องค์กรของรัฐ ใน Tha Maka

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Tha Makaรวมรายชื่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า A การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
1/58 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต. ท่ามะกา
Tha Maka, 71120

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โทร.0-3454-1043,0-3464-0155,09 9324 1523