ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราช

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราช

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
346-348 ถ.หลวง
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
92/1 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว
2197
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ
ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จั
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
83 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุ, Phon Ngam
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร
91 ถนนหลวง ตำบลในเมือง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
สถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี 2
สถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี 2
512 10 ถ.ชยาวกูช ต.ในเมือง อ.เมือง
Funny Videos
Funny Videos
168 MOO3 KAAOSAHAD NAMKHUN
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง

ความคิดเห็น

สะดวกสบายดีครับ ไปใช้บริการครั้งแรก ก็ถูกใจดีครับ
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครอง(ตามรูปภาพ)ให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง พระองค์(ร.10)ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกัน ทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่อง ของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จนสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปฏิรูปประเทศไทย โดยการตั้งเมือง"ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
ฟังมาว่า สนามบินอุบลฯที่จอดรถไม่มีหลังคา ปล่อยให้รถตากแดด แถมเก็บค่าจอดวันละตั้ง 150 บาท เอาค่าจอดไปทำอะไรหรือครับ
ร้อนค่ะ ยิ่งต้องใส่แมส ยิ่งหายใจไม่ออก
สนามบินไม่เปิดแอร์ ควรปรับปรุงนะคะ เพราะผู้โดยสารก็เริ่มเยอะแล้ว ร้อนค่ะ ร้อน
บ้านเกิดผมเองผมเป็นคนเมืองดอกบัวงาม
ท่าอากาศยานอุบลฯ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมใกล้สนามบิน ในช่วงลอยกระทง :เรื่องจริงผ่านเลนส์

https://bit.ly/3kI5b5Z
#อุบล
ของใหม่
บินไปใหน

Ubonratchathani International Airport ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani International Airport) (IATA: UBP, ICAO: VTUU) เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ (กองบิน 21 อุบลราชธานี)

-ในปี พ.ศ. 2561 กรมท่าอากาศยานมีโครงการปรับปรุงภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ด้วยโฉมใหม่ที่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไหมกาบบัวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และการตกแต่งที่ทำให้ตัวอาคารมีความโปร่งโล่ง ดูสบายตา และทันสมัย อีกทั้งยังมีร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อมากมายอย่าง หมูยอ แหนมเนือง หรือกวยจั๊บสำเร็จรูป และร้านกาแฟสำหรับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการสำหรับนั่งรอรับบริการให้เลือกอีกมากมาย

- ปี 2563 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน
- และในปัจจุบันมีสายการบินให้บริการ 5 สายการบิน ดังนี้ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเส้นทางการบินถึง 4 จุดหมายปลายทาง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

09/09/2022

ขึ้นเครื่องบินแล้วหูอื้อ ทำอย่างไรดี ?
.
หากผู้โดยสารท่านใดรู้สึกว่าเมื่อทุกครั้งที่เครื่องขึ้นหรือลงมักจะมีอาการปวดหู หรือว่าหูอื้อ นั่นเป็นเพราะความกดดันบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงในตัวเครื่อง ซึ่งอาการหูอื้อซึ่งมักเป็นตอนเครื่องบินร่อนลงมากกว่าตอนเครื่องบินบินขึ้นในช่วงเครื่องบินขึ้น ตอนนั้นความกดดันบรรยากาศจะลดลงเรื่อย ๆ ปริมาตรอากาศในหูชั้นกลางจึงขยายตัวขึ้น ไปกดที่เยื่อแก้วหูทำให้เกิดอาการหูอื้อหรือปวดหู เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่เครื่องบินลดระดับลง ความดันบรรยากาศภายนอกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปริมาตรอากาศในหูชั้นกลางไม่ได้รับการปรับตัว ผู้โดยสารก็อาจจะมีอาการหูอื้อได้อีก
ซึ่งอาการหูอื้อ สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
.
• หาว : การหาวเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สามารถบรรเทาอาการหูอื้อได้
• เกร็งคอ
• เคี้ยวหมากฝรั่ง : เนื่องจากการขยับกรามทำให้การระบายอากาศในหูชั้นกลางดีขึ้น
• กลืนน้ำลาย จะทำให้ท่อ Eustachian ที่อยู่ในหูถูกเปิดออก
• ใช้มือบีบจมูก ปิดปากให้สนิทและพยายามพ่นลมออกจากจมูกที่เราบีบ วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้สามารถปรับความดันอากาศภายในหูให้เท่ากับภายนอกได้เป็นอย่างดี (Valsalva maneuver)
* แต่ไม่แนะนำให้ทำรุนแรงหรือนานเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ปอดไปกดที่เส้นเลือดใหญ่ด้านหลัง เลือดไปเลี้ยงสมองช้าลง เกิดอาการเวียนศีรษะได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

ขึ้นเครื่องบินแล้วหูอื้อ ทำอย่างไรดี ?
.
หากผู้โดยสารท่านใดรู้สึกว่าเมื่อทุกครั้งที่เครื่องขึ้นหรือลงมักจะมีอาการปวดหู หรือว่าหูอื้อ นั่นเป็นเพราะความกดดันบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงในตัวเครื่อง ซึ่งอาการหูอื้อซึ่งมักเป็นตอนเครื่องบินร่อนลงมากกว่าตอนเครื่องบินบินขึ้นในช่วงเครื่องบินขึ้น ตอนนั้นความกดดันบรรยากาศจะลดลงเรื่อย ๆ ปริมาตรอากาศในหูชั้นกลางจึงขยายตัวขึ้น ไปกดที่เยื่อแก้วหูทำให้เกิดอาการหูอื้อหรือปวดหู เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่เครื่องบินลดระดับลง ความดันบรรยากาศภายนอกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปริมาตรอากาศในหูชั้นกลางไม่ได้รับการปรับตัว ผู้โดยสารก็อาจจะมีอาการหูอื้อได้อีก
ซึ่งอาการหูอื้อ สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
.
• หาว : การหาวเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สามารถบรรเทาอาการหูอื้อได้
• เกร็งคอ
• เคี้ยวหมากฝรั่ง : เนื่องจากการขยับกรามทำให้การระบายอากาศในหูชั้นกลางดีขึ้น
• กลืนน้ำลาย จะทำให้ท่อ Eustachian ที่อยู่ในหูถูกเปิดออก
• ใช้มือบีบจมูก ปิดปากให้สนิทและพยายามพ่นลมออกจากจมูกที่เราบีบ วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้สามารถปรับความดันอากาศภายในหูให้เท่ากับภายนอกได้เป็นอย่างดี (Valsalva maneuver)

* แต่ไม่แนะนำให้ทำรุนแรงหรือนานเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ปอดไปกดที่เส้นเลือดใหญ่ด้านหลัง เลือดไปเลี้ยงสมองช้าลง เกิดอาการเวียนศีรษะได้

05/09/2022

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน ร่วมประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมประจำปี โดยมีรัฐสภาเป็นเจ้าภาพ "รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 " ระหว่าง 26 - 29 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

Photos from กรมท่าอากาศยาน : Department of Airports's post 04/09/2022

Photos from กรมท่าอากาศยาน : Department of Airports's post

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

เปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายของประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องกำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุบลราชธานี เลขที่ ทอบ. อ 4/2563

https://www.airports.go.th/post/view/3500

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการนวด/สปา ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

https://www.airports.go.th/post/view/5143

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

https://www.airports.go.th/post/view/5139

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

https://www.airports.go.th/post/view/5141

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

https://www.airports.go.th/post/view/5137

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 31/08/2022

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี

https://www.airports.go.th/post/view/5135

26/08/2022

📣 ตารางการบินเดือนกันยายน
📆 1 – 30 กันยายน 2565 ✈
Flight Schedule of Ubon Ratchathani International Airport for September 1st - 30th ,2022
#เที่ยวบินอาจมีเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทาง
(The flights maybe changed or cancelled by the airline due to some reasons.
We recommend you contact the airlines directly to confirm about the flight availability.)

** เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง และปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง **
#โปรดวางแผนก่อนการเดินทาง

#สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการบินสำหรับท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานได้ที่แอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS

---------------------------------------
⭕ สำหรับการจองตั๋วและการสอบถามราคาตั๋วเครื่องบิน
สามารถสอบถามข้อมูลได้กับสายการบินโดยตรง ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
🐤 สายการบินนกแอร์ (Nok Air)
☎ Call center. 1318
💻 www.nokair.com
Facebook: https://m.facebook.com/nokairlines
🚩 สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)
💻 www.airasia.com
Facebook: https://m.facebook.com/airasiasuperapp
🟠 สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
☎ Call Center : 1181
💻 www.thaismileair.com
Facebook: https://m.facebook.com/THAISmileAirways
🦁 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)
☎ Call Center +66 2-529-9999
💻 www.lionairthai.com
Facebook: https://m.facebook.com/Thailionair
🟡 สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ (Thai Viet Jet Air)
☎ Call Center +66 2-089-1909
💻 www.vietjetair.com
Facebook: https://m.facebook.com/VietJetThailand
©ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

23/08/2022

การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งเอเปค ครั้งที่ 52

23/08/2022

👵🧓 โรคของผู้สูงอายุที่ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน ✈️
มีโรคอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

โรคอะไรของผู้สูงอายุที่ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน ?
.
สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน หากมีความสงสัยว่าสุขภาพจะสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่นั้น สมาคมการเดินทางโดยสารการบินนานาชาติ (IATA – INTERNATIONAL AIRLINE TRAVEL ASSOCIATION) ได้กำหนดให้มีใบรับรองแพทย์สำหรับผู้โดยสาร เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าจะสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยไม่เกิดปัญหา จึงระบุโรคที่เป็น ”ข้อห้าม” สำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางระยะไกลโดยเครื่องบิน ได้แก่
.
1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่เพิ่งเป็นในระยะ 3 เดือน หรือ ยังควบคุมโรคไม่ได้
• เจ็บหน้าอกบ่อยๆ เป็นๆ หายๆ และเพิ่งเป็นใหม่ ๆ
• หัวใจล้มเหลว ที่คุมอาการได้ไม่ดี
• หัวใจเต้นไม่ปกติ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ) คุมอาการไม่ได้
• โรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมไม่ได้ (MALIGNANT HYPERTENTION)
2. ระบบทางเดินหายใจ เช่น
• ภาวะมีลมในเยื่อหุ้มปอด (ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ) ที่ยังไม่หายเป็นปกติ
• โรคถุงลมโป่งพอง ร่วมกับมีถุงอากาศในปอด
• ระบบหายใจล้มเหลว
3. โรคระบบประสาทและโรคทางจิตเวช เช่น
• เส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือมีเลือดออกในสมอง (โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก) โดยเพิ่งเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (RECENT STROKE) ในระยะเวลา 4 สัปดาห์
• โรคลมชัก
• ผู้ป่วยทางจิต, ยังไม่สงบ, เพ้อ, วิกลจริต
4. โรคอื่นๆ ที่ควรจะต้องเฝ้าระวัง เช่น
• โลหิตจาง (ภาวะซีด) อย่างรุนแรง
• มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
• หลังการผ่าตัดทางตา ช่องท้อง หรือสมอง ภายใน 2 สัปดาห์
• โพรงไซนัส และ/หรือ หูชั้นกลาง อักเสบเฉียบพลัน

อย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ข้อมูลอ้างอิง : IATA

20/08/2022

📌 เรื่องควรรู้ก่อนการใช้โดรน 📣

ทุกวันนี้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เช่น การบินโดรนเล่นเพื่องานอดิเรก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือใช้ในกิจการต่างๆ แต่ก่อนที่จะใช้โดรนนั้น ผู้ใช้ต้องมีการขึ้นทะเบียนโดรนเเละศึกษากฏการบินโดรนเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องในการใช้งาน
โดยสามารถดูรายละเอียดการขึ้นทะเบียนโดรนเเละศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://uav.caat.or.th
ดาวน์โหลด PDF : https://www.caat.or.th/th/archives/39685
ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
โทร. 02-568-8800 ต่อ 1603, 1604
E-mail : [email protected]

ขอบคุณข้อมูลจาก : CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

ทุกวันนี้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น เช่น การบินโดรนเล่นเพื่องานอดิเรก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือใช้ในกิจการต่างๆ แต่ก่อนที่จะใช้โดรนนั้น ผู้ใช้ต้องมีการขึ้นทะเบียนโดรนเเละศึกษากฏการบินโดรนเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องในการใช้งาน

โดยสามารถดูรายละเอียดการขึ้นทะเบียนโดรนเเละศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://uav.caat.or.th
ดาวน์โหลด PDF : https://www.caat.or.th/th/archives/39685

ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
โทร. 02-568-8800 ต่อ 1603, 1604
E-mail : [email protected]

Photos from ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน's post 13/08/2022

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 17 /2565

ท่าอากาศยานกระบี่ ชี้แจงกรณี ผู้โดยสารทำกระเป๋าสตางค์ตกหล่นบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ กรณีมีผู้โดยสารท่านหนึ่ง ได้ทำกระเป๋าสตางค์ตกหล่น บริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นั้น
จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมท่าอากาศยาน ขอเรียนชี้แจง ว่า ในวันเกิดเหตุ ท่าอากาศยานกระบี่ ได้รับรายงานจาก
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ว่าผู้โดยสารทำกระเป๋าสตางค์ตกหล่นบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยทางเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแจ้งจากผู้โดยสาร จึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้น เมื่อตรวจสอบภาพจากภาพกล้องวงจรปิดจากกล้องมุมสูงพบว่า บุคคลที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสาร ได้ขับรถกระบะ ทะเบียนรถเป็นป้ายแดง และได้มอบภาพจากกล้อง ให้เพื่อเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ ทางท่าอากาศยานกระบี่ ได้ประสานกับผู้เสียหาย และสถานีตำรวจภูธร อ. เหนือคลอง เร่งดำเนินการตรวจสอบและประสานงานขอข้อมูลเจ้าของรถกับบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงคันดังกล่าว ตามภาพในกล้องวงจรปิด
จากการประสานการทำงานร่วมกันกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เสียหายทำให้ได้ทราบชื่อที่อยู่ของผู้ที่เก็บประเป๋าสตางค์แล้วและพร้อมจะมอบคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมท่าอากาศยาน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานประสานกับผู้โดยสารที่เป็นผู้เสียหายตลอด และได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ท่าอากาศยานกระบี่ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมใช้งานแล้วเพื่อสามารถให้บริการผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุการณ์
**********
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
13 สิงหาคม 2565

12/08/2022

12 สิงหาคม 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง กรมท่าอากาศยาน

10/08/2022

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ คือ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

บรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 29/07/2022

บรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

บรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

บรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

28/07/2022

28 กรกฎาคม 2565
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง กรมท่าอากาศยาน

นิทรรศการ ร 10 เรื่อง 5 คมนาคมทางอากาศ 27/07/2022

นิทรรศการ ร 10 เรื่อง 5 คมนาคมทางอากาศ

กระทรวงคมนาคมขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

นิทรรศการ “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า”เรื่องที่ 1 ทศมราชาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
https://youtu.be/Ihb1NSIuYL8

นิทรรศการ “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า”เรื่องที่ 2 น้อมนำพระราชปณิธาน สานทาง สร้างความสุข
https://youtu.be/b6RI22xP_OE

นิทรรศการ“ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า” เรื่องที่ 3 น้อมนำพระราชปณิธาน วางรากฐานระบบราง สร้างชาติพัฒนา
https://youtu.be/dXFSMbWpnho

นิทรรศการ “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า” เรื่องที่ 4 น้อมนำพระราชปณิธาน น่านน้ำวัฒนะ ด้วยพระบารมี
https://youtu.be/cEUaXcSUyV8

นิทรรศการ “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า” เรื่องที่ 5 น้อมนำพระราชปณิธาน เปิดน่านฟ้า พัฒนาสู่สากล
https://youtu.be/NuwN7Iv_-FM

นิทรรศการ ร 10 เรื่อง 5 คมนาคมทางอากาศ

27/07/2022

📣 ตารางการบินเดือนสิงหาคม
📆 1 - 31 สิงหาคม 2565 ✈
Flight Schedule of Ubon Ratchathani International Airport for August 1st - 31st ,2022

#เที่ยวบินอาจมีเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทาง
(The flights maybe changed or cancelled by the airline due to some reasons.
We recommend you contact the airlines directly to confirm about the flight availability.)

** เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง และปิด 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง **
#โปรดวางแผนก่อนการเดินทาง
---------------------------------------

⭕ สำหรับการจองตั๋วและการสอบถามราคาตั๋วเครื่องบิน
สามารถสอบถามข้อมูลได้กับสายการบินโดยตรง ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
🐤 สายการบินนกแอร์ (Nok Air)
☎ Call center. 1318
💻 www.nokair.com
Facebook: https://m.facebook.com/nokairlines
🚩 สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)
💻 www.airasia.com
Facebook: https://m.facebook.com/airasiasuperapp
🟠 สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
☎ Call Center : 1181
💻 www.thaismileair.com
Facebook: https://m.facebook.com/THAISmileAirways
🦁 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)
☎ Call Center +66 2-529-9999
💻 www.lionairthai.com
Facebook: https://m.facebook.com/Thailionair
🟡 สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ (Thai Viet Jet Air)
☎ Call Center +66 2-089-1909
💻 www.vietjetair.com
Facebook: https://m.facebook.com/VietJetThailand
©ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

20/07/2022

🔈ประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
🚌รถ Smart City Bus จึงเปิดให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร
ระหว่างลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยาน-อาคารผู้โดยสาร
และอาคารผู้โดยสาร - ลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยาน
📌เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

12/07/2022

"ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19"

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ ตามมาตรการ COVID free setting โดยดำเนินการภายใต้มาตรการ ดังนี้
1.ด้านการอำนวยความสะดวก ดูแลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำและข้อมูลเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร ประสานผู้ประกอบการรถสาธารณะรับ - ส่งผู้โดยสารให้บริการอย่างเพียงพอ ซึ่งจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน
2.ด้านการอำนวยความปลอดภัย ดูแลอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมใช้งาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารที่พักผู้โดยสาร และพื้นที่โดยรอบ
3.ด้านการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID free setting ดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร และได้เน้นย้ำพนักงานทำความสะอาดให้เพิ่มรอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้นตามจำนวนรอบของเที่ยวบิน เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

และเนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ขอความกรุณาผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้บริการเที่ยวบินใน
🔹 เส้นทางดอนเมือง 8-9 เที่ยวบิน/วัน
🔹 เส้นทางสุวรรณภูมิ 4 เที่ยวบิน/วัน
🔹 เส้นทางเชียงใหม่ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์) และ
🔹 เส้นทางภูเก็ต 2 เที่ยวบิน (ขาออกวันศุกร์/ขาเข้าวันอาทิตย์)

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวบินของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod ตลอดจนติดตามข่าวสารการเดินทางผ่านทางเพจท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี https://www.facebook.com/ubonratchathaniairport หรือโทร 045-245615
**********************************
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
กรมท่าอากาศยาน
Emai [email protected]
12 กรกฎาคม 2565

Our Story

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ (สร้างมาตั้งแต่ครั้งตั้งสนามบิน พ.ศ.2553) มี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยถึง 15,090 ตารางเมตร (ตร.ม.) มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานีสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ จำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ ขาเข้า 500 - ขาออก 500 คนต่อชั่วโมง

- ขนาดทางวิ่ง 3,000 X 45 เมตร

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี มีสะพานเทียบเครื่องบิน 2 แห่ง (มีสนามบินส่วนภูมิภาคจำนวนน้อยมาก ที่มีสะพานเทียบถึง 2 อัน)

- ขนาดลานจอดอากาศยาน (ความกว้าง) 120 เมตร (ความยาว) 270 เมตร พื้นผิวเป็นคอนกรีต ลานจอดอากาศยานสามารถรองรับเครื่องบินในชั่วโมงเร็งด่วนได้แก่ 1.แอร์บัส เอ 300 จำนวน 2 ลำ 2.โบอิ้ง 737 จำนวน 1 ลำ 3.เอทีอาร์ จำนวน 1 ลำ เป็นต้น

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานีสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📌📌พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน เมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น
📌📌พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน เมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น
รู้ชัวร์เรื่องโควิดและวัคซีน
🚫 "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" 🚘🍻ในช่วงใกล้วันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการเดินทางกันเป็นจำนวนมาก สสส.อยากจะเห็นคนไทย...
วันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ ๘๘ ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ ๘๘ ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ ๘๘ ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ ๘๘ ปี
✈ พร้อมเที่ยว พร้อมป้องกัน 😷วัคซีน + สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะ💉👏🚫🦠
ขอเชิญชวน เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิ...
ข้อควรระวัง!! การใช้สื่อออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อไม่ให้ประชาชนโดนหลอก หรือหลงเชื่อพวกมิฉาชีพ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


297 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเ
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 07:00 - 20:00
เสาร์ 07:00 - 20:00
อาทิตย์ 07:00 - 20:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบ
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราช
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินช
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข์" ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบ "ความสุข"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน
สถิตย์นิมานกาล
Ubon Ratchathani, 34190

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหก

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการร?