องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอ

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว
2197
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอ
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอ
ถนน ศรีณรงค์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
ห้างทองรุ่งเจริญ อุบล
ห้างทองรุ่งเจริญ อุบล
ถนน พรหมราช
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
92/1 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท ทยุติธร แอนด์ ทยุติธร
บริษัท ทยุติธร แอนด์ ทยุติธร
108 / 6 ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
บริษัท เอสที แอคเคาน์ติ้ง แอ
บริษัท เอสที แอคเคาน์ติ้ง แอ
56
ผู้รับเหมาฝ้าเพดานและผนัง
ผู้รับเหมาฝ้าเพดานและผนัง
34160
บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรร
บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรร
34000
รับทำวีซ่าทั่วโลกอุบล แปลเอ
รับทำวีซ่าทั่วโลกอุบล แปลเอ
311 เซลทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น G
สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ
สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเลิศทนายความ จ.หนองบ
สำนักงานเลิศทนายความ จ.หนองบ
2/4 หมู่ที่ 13 ต.หนองบัว อ.เมือง
บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จ
บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จ
139 ม.12 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
ARB UBON
ARB UBON
34000

ตำแหน่งใกล้เคียง นักบัญชี

Accounting PolyUbon
Accounting PolyUbon
The North Eastern Polytechnic Vocational College

ความคิดเห็น

ขอสอบถามทีครับ มีตำแหน่งนายช่างโยธา ปง ว่างหรือไม่ครับ

182 หมู่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดเหมือนปกติ

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านแขม หมู่ที่ 11

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านเสียม หมู่ที่ 10

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านเสียม หมู่ที่ 7

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านเสียม หมู่ที่ 6

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านแขม หมู่ที่ 5

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านท่าวารี หมู่ที่ 4

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านหัวดูน หมู่ที่ 3

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านหัวดอน หมู่ที่ 2

28/05/2019

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1

28/05/2019

การประชุมประชาชมคมระดับตำบล วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน (ชั้น 2 )
ระเบียบวาระการประชุม
1.แจ้งตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562
2.แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหัวดอน "รวมพลังพิชิต ถุงพลาสติก และโฟม"
3.แจ้งแนวทางขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus)
4.การติดตามการดำเนินการ "ถนนสะอาด ภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวดอน"
5.กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
6.การจัดตั้งกลุ่มโค กระบือ ในตำบลหัวดอน
7.การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

13/05/2019

กำหนดการออกโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2562

itas.nacc.go.th 08/05/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/squbbv

itas.nacc.go.th

itas.nacc.go.th 08/05/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/squbbv

itas.nacc.go.th

27/03/2019

ในช่วงเช้าวันนี้ เวลา 06.30 น. อบต.หัวดอน ร่วมกับ อปม.ตำบลหัวดอน ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 2 ในพื้นที่ หมู่ 3

27/03/2019

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 อบต.หัวดอน ร่วมกับ อปม.ตำบลหัวดอน ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ 1,2

27/03/2019

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

18/03/2019

คณะนักบริหารการแพทย์และสาธารณาสุขระดับสูง รุ่นที่ 35 ศึกษาดูงานธรรมนูญอยู่ดีมีสุข และสโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวดอน

18/03/2019

คณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลหัวดอน

18/03/2019

กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 , 3 และ 9 , 10 มีนาคม 2562

news.ch7.com 21/01/2019

รู้เรื่องเลือกตั้ง : พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

news.ch7.com มีคุณผู้ชมถามมาในช่วงรู้เรื่องเลือกตั้ง ว่าจะบวชพอดี ในช่วงวันเลือกตั้ง แต่ก็อยากไปใช้สิทธิด้วย จะไปได.....

21/01/2019

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

สวัสดีครับ 🙏

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

👉 ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ) เข้ามากดเป็นสมาชิกเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

เพจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล คลิป VDO อินโฟกราฟฟิค พ.ร.บ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ 👇

✅ การคัดเลือก ส.ว. ปี 62
✅ การเลือกตั้ง ส.ส ปี 62
✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น)
ปี 62

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 สแกน QR Codeนี้เลยครับ 👇

27/11/2018

เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/squbbv

27/11/2018

เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/squbbv

05/02/2018

"มาร่วมกันรักษ์โลก มาร่วมกันทำความดี มาสมัครเป็น อถล. กันสิครับ"
อบต.หัวดอน ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวดอน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

18/01/2018

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

09/01/2018

พิธีลงนามคำรับรองความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลหัวดอน 😁😉

05/01/2018

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขณะนี้รถบรรทุกขยะของ อบต.หัวดอน ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว

05/01/2018

แจ้งประชาสัมพันธ์ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับตำบล เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.หัวดอน

05/01/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน's cover photo

19/09/2017

17/9/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
จัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2560 ณ ท่าน้ำวัดสระปทุมวารี บ้านท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากท้องที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดี

20/07/2017

พิธีเปิดตลาดสัมมาชีพ คนตำบลหัวดอน 19 กรกฎาคม 2560

29/05/2017

ประกาศ อบต.หัวดอน จะออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประจำเดือนมิถุนายน
ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


อ.เขื่องใน
Ubon Ratchathani
34150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

Ubon Ratchathani การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
นำโชค เมืองเรืองแสงช่องเม็ก นำโชค เมืองเรืองแสงช่องเม็ก
D28 เมืองเรืองแสงช่องเม็ก หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
Ubon Ratchathani, 34350

ขายตาข่ายดักปลา3ชั้น(มองเวียดนาม) อุปกรณ์ดักปลา กาวดักแมลงวัน ของแท้ราคาถูก โทร 085-5946658 (แอน)

บริษัท ทยุติธร แอนด์ ทยุติธร บริษัท ทยุติธร แอนด์ ทยุติธร
108 / 6 ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

An independent and highly experienced law firm based in Ubonratchathani, Thailand.

รับทำวีซ่าทั่วโลกอุบล แปลเอ รับทำวีซ่าทั่วโลกอุบล แปลเอ
311 เซลทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น G
Ubon Ratchathani, 34000

บริการด้านวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก แปลเอกสารพร้อมตราประทับ ปรึกษาฟรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

เว็บเพจข่าวความเคลื่อนไหวของทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี

สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
92/1 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

A&P evant&cartering A&P evant&cartering
Ubon Ratchathani, 34000

ARB UBON ARB UBON
Ubon Ratchathani, 34000

ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ARB 4x4 Accessoies โช้คอัพ Old man emu อุปกร์ OFF ROAD ในเขตภาคอีสาน

Trust Me, I'm a "Lawyer" เชื่อฉัน ฉัน " ทนายคว Trust Me, I'm a "Lawyer" เชื่อฉัน ฉัน " ทนายคว
Thailand
Ubon Ratchathani, 34000

สร้างเพจเพื่อจะตอบปัญหากฎหมาย ให้ความรู้แบบไม่โดนว่าเข้าข้างฝ่ายใด

สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ห้างทองรุ่งเจริญ อุบล ห้างทองรุ่งเจริญ อุบล
ถนน พรหมราช
Ubon Ratchathani, 34000