส์,ชมรมเห็ดนางฟ้าภูฏาน, ชมรมปลาดุกกระชังบก, ชมรม Navy hand made และชมรมน้ำดื่ม Elixir
ซึ่งชมรมที่ดำเนินการผลจนเห็นผลกำไรได้แก่ ชมรมผักไฮโดรโปรนิกส์,ชมรมเห็ดนางฟ้าภูฏาน และ ชมรม Navy hand made
ชมรมที่กำลังดำเนินการได้แก่ ชมรมปลาดุกกระชังบก และชมรมน้ำดื่ม Elixir
ชมรมที่จัดทำมาทั้งหมดนั้นได้ยึดตามกระบวนการ 4M in Production Process มาดำเนินการ
(4 M ประกอบด้วย 1.Man 2.Money 3.Management 4.Market)

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 10/01/2024

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นพระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” พระนามว่า หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ในด้านการศึกษา พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนี้พระองค์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีส (École de la chambre syndicale de la couture parisienne) ประเทศฝรั่งเศส ในด้านกีฬา พระองค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์ 2005 ประเภททีมหญิง ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง และอีกหลายรายการ พระองค์ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 16 โดยนิตยสารฟอบส์ในเยาวราชนิกุลที่ทรงได้รับความนิยมมากสุดในโลก 20 อันดับ ในปี พ.ศ. 2556 เว็บไซต์ askmen ได้จัดอันดับพระองค์ว่าเป็นเจ้าหญิงที่โดดเด่นที่สุด อันดับที่ 7 และพระองค์ได้รับรางวัล "แฟชั่นไอคอน" จากนิตยสาร นูเมโร ไทยแลนด์ ในปีเดียวกัน และเมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิตยสาร Garzia ของอังกฤษได้จัดอันดับให้พระองค์เป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีสไตล์ที่สุดจากทั่วโลก
#ทรงพระเจริญ
#เรือหลวงสายบุรี

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 22/12/2023

" พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ"
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.66 น.อ.สุรัฐพล ติลา ผู้บังคับการเรือหลวงสายบุรี ได้สั่งการ ให้กำลังพลเรือประจำเรือหลวงสายบุรี เข้าร่วมรับฟังโอวาทของ ผบ.กร. ผ่านระบบออนไลน์ บริเวณ ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณ เขาหน้ายักษ์ และ บริเวณ ชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐท.พง.ทรภ.3
วันนี้ เมื่อ 143 ปีก่อน เป็นวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมารดาคือ เจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 จากพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงทหารเรือสยาม ให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตก กองทัพเรือจึงได้ถวายพระสมัญญาพระองค์เป็น “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และต่อมาได้แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย”
พวกเรากำลังพล เรือหลวงสายบุรี ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างเช่นพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" และพระราชกรณีกิจต่างๆอีกมากมาย

#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเพื่อเคียงข้างประชาชน
#กิจกรรมจิตอาสา

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 02/12/2023

🏠“บ้านเรือนเคียงกัน แอบมองทุกวันเลยเชียว”⚓️

🔹โรงเรียนพระราชทานทับละมุ และฐานทัพเรือพังงานั้นถือว่าเป็นบ้านพี่เรือนน้องกันก็ว่าได้ เนื่องจากว่าทั้งสองหน่วยงานนั้นมีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน มีเพียงถนนสายทับละมุเท่านั้นที่มาคั่นกลาง ดังนั้นเราก็จะดูแลสารทุกข์สุกดิบกันดุจครอบครัวเดียวกัน

🔹เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๖ ฐานทัพเรือพังงาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับเทศบาลตำบลลำแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสนี้ ร.ล.สายบุรี ได้ส่งกำลังพลที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และโดยรอบโรงเรียนฯ โดยหวังว่าน้องๆนักเรียนทุกคนจะมีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีขึ้น มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียนขึ้น และหากต้องการอะไรเพิ่มเติม พี่ๆ ร.ล.สายบุรี นั้น พร้อมที่จะไปหาน้องๆเสมอ


#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเพื่อเคียงข้างประชาชน
#จิตอาสา

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 27/11/2023

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
ในวันพุธที่ 22 พ.ย.66 พลเรือตรี ภุชงค์ รอดนิกร ผบ.กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่3 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองเรือปฏิบัติการ (กปก.league) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับกำลังพลในกองเรือปฏิบัติการในตอดปีงป.67 มีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล 7 คน,เปตอง,ตระกร้อ และ E-sport โดยจะจัดการแข่งขันในทุกๆวันพุธของสัปดาห์
และในการนี้ยัง ผบ.กปก.ทรภ.3 ยังได้รับฟังความคืบหน้าของโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่างๆ ของร.ล.สายบุรี โดยเตรียมที่จะพัฒนาเป็นโครงการในภาพรวมของกองเรือปฏิบัติการเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางการเงิน ให้กับกำลังพลในกองเรือปฏิบัติการต่อไป
ทัพเรือภาคที่ ๓

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 21/11/2023

⚓️" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า "⚓️

🔵ข้อความข้างต้นนำมาจากลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลงไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ เมื่อได้เสร็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนายเรือ ร.ศ. ๑๒๕” หลังจากนั้นจึงได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันกองทัพเรือ” เรื่อยมา

🔵ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผบ.ร.ล.สายบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ณ บก.ฐท.พง.ทรภ.๓ และกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐท.พง.ทรภ.๓ รวมถึงได้นำกำลังพลแถวรับฟังสาส์นจาก ผบ.ทร. พร้อมร้องเพลงพระนิพนธ์ จำนวน ๒ เพลง และเพลงมาร์ชกองเรือยุทธการ ณ ดาดฟ้า ฮ. ร.ล.สายบุรี

🔵อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันที่ทำให้วันกองทัพเรือในปีนี้พิเศษกว่าที่ผ่านมานั่นก็คือ กิจกรรม Navy day Saiburi iron chef ซึ่งเป็นการให้แต่ละแผนกแข่งขันกันทำอาหารตามโจทย์ที่ได้รับ โดยมีกรรมการตัดสิน คือ กำลังพล ร.ล.สายบุรี ทุกนาย โดยจุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ก็คือ ให้กำลังพลทุกนายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และมีความรู้สึกว่าวันกองทัพเรือ เป็น “วันของเรา”


#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเพื่อเคียงข้างประชาชน

#วันกองทัพเรือ

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 20/11/2023

👦เด็กในวันนี้ จะเป็นกำลังหลักที่ดีในวันหน้า👧

🔵ปัจจุบันกองทัพเรือมีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด ๑๖ แห่ง ซึ่ง ๑ ในนั้นก็ตั้งอยู่ในฐานทัพเรือพังงาของเรานี่เอง โดยมี เสธ.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่ง ผบ.ร.ล.สายบุรี ของเราก็เคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อน

🔵ในวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๖ ที่ผ่านมา ผบ.ร.ล.สายบุรี ได้นำทีมงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๖ฯ โดยได้จัดทำเมนูที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และทานง่ายอย่างเมนู “ไข่พระอาทิตย์” ซึ่งเป็นเมนูสูตรอาหารพระราชทานของรัชกาลที่ ๙

🔵หลังจากเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆเรียบร้อยแล้ว ทีมงานก็ไม่รอช้า หยิบอาวุธประจำกายไม่ว่าจะเป็น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ร่วมแรงกันทำความสะอาดทั้งพื้นที่โดยรอบ และภายในสถานรับเลี้ยงฯ เพื่อให้น้องๆได้ใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด ส่งผลให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป


#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเพื่อเคียงข้างประชาชน
#กิจกรรมจิตอาสา
#วันกองทัพเรือ

17/11/2023

คุณคิดว่าทหารทำอะไรได้บ้าง?

🔵หลายๆคนอาจมีภาพจำตั้งแต่เด็กๆ ว่าทหารนั้นต้องถือปืน แบกปูน ไปโบกตึก แต่นั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่ทหารเรืออย่างเราทำได้

🔵นอกจากเรื่องจับอาวุธเพื่อปกป้องประชาชน และป้องกันผู้รุกล้ำอธิปไตยของชาติแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ขึ้นชื่อของทหารเรือคือ การทำอาหาร หากทุกท่านนึกภาพถึงเรือรบลำหนึ่งที่ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเลเป็นเวลานาน บนเรือที่มีพื้นที่จำกัดนั้น ต้องมีการเก็บเสบียง และเจ้าหน้าที่ห้องครัวยังต้องทำอาหารให้ได้หลากหลาย และอร่อย

🔵อาหารที่เสิร์ฟกันบนเรือนั้นอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารางวัล michelin star เลยทีเดียว และนี่ก็คือสาเหตุหลักที่พวกเรามีแรงทำงานได้ตลอดเวลา ติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆวัน เพื่อให้แน่ใจว่าพี่ๆน้องๆของเรานั้นจะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ

🔵ในวันกองทัพเรือที่จะถึงนี้ ร.ล.สายบุรีได้จัดศึกการแข่งขันทำอาหาร ๔ ภาค "Saiburi Iron Chef" เป็นตัวยืนยันว่าอาหารที่ทหารเรืออย่างเราสร้างสรรค์ออกมานั้นน่าทานขนาดไหน โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ผบ.ร.ล.สายบุรี ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้กำลังพลทุกนายมีกิจกรรมร่วมกัน มีความสนุกสนานเกิดขึ้นภายในหน่วย และที่สำคัญที่สุด เพื่อทำให้วันที่ ๒๐ พ.ย. ที่จะจัดการแข่งขันนั้น เป็นวันที่พิเศษของพวกเราชาวเรือทุกคน เนื่องจากตรงกับวัน "กองทัพเรือ" นั่นเอง

👨‍🍳กติกาในการแข่งขัน🧑‍🍳
🔹แบ่งทีมของเป็น ๔ ทีมตามแผนก
🔹แต่ละทีมจะได้งบประมาณที่เท่ากันในการจัดซื้อวัตถุดิบ และประกอบอาหาร
🔹ผลการจับสลากโจทย์ในการทำอาหาร
> แผนกรวม : อาหารเหนือ
> แผนกอาวุธและการเรือ : อาหารใต้
> แผนกช่างกล : อาหารภาคตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
> แผนกยุทธการและสื่อสาร : อาหารตะวันตก
🔹การนับคะแนน คิดจากแผนกที่ได้จำนวนถาดหลุมมากที่สุด


#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพรียงเคียงข้างประชาชน

#วันกองทัพเรือ

16/11/2023

🌊 ทะเลบ้านใคร ใครก็หวงนะครับ🇹🇭

ร.ล.สายบุรี ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพี่ๆน้องๆทุกท่าน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ในการช่วยกันจับตาดูผู้กระทำผิดทางทะเล โดยเฉพาะเรือประมงต่างชาติที่ลุกล้ำเข้ามาในบริเวณบ้านของเรา ท่านใดมีเบาะแส หรือต้องการให้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ที่

📞 โทร.๑๖๙๖
☎️ โทร.๑๔๖๕

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 16/11/2023

🇹🇭 สายเลือดชาวไทย-สายเลือดสายบุรี🔱

🔵เมื่อเราคิดถึงแม่น้ำลำธารต่างๆ ซึ่งมีน้ำไหลผ่านไปเป็นแม่น้ำ เป็นลำธารสายเล็กสายน้อยแยกสาขาออกไป เปรียบได้กับเลือดที่อยู่ในร่างกายของคนเรา จากหลอดใหญ่แตกแขนงเป็นหลอดเล็กลงๆ จนเป็นหลอดเลือดฝอย
แต่ด้วยกลไกอัจฉริยะของธรรมชาติ "น้ำ" ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโลกใบนี้ ไม่อาจจะหมดไปได้โดยง่าย ต่างกับเลือดของคนเรา ที่หากเกิดการสูญเสียไปจากร่างกายแล้ว ความสามารถในการสร้างของใหม่ขึ้นมาทดแทนอาจไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของการบริจาคโลหิต ซึ่งถือเป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อยเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ คือ การต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

🔵ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๖ ที่ผ่านมา ร.ล.สายบุรี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยได้รับการสนับสนุนจาก “ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จว.ภูเก็ต” ทั้งนี้ ในการบริจาคครั้งนี้ ทางสภากาชาดฯได้รับเลือดไปกว่า ๓,๐๐๐ มล. โดยถือเป็นการสละเลือดเพียงเล็กน้อย ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยต่อชีวิตให้กับพี่น้องชาวไทยได้ในยามจำเป็น

🔵ในโอกาสนี้พวกเราชาวสายบุรีขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่ติดตามเพจของเรา มาร่วมทำบุญร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่ รพ. หรือ สภากาชาดฯ ใกล้บ้าน และเพื่อให้ทุกท่านสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง พวกเรามีข้อแนะนำ ดังนี้
🔹นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
🔹ควรรับประทานอาหารมาก่อน ทานอาหารให้ครบมื้อ ไม่อดอาหาร
🔹เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ของทอด อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
🔹งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาค ๒๔ ชั่วโมง
🔹งดสูบบุหรี่ก่อน และหลังบริจาค ๑ ชั่วโมง
🔹ดื่มน้ำอย่างน้อย ๓-๔ แก้วก่อนบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันอาการวิงเวียน หน้ามืด และเป็นลมหลังบริจาคโลหิต
🔹นำบัตรประชาชนมาติดต่อบริจาคโลหิตทุกครั้ง
🔹ควรสวมเสื้อผ้าที่สบายๆ ไม่อึดอัด ให้สามารถดึงแขนเสื้อขึ้นได้ง่าย

หากท่านใดได้ร่วมบริจาคเลือดเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาแชร์ในเพจของเรา เพื่อเป็นการบอกบุญต่อได้นะครับ

🙏🏻... สาธุล่วงหน้าครับผม ...🙏🏻


#เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพียงเพื่อเคียงข้างประชาชน
#กิจกรรมบริจาคโลหิต
#วันกองทัพเรือ

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 14/11/2023

🔥 🔥 Kick off 🔥 🔥
"โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มรายได้ ร.ล.สายบุรี"
😊 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับกำลังพล เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการได้รับประทานผักปลอดสารพิษในราคาประหยัด สร้างรายได้ให้กับกำลังพล ในวันนี้โครงการเริ่ม Kick off โดยการปรับหน้าดิน บริเวณด้านหลังอาคารพักนายทหารประทวน เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงเรือนต่อไป
ร.ล.สายบุรี พร้อมด้วยความอนุเคราะห์ร่วมมือจาก กองโรงงาน ฐท.พง. ,กองขนส่ง ฐท.พง. และเรือในกองเรือปฏิบัติการ พร้อมแล้วที่จะทำโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพล อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 14/11/2023

"แตงโมปลาแห้ง: อาหารที่เพลิดเพลินและดีต่อสุขภาพ! ด้วยรสชาติหวานหอมของแตงโม และประโยชน์ที่เยอะมากของปลาแห้ง ร.ล.สายบุรี เชื่อว่าการบริโภคนี้จะไม่เพียงทำให้รู้สึกอร่อย แต่ยังช่วยเสริมสร้างการจัดการจัดการความรู้ในเรือ และลดค่า BMI ด้วยคุณประโยชน์ของแตงโม อีกด้วย!"

สาระเพิ่มเติม
แตงโมปลาแห้งเป็นหนึ่งในอาหารจัดเลี้ยงในงานสมโภชพระแก้วมรกต และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารถึงวันละ ๒,๐๐๐ รูป นับว่าเป็นเมนูที่เก่าแก่หรูหราของชาววังมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 11/11/2023

สา(ระ)ยบุรี
ในวันนี้แอดมินมีสาระความรู้เกี่ยวกับหนึ่งในประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาของเรามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับ ซึ่งหลังจากผ่านวัน”ออกพรรษา”มาแล้ว เราจะไม่พูดถึงประเพณี”ทอดกฐิน”ก็คงไม่ได้
คำว่า ‘กฐิน’ หมายถึง ไม้สะดึง ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบไม้ ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึง เพื่อความสะดวกในการเย็บผ้า เป็นวิธีการเย็บผ้าในสมัยก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้น การทำจีวรในสมัยโบราณจึงเรียกว่าเป็นผ้ากฐิน ซึ่งนิยมเรียกกันจนถึงปัจจุบัน
ส่วนคำว่า ‘ทอดกฐิน’ คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูป และจะมีพระสงฆ์หนึ่งรูปที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับกฐินนั้น
โดยใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานี้ ร.ล.สายบุรี ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ “วัดเทสก์ธรรมนาวา” หรือที่ชาวพังงารู้จักเป็นอย่างดีในชื่อ “วัดท่าไทร” ซึ่งได้จัดกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ เช่น ใส่บาตรพระสงฆ์ริมชายหาด ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ฯ ทั้งนี้พวกเราชาวสายบุรีก็ได้นำบุญมาฝากทุกท่านที่ติดตามเพจฯของเรา ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญโดยทั่วกัน ขออำนาจพรอันประเสริฐ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขศานต์เกษมสันต์ สุขสมหวังดั่งใจในสิ่งอันพึงปรารถนา รุ่มรวยไปด้วยพลานามัยสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 11/11/2023

สายบุรี-คุระบุรี-พี่น้องท้องทะเลเดียวกัน

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.ล.สายบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับวัยรุ่น”คุระบุรี” ซึ่งเป็นน้องๆ และคุณครูจากโรงเรียนบ้านสวนใหม่ ต.คุระ อ.คุระบุรี จว.พังงา โดยกิจกรรมที่ทางเรือฯได้เตรียมไว้ ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับทางคณะได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การพาเยี่ยมชมภายนอกตัวเรือ สะพานเดินเรือ รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนเรือลำนี้ ซึ่งน้องๆก็ได้ให้ความสนใจในสิ่งที่พี่ๆบนเรือจัดเตรียมไว้ให้อย่างมาก สังเกตได้จากคำถามที่มาเป็นพายุตลอดระยะเวลาที่เดินชมตัวเรือ

ทางพี่ๆ ร.ล.สายบุรี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสนุก ความรู้ และประสบการณ์ดีๆที่ได้มอบให้น้องๆในวันนี้ จะทำให้วัยรุ่น”คุระบุรี”กลุ่มนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ และเป็นแรงบันดาลใจให้คลื่นลูกใหม่ที่แข็งแรงแบบน้องๆก้าวเข้ามาแทนที่พวกพี่ในอนาคต

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 03/11/2023

ในวันที่ 31 ต.ค.66 ร.ล.สายบุรี ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง อ.เมือง จว.พังงา ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเรือหลวงสายบุรี เป็นการทัศนศึกษาที่เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นชาวเรือ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของพี่ๆทหารเรือไทย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ เยาวชนในอนาคตต่อไป
#เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 30/10/2023

เพราะทุกๆ 1 ชั่วโมง คนไทย เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ 6 คน หรือเท่ากับเสียชีวิตมากถึง 54,000 คนต่อปี

ภาวะหัวใจหยุดเต้นถือเป็น “ภัยเงียบ” ที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ โดยไม่จำกัดอายุและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า แต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ยแล้วเท่ากับเสียชีวิตประมาณ 6 คน ทุกๆ 1 ชั่วโมง ในทางการแพทย์ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถือเป็น “ภัยเงียบ” ที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ไม่เว้นแม้แต่คนที่ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ

หากพบคนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เรามีเวลาเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้น ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการทำ CPR (ปั๊มหัวใจผายปอดกู้ชีพ) เพราะทันทีที่หัวใจหยุดทำงาน เลือดจะไม่ถูกสูบฉีดไปเลี้ยงสมองทำให้สมองตายเนื่องจากขาดเลือดและออกซิเจน

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ร.ล.สายบุรี อบรมการกู้ชีพ และปฐมพยาบาล
เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อม ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ ได้ในทุกสถานการณ์

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 30/10/2023

"ครั้งหนึ่งที่สายบุรี"

ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 0930 นาวาเอก สุรัฐพล ติลา ผู้บังคับการเรือหลวงสายบุรี พร้อมข้าราชการประจำเรือได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พลัด 3/64 ที่ครบกำหนดปลดกองหนุนจำนวน 5 นาย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.พลทหาร ไมตรี ขำเกิด
2.พลทหาร ชินกร สาลีศร
3.พลทหาร อารือมัน เจ๊ะหลง
4.พลทหาร ชยุธชัย จูดเมือง
5.พลทหาร สะมะแอ ดอเลาะ
ในนามของเรือหลวงสายบุรี ขอขอบคุณ พลทหารทั้ง 5 นาย ที่ได้เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ได้เสียสละความสุขส่วนตัวมารับใช้ประเทศชาติในฐานะชายชาติทหารปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวงสายบุรี ราชนาวีไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้พลทหารที่ครบกำหนดปลดทุกนายจงมีความภาคภูมิใจ จดจำความดีงามที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาและนำประสบการณ์จากการเป็นทหาร ความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ เสียสละเพื่อส่วนรวม ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป และขอให้ทุกท่านมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชนาวีอีกครั้งเมื่อชาติต้องการ
#เรือหลวงสายบุรี
#กองทัพเรือ
#ปลดทหาร

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 24/10/2023

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 น.อ.สุรัฐพล ติลา ผู้บังคับการเรือหลวงสายบุรี พร้อมกับกำลังพลเรือหลวงสายบุรี จัดจัดพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันปิยมหาราช สถานที่บริเวณหัวเรือ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
"วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
พวกเรากำลังพล เรือหลวงสายบุรี ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างเช่น ให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย การป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย และพระราชกรณีกิจต่างๆอีกมากมาย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้ากำลังพลเรือหลวงสายบุรี
#วันปิยมหาราช
#เรือหลวงสายบุรี

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 22/10/2023

“จิตอาสา พัฒนาชุมชน” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เรือหลวงสายบุรีเข้าร่วมจิตกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ฐท.พง.ทรภ.3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณ พื้นที่ระหว่างข้าง เอ็นซีอคิว - บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร 6
โดยเรือหลวงสายบุรีได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้ทำความดี มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
#เรือหลวงสายบุรี

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 15/10/2023

ในวันที่ 12 ต.ค.66 ร.ล.สายบุรี ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียน บ้านคลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเรือหลวงสายบุรี เป็นการทัศนศึกษาที่เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นชาวเรือ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของพี่ๆทหารเรือไทย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ เยาวชนในอนาคตต่อไป
#เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi

14/10/2023
Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 11/10/2023

ในวันที่ 10 ต.ค.66 ร.ล.สายบุรี ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับปุด อ.ทับปุด จว.พังงา ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเรือหลวงสายบุรี เป็นการทัศนศึกษาที่เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นชาวเรือ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของพี่ๆทหารเรือไทย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ เยาวชนในอนาคตต่อไป
#เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi

05/10/2023
04/10/2023

.....อาวุธ และสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดหากอยู่ในครอบครองของผู้ไม่มีสติ มีพฤติกรรมชั่วร้าย คนเหล่านั้นจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม อาวุธดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในขณะเดียวกันนั้นอาวุธที่อยู่ในความครอบครองของสุจริตชน อาวุธดังกล่าวย่อมใช้ในการปกป้องชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของบุคคลนั้น ของผู้อื่น หรือของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน....ร.ล.สายบุรี ขอแสดงความเสียใจกับเหตุความรุนแรงในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต่อต้านการใช้ความรุนแรงกันผู้บริสุทธิ์ในทุกรูปแบบ
--- R.I.P. ---

Photos from เรือหลวงสายบุรี - HTMS Saiburi's post 29/09/2023

ใน 29 ก.ย.66 น.อ.สุรัฐพล ติลา ผู้บังคับการเรือหลวงสายบุรี ( อดีต ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 16 ฐานทัพเรือพังงา) มอบพัดลม และขนมให้แก่ครู นักเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยทร.16 เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูและเตรียมความ พร้อมแก่เด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ และลูกจ้างของ ทร.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทร. ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด - 4ปี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเลี้ยงดู และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ

28/09/2023

วันธงชาติไทย กับ ร.ล.สายบุรี
🇹🇭 28 กันยายน “วันธงชาติไทย”

ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า
สีแดง. หมายถึง ชาติ คือประชาชน
สีขาว. หมายถึง ศาสนา
สีน้ำเงิน. หมายถึง พระมหากษัตริย์

เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช
ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

Videos (show all)

เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสักการะและกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100ปีองค์ ‘เสด็จเตี่ย’ พลเรือเอก พระเจ้าบรมว...
"ประจำสถานีออกเรือ"          คลิป VDO เรือหลวงสายบุรี กับภารกิจออกเรือลาดตระเวน และตรวจเยี่ยมเรือประมง พร้อมกับมอบยาและเ...

Telephone