สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

❤️❤️❤️อ่านค่ะอ่าน❤️❤️❤️
💥💥สำหรับมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ค่ะ
1. แสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีนAstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ
2. หลักฐานแสดงผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือ
3. ตรวจโดยวิธี ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง
💥อ่านให้ครบก่อนถาม ใครถามก่อน หยิก_💥มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. แสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีนAstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ
2. หลักฐานแสดงผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือ
3. ตรวจโดยวิธี ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์ จ.อุบลฯ เหมาะสำหรับ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ นิติกร ในหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกเมื่อไหร่ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สอ.ศธ.อบ.
โปรดสนับสนุนเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
หน่วยงานอื่น บัตรสีชมพู กาหมายเลข 3

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 เริ่มเวลา 08.30 น.

09.00-14.00 น. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โปรดให้การสนับสนุน เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยงาอื่น บัตรเลือดตั้งสี ชมพู กาหมายเลข 3
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อ
กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ที่มีคุณธรรม ปฏิบัติการสอดคล้องกับกฎหมาย
สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง สหกรณ์ออมบนยั่งยืน
ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โปรดเลือก นายสุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3 หน่วยงานอื่นๆ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ
โปรดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม... http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3 ท่อน เดือนเมษายน 64 คะ
ประกาศผลสอบวันไหนครับท่านแอดมิน
ขออนุญาต Admin ครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนเอกชน และของรัฐบาลทุกสังกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เฟสบุค กลุ่ม สื่อคณิตศาสตร์ ป.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้พบสื่อการสอนที่หลากหลายจากครูทั่วประเทศ การเข้ากลุ่มนี้มีความเป็นอิสระ ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1 ก.ค.63 ออกหรือยังและขอรับได้ที่ไหนครับ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ?

30/09/2023

https://youtu.be/_c2hukvxCl4
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "เกียรติภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"

26/09/2023

จดหมายข่าววันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 25/09/2023

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมองค์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting I ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

23/09/2023

เจริญธานีศรีโสธร

22/09/2023

จดหมายข่าว 22 กันยายน 2566

การประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัง 05/09/2023

เกียรติบัตรการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี
ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
***ลิ้งก์เกียรติบัตรนักเรียน
https://forms.gle/tuGkrNSE4RdhBreN6

***ลิ้งก์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
https://forms.gle/VtRSaxNjKcmBKiH58

การประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัง

30/08/2023

LIVE สด/// 30 ส.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function : EF เพื่อความสำเร็จของเด็ก ปฐมวัย

23/08/2023

จดหมายข่าว 23 สิงหาคม 2566

21/08/2023
Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 19/08/2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมและแข่งขันจินตคณิต Brain Balancing งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12
(ปี 2566) โดยมีผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานประมาณ 1500 คน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบตอบรับการ เข้าร่วมอบรมจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อ 11/08/2023

📣📣📣 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อเรียนรู้โดนใจ) วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
- รายละเอียดประกาศhttps://edlupeo.in.th/prakad/namerub.pdf
- แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ยืนยันเข้าอบรมตามลิงค์ https://shorturl.asia/RZtJa

แบบตอบรับการ เข้าร่วมอบรมจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อ

01/08/2023

📣📣📣 3 ส.ค.66 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญรับชมนิทรรศการและการนำเสนอของสถานศึกษาเพื่อคัดเลือสถานศึกษาที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอน ดังนี้
📣 1. ชมกิจกรรมซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
📣 2. จัดทำใบงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่สนใจต้องไม่ใช่สถานศึกษาที่ทำงานอยู่)>>>ดาวน์โหลดใบงาน https://me-qr.com/zAqicSMw
📣 3.กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ใบงานไปที่>>>https://forms.gle/16P3niXUbhUTpFNE6 ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2566
📍📍ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาใบงานและจัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ทำครบทุกขั้นตอนเท่านั้น

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 28/07/2023

จดหมายข่าววันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566

26/07/2023

📣📣📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.
👩🏻‍🏫ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อเรียนรู้โดนใจ” วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์https://edlupeo.in.th/prakad/rub66.pdf
📣👩🏻‍💻ลิงค์รับสมัครอบรม https://shorturl.asia/VR4Zo จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

24/07/2023

ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” รุ่นที่ 2

จากเดิม รับสมัครวันที่ 1 - 17 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์จำนวนมาก จึงเปิดใบสมัครกลางขึ้น โดยจะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าระบบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อีกครั้งค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj6_Ut7KPlBIpZsmCOGZTCnBpCYUHqFCE2asbobBHZAUaqng/viewform

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ubnpeo.go.th/660724/

ubnpeo.go.th

21/07/2023

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
https://shorturl.asia/ZRuwB

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 17/07/2023

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 231 รูป
ร่วมงานฟ้อนรำ และเป็นประธานจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์
(นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566
“231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม”
ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 17/07/2023

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ "อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษา จำนวน 27 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 26 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 25 คน
ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 คน
ณ ห้องเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

13/07/2023

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566
https://drive.google.com/file/d/13QgC_XmfmjURvxPR79rf8i0ALHTF6lTh/view?usp=sharing

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 12/07/2023

จดหมายข่าว วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 12/07/2023

จดหมายข่าววันที่ 11 ก.ค. 2566

12/07/2023

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมาย นายสุพงษ์ โอวาท รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วย นายพันธ์ศรี พลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและติดตาม
การตรวจราชการของ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา และโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 12/07/2023

จดหมายข่าว ศธจ.อุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2566

11/07/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จังหวัดอุบลราชธานี (รอบคัดเลือก) เนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
https://shorturl.asia/7Tq83

04/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” รอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี https://shorturl.asia/ObSdZ

17/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ “อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามลิงค์*** https://shorturl.asia/b5Yws

08/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดท่องคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post 02/06/2023
Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 29/05/2023

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 49 คน
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

26/05/2023

📣ขอประชาสัมพันธ์การประกวดท่องบทคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามประกาศดังแนบนะคะ🖍️
https://shorturl.asia/q9yal
https://drive.google.com/file/d/1wOQQdJMU8_VNjOywDRfyR-x8cNuFyseN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uylbKqVwCiA3R-UW1vSWVtnGc41WDyWl/view?usp=sharing

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา 26/05/2023

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

https://drive.google.com/file/d/1nOhW5kBYDSJxGx-Dopq7Z_n4DtAZmeAB/view?usp=sharing

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา

19/05/2023

การประกวดคลิปวีดีโอสั้น รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านแพลตฟอร์ม tiktok https://drive.google.com/file/d/1jwrfcVXlxN3geyT7aBdRIRaQpcbFsLXI/view?usp=sharing

1 ประกาศผลการประกวด.pdf

12/05/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 14
ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ที่เวปไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
https://ubnpeo.go.th/

10/05/2023

📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์ คลิปดูดี สื่อเรียนรู้โดนใจ” สู่ผู้เรียน จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาสาระที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมจัดการเรียนรู้ปฐมวัย โดยจัดทำในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ ความยาว ไม่เกิน 10 นาที กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 ตัดสินและประกาศผล 21 กรกฎาคม 2566
ลิงค์สมัคร https://shorturl.asia/F0iqM
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์https://edlupeo.in.th/prakad/kan.pdf

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 09/05/2023

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการการจัดงาน " Big Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี"
โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
และ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมรณรงค์ด้วย
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเดินรณรงค์
และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี
ตามกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

01/05/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์และเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา

28/04/2023

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเข้ารับรางวัล ในกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

02/04/2023

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

02/04/2023

https://wellwishes.royaloffice.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๖

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

LIVE >วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ศธจ.อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani
34000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000