สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372
E-mail Address: [email protected]

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

วันที่ 7-10,15-17 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินแม่น้ำสาขาลุ่มน้ำชี มูล และโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2566 ตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน 11 แหล่งน้ำ ทั้งหมด 31 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ลำโดมใหญ่ จำนวน 5 ตัวอย่าง ลำเซบาย จำนวน 5 ตัวอย่าง ห้วยปลาแดก จำนวน 3 ตัวอย่าง ห้วยสำราญ จำนวน 8 ตัวอย่าง ลำน้ำยัง จำนวน 2 ตัวอย่าง ห้วยแข้ จำนวน 2 ตัวอย่าง ห้วยบางทราย จำนวน 1 ตัวอย่าง ห้วยชะโนด จำนวน 1 ตัวอย่าง ห้วยบังอี่ จำนวน 1 ตัวอย่าง ลำมูลน้อย จำนวน 2 ตัวอย่าง และห้วยขะยูง จำนวน 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของสำนักงานฯ โดยตรวจวิเคราะห์น้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ให้มีการจัดการมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 9 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สคพ.12 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

วันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี (สคพ.12) ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (Test Kit) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 5 อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร, องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 11 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ สคพ.12 ในพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2023

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สคพ.12 ร่วมกับ ทสจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล และติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของอปท. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และให้ข้อเสนอ แนะนำแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. รวม 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาพปัญหาที่พบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 1. มีการลักลอบเผาขยะ 2. ขยะปลิว/ส่งกลิ่นเหม็น 3. มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งจากนอกพื้นที่ 4. เทกองโดยไม่มีการ เกรด กลบดิน อย่างสม่ำเสมอทำให้ขยะล้น และกระจัดกระจาย 5. พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (พื้นที่สาธารณประโยชน์/ป่าสงวนแห่งชาติ) 6. การเทกองขยะหลายหน้างาน 7. บางอปท. มีสถานที่กำจัดขยะมากกว่า 1 แห่ง
ทั้งนี้ สคพ.12 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการฝังกลบอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)
2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และออกข้อกำหนด บทลงโทษผู้ลักลอบเผาขยะ
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้ครบวงจร ทั้งขยะอินทรีย์ และการใช้หลัก 3R
5.วางแผนการเททิ้งขยะมูลฝอย โดยให้กำหนดพื้นที่เททิ้งมูลฝอยให้ชัดเจน ไม่เกิน 2 หน้างาน และกำกับพนักงาน ขับรถบรรทุกมูลฝอยให้เททิ้งขยะให้ตรงจุดที่กำหนด
6. การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย 7. บริหารจัดการให้มีสถานที่กำจัดขยะ 1 แห่ง/อปท.

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 15/08/2023

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ให้มีการจัดการมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 4 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สคพ.12 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไป

12/08/2023

ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 12/08/2023

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร
ตำรวจ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

07/08/2023
Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

3 สิงหาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียชุมชนครัวเรือนที่ต้นทาง และสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย พื้นที่ริมคลองเปะปะ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น(Check List) จากคณะอนุกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน
ประกอบด้วย เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลขามใหญ่ และเทศบาลตำบลอุบล และอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทราบรายละเอียดวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรมที่จะดำเนินงานร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนหารือถึงแนวทางการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกันด้วย ทั้งนี้ สคพ.12 จะได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ส่งให้ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

วันที่ 18-20,24-26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3/2566 ตามโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน 6 แหล่งน้ำ ทั้งหมด 26 ตัวอย่าง ประกอบด้วย แม่น้ำชี จำนวน 4 ตัวอย่าง แม่น้ำมูล จำนวน 12 ตัวอย่าง ลำน้ำเสียว จำนวน 1 ตัวอย่าง ลำน้ำกว้าง จำนวน 2 ตัวอย่าง ห้วยมุก จำนวน 3 ตัวอย่าง แม่น้ำโขง จำนวน 4 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของสำนักงานฯ โดยตรวจวิเคราะห์น้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำ ให้มีการจัดการมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ สคพ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 12 แห่ง และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 7 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สคพ.12 พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมติดตามผลคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่พื้น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (นายธธรรม์ ชินโกมุท นายอาทิตย์ คูณผล และนายประสพ สารสมัคร และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและรายงานผลคืบหน้า

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สคพ.12 เป็นประธานในการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับ บังคับใช้กฎหมายแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงและจัดทำแผนดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทสจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 10 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 40 แหล่ง ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และได้กำหนดแผนการดำเนินงานในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 04/08/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย เข้าร่วมกิจกรรม รับ - ส่ง ขยะอันตรายชุมชน
ตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณฝั่งทิศตะวันตก ข้างอาคารโดมกีฬา สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 แห่ง ในการนี้ สคพ.12 ร่วมนำส่งขยะอันตรายเพื่อกำจัดประเภทหลอดไฟ และถ่านไฟฉาย จำนวน 3 กิโลกรัม โดยผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อบจ. อุบลราชธานี สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวม 16,000 กิโลกรัม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบจ.อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรับ - ส่ง ขยะอันตรายชุมชนตามโครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ส่งกำจัด จำนวน 32,929.14 กิโลกรัม

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 20/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สคพ.12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง เข้าร่วมการซ่อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยมุก ของบริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด ณ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ทั้งนี้ บริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบการชักตัวอย่างน้ำ และทุ่นลอยน้ำของสถานีฯ และตรวจเช็คระบบการรายงานผลคุณภาพน้ำ เพื่อให้สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยมุก สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/07/2023

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอัคคีภัย) ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อัคคีภัยขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผอ.สคพ. 12 ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของ สคพ.12 ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิชาการ ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดฝึกซ้อมทักษะการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ในสถานการณ์จำลอง ณ บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์ ในวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2566

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ สคพ.12 ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ของทม.มุกดาหาร จากประเด็นมีผู้ร้องศาลปกครองกลางถึงความไม่เป็นกลางของรายละเอียด TOR จัดจ้างเอกชน ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ทม.มุกดาหาร ยุติการยื่นซองประกวดราคาจ้างเอกชนในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ซึ่งปัจจุบัน ทม.มุกดาหาร ได้ทำหนังสือชี้แจงตอบศาลปกครองกลางในประเด็นต่างๆ ตามข้อร้องเรียน และศาลปกครองกลางยังไม่มีคำสั่งศาลเพิ่มเติมมายัง ทม.มุกดาหาร แต่อย่างใด โดยสคพ.12 พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป
และได้ติดตาม ตรวจสอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยมุกพบว่า การดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยมุกของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารใกล้จะแล้วเสร็จ มีการปล่อยน้ำจากห้วยมุกไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีระดับน้ำที่เพียงพอในการวางทุ้นปั๊มน้ำแล้ว โดย สคพ.12 จะได้ประสานบริษัท กรีน บรรยัณ จำกัด เพื่อดำเนินการเปิดระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยมุก ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นแกนนำในการประสานการปฎิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร เครือข่ายและภาคประชาชนในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านไฟป่าขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชนได้ ณ โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน พิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 คน

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/07/2023

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สคพ. 12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง เข้าร่วมเวทีประชาคม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 กรกฏคม 2566 จัดประชุมเวทีประชาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดยมีนายโกเมศ เพ็งศรี ปลัดอาวุโสอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานการประชุม มีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระดับตำบล เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีการประกอบอาชีพเผาเตาอั้งโล่ เผาถ่านและเผาอิฐ เพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมากและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการมลพิษอากาศที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นควันจากการเผา โดยอาจเลือกใช้เทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศที่เหมาะสม การออกแบบก่สร้างเตาเผาและปรับปรุงตามหลักวิศวกรรม ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดปัญหาผลกระทบจากมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ สคพ.12 ได้เสนอให้มีการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 และแจ้งเหตุการเผาในระดับชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากแอพพลิเคชั่น Air4Thai ซึ่ง สคพ.12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 14/07/2023

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สคพ.12 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในห้วยสำราญ จำนวน 10 ตัวอย่าง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สคพ.12 โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.0 - 8.0 และค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) 1.4 - 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 กำหนดให้ค่า pH อยู่ในช่วง 5 - 9 และค่า DO ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) พร้อมนี้ได้ประสานแผนดำเนินงานโครงการฯ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะได้ดำเนินการในระยะต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 10/07/2023

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสีย และสารอันตราย สคพ.12 และ Mr.Hiromitsu ITO ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสีย (Waste treatment specialist) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency :JICA) ร่วมกับ ทสจ.อุบลราชธานีลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และให้ข้อเสนอ แนะนำแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง คือ ทต.น้ำยืน ทต.นาจะหลวย ทต.เขมราฐ และ ทต.ขามป้อม โดยสำรวจข้อมูลตามแบบ คพ.1 ตรวจวัดก๊าซภาคสนาม เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทต.น้ำยืน จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ โดยสภาพปัญหาที่พบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. คือ เทกองโดยไม่มีการ เกรด กลบดิน อย่างสม่ำเสมอทำให้ขยะล้น ขยะปลิว/ส่งกลิ่นเหม็น/มีแมลงวันจำนวนมาก/การลักลอบทิ้งขยะนอกบ่อฝังกลบ และขยะทิ้งรวมกันทุกประเภทขาดการคัดแยกจากต้นทาง มีเตาเผาขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ สคพ.12 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการฝังกลบอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)
2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3. ห้ามเผาขยะกลางแจ้ง และให้มีการควบคุมและเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่าง รวดเร็วและป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้ครบวงจร ทั้งขยะอินทรีย์ และการใช้หลัก 3R
5.วางแผนการเททิ้งขยะมูลฝอย โดยให้กำหนดพื้นที่เททิ้งมูลฝอยให้ชัดเจน ไม่เกิน 2 หน้างาน และกำกับพนักงาน ขับรถบรรทุกมูลฝอยให้เททิ้งขยะให้ตรงจุดที่กำหนด
6. เตรียมความพร้อมในการของบประมาณก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ หรือสถานีขนถ่าย

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 10/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สคพ.12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ในเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระดับตำบล ประกอบด้วย แผนการป้องกันฝุ่น PM2.5 จากการเผาขยะ การเผาวัสดุทางการเกษตร และประกอบกิจการอุตสาหกรรม ในการนี้ สคพ.12 ได้นำเสนอสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงปี 2563-2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พร้อมได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มกระบวนการสร้างเครือข่ายระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการณ์เผาในระดับพื้นที่ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จากแอพพลิเคชั่น Air4Thai และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณการเผาขยะในชุมชน นอกจากนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์สาธิตวิธีการดับไฟในพื้นที่การเกษตร และการทำแนวกันไฟ โดยทีมวิทยากรจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับชุมชนในการป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 10/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ให้ความอนุเคราะห์สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ภายในสวนสัตว์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 จุด ได้แก่ 1) จุดส่วนแสดงนกเพนกวินและความสามารถสัตว์ 2) จุดส่วนแสดงเสือดำ – ดาว 3) จุดคอกกักฮิปโปโปเตมัส 4) จุดเตรียมอาหารโรงพยาบาลสัตว์ 5) จุดส่วนแสดงอุรังอุตัง 6) จุดส่วนแสดงกีบไทย 7) จุดส่วนแสดงกีบต่างประเทศ 8) จุดส่วนแสดงกรงนกใหญ่ และ 9) ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ทั้งนี้ สคพ.12 ได้ส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สคพ.12 และหากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประการใด จะได้แจ้งไปยังสวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 10/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน และเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ในการนี้ สคพ.12 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ชุมชนที่เป็นตัวแทน จำนวน 5 จุด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สคพ.12 ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 10/07/2023

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สคพ.12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง เข้าร่วมเวทีประชาคม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก และองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะทำงาน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระดับตำบล ประกอบด้วย แผนการป้องกันฝุ่น PM2.5 จากการเผาขยะ การเผาวัสดุทางการเกษตร และการเผาถ่าน ซึ่งจะนำเข้าสู่แผนปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สคพ.12 ได้นำเสนอให้มีการเพิ่มกระบวนการสร้างเครือข่ายระดับชุมชน ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการเผาในระดับพื้นที่ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5จากแอพพลิเคชั่น Air4Thai และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณการเผาขยะในชุมชน ซึ่ง สคพ.12 จะได้ร่วมเป็นที่ปรึกษา และดำเนินการ เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการลดการเผาในระดับพื้นที่ต่อไป

04/07/2023

ทรงพระเจริญ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 29/06/2023

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สคพ.12 และ Mr.Hiromitsu ITO ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสีย (Waste treatment specialist) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency :JICA) ร่วมกับ ทสจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และให้ข้อเสนอ แนะนำแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 แห่ง คือ ทม.กันทรลักษ์ ทต.ไพรบึง ทต.สำโรงพลัน ทต.โดด อบต.ห้วยทับทัน และอบต.ตาโกน โดยสำรวจข้อมูลตามแบบ คพ.1 ตรวจวัดก๊าซภาคสนาม ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยแผนภูมิเขม่าควันของ RINGELMANN Chart (เตาเผาขนาดเล็กของ อบต.ห้วยทับทัน) เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินแม่น้ำห้วยขะยุงที่อยู่ติดกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของทม.กันทลักษ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ โดยสภาพปัญหาที่พบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. คือ เทกองโดยไม่มีการ เกรด กลบดิน อย่างสม่ำเสมอทำให้ขยะล้น ขยะปลิว/ส่งกลิ่นเหม็น/มีแมลงวันจำนวนมาก/การลักลอบทิ้งขยะนอกบ่อฝังกลบ และขยะทิ้งรวมกันทุกประเภทขาดการคัดแยกจากต้นทาง
ทั้งนี้ สคพ.12 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการฝังกลบอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี)
2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3. ห้ามเผาขยะกลางแจ้ง และให้มีการควบคุมและเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่าง รวดเร็วและป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้ครบวงจร ทั้งขยะอินทรีย์ และการใช้หลัก 3R
5.วางแผนการเททิ้งขยะมูลฝอย โดยให้กำหนดพื้นที่เททิ้งมูลฝอยให้ชัดเจน ไม่เกิน 2 หน้างาน และกำกับพนักงาน ขับรถบรรทุกมูลฝอยให้เททิ้งขยะให้ตรงจุดที่กำหนด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 29/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และวัด รวม 11 หน่วยงาน ได้นำเสนอนวัตกรรมหลากหลายประเภท เช่น การสร้างสื่อการเรียนการสอน การใช้ Application ในการติดตามรายงานผลโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์จากขยะ ต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้เน้นถึงการบูรณาการความร่วมมือ "บ้าน วัด โรงเรียน" เพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 21/06/2023

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สคพ.12 และ Mr.Hiromitsu ITO ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสีย (Waste treatment specialist) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ร่วมกับ ทสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และให้ข้อเสนอ แนะนำแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 แห่ง คือ ทม.มุกดาหาร ทต.หว้านใหญ่ ทต. ชะโนด ทต.คำชะอี อบต.คำบก และ อบต.หนองสูงใต้ โดยสำรวจข้อมูลตามแบบ คพ.1 ตรวจวัดก๊าซภาคสนาม ถ่ายมุมสูงโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากระบบบำบัดชะขยะของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทม.มุกดาหาร จำนวน 2 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (อ่างเก็บน้ำห้วยมุกซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา) อยู่ห่างจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทต.คำชะอี ประมาณ 200 เมตร จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ โดยสภาพปัญหาที่พบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. คือ เทกองโดยไม่มีการ เกรด กลบดิน อย่างสม่ำเสมอทำให้ขยะล้น ขยะปลิว/ส่งกลิ่นเหม็น/มีแมลงวันจำนวนมาก ขยะทิ้งรวมกันทุกประเภทขาดการคัดแยกจากต้นทาง
ทั้งนี้ สคพ.12 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการฝังกลบอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี) 2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3. ห้ามเผาขยะ และให้มีการควบคุมและเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่าง รวดเร็วและป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้ครบวงจร ทั้งขยะอินทรีย์ และการใช้หลัก 3R
5.วางแผนการเททิ้งขยะมูลฝอย โดยให้กำหนดพื้นที่เททิ้งมูลฝอยให้ชัดเจน ไม่เกิน 2 หน้างาน และกำกับพนักงาน ขับรถบรรทุกมูลฝอยให้เททิ้งขยะให้ตรงจุดที่กำหนด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 21/06/2023

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง สคพ.12 และ Mr. Hiromitsu Ito ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสีย (Waste treatment specialist) จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและให้คำแนะนำการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พบว่า เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันดำเนินการเดินระบบโดยองค์การจัดการน้ำเสียและเดินระบบได้ตามปกติ มีพื้นที่บริการรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่เขตปกครองของเทศบาลฯ 38 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.47 โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะห้วยปลาแดก ทั้งนี้ สคพ.12 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าระบบและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 3 ตัวอย่าง ส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สคพ.12 เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🌏แบบรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)🔥🌪💧🌫👉 https://f...

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น
245 ม. 5 ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani, 34260

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการประทับใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง โทร : 045-252890 , 045-252891

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ