สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 18/08/2023

***พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566***

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 5 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 12/08/2023

***วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566***

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา และ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ”แม่ดีเด่นราชภัฏ” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

07/08/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 26/07/2023

***พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566***

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 22/07/2023

*** พิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย***

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 20/07/2023

*** พิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดอาคารหอพักนักศึกษาหญิงหลังใหม่***

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดอาคารหอพักนักศึกษา หญิงหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 14/07/2023

***โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรด้านงานพัสดุ บัญชีและการเงินของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย***

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรด้านงานพัสดุ บัญชีและการเงินของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดทำเอกสารแนบเบิกจ่าย การดำเนินการเบิกครุภัณฑ์ระหว่างปี และการจัดทำวัสดุคงเหลือประจำปี เป็นต้น ณ โรงแรมผาแต้ม แอนด์ แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

15/06/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 3

15/06/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 2

15/06/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 1

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/06/2023

***พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี***

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น.

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/05/2023

***การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566***

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น.

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ได้ประชุมเพื่อพิจารณา “(ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” และพิจารณา "(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ “(ร่าง) รายงานการบริหารความเสี่ยง” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/05/2023

*** โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ***

ระหว่างวัน 18 - 19 พฤษภาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 14/05/2023

***ประชุมปิดตรวจ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก***

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทิพโอสถ ชั้น 2 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 28/03/2023

***นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)***

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุม No Gift Policy ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จะไม่รับ ไม่ให้ และไม่แสวงหา ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

28/03/2023

***สำนักงานตรวจสอบภายใน รับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะไม่รับ ไม่ให้ และไม่แสวงหา ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่***

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/03/2023

***การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การจัดทำงบการเงินรายได้รวมมหาวิทยาลัย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน"
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ.2566***

วันที่ 22 มีนาคม 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำงบการเงินรายได้รวมมหาวิทยาลัย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะสามารถปรับปรุงงบการเงินและจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินรวมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ การรับตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ให้เกียรติเป็นประธาน และเป็นวิทยากรในหัวข้อ จรรยาบรรณและโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี ในครั้งนี้ ณ โรงแรมแลโขง ริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

28/02/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 23/02/2023
Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 23/02/2023

***การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566***

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ ประธานคณะทำงาน
ณ ผาแต้ม & แก่งพิสมัย ริเวอร์ไซต์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

06/02/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน มกราคม 2566

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 31/01/2023

***คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566***

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 30/01/2023

***คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566***

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประชุมครั้งที่ 11/2565 โดยมี รศ.ดร.อดุลย์. อภินันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

11/01/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ฉบับที่ 2

11/01/2023

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ฉบับที่ 1

26/12/2022

***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกคนในหน่วยงานทุกหน่วยงาน จะไม่รับ ไม่ให้ และไม่แสวงหาของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่***

Link ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
https://sites.google.com/view/audit-ubru/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A/no-gift-policy

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/12/2022

***คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565***

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประชุมครั้งที่ 10/2565 (ต่อ) โดยมี รศ.ดร.อดุลย์. อภินันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 01/12/2022

***คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565***

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประชุมครั้งที่ 10/2565 โดยมี รศ.ดร.อดุลย์. อภินันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 25/11/2022

🎉🎉 สำนักงานตรวจสอบภายใน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สายสนับสนุนที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ระดับชำนาญการ" ทุกท่าน 🎉🎉

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยดา บั้งทอง
ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นักตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ"🎉🎉

25/11/2022

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/11/2022

*** การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 ***

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ได้ประชุมเพื่อพิจารณา “รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และพิจารณา “ร่าง คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566” รวมทั้งได้ประชุมเพื่อออกแบบ และกำหนดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 21/11/2022

*** ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าพบปะ แลกเปลี่ยนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารงาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับการประเมิน ได้แก่ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันที่เทียบเท่าคณะ ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อคณะกรรมการติดตามฯ จะให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป **

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 12/10/2022

***วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร***

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 7.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

07/10/2022

++สารประชาสัมพันธ์++
ประจำเดือน กันยายน 2565

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 29/09/2022

***เกษมสำราญ กาลเกษียณ***

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "เกษมสำราญ กาลเกษียณ" และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 23/09/2022

***ประชุมปิดตรวจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม***

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 14/09/2022

++สารประชาสัมพันธ์++

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 18/08/2022

****พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565****

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 และร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/07/2021

***ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2564**
สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายในและด้านงานวินัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ โรงแรมผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยอาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายด้านการตรวจภายในและนโยบายด้านงานวินัย ขั้นตอน แนวทางปฎิบัติจากผลการตรวจสอบภายในที่ต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จและได้รับเกียรติจากนางจันทิมา วงศ์วรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคสรุปรายงานการตรวจสอบภายในที่เชื่อมโยงด้านกฎหมายวินัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในและวิชาชีพนิติกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป

—————————————————————

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 16/06/2021

***ประชุมปิดตรวจ คณะเกษตรศาสตร์***
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดี และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีทักษะได้มาตรฐานสากล