รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อ

รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อ

ความคิดเห็น

**ศพแล้ว ศพเล่า ** กราบนมัสการพระคุณเจ้า
กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพ..
ผมสิง/อุบลฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข่าว พอพTV เยี่ยมเยือน นายกองค์การบริหารฯ
ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ
บางท่านยังไม่เข้าใจ พรบ.อิสลาม 3 ฉบับ ให้นําเอา พรบ อิสลามปี. 2524 + ปี.2559 มาศึกษา แล้วจะรู้ว่า ประเทศไทย!!

^** รัฐซ้อนรัฐฯ **^

**รัฏฐาธิปัตย์**

คนมุสลิม ..(นับถืออิสลาม)
ไม่เสียภาษี นั่งกินเงินเดือนเหมือนข้าราชการ?
เป็นนัก บวช.!
เป็นข้าราชการ!
เป็นนักการเมือง.!
นักบวช มีเมีย 4 คน
เมีย 4 คน รวมทั้งลูกๆทุกคนเบิกค่ารักษาพยายบาลใด้, เบิกค่าเล่าเรียนใด้.ฯลฯ
สัาคัญสุดๆ
ใด้ โค้งต้า # แพทย์ .!
4 เหล่าทัพ ฝ่ายความมั่นคง.ฯ
วิศวฯ พยาบาลฯทุกๆๆกระทรวงฯลฯ

# จัดสรรค์ ให้ อีก 4 ตําแหน่งของกระทรวง ไทย สําหรับคนมุสลิมทั่วประเทศฯ #

เรียน ชาวไทยทุกท่านให้เอา พรบ.อิสลาม ปี 2524 กับพรบ. อิสลามปี.2559 มาศึกษาแล้วจะทราบว่า **>

^** รัฐซ้อนรัฐ **^

** อ้างถึง **
ข่าวสารรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามพระพุทธศาสนา
จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะมุสลิมหัวรุนแรงและคณะมุสลิมโลก( IOC)

(เครือข่ายผู้นําชาวพุทธ) ประมาณ 4-5 ภาคีเครือข่ายเมื่อต้นปี พ.ศ.2564
" พิจารณา "
เรื่องภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชนจากการกระทําของโจรก่อการร้ายหัวรุนแรงมุสลิม 4 จังหวัดชายแดนใต้

#ใด้ข้อสรุปดังนี้#
โจรก่อการร้ายฯ ใด้พัฒนาตัวเองขึ้นมาหลากหลายมิติหลากหลายแนวทาง เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศก่อความรุนแรง(อย่างที่ปรากฏในพื้นที่ภาคใต้) และมีการสร้างเครือข่ายอํานาจ ทางการเมืองผ่านพรรคการเมืองของตนและพรรคพันธมิตร เพื่อยึดกุมอํานาจทางการเมือง เพื่อออกนโยบายสั่งการผ่าน

** 6 กระทรวงหลักคือ**

#มหาดไทย,พาณิชย์,สาธารณสุข(อย) ศึกษาธิการ,กรมการค้าภายใน,สรรพากรและสํานักนายกรัฐมนตรี!! #
^** เพี่อสนับสนุนการเติบโตของอิสลามทั่วประเทศ และบ่อนทําลายศาสนาพุทธ( ซึ่งเป็นเสาหลักของไทย)
ให้อ่อนแออย่างเป็นขบวนการและใด้ผลสําเร็จโดยใช้อํานาจรัฐบาลไทยในกระทรวงต่างๆ ขับเคลือนงานดังนี้ **^
1.)กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.อิสลาม 3 ฉบับ บังคับข้าราชการไทย รัฐไทยใด้ต้องปฏิบัติ ตามเป็าหมาย หรือยุทธศาตร์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อรุกทางศาสนาของอิสลาม อย่างสะดวกสบายที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) สํานักนายกรัฐมนตรี อาศัย พรบ.สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาในตําเเหน่งเลขาธิการมหาเถระสมาคม ในห้วงเวลาที่ มหาเถระสมาคมอ่อนแอ ขาดวิสัยทัศน์ ในการคุ้มครองปกป้อง พระพุทธศาสนา และความไม่รู้ ความอ่อนแอของพระภิกษุสงฆ์และผู้นําชาวพุทธโดยทั่วไป อย่างที่้ป็นอยู่ในขณะนี้กระทําการทุกวิธีการเพื่อให้พระพุทธศาสนาตกอยู่ในห้วงของการถูกทําลายและช่วยเหลือตนเองไม่ใด้ในที่สุด
3)กระทรวงพาณิชย์( โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน) สนับสนุน สมยอม ไม่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของกฏหมาย #ฮาลาล# ซึ่งเป็นการเก็บเงินประเภทกินฟรี ทั้งๆที่ไม่มีกฏหมายใดๆ #ในประเทศไทยให้อํานาจเอาใว้# ปีหนึ่งใดเงินกินฟรี จากคนไทยหลายพันล้านบาท ขณะเดียวกันก็ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐไทยเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของคณะ กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใด้เลยว่า เงินจํานวนมากขนาดนี้ ถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์อันใด เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ของประเทศหรือไม่? หรือถูกนํามาใช้เพื่อบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาในลักษณะต่างๆ อย่างที่ปรากฏในขณะนี้หรือไม่? อย่างไร!!


** สถานการณ์ ปัจจุบัน **
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยใด้กลายเป็น.
**รัฐฐาธิปัตย์ ** ไปแล้ว คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน คือ เป็นกลุ่ม สามารถเข้าไปตรวจสอบใด้ในการดําเนินงานเรื่องราวต่างๆและกําลังดําเนินงาน ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 3 ประการในขณะนี้ คือ
1).สร้างมัสยิดให้ครบทุกจังหวัดๆละ 3 มัสยิด เพื่อบังคับใช้กฏหมายอิสลามทั้ง 3 ฉบับ กับคนไทยทั้งประเทศ(ตอนนี้ถือว่าทําครบแล้วเหลือเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดนครพนม ภาคอีสาน และจังหวัดน่านภาคเหนือ)
2).บังคับให้เด็กไทย เรียนหลักสูตร" อิสลามศึกษา "ทั้งประเทศแทน #การเรียนหลักสูตรพุทธศาสนา# ประวัติศาสตร์ชาติไทยหน้าที่ศิลธรรม(ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ) นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในการทําลายระบบความคิด ระบบความเชื่อ ค่านิยมอันดีงาม ดั้งเดิมของไทย ที่ยึดโยงมาจากคําสอนของพุทธศาสนา
3).นําเงินอํานวยการใด้แก่ อบต.นายก อบต.นายกเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านกํานันทั่วประเทศ(ผ่านระบบการชื้อเสียงของธุรกิจการเมือง เพื่อให้ผู้นําสังคมเป็นคนของตน แล้วให้ผู้นําชักจูงประชาชนหนีห่างออกจากวัดออกจากพระภิกษุในวัดและออกจากพระพุทธศาสนา ในที่สุด
เหตุการณ์ต่างๆ เรียนแจ้งมาในเอกสารนี้ เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย กับประชาชนชาวไทยพุทธ และมีแนวโน้มนับวันจะมีความเข้มข้นและรุนแรงใด้ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นทุกวัน!!

หากชาวพุทธทุกท่าน พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ไทย พุทธบริษัท 4 ทั้งมวลไม่ลุกขึ้นมาป้องกันภัยอย่างมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานชัดเจนและอย่างจริงใจ จะเกิดเหตุอันตรายต่อชาวพุทธมากมายเกินกว่าที่จะคาดเดาใด้อย่างแน่นอน!!
ขอกราบขอบพระคุณ ชาวไทยผู้รักชาติ ด้วยความเคารพ

Cr . สิง/อุบลฯ
2/6/2564 พอพ.TV
สำหรับชาวอุบลราชธานีที่กำลังมองหา รถมือสอง🚗🚕 ที่ผ่านการตรวจสภาพรถโดย Goo Inspection ขอแนะนำที่นี่เลยครับ

บจก.สมยงคาร์เซ็นเตอร์ รถมือสอง รถบ้าน อุบล ยงคาร์เซ็นเตอร์ รถมือสอง รถบ้าน อุบล มีทั้งรถเก๋งและรถกระบะให้เลือก ที่สำคัญ ตรวจสภาพรถโดย Goo Inspection ผู้ซื้อสามารถขอดูรายงานได้ 📄 ทำให้มั่นใจในสภาพรถที่แท้จริงก่อนซื้อรถ 🤩 เพราะ Goo Inspection คือความมั่นใจในการซื้อรถมือสองครับ👍

🎯ปักหมุด
https://www.facebook.com/somyongcarcenter/

#รถมือสอง #รถยนต์มือสอง #ตรวจสภาพรถ #รถสวย #ตลาดรถมือสอง
SUZU D-MAX All New CAB-4 1.9 Ddi S MT
2018 สีน้ำเงิน เกียร์ธรรมดา ราคา 549,000 บาท
ออกรถ 0 บาท ผ่อน 9,900 บาท นาน 84 งวด
🎉จอง 99 บาท ออกรถได้เลย😍
🎉รับประกันเครื่องยนต์ เกียร์ นาน 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร🥰
064-7481643 ยุ้ยค่ะ
บางครั้งโอกาสก็มักมาในรูปแบบ “รถมือสอง”

เรื่องราวชีวิตของคุณสมยง
ที่เติบโตมาเพราะได้รับโอกาสต่างๆในชีวิต
ทั้งโอกาสที่ได้รับจากผู้อื่น
และโอกาสที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง

รถยนต์มือสองคือหนึ่งในโอกาสดีๆที่คุณสมยงเคยได้รับ
มันทำให้ชีวิตค่อยๆดีขึ้น
จากการใช้รถคันนั้นในการประกอบอาชีพ
และเลี้ยงดูครอบครัว

รถที่ราคาเข้าถึงง่าย และมีคุณภาพดี
จะทำให้ผู้ที่ไ้ด้รับไป สามารถใช้เลี้ยงชีพ
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้

จากสิ่งที่เคยได้รับ กำลังถูกส่งต่อไปให้ลูกค้าสมยง คาร์เซ็นเตอร์
เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถสภาพดี นำไปทำมาหากิน
สร้างงาน สร้างอนาคตให้กับตัวเอง

และไม่ว่าโอกาสจะมาในรูปแบบไหน
เราก็สามารถแสวงหาสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเอง
......
บจก.สมยงคาร์เซ็นเตอร์ รถมือสอง รถบ้าน อุบล

#ประเทดอุบล #รถยนต์มือสอง #สมยงคาร์เซ็นเตอร์

[Sponsored]
รับลูกค้าจนจะเป็นลม เยอะมากวันนี้ ของดีมีคุณภาพที่นี้ที่เดียว #สมยงคาร์เซ็นเตอร์
☎️083-2563615 ตุ้ย
ความเหนื่อยบนความสุข
สุข.. ที่ได้บริการลูกค้า

สมยงคาร์เซ็นเตอร์ ถ.ชยางกูร กม.6 ทางไปอำนาจเจริญ ติดโรงเรียนบ้านด้ามพร้า โทร 081-2386699 http://somyongcarcenter.com

27/11/2022

มาสด้า 4 ประตูยกสูง สภาพสวยเดิมโรงงานทุกจุดผ่อนเดือนละ 6,###บาท

มาสด้า 4 ประตูยกสูง สภาพสวยเดิมโรงงานทุกจุดผ่อนเดือนละ 6,###บาท
MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB HI-RACER 2.2 MT 2012
ราคา 359,000 บาท
สนใจโทร.098-4696699 น้องคิว
#รถยนต์มือสอง​​​​ #สภาพนางฟ้า​​​​ #ราคาโคตรถูก

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 27/11/2022

จอง 99 บาท พร้อมทำสัญญาถึงที่ส่งรถถึงบ้าน
อัพเดทรถกระบะเข้าใหม่ใครมาก่อนได้ก่อน
081-2386699 น้องอิ๋น

26/11/2022

โตโยต้าฟอจูนเนอร์รถครอบครัวราคาสุดพิเศษผ่อนเดือนละ7,###บาท

โตโยต้าฟอจูนเนอร์รถครอบครัวราคาสุดพิเศษผ่อนเดือนละ7,###บาท
TOYOTA FORTUNER Champ 2.7 V 2WD AT 2011
ราคา 399,000 บาท
สนใจโทร.098-4696699 น้องคิว
#รถยนต์มือสอง​​​​ #สภาพนางฟ้า​​​​ #ราคาโคตรถูก

26/11/2022

อัพเดทรถ เข้ามาใหม่ ออกรถ0บาททุกคัน !!

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 26/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อนเริ่มต้น 7,### บาท 12 งวด
ISUZU D-MAX All New SPACECAB HI-Lander 1.9 Ddi L DA (MY19) MT ปี 2020
ทำสัญญาให้ถึงที่ ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทย
081-2386699 น้องอิ๋น

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 26/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อน 8,### / 84 งวด
ISUZU D-MAX All New CAB-4 2.5 S MT ปี 2012
ทำสัญญาให้ถึงที่ ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทย
081-2386699 น้องอิ๋น

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 26/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อน 4,### / 84 งวด
NISSAN ALMERA 1.2 E (MNC) AT ปี 2016
ทำสัญญาให้ถึงที่ ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทย
081-2386699 น้องอิ๋น

25/11/2022

ไลฟ์สดรถกระบะยอดนิยมออกรถไม่ต้องใช้เงินห้ามพลาด!!

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 25/11/2022

จอง 99 บาท ออกรถได้เลย
TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 Entry Z Edition
ปี ค.ศ. 2021 ราคา 529,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้น 6,### บาทเท่านั้น
โปรคืนทุนสูงสุด 100,000บาท
โปรโมชั่นขับฟรี 90 วัน
ออกได้ทั่วประเทศไทย
ออกได้ทุกอาชีพ
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

25/11/2022

Live!!รถกระบะผ่อนถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาท

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 25/11/2022

จอง 99 บาท ออกรถได้เลย
TOYOTA YARIS 1.2 TRD Sportivo AT
ปี ค.ศ. 2015 ราคา 369,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้น 4,### บาทเท่านั้น
โปรคืนทุนสูงสุด 100,000บาท
โปรโมชั่นขับฟรี 90 วัน
ออกได้ทั่วประเทศไทย
ออกได้ทุกอาชีพ
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

24/11/2022

ISUZU D-MAX ขวัญใจมหาชน แถมล้อแม็กซิ่ง !!!

ISUZU D-MAX All New CAB-4 2.5 S MT
ราคา 429,000 บาท
สนใจโทร 062-0249590 : vr112244
น้องแบงค์.สมยงคาร์เซ็นเตอร์
#รถมือสอง #ออกรถ0บาท

24/11/2022

รอบ ๒

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 24/11/2022

จอง 99 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 6,### บาท
MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB HI-RACER 2.2 MT 2012
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 24/11/2022

สมยงคาร์เซ็นเตอร์แจกหนักจัดเต็ม
จองเพียง 99 บาท
พร้อมทำสัญญาถึงที่ ส่งรถให้ถึงบ้าน
081-2386699 น้องอิ๋น

24/11/2022

ออกรถ 0 บาท ออกได้ทุกอาชีพ 🚗🚗🚗📣📣📣

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 24/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อนเริ่มต้น 6,### บาท 12 เดือน
ISUZU D-MAX All New SPACECAB 1.9 Ddi S MT 2018
ทำสัญญาให้ถึงที่ ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทย
081-2386699 น้องอิ๋น

23/11/2022

อัพเดทรถเข้าใหม่ ฟรีดาวน์ทุกคัน

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 23/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อนเริ่มต้น 7,### บาท
ISUZU D-MAX All New CAB-4 1.9 Ddi S (MY19) MT 2020
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

23/11/2022

ชมรถสวยๆราคาถูกๆ สมยงคาร์เซ็นเตอร์ ครับ

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 23/11/2022

จอง 99 บาท ผ่อนเริ่มต้น 6,### บาท
MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB HI-RACER 2.2 MT 2012
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

23/11/2022

จอง 99 บาท ออกได้ทุกอาชีพ
เชลล์ต้อม 0933256588

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 23/11/2022

จอง 99 บาท ออกรถได้เลย
TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 E
ปี ค.ศ. 2015 ( เกียร์ธรรมดา ) ราคา 459,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้น 5,800 บาทเท่านั้น
โปรคืนทุนสูงสุด 100,000บาท
โปรโมชั่นขับฟรี 90 วัน
ออกได้ทั่วประเทศไทย
ออกได้ทุกอาชีพ
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
#โตโยต้า #รีโว่
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 23/11/2022

จอง 99 บาท ออกรถได้เลย
ISUZU D-MAX All New SPACECAB 1.9 Ddi L
ปี ค.ศ. 2017 ( เกียร์ธรรมดา ) ราคา 479,000 บาท
ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,100 บาทเท่านั้น
โปรคืนทุนสูงสุด 100,000 บาท
โปรโมชั่นขับฟรี 90 วัน
ออกได้ทั่วประเทศไทย
ออกได้ทุกอาชีพ
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
#ดีแม็กซ์
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับ
วันนี้ เซ็นสัญญา 10 คัน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

22/11/2022

ราคา 399,000 บาท ราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว
#ให้เร็วครับ

22/11/2022

ดีแม็ก2.5ยกสูง4ประตุเกียร์ออโต้ใครหารถสเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดอย่างแรง

ดีแม็ก3.0ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ใครหารถสเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดอย่างแรง
ISUZU D-MAX All NEW CAB-4 HI-Lander 3.0 VGS Z-Prestige NAVI AT 2012
ราคา 509,000 บาท
สนใจโทร.080-4669821 น้องคิว
#รถยนต์มือสอง​​​​ #สภาพนางฟ้า​​​​ #ราคาโคตรถูก

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

จองเพียง 99 บาท ออกรถได้ทุกอาชีพ
TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 J 2016
ราคา 399,000 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 7,### บาท 84 งวด
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

22/11/2022

🔴Live‼️รถผ่อนถูกราคาไม่แพงผ่อนสบายๆออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาท

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

จอง 99 บาท ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น 5,### บาท
MAZDA BT-50 Pro FREESTYLE CAB 2.2 Hi-Racer MT 2018
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

22/11/2022

Liveวันนี้จะพามาชมรถกระบะเข้าใหม่เพียบใครหารถฟรีดาวอยู่ผ่อนสบายๆไม่ควรพลาด 🙏

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

ออกรถฟรีดาวน์ ผ่อน 7,### บาท
ISUZU D-MAX SPACECAB Hi-Lander 2.5 i-TEQ Super Titanium MT 2010
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

จองเพียง 99 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 7,### บาท
TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 J MT 2016
ทำสัญญาฟรีทั่วไทย พร้อมส่งทั่วประเทศ
081-2386699 น้องอิ๋น

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 22/11/2022

จองเพียง 99 บาท ออกรถได้ทุกอาชีพ
ISUZU D-MAX CAB-4 Hi-Lander 2.5 i-TEQ (ABS) Super Titanium
ราคา 399,000 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 7,### บาท 84 งวด
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 21/11/2022

จองเพียง 99 บาท ออกรถได้ทุกอาชีพ
ISUZU D-MAX All New CAB-4 HI-Lander 3.0 VGS Z-Prestige NAVI AT 2012
ราคา 509,000 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 9,700 บาท 84 งวด
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
#ดีแม็กซ์
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

21/11/2022

อัพเดทรถเข้าใหม่ ฟรีดาวน์ พร้อมโปรดอกเบี้ย0% 12 เดือน

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 21/11/2022

จองเพียง 99 บาท ออกรถได้ทุกอาชีพ
ISUZU D-MAX All New SPACECAB HI-Lander 2.5 VGS Z DVD X-series MT 2013
ราคา 499,000 บาท ฟรีดาวน์ผ่อน 9,500 บาท 84 งวด
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
#ดีแม็กซ์
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

21/11/2022

สวัสดีวันจันทร์อัปเดตรถกันค้าบบบ😍
☎️ 093-1042091 ก๊าด

Photos from รถมือสอง สมยงคาร์เซ็นเตอร์ อุบล's post 21/11/2022

จองเพียง 99 บาท
NISSAN NP300 NAVARA Double Cab 2.5 E MT 2016 จด 2017
ราคา 399,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 5,### บาท
#รถสวยพร้อมใช้งาน #เอกสารพร้อมโอน
#พร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ #ฟรีดาวน์ #ฟรีจัดไฟแนนซ์ #ฟรีค่าดำเนินการ
******เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*****
สนใจติดต่อสอบถามโทร
081-2386699 น้องอิ๋น
098-4696699 น้องคิว

21/11/2022

TOYOTA VIOS 1.5 E ปี 2013 ขับมันส์ !! ที่สำคัญแถมแม็กซิ่ง จัดไป !!

TOYOTA VIOS 1.5 E ปี 2013
ราคา 309,000 บาท
น้องก๊าด.สมยงคาร์เซ็นเตอร์
สนใจออกรถโทร.093-1042091 : 0931042091 น้องก๊าด
#รถยนต์มือสอง​​​​ #สมยอนคาร์เซ็นเตอร์​​​​ #ส่งฟรีถึงกรุงเทพ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ฟอร์ดเรนเจอร์ยกสูงราคาสุดพิเศษผ่อนเดือนละ7,xxxบาท
อัพเดทโปรมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับออกรถวันนี้ รับส่วนลดทันที 40,000 บาทโปรนี้ใครมาก่อนได้ก่อนครับ
มาก่อนได้ก่อน‼️‼️จัดสัญญาง่าย♻️อนุมัติไว✅ 😍☎️ 093-1042091 ก๊าด
จอง 99 บาทวันนี้มาพบกับพี่น้องตัวกลมจ้าพี่จ๊ะโอ๋&น้องหลิน
เชฟโรเลต ไมล์ 7x,xxx ผ่อน 6,xxx คันนี้เครดิตดีจัดฟรีดาวน์ ที่สำคัญสวยเดิมโรงงานทุกจุด
นิสสันนาวาร่าเปิดแค็บได้ราคาสุดพิเศษผ่อนเดือนละ5,XXXบาท
จอง 99 บาทออกง่ายได้ทุกอาชีพสนใจรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้ครับ
ออกง่าย แค่ 99 บาท ออกรถทั่วไทย
จะเข้าหน้าหนาวแล้ว ของมันต้องมีจอง 99 บาท สามารถออกได้เลย
ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้า ☎️ 094-9149628 #เซลล์เจาจัดให้ ☎️ 093-1042091 #เซลล์ก๊าดจัดให้
อัพเดทรถฟรีดาวน์ ออกง่าย ออกได้ทั่วไทยส่งมอบได้ทั่วประเทศ 🚗💨
ออกรถ0บาททุกรุ่นทุกยี่ห้อ 083-2563615 ตุ้ย

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


242/4
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
อังคาร 08:00 - 17:30
พุธ 08:00 - 17:30
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30
เสาร์ 08:00 - 17:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:30

Automobiles and Parts อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Mazda Detudom Pijitphet Mazda Detudom Pijitphet
499 หมู่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอเด
Ubon Ratchathani, 34160

ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาสด้าทุกรุ่น พร

รถบ้านคุณภาพดีอุบลฯ คุณตุ้ม รถบ้านคุณภาพดีอุบลฯ คุณตุ้ม
ชยางกูร
Ubon Ratchathani, 34000

จำหน่ายรถบ้านคุณภาพดี รับซื้อรถยนต์มือสองราคาคุณธรรม

เอ็มจี อุบลราชธานี เอ็มจี อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

รับจองรถยนต์ MG ทุกรุ่น รับเทรินรถยน?

Mazda Ubon Pijitphet Mazda Ubon Pijitphet
77 หมู่ 26 ถนนชยางกูร ต. ขามใหญ่ อ
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาสด้าทุกรุ่น พร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

อู่เอกเซอร์วิส อู่เอกเซอร์วิส
Ubon Ratchathani, 34190

เคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิด

ฟอร์ดอุบล ฝ่ายขาย by:น้องก้อย ฟอร์ดอุบล ฝ่ายขาย by:น้องก้อย
338 ม. 14 ต. ขามใหญ่
Ubon Ratchathani, 34000

กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดโปรแรงๆ

อีซูซุตังปักวารินชำราบอุบล อีซูซุตังปักวารินชำราบอุบล
189 ม. 2 ถ. เลี่ยงเมือง ต. แสนสุช อ.
Ubon Ratchathani, 34190

ออกง่าย บริการรวดเร็ว โปรดีจัดหนัก?

ThuleUbon - Mongkol Carcenter ThuleUbon - Mongkol Carcenter
111 ม. 18 ถ. ชยางกูร ต. ขามใหญ่ อ. เมื
Ubon Ratchathani, 34000

จำหน่ายอุปกรณ์ Thule ทุกชนิด

Super Dyno Super Dyno
261 Leang Muang Road
Ubon Ratchathani, 34000

SuperDyno ศูนย์บริการวัดแรงม้าและเพิ่มสม

Master / BMW Used Car อุบลราชธานี ศูนย์รวม Master / BMW Used Car อุบลราชธานี ศูนย์รวม
9 หมู่ที่ 8
Ubon Ratchathani, 34000

จำหน่ายรถมือสองคุณภาพมาตรฐานโชว์รูมพร้อมรับประกันหลังการขาย 1ปีเต็ม

ฟอร์ด พิจิตรเพชร อุบลราชธานี ฟอร์ด พิจิตรเพชร อุบลราชธานี
291 หมู่ 4 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวาร
Ubon Ratchathani, 34190

ประสบการณ์การขายรถยนต์มากกว่า 10 ปี ฟอร์ด พิจิตรเพชร วารินชำราบ เปิดให้บริการแล้ว

ACDelco เจริญชัย อุบลราชธานี ACDelco เจริญชัย อุบลราชธานี
188 ม. 7 ถ. ชยางกรู(ก. ม. 10)ต. ขี้เหล็ก
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์บริการ เอซีเดลโก้ เชฟโรเลตเจริญชัย อุบลราชธานี