UT TO BENUMBER ONE

UT TO BENUMBER ONE

จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการ?

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 13/05/2023

📮วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมธรรมจักศิลา โรงเรียนอู่ทอง

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 13/05/2023

📮ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี มอบหมายให้ นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมการบูร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
📮10/05/66

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 10/05/2023

🔅วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566
🔅คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ร่วมดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

05/04/2023
Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 01/04/2023

🎉🎉🎉
📌วันที่ 31 มีนาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ในการเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 31/03/2023

🔅วันนี้แล้ว✌️✌️นะ
# ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ💕
#ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง
#การประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2566

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 24/03/2023

📮วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี ส่งคณะกรรมการชมรมฯ นางสาวณวินทรา นาบุตร นักเรียนชั้น ม.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Photos from To Be Number ONE's post 24/03/2023

Photos from To Be Number ONE's post

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 18/03/2023

📮วันที่ 17-18 มีนาคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี นำนักเรียนสมาชิกชมรมฯ นายศุภกิจ ผิวชะอุ่ม (เฟิร์ส) นักเรียนชั้น ม.5/5 ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประกวด “กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

17/03/2023

💐✌️✌️ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจ ✌️✌️💐
🔅นายศุภกิจ ผิวชะอุ่ม🔅 นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 14/03/2023

📮ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี มอบหมายให้ นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมการบูร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
📮10/03/66

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 24/02/2023

📮วันที่ 23 มกราคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภออู่ทองมาร่วมสังเกตการณ์และติดตามผล

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 23/02/2023

📮วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม TK TO BE NUMBER ONE DAY ชมบูธนิทรรศการ และร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือ โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 (TBU+ ปีที่ 4) ร่วมกับเครือข่ายจังหวัด โรงเรียน และชุมชน จากจังหวัดปทุมธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ณ TK DOME โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

23/02/2023

ถ้าเราตั้งใจจะเลิก จงมีความเข้มแข็งในจิตใจ และไม่กลับไปเสพอีก

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 18/02/2023

🥤🧋กิจกรรม UT TO BE market 🥛 ทุกวันศุกร์ ที่ตลาดนัดอาชีพนักเรียน โรงเรียนอู่ทอง

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 16/02/2023

📮วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU และจัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่กิจกรรมชมรมฯ ให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการรวมพลังเครือข่าย TO BE NUMBER ONE วิชาการ กีฬา ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6” ณ หอประชุมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

07/02/2023

“วันอำลา ร้อยดวงใจ สายใยแดงเหลือง”
❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛

มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่กำลังจะจบการศึกษากันนะคะ 🎉🌹🎑💐🌸🎉

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 03/02/2023

🥤🧋กิจกรรม UT TO BE market 🥛 ทุกวันศุกร์ ที่ตลาดนัดอาชีพนักเรียน โรงเรียนอู่ทอง

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 27/01/2023

📮วันที่ 27 มกราคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อุบลรัตน์ กรุดมณี พร้อมท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคาร 40 ปี พลศึกษา และโดมสนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 20/01/2023

📮วันที่ 20 มกราคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการซ้อมการประกวดให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 20/01/2023

📮วันที่ 20 มกราคม 2566
🔅ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการซ้อมการประกวดให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี ในการประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 20/01/2023

📮วันที่ 20 มกราคม 2566
📬ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการซ้อมการประกวดให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” ในเตรียมความพร้อมการประกวดนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

Photos from โรงเรียนอู่ทอง's post 20/01/2023

Photos from โรงเรียนอู่ทอง's post

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 19/01/2023

📮วันที่ 19 มกราคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภออู่ทองมาร่วมสังเกตการณ์และติดตามผล

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 17/01/2023

📮วันที่ 17 มกราคม 2566
💐💐🎉🎉Congratulations 🎉🎉💐💐
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL “ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 🔺ผลการตัดสิน 🔅นายศุภกิจ ผิวชะอุ่ม นักเรียนชั้น ม.5/5 สมาชิกชมรมฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 12/01/2023

📮วันที่ 12 มกราคม 2566
📮ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER OBE เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานและคณพกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เจ้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการบูร 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

04/01/2023

สวัสดีปีใหม่ ชาว TO BE NUMBER ONE ทุกคน

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 04/01/2023

📮วันที่ 4 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการซ้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางลี่วิทยา

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 04/01/2023

📮วันที่ 3 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ได้ดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเครือข่ายต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการซ้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE กับชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพันตำรวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และแนะนำผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

01/01/2023

🔅Happy New Year 2023🔅
🎁👑💐🎄🍰🍬🍭🥤🎼🎉

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 23/12/2022

🔅ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง มอบหมายให้ นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนคณะกรรมการชมรม TO BE NUBER ONE โรงเรียนอู่ทอง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของเครือข่ายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 37 เครือข่าย และร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายพัฒนาแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

07/12/2022

📢📢📢ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ของ จ.สุพรรณบุรี 🕺🏻💃

05/12/2022
Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 03/12/2022

🥤🧋กิจกรรม UT TO BE market ทุกวันศุกร์ ที่ตลาดนัดอาชีพนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง มาอุดหนุนกันเยอะๆ นะคะ/ครับ😊

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 09/06/2022

🔺วันที่ 9 มิถุนายน 2565 🔺
🔹ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทองภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง จัดกิจกรรมอบรมแกนนำ UT TO BE NUMBER ONE และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายในสถานศึกษา ในการพัฒนาความเข้มแข็งต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEวันที่

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 03/06/2022

💢 3 มิถุนายน 2565 💢
🍃ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทองภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 20 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 02/06/2022

💢 2 มิถุนายน 2565 💢
🔸 ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทอง

📌ครั้งที่ 2/2565

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 31/05/2022

💢 31 พฤษภาคม 💢
🚭ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทองภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์ พร้อมทั้งแจกสติ๊กเกอร์ 💢 เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก
🚭คำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
🚭บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 30/05/2022

🚭31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก🚭
💢บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม💢

Photos from UT TO BENUMBER ONE's post 27/05/2022

🔹 27 พฤษภาคม 2565
📌ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอู่ทองภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง มอบหมายให้ครูและนักเรียน ในงาน TO BE NUMBER ONE และงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนอู่ทอง เข้าร่วมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

TOBENUMBERONEIDOL11 (น้องใบเตย)

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

โรงเรียนอู่ทอง
U Thong
72160

Schools อื่นๆใน U Thong (แสดงผลทั้งหมด)
Lingual Up - School of Languages Lingual Up - School of Languages
1971/9 Moo 6
U Thong, 72160

เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ระดับป.โท

อิงลิชโฮม สอนภาษาอังกฤษ อู่ท อิงลิชโฮม สอนภาษาอังกฤษ อู่ท
1024/15 U Thong Sub-district
U Thong, 72160

สอนภาษาอังกฤษ จินตคณิต อู่ทอง สนทนา

สมาคมนิยมเด็กม.ต้น สมาคมนิยมเด็กม.ต้น
U Thong, 72160

ฝากรูปมาได้น่ะคับ admin tae love