สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 17/11/2023

ทส.ทน.สทน.11 เข้าตรวจสอบแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566

นายโภคิน ช้ำเกตุ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้นายวุฒิไกร ไชยขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล เข้าสำรวจพื้นที่ พิจารณาให้ความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อันเนื่องมาจากแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชน บ้านคึมชาด หมู่ที่ 2,9 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านนาเรือง หมู่ที่ 5,8 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ( ตามคำขอรับการสนับสนุนจาก อปท. )

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 15/11/2023

ทส.ทน.สทน.11รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นายโภคิน ฉ่ำเกตุ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ไชยขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานฯทำการรื้อถอนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง หลังจากให้การช่วยเหลือสูบน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนสถานการณ์น้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสูบระบายน้ำท่วมขังได้ทั้งสิ้น 1,900,800 ลบ.ม.

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดน้ำใส พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 1,12 บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 750 ไร่ 112 ครัวเรือน และสามารกักเก็บน้ำ 3,419,000 ลบ.ม. นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 26/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง” หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 300 ไร่ 312 ครัวเรือน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 26/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำซอม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่” หมู่ที่ 15 บ้านโนนสนาม ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 และชีแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หากดำเนินการ แล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 2,000 ไร่ 495 ครัวเรือน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 24/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม ส่วนอุทกวิทยา ดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปี 2566 จำนวน 2 สถานี ดังนี้ 1.สถานีโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 2.สถานีปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และขนส่งตัวอย่างน้ำ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยละโองตอนล่าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 7 บ้านดอนไร่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขชื่อโครงการฯ เป็น“โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยละโอง” ลักษณะโครงการ มีการขุดลอกห้วยละโอง/ทำถนนลูกรัง/ก่อสร้างฝายเป็นช่วงๆ เพื่อกักเก็บน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 870 ไร่ 165 ครัวเรือน และสามารถกักเก็บน้ำ 180,000 ลบ.ม. นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 23/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตากน (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 13 บ้านตาโองเหนือ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 1,200 ไร่ 75 ครัวเรือน และสามารถกักเก็บน้ำได้ 1,715,200 ลบ.ม. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 22/08/2023

วันที่ 16- 18 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา ดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำปี 2566 ที่แม่น้ำมูล สถานีบ้านบัวเทิง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำส่งตัวอย่างน้ำให้ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 21/08/2023

สทน.11สูบน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

วันที่ 17-26 สิงหาคม 2566

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกลเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมท่อส่งน้ำยาว 400 เมตร สูบน้ำจากห้วยผีบ้าไปเติมให้กับแหล่งน้ำผลิตระบบประปาหนองอีเกิ้ง ณ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 จนถึงปัจจุบันโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 221 หลังคาเรือน 868 คน และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ( ตามคำขอขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก )

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 8 บ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 1,700 ไร่ 329 ครัวเรือน และสามารกักเก็บน้ำ 5,036,000 ลบ.ม. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการถรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
2566 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” หมู่ที่ 8,10,7 บ้านยาง,บ้านโนนเค็ง,บ้านท่าลาด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ ร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 4,000 ไร่ 400 ครัวเรือน และสามารถกักเก็บน้ำ 1,584,000 ลบ.ม. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รับทราบถึง 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 18/08/2023

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา (อุบลราชธานี) ดำเนินกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) จำนวน 6 สถานี ดังนี้ 1.สถานีบ้านเกษนาค้อ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 2.สถานีบ้านสันติสุข อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 3.สถานีบ้านกลาง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 4.สถานีบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 5.สถานีบ้านศรีเมืองใหม่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 6.สถานีบ้านคำแสนสุข อ.บุณฑริก จ.อุบลนราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 18/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม ส่วนอุทกวิทยา เพื่อตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) ที่สถานีชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 16/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจและออกแบบ ประสานพื้นที่เข้าสำรวจเพื่อออกแบบ (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมสำรวจสภาพพื้นที่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการต่อไป

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 15/08/2023

สทน.11 ทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 (ส่วนที่ 2)

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นายเข็มทอง โพธิ์มา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้าทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดสวยงามบริเวณอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 (ส่วนที่ 2) เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 อีกทั้งเป็นการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในช่วงฤดูฝนนี้

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 11/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม
ส่วนอุทกวิทยา เดินทางไปราชการเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง ตามแผนปฏิบัติงานและข้อตกลงร่วม MRCS โดยใช้เครื่องมือวัดระดับกระแสน้ำแบบ PROPELLE TYPE และเครื่องตักตะกอน ขนาดใหญ่ US-D 96 ที่สถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 11/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม
ส่วนอุทกวิทยาซ่อมบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยาแม่น้ำโขง ที่สถานีบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา ไชยราช วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 10/08/2023

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา (อุบลราชธานี) ดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวงจสอบเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) ที่สถานีชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และสถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 09/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา ไชยราช วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรน้ำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 09/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 08/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
มอบหมายให้ นายโภคิน ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วย
ช่างควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการตามเเผนเเม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำเซบาย บ้านคำหมี
หมู่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

07/08/2023

“ขยะอาหาร”
แม้เราจะเป็นคนสร้างมันขึ้น แต่เราก็สามารถจัดการได้
ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามนี้เลยครับ
#ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 07/08/2023

สทน.11เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อหาแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำต้นทุน เพื่อพิจารณาหาแนวทางสูบกักเก็บน้ำไว้สำรองและป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ, บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 07/08/2023

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 04/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา ไชยราช วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ คทช. ของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายคำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ทุ่งดอกเทียน 1 เดียวในโลก เทียนเรืองแสง” ประจำปี 2566
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 27/07/2023

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา (อุบลราชธานี) ดำเนินกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานี ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน 5 สถานี ดังนี้ 1.สถายีอุบรลาชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2.สถานีแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 3.สถานีเขื่องใน (ลำเซบาย) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 4.สถานีลำเซบาย/ลำเซบก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 5.สถานี CCTV โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 27/07/2023

สทน.11 สูบเร่งระบายน้ำท่วมขัง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

นายวิเวช สุทธิ์ประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นายเข็มทอง โพธิ์มา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังชุมชนและพื้นผิวจราจร บริเวณหน้าห้างแม็คโคร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณรางระบายน้ำ ถนนรอบเมืองหมายเลข 321 ช่วงระหว่างสี่แยกหนองตาโผ่น - ลำห้วยไผ่ สามารถสูบเร่งระบายน้ำได้ปริมาณ 16,200 ลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ( ภายใต้แผนปฏิบัติการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 25/07/2023

วันที่ 24 กรกรฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ อาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 21/07/2023

วันที่ 20กรกฎาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา เดินทางไปราชการเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง ตามแผนปฎิบัติและข้อตกลงร่วม MRCS โดยใช้เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบ PROPELLE TYPE และเครื่องตักตะกอน ขนาดใหญ่ US-D 96 ที่สถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 21/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านทรายพูล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมสำรวจสภาพพื้นที่และได้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ ในการออกแบบโครงการต่อไป

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 20/07/2023

สทน.11 สูบน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค

วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมท่อส่งน้ำยาว 250 เมตร สูบน้ำจากลำเซบกไปเติมให้กับแหล่งน้ำผลิตระบบประปาหนองต้นโพธิ์ ณ บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1,5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประชาชนได้ประโยชน์ 2 หมู่บ้าน 1,866 หลังคาเรือน 812 คน และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ( ตามคำขอขอของค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว)

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 20/07/2023

สทน.11 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย จากพายุตาลิม (talim) ในการนี้ นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นายเข็มทอง โพธิ์มา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบนคลองระบายน้ำในถนนเส้นรอบเมืองถนนหมายเลข 231 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาอุบลราชธานี ส่วนอุทกวิทยา ดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 ที่แม่น้ำมูล สถานีบ้านบัวเทิง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำส่งตัวอย่างน้ำให้ส่วนวิเคาระห์คุณภาพน้ำ
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำต่อไป

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม ส่วนอุทกวิทยา ดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 จำนวน 2 สถานี ดังนี้ 1.สถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2.สถานีปากมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และขนส่งตัวอย่างน้ำ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/07/2023

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 นายวิเวช สุทธิประภา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ นายชลินศรี ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ดำเนินกิจกรรมการติดต่อประสานงานและตรวจสอบระบบวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหลางน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร โดยการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูรวมทั้งขอความคิดเห็นในการจัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัตร และประชาชนในพื้นที่ช่วงฤดูฝนในการรายงานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันต่อสถานการณ์น้ำ

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post 19/07/2023

วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2566
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานติดต่อประสานงานพื้นที่/เก็บข้อมูลรายได้กลุ่มผู้ใช้น้ำ/ชุมชน จากแหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำได้พัฒนาขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานสูบน้ำช่วยเหลือสภาวะวิกฤติน้ำ
สทภ.11 เร่งสูบน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

http://water.dwr.go.th/wrro11/index.php/th/

ที่อยู่


เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น
245 ม. 5 ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani, 34260

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการประทับใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง โทร : 045-252890 , 045-252891

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ