สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 20/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวดาริน ศิริคูณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ นำบุคลากรในสังกัด ประชุมหารือร่วมกับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูสิริปุญญาคม เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

20/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ทอดถวาย ณ วัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๏

✨ ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทอดถวาย ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ✨

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
◾️ เวลา ๑๗.๐๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สมโภชองค์กฐิน

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
◾️ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ขบวนแห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
◾️ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ประกอบพิธีถวายกฐินสามัคคี
◾️ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล

📣 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมอนุโมทนากฐินสามัคคี ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

✅ นำส่งเงินสดด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
✅ โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๔๔๑-๑-๐๙๑๖๓-๓ พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอน ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือทางอีเมล [email protected]

สำหรับผู้ร่วมอนุโมทนา ตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป สามารถติดต่อรับใบอนุโมทนาบัตร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๔๐, ๑๐๓๔ ในวันและเวลาราชการ
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 17/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
เผยแพร่ : [email protected]

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 17/11/2023

๏ กิจกรรมการสร้างการรับรู้กับชุมชนโครการบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ๏

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้กับชุมชนโครงการบูรณะหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง โดยมี นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
เผยแพร่ : [email protected]

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น_จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 15/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประวัติ งามมาก บิดาของ อาจารย์ ดร. ภูวดล งามมาก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และบริหารทรัพย์สิน ๏

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประวัติ งามมาก บิดาของ อาจารย์ ดร. ภูวดล งามมาก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศาลา ๓ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 15/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๏

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นิศานาจ โสภาพล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เป็นวิทยากร มี คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และถอดบทเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ และ ๔.๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีเป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 13/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัล #พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาและคัดเลือก “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๖ ประเภท เนื่องในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง ประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 13/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด “กิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันละสังขาร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๏

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันละสังขาร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต่าง ๆ อาทิ การท่องจำ ๑๐ คำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การกล่าวสุนทรพจน์สรรเสริญ และการสวดสรภัญญ์เชิดชูบูชา ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดย มูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาสถาบันหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

13/11/2023

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ

นายประวัติ งามมาก
พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๔

บิดาของ อาจารย์ ดร. ภูวดล งามมาก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา ๓
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม ทุกคืน

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

12/11/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
🌐 https://new.ubru.ac.th/web/?p=4914

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 11/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร องค์กรการกุศล อาสาสมัคร และทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ของทุกปี (วันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.) ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึกในสงครามโลก ครั้งที่ ๑ หลังจากเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ ๒ ยุติลงในปี ๒๔๘๘ และสงครามเวียดนามสงบลง เชลยศึกสัมพันธมิตรเหล่านั้น จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีนี้ จะมีชาวต่างชาติที่เคยเป็นเชลยศึก เพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณบรรพชนคนอุบลราชธานี ที่เคยให้การช่วยเหลือเหล่าทหารเชลยศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลก ครั้งที่ ๒) เมื่อได้มีชีวิตรอดกลับสู่บ้านเกิดจึงได้บอกต่อลูกหลานถึงคุณงามความดี ความมีน้ำใจของคนไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือพวกตนมาโดยตลอด ต่อมาในปี ๒๕๕๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญดังกล่าว จึงได้เริ่มต้นจัดงานวันรำลึกแห่งความดี ที่อนุสาวรีย์แห่งความดี สืบเนื่องมาเป็นประเพณีมาตราบจนปัจจุบัน

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 10/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ และวางขันหมากเบ็ง เนื่องในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และวงโปงลางบัวอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมรำถวายมือ และรำบวงสรวง พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) พระประเทศราชครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชคนแรก

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 10/11/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 09/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสุขกาย สุขใจ สำหรับผู้สูงอายุ ๏

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในนาม ประธานชมรมข้าราชการบำนาญและพนักงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสุขกาย สุขใจ สำหรับผู้สูงอายุ โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย (UBRU Silver Wellness Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมส่งเสริมความสุขกาย สุขใจ สำหรับผู้สูงอายุ จัดขึ้นโดย ชมรมข้าราชการบำนาญและพนักงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย และสมาพันธ์องค์กรทางสังคม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีมีศักยภาพในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 09/11/2023
03/11/2023

⏱ วันสุดท้ายในการเสนอชื่อ #พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ‼️

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น #พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ๏ 📢📢

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือก ดังนี้

#ประเภทของพ่อดีเด่นราชภัฏ แบ่งเป็น ๖ ประเภท
๑. ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒. ประเภทพ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๓. ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. ประเภทพ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕. ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๖. ประเภทพ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีความประพฤติดีและมีความเป็นพ่อที่ดี
๓. มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม
๔. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
๕. เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
๖. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗. มีเกณฑ์อายุ ดังนี้
- พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี
- พ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
- พ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
- พ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
- พ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
- พ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
๘. ประเภทพ่อของนักศึกษา พ่อของอาจารย์ และพ่อของข้าราชการหรือพนักงาน ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนักศึกษา คณาจารย์ และข้าราชการหรือพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๙. ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และพ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการหรืออายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า ๗ ปีเต็ม นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และพ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีบุตร-ธิดาที่มีอายุราชการหรืออายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า ๗ ปีเต็ม นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#การเสนอชื่อและประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
๑. การเสนอข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ
๒. จัดทำประวัติตามแบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” และแบบกรอกประวัติ (ย่อ) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
๓. การพิมพ์ข้อความประวัติให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพถ่ายครอบครัว ผลงานที่เคยได้รับรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่ประกอบในแบบกรอกประวัติฯ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารประวัติ) เนื่องจากภาพทั้งหมดจําเป็นต้องนําไปใช้ในการจัดทําหนังสือและวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖”

#เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารแบบเสนอประวัติ (ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อ) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ซีดีหรือดีวีดีบรรจุไฟล์แบบเสนอประวัติและผลงาน โดยบันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF และภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพกิจกรรม และภาพผลงาน ที่ประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ จำนวน ๑ แผ่น

ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถนำส่งประวัติและผลงาน ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อ : https://drive.google.com/drive/folders/1LC_iamepvlbj-EuqN2xFpH4jyHZYhtmp
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 01/11/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ๏

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และพิจารณาการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

30/10/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น #พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ๏ 📢📢

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือก ดังนี้

#ประเภทของพ่อดีเด่นราชภัฏ แบ่งเป็น ๖ ประเภท
๑. ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒. ประเภทพ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๓. ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. ประเภทพ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕. ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๖. ประเภทพ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีความประพฤติดีและมีความเป็นพ่อที่ดี
๓. มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม
๔. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
๕. เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
๖. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗. มีเกณฑ์อายุ ดังนี้
- พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี
- พ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
- พ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
- พ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
- พ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
- พ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
๘. ประเภทพ่อของนักศึกษา พ่อของอาจารย์ และพ่อของข้าราชการหรือพนักงาน ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนักศึกษา คณาจารย์ และข้าราชการหรือพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๙. ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และพ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการหรืออายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า ๗ ปีเต็ม นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และพ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีบุตร-ธิดาที่มีอายุราชการหรืออายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า ๗ ปีเต็ม นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#การเสนอชื่อและประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
๑. การเสนอข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ
๒. จัดทำประวัติตามแบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖” และแบบกรอกประวัติ (ย่อ) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
๓. การพิมพ์ข้อความประวัติให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพถ่ายครอบครัว ผลงานที่เคยได้รับรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่ประกอบในแบบกรอกประวัติฯ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารประวัติ) เนื่องจากภาพทั้งหมดจําเป็นต้องนําไปใช้ในการจัดทําหนังสือและวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจําปี ๒๕๖๖”

#เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารแบบเสนอประวัติ (ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อ) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ซีดีหรือดีวีดีบรรจุไฟล์แบบเสนอประวัติและผลงาน โดยบันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF และภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพกิจกรรม และภาพผลงาน ที่ประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ จำนวน ๑ แผ่น

ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “พ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๖” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถนำส่งประวัติและผลงาน ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อ : https://drive.google.com/drive/folders/1LC_iamepvlbj-EuqN2xFpH4jyHZYhtmp
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 28/10/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดท่าวังหิน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๏

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำเดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดท่าวังหิน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 27/10/2023

๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรรมการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย นางสาวดาริน ศิริคูณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมพิจารณาการมอบหมายภารกิจส่วนราชการ โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 27/10/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ “เฮียนฮู้” ใบลานเมืองอุบล สืบฮอยตา วาฮอยปู่ อย่างสร้างสรรค์ ๏

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จัดโครงการ “เฮียนฮู้” ใบลานเมืองอุบล สืบฮอยตา วาฮอยปู่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรโบราณและวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลาน ให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาในการเรียนรู้และต่อยอดในวิชาชีพครู ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิหารพระพุทธอนันตชินะ และกุฏิใหญ่ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปัญญาภา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชู ภูศรี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พระปกรณ์ ชินวโร วัดมณีวนาราม พระชีวะ ชีวสทฺโธ วัดเลียบ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 27/10/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

22/10/2023

๏ วันปิยมหาราช ๏

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
_________________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

Photos from สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 20/10/2023

๏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี ๒๕๖๖ ๏

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมขบวนแห่และวางพานขันหมากเบ็ง เนื่องในงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี ๒๕๖๖ (ปีที่ ๑๖) โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กร มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ วัดสุทัศน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา มีนามเดิมว่า อัญญานางเจียงคำ บุตโรบล เป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๒๒ ธิดาของ ท้าวสุรินทร์ชมภู (หมั้น บุตโรบล) กับ ญาแม่ดวงจันทร์ บุตโรบล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ อัญญานางเจียงคำ ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญตามจารีตประเพณีของบ้านเมืองลาวดั้งเดิม ถวายตัวเป็นหม่อมห้ามใน พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาพึ่ง ระหว่างที่เสด็จในกรมทรงประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีนั้น ทรงสร้างตำหนักชื่อว่า วังสงัด ขึ้นบนที่ดินของท้าวสุรินทรชมภู (หมั้น บุตโรบล) และทรงประทับอยู่กับหม่อมเจียงคำ เป็นเวลานาน ๑๗ ปี ก่อนที่จะนิวัติคืนสู่กรุงเทพมหานคร ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังและเสนาบดีที่ปรึกษาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) มีพระโอรสด้วยกัน ๒ พระองค์ คือ หม่อมเจ้าอุปลีสาน ชุมพล และหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล

หลังการสิ้นพระชนม์ของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้อุทิศที่ดินจำนวน ๒๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดของญาติวงศ์เจ้านายเมืองอุบลราชธานีในอดีต เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และได้บริจาคที่ดินของท่านและญาติ ๆ ให้ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์แก่แผ่นดิน

ภาพ : [email protected]
ข่าว/เผยแพร่ : [email protected]
_______________________

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

๏ วิดีโอสาธิตการวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ๏ข้อมูล : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม_________________________#สำนักศิลปะและ...
งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พิธีปิดและส่งมอบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและโหวตรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดหมอลำกลอน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ...
📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและโหวตรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดหมอลำกลอน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ...
📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและโหวตรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดหมอลำกลอน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ...
📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและโหวตรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดหมอลำกลอน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ...
📢 ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจและโหวตรางวัล POPULAR VOTE โครงการประกวดหมอลำกลอน ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี"

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Universities อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.อุบลราชธานี 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

เพจสำหรับโครงการ หนึ่งตำบาลหนึ่มหา

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านพัฒนานักศึกษา และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Policy and Innovation Study Group, UBU - กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม Policy and Innovation Study Group, UBU - กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม
Policy And Innovation Study Group, Faculty Of Political Science, Ubon Ratchathani University, 85 Sathonlamark Road Warin Chamrap, Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, 34190

กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม มหาวิท

นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบล นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบล
2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

หลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เรียน3ปีเท่านั้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
749/1 ถนนชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

คณะ #รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ศูนย์ EPC ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ EPC ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถลมาร์ค
Ubon Ratchathani, 31490

ศูนย์ EPC สถานที่ดำเนินการที่อาคารปฏ?

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
261
Ubon Ratchathani, 34000

ค่ายสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นพยาบา?

Fin ดี we can do วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ Fin ดี we can do วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
128 ม. 5 ต. หนองนกทา อ. เขมราฐ
Ubon Ratchathani, 34170

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มส

Ubon Ratchathani University Ubon Ratchathani University
85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap District
Ubon Ratchathani, 34190

Here is the official page of Ubon Ratchathani University, also known as UBU in Thailand.