Master of Home Economics Technology,RMUTT

Master of Home Economics Technology,RMUTT

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1
Buriram 31000
PA รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาล
PA รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาล
Bangkok 10600
Chulabhorn Graduate Institute
Chulabhorn Graduate Institute
Bangkok 10210
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
Si Samrong 64120
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั
5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี, Saraburi
กศน.ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุ
กศน.ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุ
Kalasin 46220
AA Visiting School Bangkok
AA Visiting School Bangkok
Bangkok
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
Nakhon Ratchasima 30310
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, Pattani
RTC : Chemical Industrial
RTC : Chemical Industrial
Rayong 21000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภั
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภั
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, Mae Rim
หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยา
หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยา
Hat Yai 90-110
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี, Bangkok
Logistics Engineering - Rmutl Chiang Rai
Logistics Engineering - Rmutl Chiang Rai
Amphoe Phan 57120
Engineering Knowledge Learning Center by WAND Intelligence
Engineering Knowledge Learning Center by WAND Intelligence
Bangkok 10280

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://master.het.rmutt.ac.th/

เปิดเหมือนปกติ

05/11/2021

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7027

Photos from Home Economics Technology, RMUTT's post 04/11/2021

💐🌷 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 3 ท่าน

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2564
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกอบด้วย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
รางวัลประเภทผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

- อาจารย์โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา รางวัลนักวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉🎉🎉

03/11/2021

กระบวนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from Thailand Global Leaders Conference's post 03/11/2021

Photos from Thailand Global Leaders Conference's post

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 29/10/2021

นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1. นายภัทเฑกรัตตา โทนุสิน นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. นายทัศน์พล ปานิเสน นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเเนวความคิดในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการเต้าหู้ไข่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 20/10/2021

การสอบวิทยานิพนธ์ของนายจักรพันธ์ ขามโนนวัด
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชางานประดิษฐ์
ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 20/10/2021

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวเยาวมาลย์ สมประสงค์
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม2564

(ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom)

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post 13/10/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

02/10/2021

เตรียม Manuscript เสร็จแล้วค้นหาวารสารเพื่อส่งไปตีพิมพ์อย่างไร?

บัณฑิตวิทยาลัยมีคำตอบแบบง่ายๆโดยใช้ Journal Finder ตัวช่วยค้นหาวารสารที่สอดคล้องกับ Manuscript แบบได้ผลดี!!!!

ขอเสนอ Journal Finder ของ 3 ค่ายยักษ์ใหญ่ Springer, Wiley และ Elsevier ลองทดสอบใช้ดูได้ตาม Infographic

After preparing the Manuscript, how do I choose the right journal suitable for your manuscript for publication?

The College of Graduate Studies, Walailak University, has a simple trick by using the Journal Finder/Suggester!!

We present to you the Journal Finder of three well-known publishing companies: Springer, Wiley and Elsevier. Try it out following the attached infographic.

https://grad.wu.ac.th/
https://www.wu.ac.th/th

28/09/2021

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา : ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
Website : https://www.grad.rmutt.ac.th/?page_id=25
E - book http://pubhtml5.com/wymk/ahkh

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 27/09/2021

การสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวรมิตา เรือนสังข์

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

(ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom)

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 24/09/2021

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

05/09/2021
02/09/2021

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53
.
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
.
Deadline submission: 10 พฤศจิกายน 2564 [ขยายเวลา]
.
Website: https://ngrc53.cmru.ac.th/
.
Facebook: https://www.facebook.com/NGRC53

Photos from ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์'s post 26/08/2021

Photos from ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์'s post

23/08/2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: "เกษรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ"
.
The 18th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (18th# KU-KPS Conference)
.
The 18th KU KPS National Conference
.
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564
.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม [หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลงานเป็นรูปแบบ
ออนไลน์หรือให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป]
.
Deadline submission: 15 ตุลาคม 2564
.
Website: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18: "เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ"
.
The 18th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (18th# KU-KPS Conference)
.
The 18th KU KPS National Conference
.
หัวข้อ: "เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ"
.
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์
.
Deadline submission: ทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 256 เวลา 23.59 น. // สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
.
Website: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php
.
=========================
.
หัวข้อในการประชุม:
.
1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
.
2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
.
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
.
4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
.
5. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
.
7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
.
8. สาขาส่งเสริมการเกษตร
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
.
หมายเลขโทรศัพท์: 034-342-545-6 ต่อ 125
.
หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 092-269-3377
.
=========================

20/08/2021

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตร อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านพันธกิจสัมพันธ์และการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

19/08/2021

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา ครั้งที่ 11
.
The 11th Phayao Research Conference (11th PRC)
.
หัวข้อ: “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation”
.
วันที่ 25 - 28 มกราคม 2565
.
ณ การประชุมออนไลน์
.
Deadline submission: นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสาร* ที่อยู่ในฐาน TCI และ ACI*, 15 กันยายน 2564 // นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceedings, 15 พฤศจิกายน 2564
.
Website: http://www.prc.up.ac.th/Default.aspx
.
Facebook: https://www.facebook.com/PhayaoResearchConference
.
=========================
.
กลุ่มสาขาในการประชุม:
.
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
3. มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
=========================
.
การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI และอยู่ในฐาน ACI
* วารสารนเรศวรพะเยา เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และอยู่ในฐาน ACI
* วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2
.
รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่:
.
1) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (PROCEEDINGS)
.
2) การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (จำกัดจำนวนไม่เกิน 15 บทความ)
2.1) วารสารนเรศวรพะเยา เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ อยู่ในฐาน ACI (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์)
.
3) การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCI กลุ่ม 2) (จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 บทความ)
3.1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี
.
หมายเลขโทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 1048
.
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-629-1970
.
-------------------------------------------
.
ติดต่อเอกสารบทความวิจัย;
.
คุณวริศรา คลังนุ่ม หรือ คุณรัชฏาภรณ์ แก้วสืบ
.
-------------------------------------------
.
ติดต่อเอกสารการเงิน;
.
คุณฐิติรัตน์ ทองคำเปลว
.
-------------------------------------------
.
ติดต่องานด้านทั่วไป;
.
คุณสิริทัชญา พามณี หรือ คุณจักรพงค์ มาลีพัตร
.
-------------------------------------------
.
E-mail: [email protected]
.
#Economicandsocialrecoveryfromcovid19byresearchandInnovation #PhayaoResearchConference2022
.
-------------------------------------------

ข่าวอื่น ๆ 16/08/2021

ข่าวอื่น ๆ

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9
ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

http://conference.csc.ku.ac.th/
อีเมล [email protected]
โทร. รัชชานนท์ ผงทอง 095-6510583

15/08/2021

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
✍️✍️✍️ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาล เริ่ม 15-30 สิงหาคม 2564
ในเว็บไซต์ 🖥️ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7417
การลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

14/08/2021

การลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
✍️✍️✍️ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาล เริ่ม 15-30 สิงหาคม 2564
🖥️ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7417

14/08/2021
ส.ค. 64 / August 2021 10/08/2021

ส.ค. 64 / August 2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4: “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19”
.
The 4th National Conference on Science, Technology and Innovation: "Science,Technology and Innovation Creation for Conquering COVID-19"
.
หัวข้อ: “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19” ("Science,Technology and Innovation Creation for Conquering COVID-19")
.
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์ และจัดงานประชุมที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ), กรุงเทพมหานคร
.
Deadline submission: 15 สิงหาคม 2564
.
Website: https://sci.rmutp.ac.th/nconsci4/
.
Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009387132836
.
=========================
.
หัวข้อในการส่งผลงาน:
.
1. วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
.
2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
.
3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
.
4. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
5. นวัตกรรมการศึกษา
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
.
หมายเลขโทรศัพท์: 02-836-3000 ต่อ 4159
.
E-mail: [email protected]

09/08/2021

website: http://www.prc.up.ac.th/

09/08/2021

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16
.
The 16th National and International Sripatum University Conference 2021 (16th# SPUCON 2021 Virtual Conference)
.
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom
.
Deadline submission: 30 กันยายน 2564
.
Website: https://spucon.spu.ac.th/
.
=========================
.
การประชุมวิชาการนี้รับพิจารณาทั้ง “บทความวิจัย (Research article)" และ "บทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ
.
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
2. และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
-------------------------------------------
.
Theme หลัก;
.
1. การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
3. การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
.
-------------------------------------------
.
Theme รอง;
.
1. ผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
4. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
5. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
6. ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสุนทรียะ ศิลปะ
7. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
8. บทความวิชาการที่ให้มุมมองใหม่ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
.
E-mail: [email protected]
.
Line ID: spuresearch
.
-------------------------------------------
.
ผู้ประสานงาน:
.
คุณอรกัญญา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-054-4849
.
หรือ รศ.ดร.สุบิน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-075-2007

07/08/2021

SPEEXX LAN โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษดีๆ เรียน ฟรี ฟรี ฟรี 🎉
สำหรับนักศึกษาปัจจุบันทุกคนใน มทร.ธัญบุรี 😎
เรียนได้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
.
สมัครการใช้งานโปรแกรม SPEEXX ที่
🚩นักศึกษา🚩 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqqAfwLidQGui6c0Q2N2EIdxcy581g-5usGcUl-JKT20V-rQ/viewform

🚩บุคลากร🚩https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYi05q6EVpsqPxrrIK_lzrUgYHRtJzmL1DkDZ0HnAXurC_1g/viewform
.
อยู่บ้านเรียนออนไลน์ อยากฝึกทักษะ เตรียมตัวสอบ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้เหมาะมากทีเดียว ที่จะฝึกฝนทั้ง Grammar Reading Listening Vocabulary แถมยังฝึกออกเสียงได้อีกด้วย
.
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่าพลาดโปรแกรมเรียนฟรี พัฒนาด้านภาษา 🥰 สำหรับติดตั้งลงเครื่อง
.
ดาวน์โหลดโปรแกรม & วิธีใช้งาน คลิก
https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12049
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม INBOX Page หรือ Add Line : 261pxhu
👓👓👓👓👓👓👓👓👓

#eLibraryrmutt #libraryrmutt #speexxaritrmutt

Timeline Photos 05/08/2021

Timeline Photos

website: https://www.aru.ac.th/arucon/2021/

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 4
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 📌
💻รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
สาขาที่เปิดรับบทความวิจัย
✅ สาขาการศึกษา
✅ สาขาวิจัยสถาบัน
✅ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
✅ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
✅ สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
🚩สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.aru.ac.th/arucon/2021/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Email: [email protected]
Website: https://www.aru.ac.th/rdi
Facebook: https://www.facebook.com/RDIARU2
Tel: 035-276577

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 05/08/2021

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุชานาถ ทิพย์จันทร์
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

(ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom)

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 02/08/2021

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนายทัศน์พล ปานิเสน
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

(ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom)

Photos from Master of Home Economics Technology,RMUTT's post 02/08/2021

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนายภัทเฑกรัตตา โทนุสิน
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

(ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Line)

Photos from Home Economics Technology, RMUTT's post 30/07/2021

Photos from Home Economics Technology, RMUTT's post

28/07/2021

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11
.
The 11th STOU National Research Conference
.
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
.
ณ การประชุมออนไลน์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams
.
Website: https://web4.stou.ac.th/grad_research/
.
Deadline submission: 3 กันยายน 2564
.
=========================
.
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้
.
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
** หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ **
.
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.
หมายเลขโทรศัพท์: 02-504 7568-9
.
หมายเลขโทรสาร: 02-503-4918
.
------------------------------------------
.
หรือ นางสุพัตรา ทีนาคะ
.
เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
E-mail: [email protected]
.
------------------------------------------
.
นางอัญชลี บิดหล่า
.
เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
.
E-mail: [email protected]
.
------------------------------------------
.
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์
.
เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
.
E-mail: [email protected]
.
------------------------------------------
.
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์
.
เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
.
E-mail: [email protected]

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล top ten ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thanyaburi
Thanyaburi มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
IC3 Certificate-RMUTT IC3 Certificate-RMUTT
Thanyaburi, 12110

ศูนย์ให้บริการความรู้และทดสอบ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Thanyaburi, 12110

QTH: 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายกต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 CQ ZONE: 26 ITU ZONE: 49 GRID LOCATOR: OK04 Tel.0 2549 4019 E-mail: [email protected]

Math Rmutt Math Rmutt
Thanyaburi, 12110

คณิตศาสตร์ราชมงคล

RMUTT International Strategy Division RMUTT International Strategy Division
39 Village No.1 Rangsit- Nakhon Nayok Rd, Klong 6, Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand
Thanyaburi, 12110

The International Strategy Division is the window of RMUTT to the world. It links the University to its network of linkages around the globe.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสด
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต นครนายก อ.ธัญบุรี
Thanyaburi, 12110

A page for sharing of Chemical Engineering at RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
Thanyaburi, 12120

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: http://www.rmutt.ac.th/ เว็บไซต์ รวบรวมข่าวสาร เหตุการณ์ และองค์ความรู้: http://www.pr.rmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Thanyaburi, 12110

RMUTT Official

โรงเรียนกวดวิชา อ.ปิ่น โรงเรียนกวดวิชา อ.ปิ่น
50/991 Bungyitho Rung Sit-Nakhonnayok
Thanyaburi, 12130

โรงเรียนกวดวิชา อ.ปิ่น (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ
200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Thanyaburi, 12110

“คุณภาพบัณฑิตส่งเสริมคุณภาพประชาคุณภาพยาส่งเสริมคุณภาพชีวิต” Quality and Safety

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 Rangsit-nakhon Nayok Road Rungsit
Thanyaburi, 12110

หน้าเพจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Architecture Community Rmutt Faculty of Architecture Community Rmutt
39 Moo1 Rangsit Nakhonnayok Rd. Klong6 Thanyaburi
Thanyaburi, 12110

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี