SongkhlaFocus LIVE Videos

Videos by SongkhlaFocus LIVE. วิถีข่าว ห้องเรียนออนไลน์

"ปากบางภูมี”
จากผู้นำชุมชนจิตอาสา สู่กิจกรรมปลุกสำนึกเยาวชน
ปกป้องสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว

13 มิถุนายน 2565 ณ หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ภายใต้คอนเช็ปต์ ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา “จากคลองภูมี ถึงอู่ตะเภา” โดยมีพื้นที่ทำกิจกรรมปล่อยปลา พร้อมกัน 8 จุด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง ตลอดแนวต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำคลองภูมี ซึ่งจุดหลักในการจัดกิจกรรมที่หาดปากบางภูมี องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน
รวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการโรงงานในพื้นที่ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ภาคประชาชน

มีการอบรมเยาวชน เพื่อป

Other SongkhlaFocus LIVE videos

"ปากบางภูมี” จากผู้นำชุมชนจิตอาสา สู่กิจกรรมปลุกสำนึกเยาวชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยว 13 มิถุนายน 2565 ณ หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้คอนเช็ปต์ ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา “จากคลองภูมี ถึงอู่ตะเภา” โดยมีพื้นที่ทำกิจกรรมปล่อยปลา พร้อมกัน 8 จุด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง ตลอดแนวต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำคลองภูมี ซึ่งจุดหลักในการจัดกิจกรรมที่หาดปากบางภูมี องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน รวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการโรงงานในพื้นที่ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ภาคประชาชน มีการอบรมเยาวชน เพื่อป

Live...กิจกรรมอบรมเยาวชนร่วมปกป้องคลองภูมีนำโดย..นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ช่วงเช้า) #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #saveคลองภูมี #ฟื้นคลองภูมี #วันคลองภูมี #จากภูมีถึงอู่ตะเภา #สสส #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #songkhlafocuslive

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนร่วมปกป้องคลองอู่ตะเภา
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนร่วมปกป้องคลองอู่ตะเภา #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #วันสิ่งแวดล้อมโลก #Saveคลองอู่ตะเภา #ฟื้นคลองอู่ตะเภา #ปกป้องคลองอู่ตะภา #น้ำเสียคลองอู่ตะเภา #อนุรักษ์คลองอู่ตะเภา #วันคลองอู่ตะเภา #ต้นน้ำคลองอู่ตะเภา #คลองอู่ตะเภาหาดใหญ่ #จากภูมีถึงอู่ตะเภา #สงขลาโฟกัส

#ไข่ครอบ "อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น คนคาบสมุทรสทิงพระ" #การขับเคลื่อน และผลักดันจากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัดสงขลา #กรมปศุสัตว์ และ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการนำสินค้า “#ไข่ครอบ” ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นของคนคาบสมุทรสทิงพระสู่การเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า #GI ของจังหวัดสงขลาในปี 2565 นั้น ไข่ครอบเป็นสินค้าที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นถิ่นคาบสมุทรสทิงพระ เดิมเป็นเพียงแค่การผลิตในยามว่างแต่ปัจจุบันการผลิตไข่ครอบไม่ได้เป็นเพียงแค่การถนอมอาหารเท่านั้นหากแต่ความพิเศษของไข่เป็ดที่มาจากเป็ดที่ที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรสทิงพระ อาหารที่กินก็จะเป็นเปลือกหอย หัวกุ้ง ทำให้ไข่แดงที่ได้จากไข่เป็ดที่เลี้

บรรยาย "การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ผ่านการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ "

[Live] Work shop เดินเมือง "หาดใหญ่" พื้นที่แห่งการเรียนรู้

การพัฒนาหาดใหญ่สู่การเรียนรู้ คลองเตยลิงค์

รากฐาน ภูมิภาษา ปัญญาแผ่นดิน ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน นำโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมมาธิการด้านศิลปะและวัฒธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #สภาศิลปะแห่งจาการ์ตาอินโดนีเซีย #สงขลา #ProjectionMapping #AmazingSongkhla #พัฒนาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #จังหวัดสงขลา #ศิลปะและวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการการศาสนา #คุณธรรม #จริยธรรม #ศิลปะและวัฒนธรรม #สถาบันเดวันบาฮาซาดันปุซตากา #ข่าวสงขลา #ข่าวภาคใต้ #ภาคใต้ #ข่าวหาดใหญ่ * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูก

ภูมิปัญญาและปัญญาแผ่นดิน ภาคใต้

Live.ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน นำโดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมมาธิการด้านศิลปะและวัฒธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #สภาศิลปะแห่งจาการ์ตาอินโดนีเซีย #สงขลา #ProjectionMapping #AmazingSongkhla * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE

Live.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤตกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้ ณสถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา (ช่วงที่ 2) #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #เลิกเหล้า #ติดเหล้ายัง #สสส #ผลิตสื่อออนไลน์ #งดเหล้า #กรมควบคุมโรค #สงขลา #ProjectionMapping #AmazingSongkhla * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE

Live.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤตกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผ่านระบบ ติดเหล้ายัง .com ภาคใต้ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #เลิกเหล้า #ติดเหล้ายัง #สสส #ผลิตสื่อออนไลน์ #งดเหล้า #กรมควบคุมโรค #สงขลา #ProjectionMapping * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE

“สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก” สัมผัสปรากฏการณ์แห่งแสงสี สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ร่วมผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #สงขลานฤมิต #เมืองเก่าพหุศิลป์ #พหุศิลป์ #สู่มรดกโลก #เมืองเก่าสงขลา #สงขลามรดกโลก #ททท #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #แหลมสมิหลา #โรงสีแดง #หับโห้หิ้น #แสงสีเสียง #ProjectionMapping #AmazingSongkhla * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE

ภาษา - วัฒนธรรม "ปักษ์ใต้ที่เราภูมิใจ" กิจกรรม การเล่าเรื่อง ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละชุมชน และความรุ่มรวยทางภาษา อย่างหนึ่งที่ภาษาไทยมีก็คือภาษาไทยท้องถิ่น ซึ่งการอนุรักษ์ ธำรงไว้ สืบสาน ต่อยอดภาษาถิ่นของเรา เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงรากเหง้า เรื่องที่สะท้อนถึงตัวตน เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงสิ่งที่จะเจริญงอกงามต่อไป * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #ภาษาวัฒนธรรม #ภาษาใต้ที่เราภูมิใจ #ปักษ์ใต้ #ปักษ์ใต้ที่เราภูมิใจ #กิจกรรมการเล่าเรื่อง #ท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรม #ความรุ่มรวยทางภาษา #ภาษาไทยท้องถิ่น #การอนุรักษ์ภาษาใต้ #ต่อยอดภาษาถิ่น #ร

Live...เวทีกิจกรรมภาคประชาสังคมสงขลาปกป้องการบุกรุกโบราณาสถานหัวเขาแดง-เขาน้อย ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงขลา(กำแพงเมืองเก่า) #songkhlaFocuslive #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #สงขลาโฟกัส #อัตลักษณ์ท้องถิ่น #สงขลา #SongkhlaFocus #เมืองเก่าสงขลา #เขาแดง

โหนด-นา-เล ความมั่นคงทางอาหารในคาบสมุทรสทิงพระ ครัวใบโหนด ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนโรงเรียนและท้องถิ่น ในคาบสมุทรสทิงพระ หารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านอาหารให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ครัวใบโหนดได้มีการรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัยมาเป็น 10 ปีและในปีนี้ได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งครัวใบโหนดนั้นมีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จึงได้จัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสร้างระบบการจัดการให้อาหารของโรงเรียนเป็นอาหารปลอดภัย ฉะนั้นเราต้องบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหารเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และเราก็จัดปลูกผักเลี้ยงไก่กินเองได้และสามารถรับประกันได้ว่าอาหารปลอดภัยแน่นอน ครัวใบโหนดโดยเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ได้มีการมอบทุนนำร่องให้กั

วิถีอาชีพ คนคาบสมุทรสทิงพระ วันนี้เราพามาทำความรู้จักกับอาชีพหนึ่งของชาวคาบสมุทรสทิงพระ เมืองที่โอบล้อมไปด้วยต้นตาลโตนดหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า “ต้นโหนด” พี่ประสิทธิ์ ทนันชัย คนขึ้นโหนด เล่าว่าทำอาชีพนี้มาราว 5 - 6 ปีแล้ว แต่ละฤดูกาลได้น้ำตาลสดมาเคี่ยวทำน้ำผึ้งขายแม่ค้าที่มารับซื้อได้วันละ 1 - 2 ปี๊บ ในราคาปี๊บละ 1,200 - 1,400 บาท ความพิเศษของคนขึ้นโหนดนอกจากจะต้องมีทักษะในการปีน ปาด และหาบน้ำตาลสดใส่บอกเหน็บเอวลงมาแล้วนั้น สัญชาตญาณและเทคนิคการสังเกตว่าต้นโหนดต้นไหนน้ำตาลเยอะก็สำคัญไม่น้อย เมื่อเอาน้ำตาลสดลงมากระบวนการต่อไปก็คือการเอาน้ำตาลสดไปเคี่ยวจนข้นและกลายเป็นน้ำผึ้งโหนดรอการมารับของแม่ค้าเพื่อนำไปแปรรูปต่อไป * สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน * กรุณา กดถูกใจเพจ SongkhlaFocus LIVE #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานส

Live...เสวนาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมดตามวิถีโหนด นา เล. 📣ชอบการสร้างสรรค์งาน กรุณา กด "ถูกใจ" 👍👍เพจ SongkhlaFocus LIVE ขอบคุณครับ #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #เสวนาทางวิชาการ #วิถีโหนดนาเล #ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมด #สสส. #สิงหนคร #สงขลาโฟกัส #ภาคใต้โฟกัส #โฟกัสภาคใต้

Live...เสวนาย้อนรอยวัฒนธรรม (จีน) เมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลมสน ณ วัดสุวรรณคีรี อ.สิงหนคร จ.สงขลา #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #เมืองเก่าสงขลา #วัฒนธรรมจีน #ย้อนรอยวัฒนธรรม #เมืองเก่าสิงหนคร #สงขลาเมืองเก่า #เมืองเก่าฝั่งแหลมสน #เสวนาทางวิชาการ #SAVESINGORA #วัดสุวรรณคีรี #สงขลาสู่มรดกโลก #สิงหนคร #สงขลาโฟกัส #ภาคใต้โฟกัส #โฟกัสภาคใต้

ครอบครัวอบอุ่น “คู่รักนักวิ่ง” สู้มะเร็ง 📣ชอบการสร้างสรรค์งาน กรุณา กด "ถูกใจ" 👍👍เพจ SongkhlaFocus LIVE ขอบคุณครับ เมื่อ "มะเร็ง" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำชีวิตผกผันต้องหันมาดูแลสุขภาพและเพราะเชื่อว่า ความรัก...ชนะทุกสิ่ง สุขภาวะที่ดี จะชนะโรคร้าย “สาโรจน์ จันทรภาโส” เจ้าของ “ยูสคาร์ คอนเนอร์” สี่แยกคลองหวะ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมภรรยา ยึดหลัก 5-อ. ดูแลสุขภาพ ต่อสู้ เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น “คู่ชีวิตนักวิ่ง” ด้วยพลังจากความรัก ในครอบครัวที่อบอุ่น วันนี้ 5 ปีผ่านไป แพทย์ยืนยันเขาหายจากมะเร็งแล้ว แต่เขาจะยังคงปฏิบัติในวิถีใหม่ต่อไป พร้อมฝากประสบการณ์อันล้ำค่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ต่อไป #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

"หลาดเทพยา" สวนเกษตร แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 📣ชอบการสร้างสรรค์งาน กรุณา กด "ถูกใจ" 👍👍เพจ SongkhlaFocus LIVE ขอบคุณครับ ศูนย์การเรียนรู้หลาดเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชา การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยหวังให้เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีพึ่งพาตนเอง ขั้นที่ 1 จัดการแบ่งรูปดิน / ส่วนน้ำ, ส่วนเกษตรผสมผสาน (ส่วนอาหาร) ขั้นที่ 2 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ / รวมกลุ่มเพื่อสร้างฐานความรู้ เช่น การออมทรัพย์ สหกรณ์ ขั้นที่ 3 ความยั่งยืน / ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา แนวคิด องค์ความรูู้ การลงมือทำ เพื่อมุ่งสู่แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #หลาดเทพหยา #ศูนย์การเรียนรู้หลาดเทพหยา #สิงหนคร #สงขลา #ต้

Live....นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบของรางวัลงานกาชาดสงขลาประจำปี 2565 ....

"ศาลาเรียน" มรดกโลก วัดคูเต่า ศาลา 100 ปี ได้รับรางวัลรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2011 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จากประวัติศาสตร์ การก่อตั้ง “วัดคูเต่า” เมื่อปี พ.ศ. 2299 ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา - ความโดดเด่นคือ “พระอุโบสถ” ซึ่งมีโครงสร้างก่ออิฐถือปูนและล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีเจดีย์ทั้ง ๔ มุมกำแพง และซึ่งเล่ากันว่า ก่อสร้างโดยพระในวัดและชาวบ้านในชุมชน - ความโดดเด่น อีกอย่างที่เป็นมรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันทรงค่าคือ “ศาลา 100 ปี” ที่ถือว่า เป็นโรงเรียนแห่งแรกของชุมชนและเป็นโบราณสถานที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #อัตลักษณ์ท้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและตำนาน “วัดคูเต่า” “วัดคูเต่า” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 โดยพระธุดงค์ (พ่อท่านดำ) ซึ่งได้ธุดงค์มาบริเวณบ้านหนองหิน ซึ่งเป็นป่ารกทึบ และได้ตั้งที่พักต่อมาคือ “วัดสระเต่า” ได้ก่อตั้งวัดสระเต่าที่บ้านหนองหินมา 80 ปี โดยประมาณ หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากการคุกคามของสัตว์ป่า (เสือ) ที่ได้เข้ามาทำร้ายพระ เณร ถึงในวัดสระเต่าในขณะนั้น ประกอบกับได้รับบริจาคที่ดินจากชาวจีน (แป๊ะซ้าน) จึงได้ย้ายมาก่อตั้ง ใหม่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันได้ตั้งชื่อว่า “วัดคูเต่า” #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #อัตลักษณ์ท้องถิ่น #มรดกทางสถาปัตยกรรม #ภูมิปัญญาท้องถิ่น #มรดกทางศิลปกรรม #ตำนาน #ศาลา100ปี #ชุมชนคูเต่า #วัดคูเต่า #ยูเนสโก #สงขลา #สงขลาโฟกัส

"สะบ้าย้อย" อัตลักษณ์ “พืช” เชิงพื้นที่ 📣ชอบการสร้างสรรค์งาน กรุณา กด "ถูกใจ" 👍👍เพจ SongkhlaFocus LIVE ขอบคุณครับ กำเนิดโรบัสต้าครั้งแรกในประเทศไทย ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กลุ่มผ้าสะบ้าย้อย แปรรูป “กาแฟ” นำพืชในพื้นที่มาส่งเสริม ต่อยอด สร้างรายได้และพัฒนาท้องถิ่น #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #ทักษะวิชาการ #อาชีพ #อัตลักษณ์ท้องถิ่น #อัตลักษณ์พืชเชิงพื้นที่ #กำเนิดโรบัสต้า #แปรรูปกาแฟ #บ้านโหนด #สะบ้าย้อย #กลุ่มผ้าสะบ้าย้อย #โรงน้ำชาจ่าหวิน #สงขลา

สืบสานวัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสงขลา (วชช.สงขลา) ตอน "ศิลปะการแทงหยวกในตำนาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น" #SongkhlaFocusLIVE #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #SongkhlaFocus #การประชาสัมพันธ์ #ทักษะวิชาการ #อาชีพ #ศิลปะการแสดง #สืบสาน #วัฒนธรรมชุมชน #อัตลักษณ์ท้องถิ่น #ศิลปะ #ศิลปะการแทงหยวก #สงขลา #วิทยาลัยชุมชนสงขลา #วชชสงขลา

กลุ่มจิตอาสานักศึกษาวิศวกรรมการผลิต ร่วมกับ หน่วยงาน ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ คุณยายเอี่ยม ฉันทจิต อายุ 81 ปี อาศัยอยู่ที่ 2/7 ถ.จันทร์วิโรจน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียว สามีเสียชีวิต ร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่) ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือสังคม เลขที่บัญชี 879-0-39473-9 #SongkhlaFocusLIVE #สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #feedDD #MASS #นักศึกษามอ #ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ #สงขลา #SongkhlaFocus #สสส. #ภาคใต้ #จิตอาสา #หาดใหญ่ #ช่วยสังคม #โฟกัส