สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

😀"ขุนหลวงเจ้าท่าเขต 7 ชวนโหวต"😃👍👍👍👍
เจ้าท่าอุบลฯ ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการรับบริการเพียงสแกน QR Code
ณ บริเวณจุดให้บริการภายในสำนักงานเจ้าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
หรือ QR Code ประจำรถยนต์สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ
สำนักงานเจ้าท่าสาขาอุบลราชธานี
http://md.go.th/ubon
โทร 045-256270

195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

1. งานบริหารทั่วไป
กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
งานสารบรรณ (รับ ส่ง โต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์)
งานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่
รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
งานธุรการทั่วไปของสำนักงาน

2. งานบริการประชาชน ให้บริการประชาชนในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 งานตรวจการขนส่งทางน้ำ
พิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่เข้

25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผจภ.7(อบ.) มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าประชุมร่วมกับ ผจภ.7 และเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงานและกลุ่มวิศวกรรมโยธา กรมเจ้าท่า ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระบวนการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ กำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติในการของบประมาณรายการก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้แก่หน่วยงานภายในกรมเจ้าท่าในภูมิภาคที่ประสงค์ขอรับงบประมาณ โดยประชุมผ่านระบบ VDO conference

25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) มอบหมายให้นางสาวหทัยภร อินสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในวันอังคารที่ 25 ก.ค. 66 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุม
1.ได้ทำพิธีมอบโล่/รางวัล/เกียรติบัตร ให้แก่ตัวแทนสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ "อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" , โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล , กิจกรรมการประกวด "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" และมอบโล่ให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนพลาญข่อย ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปีงบประมาณ 2566
2.แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ รับตำแหน่ง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และนายเลิศสกุล นาเจริญ รับตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
3.รับทราบข้อมูลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ สว.)และโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
4. กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และจัดสภากาแฟ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

21/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ผจภ.7(อบ.) มอบหมาย นายทิวากร แถววิชา ตำแหน่ง นายช่างตรวจเรือชำนาญการ พร้อมด้วย นางขนิษฐา บุญจักษุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวจิตตราพร จันทนาม ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) มอบหมายให้นายทิวากร แถววิชา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ มีรายละเอียดการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ เลขารายงานขั้นตอนการประกาศกำหนดหรือยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานกำหนด/ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง มติที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเพิ่มทั้ง 4 แห่ง
2. การประกาศยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1แห่ง มติที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิก1 แห่ง

20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) มอบหมายให้นางสาวหทัยภร อินสว่าง ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินในการรวมโฉนดที่ดิน ของนายปริญญา สาลีวัน บริเวณลำชีเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลจากการระวังชี้แนวเขต ไม่มีการชี้เขตรุกล้ำลำน้ำชีเฒ่าแต่อย่างใด และไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

19/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยภร อินสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นายจามร บุญจักษุ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ นางสาวจิตตราพร จันทนาม นางสาวพรรณิภา พยัคฆ์ และนายปัณณภัทร ดามายัง ดำเนินการออกตรวจตราปราบปราม ตาม พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย ฯ พร้อมทั้งตรวจตราการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแพกล ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่า ในเขตพื้นที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นั้น ขอเรียนสรุปดังนี้
1.ดำเนินการตรวจสอบแพกลและบริเวณจุดจอดแพไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
2.ไม่พบการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำแต่อย่างใด
3. ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด ต่อไป

18/07/2023

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผจภ.๗(อบ.) มอบหมายให้ นายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทรายประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ ทั้งรายใหม่ และรายเดิม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ดูดทราย ทุกราย เพื่อเป็นการรักษาร่องน้ำ และระบายน้ำ โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ และมีประเด็นเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตใหม่ และต่อใบอนุญาต ให้ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายประมงและขอตรวจสอบพื้นที่อนุญาตกับสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองด้วย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14/07/2023

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายนายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทรายประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูดทรายเพื่อจำหน่าย บริเวณแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล จำนวน 5 รายได้แก่
1. นายสมัย สร้อยคำ บริเวณ แม่น้ำชี ม.3 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 5 ไร่
2. นายพรเลิศ มาทวี บริเวณ แม่น้ำชี ม.3 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 5 ไร่
3. นางพรแก้ว เหล่าสายเชื้อ บริเวณ แม่น้ำชี ม.3 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 3 ไร่
4. นางลัดดาวัลย์ มาทวี บริเวณ แม่น้ำชี ม.3 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 5 ไร่
5. หจก.อุบลพร้อมชัย บริเวณ แม่น้ำมูล ม.14 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบื้องต้น ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการอนุญาต และสำนักงานที่ดินจังหวัดได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

14/07/2023

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายจามร บุญจักษุ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ ร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน
การขอรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 176(2) ของราย นางโกสีย์ สีคำแท้ และตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ 174 ของราย นางโกสุม ธีรัตม์ธนนนท์ ที่ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการร่วมระวังชี้แนวเขต ไม่ได้ร่วมการชี้ระวังแนวเขต เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมิได้ติดกับแม่น้ำมูล แต่ติดกับเขื่อนกันน้ำเซาะ ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
บริเวณโดยรอบของทั้ง 2 พื้นที่ ไม่มีการรุกล้ำ และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

13/07/2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายจามร บุญจักษุ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ ร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินเพื่อแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ 2093 ของนางธนภรณ์ คำหอม และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม บริเวณลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ผลจากการระวังชี้แนวเขต ไม่พบหลักหมุดเดิมด้านติดลำโดมใหญ่ จึงได้ร่วมทำการปักหลักหมุดใหม่ จำนวน 2 หมุด หมายเลข 9ส 8309 และ 9ส 6684 โดยมิได้ล้ำเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ส่วนอีก 2 หลักหมุดที่อยู่ระหว่างกลางเพื่อใช้แบ่งกรรมสิทธิ์นั้น ไม่สามารถปักหลักหมุดได้แล้วเสร็จ เนื่องจากมีต้นไม้จำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่รังวัดได้แจ้งกับทางเจ้าของที่ดิน ให้ทำการปรับพื้นที่และจะมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์หน้า
บริเวณโดยรอบไม่มีการรุกล้ำ และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

13/07/2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายนางสาวหทัยภร อินสว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนยโสธร-พนมไพร ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เรื่องเพื่อทราบ เลขารายงานสถานการณ์น้ำโดยภาพรวมในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในปี พ.ศ. 2566 มีน้ำเพียงพอต่อการใช้ในทุกกิจกรรม
เรื่องเพื่อพิจารณา กรมชลประทาน เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนยโสธร-พนมไพร ในช่วงฝนทิ้งช่วง เดือน ก.ค.-ส.ค. 2566 โดยจะรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ 70% ของความจุเขื่อน เพื่อให้มีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศน์ มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

12/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566ผจภ.7 (อบ) มอบหมายให้นายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ตรวจสอบการขอใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อประกอบการอนุญาตตามมาตรา 9 จำนวน 4 ราย คือ
1. บริษัทกันทรารมย์ทรายทอง บริเวณ แม่น้ำชี ม.5 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2. หจก.ณัฐชาก้าวไกล แม่น้ำชี ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี แปลงใหม่
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และเห็นควรออกใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ต่อไป บริเวณใกล้เคียงไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายเดินเรือ แต่อย่างใด

12/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายปัณณภัทร มาดายัง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ในพื้นที่บ้านหนองเม็กตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก และในพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ผลการร่วมระวังชี้แนวเขตไม่มีการรุกล้ำ และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

12/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยภร อินสว่าง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ต่อร่างแผนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านช่องทาง VDO Conference มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1.นำเสนอภาพรวมของโครงการในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
2.ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คทช. และบูรณาการแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล
3.รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ คทช. ให้ดียิ่งขึ้น

11/07/2023

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณภายในอาคารและภายนอกสำนักงานฯ พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบแฟลตที่พักของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

11/07/2023

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) ได้มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นายจามร บุญจักษุ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ นางสาวพรรณิภา พยัคฆ์ ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง และนางสาวจิตตราพร จันทนาม ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง ดำเนินการออกตรวจตราปราบปราม ตาม พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย ฯ พร้อมทั้งตรวจตราการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการแพ (แพจอดกับที่) ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่า บริเวณพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ณ แก่งคันสูง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
1. ดำเนินการตรวจสอบแพจอด จำนวน 7 ราย 41 แพ และดำเนินการกำชับให้ผู้ประกอบกิจการแพปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด

10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566ผจภ.7(อบ) มอบหมายนายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ตรวจสอบการขอใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อประกอบการอนุญาตตามมาตรา 9 จำนวน 4 ราย คือ
1. นางนริศรา สิงหเสนี บริเวณ แม่น้ำชี ม.3,10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เนื้อ ประมาณ 2 ไร่
2. นางนริศรา สิงหเสนี บริเวณแม่น้ำชี ม.3,10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่
3. หจก.ณัฐชาก้าวไกล บริเวณแม่น้ำชี ม.12 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 4. นางสาวณัฐชา ศรีจูม บริเวณแม่น้ำชี ม.5 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่

10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผจภ.7(อบ.) ได้มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นางซ้อนกลิ่น อยู่สุข เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานและนางสาวจิตตราพร จันทนาม พนักงานขนส่ง ให้บริการประชาชนในการอบรมเพื่อสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ (ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2) ให้กับบุคลากรของมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย

07/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายธีรนาท บุตรดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ร่วมระวังชี้แนวเขต กรณีออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.) รายของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ซึ่งติดกับลำเสียว จากการระวังชี้แนวเขตปรากฏว่าไม่ลุกล้ำลำน้ำแต่อย่างใด บริเวณโดยรอบไม่มีการรุกล้ำและไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

06/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผจภ.7(อบ.) นางซ้อนกลิ่น อยู่สุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นางขนิษฐา บุญจักษุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ นายชาญณรงค์ ประดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายจามร บุญจักษุ นายท้ายเรือกลดำน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในจภ.7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบ Video conference

05/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายทิวากร แถววิชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับอำเภอสิรินธร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสิรินธรและผู้ประกอบการแพกลในพื้นที่อำเภอสิรินธร ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นดังนี้
1.อาหารที่จำหน่ายต้องถูกสุขลักษณะ อาหารมีการปรุง ประกอบเก็บรักษาและจำหน่ายที่สะอาดปลอดภ้ย ภาชนะเลือกใช้ที่ได้มาตรฐาน
2.การใช้แพกลตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลลำน้ำประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพกล))และเรือลำน้ำที่มิใช่เรือกลประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร (แพลาก)) แพกลต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

05/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผจภ.7(อบ.) พร้อมด้วย นายธีรนาท บุตรดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญณรงค์ ประดับ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสำรวจและแผนที่ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงสาละวัน สปป.ลาว และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการสำรวจแนวเดินเรือแพขนานยนต์ ระหว่างด่านท้องถิ่นปากตะพาน แขวงสาละวัน และจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และได้สำรวจร่วมกันเพื่อกำหนดแนวเส้นทางการเดินเรือในแม่น้ำโขง

05/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายจามร บุญจักษุ นายท้ายเรือกลลำน้ำ ร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินเพื่อขอตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีบริเวณเขตติดต่อกับแม่น้ำมูล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลจากการระวังชี้แนวเขต ไม่สามารถทำการระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินได้สำเร็จ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ยังไม่สามารถดำเนินการรังวัดบริเวณดังกล่าวได้โดยรอบและต้องนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานเดิมก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจะติดต่อประสานงานมาขอร่วมชี้ระวังเเนวเขตอีกครั้งก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บริเวณโดยรอบไม่มีการรุกล้ำ และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

04/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผจภ.7 (อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดทำโครงการ Mekong Navigation Website จัดประชุมโดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom) การประชุมในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทำโครงการ Mekong Navigation Website โดยให้ จภ.1 และ 7 ให้ข้อมูลกับทางสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

04/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566ผจภ.7(อบ.) มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และนายจามร บุญจักษุ นายท้ายเรือกลลำน้ำ ร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน ตามหลักฐานที่ดิน น.ส.3ก เลขที่ 1329 ของนายวีระนัย สังข์ทอง บริเวณเขตติดต่อกับแม่น้ำมูล หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผลจากการระวังชี้แนวเขต ได้ทำการลงหลักหมุดใหม่ทั้งหมด 3 หมุด ดังนี้ บริเวณติดถนนสาธารณประโยชน์ 1 หมุด หมายเลข 3ห 1279 และด้านที่ติดแม่น้ำมูล 2 หมุด หมายเลข 2ห 6917 และ 3ห 2214 ซึ่ง 2 หมุดดังกล่าวมิได้ล้ำเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า
บริเวณโดยรอบไม่มีการรุกล้ำ และไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่อย่างใด

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 29/06/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
1.) วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ผจภ.7(อบ.) ได้มอบหมายให้นางซ้อนกลิ่น อยู่สุข เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นางขนิษฐา บุญจักษุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายชาญณรงค์ ประดับ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นายบัญชา อยู่สุข นายท้ายเรือกลลำน้ำ นายจามร บุญจักษุ นายท้ายเรือกลลำน้ำ และนางสาวจิตตราพร จันทนาม พนักงานขนส่ง ออกประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนในการอบรมเพื่อสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมลำโดมน้อย เขื่อนสิริธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 33 คน
2.) นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผจภ.7(อบ.) ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเปิดเนตรพญาสุริยะสัตตนาคราช กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน โดยมีเจ้าคณะอำเภอโขงเจียมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอโขงเจียมเป็นประธานฝ่ายฆรวาส ในพิธีบวงสรวงเปิดเนตรพญาสุริยะสัตตนาคราช ที่ประดิษฐานบนท่าเทียบเรือโขงเจียม บริเวณตำบลบ้านด่านโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางไป-มาทางเรือระหว่างไทย กับ สปป.ลาว

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 20/06/2023

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน และบุคลากร ดังนี้
1.ประเภทหน่วยงาน "รางวัลหน่วยงานดีศรี จภ.7" ได้แก่ จภ.7(นค.)
2. ประเภทบุคคล "รางวัลคนดีศรี จภ.7" ได้แก่ จภ.7(ขก.)
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

23/05/2023

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรม“เครือข่ายอาสาวารี”ภาคประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔๒ ณ โรงแรมสุนีย์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐- ๑๖.๓๐ น.

02/05/2023

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- อัตราค่าจ้าง ตามค่าแรงขั้นต่ำประจำจังหวัด
- คุณสมบัติ วุฒิ ม.6 หรือไม่ต่ำกว่า
- สามารถใช้งานไมโครซอฟออฟฟิต ได้ดี
- สามารถใช้งานพาวเวอร์พอยท์ได้เป็นอย่างดี และนำเสนอเผยนแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ มีความคิดสร้างสรรค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- การทำงาน : หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หากสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่งานธุรการ เบอร์โทร. 0-4525-6270

ช็อกดอยเต่า! เรือข้ามฟากล่มกลางอ่างเก็บน้ำ หญิงชราจมดับ 10 ชีวิตว่ายหนีตาย | Khaosod | LINE TODAY 12/04/2023

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/VxW5LoL?utm_source=copyshare

ช็อกดอยเต่า! เรือข้ามฟากล่มกลางอ่างเก็บน้ำ หญิงชราจมดับ 10 ชีวิตว่ายหนีตาย | Khaosod | LINE TODAY ช็อกดอยเต่า! เรือข้ามฟากล่มกลางอ่างเก็บน้ำ หญิงชราจมดับ 10 ชีวิตว่ายหนีตาย รถจม ทรัพย์สินหาย เมื่อเวลา 11.40 น.ว...

08/04/2023

มาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
แพกล แพล่อง
- เสื้อชูชีพต้องมีครบจำนวนผู้โดยสาร
- สวมเสื้อชูชีพให้ถูกต้อง ระหว่างเดินเรือ
- ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ที่สามารถใช้งานได้ทันที
- แพล่อง แพกล ต้องมีใบอนุญาต
- แสดงป้ายจำนวนบรรทุกผู้โดยสาร
- บรรทุกโดยสารตามที่ได้รับอนุญาต
- แสดงเส้นกำกับแนวบรรทุก
- ติดตั้งสัญญาณไฟเดินเรือ แดงซ้าย-เขียวขวา
- เขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือด้านซ้ายและขวาของเรือและแพ
- ผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือให้ถูกต้อง
- ผู้ควบคุมเรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และของมึนเมาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
-----------------------------------------------------------------------
ล่องแพเขื่อนสิรินธร แพเนรมิตรแพดวงใจ-ล่องแพเขื่อนสิรินธรแพตา-ยาย ล่องแพเขื่อนสิรนธรแพเทพพิทักษ์ ล่องแพเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี แพทวีโชค ลำโดมน้อย แพอัญมณี แพมีทรัพย์ VIP เขื่อนสิรินธร ล่องแพเขื่อนสิรินธร แพเย็นเย็น ล่องแพ ปู่-ย่า& รีสอร์ท แพพาชอบ ล่องแพเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี 088-5823-573 ล่องแพเขื่อนสิรินธร แพจันทร์ส่อง แพเนรมิตร บ.แหลมสวรรค์ จ.อุบลราชธานี แพแป๊ะชวนชิม พัทยาน้อย จ.อุบลราชธานี ล่องแพเขื่อนสิรินธร ท่าแพอันดามัน&รีสอร์ท ล่องแพเขื่อนสิรินธร ต้องแพ-แพรวา แพดวงใจ-ล่องแพเขื่อนสิรินธร แพแก้วมณี ล่องแพเขื่อนสิรินธร

08/04/2023

มาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
แพกล แพล่อง
- มีเสื้อชูชีพให้ครบจำนวนผู้โดยสาร
- สวมเสื้อชูชีพให้ถูกต้อง
- แพล่อง แพกล ต้องมีใบอนุญาต
- บรรทุกโดยสารตามใบอนุญาต
- แสดงป้ายจำนวนบรรทุกผู้โดยสาร
- แสดงเส้นกำกับแนวบรรทุก
- ติดตั้งสัญญาณไฟเดินเรือ แดงซ้าย-เขียวขวา
- เขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือด้านซ้ายและขวา
- ผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือให้ถูกต้องตามประเภทที่ได้รับอนุญาต
- ผุ้ควบคุมเรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และของมึนเมาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
----------------------------------------------------------------

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 31/12/2022

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายประเวศน์ สุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และคณะ ได้ออกตรวจราชการตามแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวลำโดมน้อยและพัทยาน้อย(อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 31/12/2022

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ประจำจุดท่องเที่ยวลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบความปลอดภัยแพกลก่อนออกแพ จำนวน 8 แพ
2.ประชาสัมพันธ์และกำชับเจ้าของแพกล/ผู้ประกอบการ ขณะมีนักท่องเที่ยวโดยสารแพกลและลงเล่นน้ำให้สวมเสื้อชูชีพ
3.มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 170 คน

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 31/12/2022

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ชุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ประจำจุดท่องเที่ยวหาดพัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิริรินธร จ.อุบลราชธานี ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้
1. แพล่องท่องเที่ยวให้บริการ 42 ลำ 42 เที่ยว ผู้โดยสาร 840 คน
2.ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัย นักท่องเที่ยว และผู้ควบคุมเรือ
3. ตรวจสอบความปลอดภัยของแพล่อง 8 ลำ พบว่ามีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 30/12/2022

ตามที่นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผจภ.7 (อบ.) ได้มอบหมายให้นายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายวัลลภ ไวยวาสนา นักงานวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณหาดพัทยาน้อย(เขื่อนสิรินธร) เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รวบถึงการตรวจตราปราบปราม ผู้ประกอบการเดินเรือผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การเดินเรือฯ ให้ถูกต้อง
ในการนี้ได้ใช้เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 2103 สุ่มตรวจเรือที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยโดยให้เน้นการใส่เสื้อชูชีพให้ครบทุกคนผู้ควบคุมเรือนายท้ายเรือต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เรือกลลำน้ำประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร(แพกล)) ที่ให้บริการ 40 ลำ ผู้โดยสารประมาณ 800 คน

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 30/12/2022

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ประจำจุดท่องเที่ยวลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบความปลอดภัยแพกล จำนวน 9 แพ
2.ประชาสัมพันธ์และกำชับเจ้าของแพกล/ผู้ประกอบการ ขณะมีนักท่องเที่ยวโดยสารแพกลและลงเล่นน้ำให้สวมเสื้อชูชีพ
3.มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 215 คน
ยังไม่พบอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยฯ แต่อย่างใด

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ประจำจุดท่องเที่ยวลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบความปลอดภัยแพกล จำนวน 6 แพ
2.ประชาสัมพันธ์และกำชับเจ้าของแพกล/ผู้ประกอบการ ขณะมีนักท่องเที่ยวโดยสารแพกลและลงเล่นน้ำให้สวมเสื้อชูชีพ
3.มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 150 คน

Photos from สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี's post 29/12/2022

นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผจภ.7(อบ) มอบหมายให้นายธีรนาท บุตรดา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายวัลลภ ไวยวาสนา นักงานวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย ปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณหาดพัทยาน้อย(เขื่อนสิรินธร) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รวบถึงการตรวจตราปราบปราม ผู้ประกอบการเดินเรือผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การเดินเรือฯ ให้ถูกต้อง
ในการนี้ได้ใช้เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 2103 สุ่มตรวจเรือที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยโดยให้เน้นการใส่เสื้อชูชีพให้ครบทุกคนผู้ควบคุมเรือนายท้ายเรือต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เรือกลลำน้ำประเภทการใช้กิจการพิเศษ (บรรทุกคนโดยสาร(แพกล)) ที่ให้บริการ 23 ลำ ผู้โดยสาร 460 คน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เจ้าท่าเพื่อประชาชน
จภ.7(อบ.) ออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รับส่งผู้ประสบอุทกภัยระหว่างคอสะพานรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


195/1 ถ. พรหมราช ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Ubon Ratchathani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

To Auto Shop To Auto Shop
ถนนชยางกูร
Ubon Ratchathani, 34000

ติดตั้งฟิล์ม​กรอง​แสง​รถยนต์​และ​?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

UBU Pilot Plant - โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU Pilot Plant - โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์และผักผลไม้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000