ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี

ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูต

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://master.het.rmutt.ac.th/

23/08/2023
22/08/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The 20th KU KPS National Conference
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม
Deadline submission: 10 ตุลาคม 2566
Website: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
The 20th KU KPS National Conference
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม
Deadline submission: 10 ตุลาคม 2566
Website: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php
=========================
หัวข้อการนำผลเสนองานทางวิชาการในการประชุม:
1. สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4. สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
7. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
8. สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร

9. สาขาการท่องเที่ยว นวัตกรรมบริการ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
=========================
ติดต่อสอบถาม:
กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
โดยคุณพรรณวิภา โชคพิกุลทอง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 092-269-3377
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------
ด้านข้อมูลทั่วไป:
หมายเลขโทรศัพท์: 034-341-545-6 ต่อ 125, 126
หมายเลขโทรสาร: 034-351-395
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------
ด้านระบบบ:
หมายเลขโทรศัพท์: 034-341-545-6 ต่อ 500
หมายเลขโทรสาร: 034-351-395
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------
ผู้ประสานงานแต่ละสาขา:
พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ: ผศ.ดร.ปวีณา ชื่นวาริน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-995-5394
สัตว์และสัตวแพทย์: นางภคอร อัครมธุรากุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 094-162-8246
วิศวกรรมศาสตร์: น.ส.อรุณี สุขศรี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 092-378-5995
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์: นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-643-3094
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: นางสาวกัลยากร สิบเอง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 092-825-6335
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา: อ.ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-558-8987
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: ผศ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์
ส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร: อ.สุชีรา มาตยภูธร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-556-5967 หรือ อ.ดร.สวิตา ตั้งวงศ์กิจ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-556-5967
การท่องเที่ยว นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: นางสาวสุวิมล จันโททัย หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 097-969-1455

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 20/08/2023

การสอบวิทยานิพนธ์ของ นายชนัญชิดา ณะสม

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา จุฬคุปต์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 17/08/2023

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นายฐิติกร วงค์เลื่อน

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชางานประดิษฐ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ ชมภูพาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

15/08/2023

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2566
--------------------------------------

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line ID:
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

12/08/2023

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11/08/2023

ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เปิดรับสมัครแล้ว !!
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8069

Photos from สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ's post 07/08/2023
04/08/2023

คำแนะนำในการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมไฟล์รูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8205

04/08/2023

การขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก, ป.โท, ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7062

28/07/2023

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.สุภา จุฬคุปต์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
💐💐💐🎉🎉🎉🎊🎊🎈🎈..............................................................................

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.สุภา จุฬคุปต์
อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์-นวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
..............................................................................
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
🌐Facebook: https://www.facebook.com/hetrmutt/
🌐Website: https://www.het.rmutt.ac.th/?p=50629
📱งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โทร.0 2549 3170..................................................................................
📲Line Official ID:
...................................................................................
📌เวลาเปิดบริการ
🕓วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-16.30 น......................................................................................
#คหกรรมศาสตร์ #คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

27/07/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี's post 27/07/2023

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ดร.ศรันยา เผือกผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
และ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 26/07/2023

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรินทร์ลภัส เชาว์ธนกิจ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนัน ปานสาคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 13/07/2023

ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12/07/2023

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
จัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo University Annual Conference 2023: “Agricultural, Food and Health Innovation”
หัวข้อ: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” (“Agricultural, Food and Health Innovation”)
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 31 กรกฎาคม 2566 [ขยายเวลา]
Website: https://conference.mju.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
จัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Annual Conference 2023: “Agricultural, Food and Health Innovation”
หัวข้อ: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” (“Agricultural, Food and Health Innovation”)
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่
Deadline submission: 31 กรกฎาคม 2566 [ขยายเวลา]
Website: https://conference.mju.ac.th
=========================
หัวข้อในการนำเสนอบทความ:
กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ด้านพืช สัตว์ และประมง
กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอาหาร
กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมด้านสุขภาพ
กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจการเกษตร
=========================
ติดต่อสอบถาม:
งานประชุมวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายเลขโทรศัพท์: 053-873-411
E-mail: [email protected]
หรือ Line ID: https://line.me/R/ti/g/xUeE4JhAFV
=========================
#งานประชุมวิชาการ #งานเกษตรแม่โจ้90ปี

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 11/07/2023

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11/07/2023

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
Graduate School Conference 2023
วันที่ 6 กันยายน 2566 (การประชุมออนไลน์)

Deadline submission: 17 กรกฎาคม 2566
Website: http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
Graduate School Conference 2023
วันที่ 6 กันยายน 2566
ณ การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 17 กรกฎาคม 2566
Website: http://conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
=========================
ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์: 02-160-1174-75
หมายเลขโทรสาร: 02-160-1177
E-mail: [email protected]

27/06/2023

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8295

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 26/06/2023

การสอบวิทยานิพนธ์ของนายภัทเฑกรัตตา โทนุสิน

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

26/06/2023

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาเก่า)
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8287

การตรวจจับการเขียนผลงานด้วย AI บนฐานข้อมูล Turnitin 26/06/2023

ฐานข้อมูล Turnitin ได้เปิดตัวบริการโซลูชันตรวจจับการเขียนผลงานด้วย AI เพื่อช่วยปกป้องความถูกต้องทางวิชาการที่นักศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา ได้ใช้เครื่องมือช่วยเขียนจาก AI ภายในผลงานของตนเอง เช่น ChatGPT, Google Bard และเครื่องมือการเขียน AI อื่น ๆ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.library.rmutt.ac.th/2023/06/ai-turnitin/?fbclid=IwAR2bi6BT5YNyI6KkOTC6CBtVqfIsDpo_VAZvy5H58imTVVv8ONBMp6eV94Q

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจจับการเขียนผลงานด้วย AI บนฐานข้อมูล Turnitin ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐาน […]

25/06/2023
25/06/2023
Photos from ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์'s post 21/06/2023
21/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก และปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8272

12/06/2023

โอกาสแห่งความสำเร็จมาถึงแล้ว!!! มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยกันนะ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line ID:
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

03/06/2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 26/05/2023

การสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวอัญชลี พสกบุตร

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชางานประดิษฐ์

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

26/05/2023

✨ IRD RMUTT ACTIVITY ✨

📢 ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
เข้าร่วมโครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Elevate Innovation & Invention Awards) กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📝 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://tinyurl.com/Acceptance-Form-EP1
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้น !!!

💬 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณขวัญรัตน์ โทร.02 549 4684 หรือ คุณจิตติมา โทร. 02 549 4687

Photos from ปริญญาโท เทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี's post 23/05/2023

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของว่าที่ร้อยตรีภวัต ลครพล

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชางานประดิษฐ์

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

21/05/2023

📣📣📣วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line: https://lin.ee/XRBByvI
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

20/05/2023

มาฟังประสบการณ์การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากรุ่นพี่กันนะคะ 🙂
คนที่ 4 นางสาวณัฐกานต์ พรรณรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 12
--------------------------------------
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line: https://lin.ee/XRBByvI
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

17/05/2023

มาฟังประสบการณ์การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากรุ่นพี่กันนะคะ 🙂
คนที่ 3 นายทัศน์พล ปานิเสน นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 11
--------------------------------------
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เรียนแบบผสมผสาน Online & Onsite)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line: https://lin.ee/XRBByvI
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

16/05/2023

📣📣📣 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เรียนแบบผสมผสาน Online & Onsite)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line: https://lin.ee/XRBByvI
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

08/05/2023

มาฟังประสบการณ์การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากรุ่นพี่กันนะคะ 🙂
คนที่ 2 นางสาวสุชานาถ ทิพย์จันทร์ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 10
--------------------------------------
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
--------------------------------------
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่: https://grad-regis.rmutt.ac.th/
--------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/282149938563118
Line: https://lin.ee/XRBByvI
Tel: 02-5493188 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)
089-5847952 (ผศ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล)
#ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ #บัณฑิตศึกษา #คหกรรมศาสตร์ #ราชมงคลธัญบุรี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Thanyaburi?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล top ten ...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


รังสิต/นครนายก
Thanyaburi

Universities อื่นๆใน Thanyaburi (แสดงผลทั้งหมด)
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Thanyaburi, 12110

QTH: 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายกต.คลองหก อ.ธัญบุ

Graduate Program in Materials Technology and Innovation, RMUTT Graduate Program in Materials Technology and Innovation, RMUTT
Faculty Of Science And Technology, Rajamangala University Of Technology Thanyaburi
Thanyaburi, 12110

Ph.D & M.Sc Program with optional Double Degree Program from RMUTT, Thailand & NPTU, Taiwan

Flyhigh with RMUTT Flyhigh with RMUTT
39 หมู่1 ถ. รังสิตนครนายก คลอง6 คลองหลวง
Thanyaburi, 12110

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถ. รังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
Thanyaburi, 12110

“คุณภาพบัณฑิตส่งเสริมคุณภาพประชาค?

Polymer colloids Lab-RMUTT Polymer colloids Lab-RMUTT
Department Of Chemistry, Faculty Of Science And Technology, Rajamangala University Of Technology Thanyaburi
Thanyaburi

polymer colloids lab in RMUTT

RMUTT International Strategy Division RMUTT International Strategy Division
39 Village No. 1 Rangsit/Nakhon Nayok Road, Klong 6, Pathum Thani
Thanyaburi, 12110

The International Strategy Division is the window of RMUTT to the world. It links the University to

CEIA - ศูนย์ฯ โครงสร้างพื้นฐานและท่าอากาศยาน CEIA - ศูนย์ฯ โครงสร้างพื้นฐานและท่าอากาศยาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Thanyaburi, 12110

หน่วยงานให้บริการทางวิศวกรรม วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ มทร.ธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ มทร.ธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต นครนายก อ. ธัญบุรี
Thanyaburi, 12110

A page for sharing of Chemical Engineering at RMUTT

Math Rmutt Math Rmutt
Thanyaburi, 12110

คณิตศาสตร์ราชมงคล

English Exit Exam English Exit Exam
Thanyaburi, 12110

การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

ISDC Training Center ISDC Training Center
Thanyaburi, 12120

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะอุตสาหกรรม

IC3 Certificate-RMUTT IC3 Certificate-RMUTT
Thanyaburi, 12110

ศูนย์ให้บริการความรู้และทดสอบ The Internet