SLSN Thaichumpol

SLSN Thaichumpol

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก SLSN Thaichumpol, University, 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำ, Sukhothai Thani.

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 25/12/2012

สุขสันต์วันคริสมาสต์

16/11/2012

Timeline Photos

Untitled Album 15/11/2012

สามัคคีคือพลัง เทศกาลทำกระทง

11/11/2012

นายปรีชา แก้วกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

10/11/2012

ในการเรียนคนเรามี 4 ประเภท

1.โง่แต่ขยัน
2.ฉลาดแต่ขี้เกียจ
3.โง่แล้วขี้เกียจ
4.ฉลาดแล้วยังเสือกขยัน

แล้วคุณล่ะ เป็นคนประเภทไหน ?

10/11/2012

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ สาธิตสหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2496 โดย นายเดชะ เดชะศิริ อดีตศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ติดต่อกับ พระมหาดำรงพัทธญาโน เจ้าอาวาส ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพลเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล” ปี พ.ศ.2501 พระครูดำรงพัทธญาโนกับนางเยาวภา บูชาเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้ริเริ่มให้ก่อสร้างให้เป็นอาคารเอกเทศถาวรโดยอาศัยความศรัทธาบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ของประชาชนในท้องถิ่น สมทบกับเงินอุดหนุนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2503 จนกระทั่งมีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง เปิดทำ
การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่ พระครูดำรงพัทธญาโน และประชาชนที่ได้ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ได้โอนสถาบันแห่งนี้เข้าเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ระหว่าง พ.ศ.2503 – 2505 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกตามแบบโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา 1 หลัง สิ้นงบประมาณ 232,742 บาท ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2506 ชื่อว่า “โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 1” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.7

- วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติประถมศึกษา โอนโรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งโอนครูที่สมัครใจโอนเข้ามาสังกัดเทศบาลด้วย

- ปี พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 2”- วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)” - พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 125,000 บาท ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเทศบาล 1 และอาคารเรียนเทศบาล 2 (ต่อเติมชั้นล่างเป็นผนังคอนกรีต)

- พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารหลังที่ 3 แบบ 502 (แบบป้อมเพชร) ของกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 573,750 บาท เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเทศบาล 3”

- วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2515 เปิดป้ายอาคารเรียนเทศบาล 3- พ.ศ.2515 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน 1 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท สร้างแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า “อาคารเทศบาล 4”

- วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณ 1,260,000 บาท จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ 511 โดยรื้อถอนอาคารเทศบาล 1 ออกแล้วสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท สมทบก่อสร้างอาคารแบบ 511 เป็นตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังนี้ เป็นเงิน 2,610,000 บาท

- ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,400,000 บาท และได้รับงบประมาณสมทบจากเทศบาล 600,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน (อาคาร4) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้รับงบประมาณจากเทศบาล จำนวน 160,000 บาท และนายบุญสรวง ลิมประพันธ์ สมทบอีก 22,000 บาท ต่อเติมระเบียงหน้าห้องประชุมอาคาร 1

- ปีงบประมาณ 2538 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4,600,000 บาท ก่อสร้างอาคาร โดยรื้อถอนอาคาร 2 ออก และสร้างใหม่แทนที่เดิม จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2540 และต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2541 จำนวน 4,689,000 บาท จากอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นละ3ห้องเรียนต่อเติมจากอาคาร 2 เดิม ภายในอาคารเรียนมีห้องสุขาและที่ปัสสาวะสำหรับนักเรียน ทุกชั้น

- ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารรุ่งอรุณ) เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท มีห้องเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน และห้องอำนวยการ 4 ห้อง

- ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 แทนอาคารหลังเดิม เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง จำนวน 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 8,307,000 บาท

- ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้ทำข้อตกลง MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

10/11/2012

กำลังปรับปรุง

09/11/2012

SLSN Thaichumpol's cover photo

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


400 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำ
Sukhothai Thani
64000

Universities อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
Logistics and Supply Chain STVC VEC MOE Logistics and Supply Chain STVC VEC MOE
Sukhothai Thani, 64000

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางา

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ มหาวิท กลุ่มส่งเสริมวิชาการ มหาวิท
Sukhothai Thani, 64000

งานทะเบียนฯ และงานหลักสูตรฯ ฝ่ายวิ?

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโข วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโข
1 หมู่ 7 ถ. สุโขทัย-กำแพงเพชร
Sukhothai Thani, 64000

วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดสุโขทัย

FLD SW กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา FLD SW กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
Sawankalok
Sukhothai Thani, 64110

ยินดีต้อนรับสู่เพจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวร

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย Sukh วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย Sukh
11 หมู่13 ต. บ้านกล้วย
Sukhothai Thani, 64000

ทักษะก้าวไกล วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรร?

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เทคนิคสุโ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เทคนิคสุโ
Sukhothai Thani, 64000

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุ

สาขาวิชา Digital Graphic วิทยาลัยอาชีว สาขาวิชา Digital Graphic วิทยาลัยอาชีว
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภ
Sukhothai Thani, 64000

เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวส

พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ
712/3 ชุมชนรามเล็ก ต. เมืองเก่า อ
Sukhothai Thani, 64210