สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย, หน่วยงานราชการ, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย, Sukhothai Thani.

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) จังหวัดสุโขทัย โครงการขุดลอกลำเหมืองระบายน้ำจากทุ่งป่าตาลลงคลองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยอำเภอสวรรคโลก ได้บูรณาร่วมกับเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และเจ็ดภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โครงการขุดลอกลำเหมือง กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากบริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการขุดลอกฯ ซึ่งจากการดำเนินการฯ ดังกล่าว มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ 570 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 100 ครัวเรือน

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 19/08/2023

วันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้มอบหมายให้นางสาวสุชีรา ชาบาง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมนายบัณทิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย นายภาณุวิชญ์ จองป้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลี่ยม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับมอบกระสอบน้ำตาล จำนวน 2,000 ใบ จากบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมีนายจารุกาญจน์ โสมะตะนัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังธาร โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหลังวัดหลวงพ่อศิลา และโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นฝายท่าชุม ตามกิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 17/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ณ คลองแม่รำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮคอยาวจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองเศรษฐ รถบรรทุก 6 ล้อ จากเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 2 คัน และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 คัน ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองแม่รำพัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำของคลองแม่รำพัน

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 17/08/2023

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงอุทกภัย ตามแผนบูรณาการและถอดบทเรียนจากประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยนายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงอุทกภัยและความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ขยายผลในพื้นที่ต้นแบบของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และติดตามความก้าวหน้าพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ณ แหล่งน้ำหนองจระเข้ SEDZ ขนาดใหญ่ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย และโครงการขุดลอกคลองวางท่อระบายน้ำ/ท่อลอดลงสู่ดินลำน้ำยม ณ บริเวณประตูเตาหม้อ เพื่อจะเป็นการบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำหลากในฤดูน้ำหลาก และที่สำคัญในห้องภาวะฤดูแล้ง ก็จะช่วยเก็บกักน้ำเป็นคลังน้ำสำรองไว้บรรเทาภาวะภัยแล้ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ข้างเคียง

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 13/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 19.19 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นายบัณฑิค โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 12/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความดี ดูแลสิ่งแวดล้อม มีความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทั้งนี้นายบัณฑิค โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 12/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 92 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัด สุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี จากนั้นได้ดำเนินพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ตามลำดับ ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 92 รูป ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ทั้งนี้นายบัณฑิค โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 10/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายถกลธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการ และผังเมือง เขต 17 ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่ ภารกิจด้านผังเมือง ภารกิจกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ภารกิจฝ่ายปฏิบัติการ ภารกิจกลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาเมือง ภารกิจฝ่ายบริหารงานทั่วไปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอื่นๆ ติดตามความพร้อมการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องที่ไม่ใช้งบประมาณตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้แนวทางในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.20 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ พร้อมทั้งพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมเจริญสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นที่คลองแม่รำพัน บริเวณวัดบ้านขวาง อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดบ้านขวาง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 28/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคม เพื่อบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ หนองนกใหญ่ บ้านหนองยายมั่น หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยอำเภอคีรีมาศ ได้บูรณาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โครงการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (อุทกภัย) และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกฯ ซึ่งจากการดำเนินการฯ ดังกล่าว มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ 1,000 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 100 ครัวเรือน

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดใหม่ไทยบำรุง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 30/05/2023

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) อำเภอสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสำโรง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Cisco Webex โดยมีนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และนายอำเภอประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ พร้อมคณะทำงานระดับตำบล เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตามผังภูมิสังคมระดับตำบล ในภาพรวมของอำเภอสวรรคโลก อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีสำโรง

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 19/05/2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉัน์ หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสโรง โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 08/04/2023

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 04/04/2023

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังตะคร้อ ตำบลวังลึก ตำบลตลิ่งชัน และตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 04/04/2023

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว ตำบลบ้านด่าน และตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายมณฑล วรพิบูลสกุล ปลัดอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 31/03/2023

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งยางเมือง ตำบลนาเชิงคีรี ตำบลศรีคีรีมาศ และตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 30/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโตนด ตำบลทุ่งหลวง ตำบลบ้านป้อม ตำบลสามพวง และตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางอังคณา คนงาม ปลัดอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 29/03/2023

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนาขุนไกร ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 28/03/2023

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวัดเกาะ ตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลวังลึก และตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณรงค์ ตันเต ปลัดอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 27/03/2023

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคลองตาล ตำบลบ้านนา ตำบลสามเรือน ตำบลวังทอง และตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และได้รับเกียรติจากนายวัจน์พล ศรชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง กล่าวรายงาน และเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานการประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 16/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 15/03/2023

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 14/03/2023

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก พร้อมให้ความรู้และร่วมจัดทำผังภูมิสังคม และได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีนายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (เขตตรวจราชการที่ 17) เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 09/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมให้ความรู้และร่วมจัดทำผังภูมิสังคม โดยมีนายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 08/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเกษราภรณ์ ยงยศ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมให้ความรู้และร่วมจัดทำผังภูมิสังคม โดยมีนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 02/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมกันให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องการดำเนินการวางและจัดทำ
ผังเมืองรวมและผังเมืองรวมชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองจำนวน 2 ผัง คือ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านด่านลานหอย และผังเมืองรวมชุมชนคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และพิจารณาการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนที่กำหนด การดำเนินการวางและจัดทำผังรวมในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2562 ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 28/02/2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมให้ความรู้และร่วมจัดทำผังภูมิสังคม โดยมีนายศรชัย พรศิริโชติรัตน์ ปลัดอำเภอทุ่งเสลี่ยม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 24/02/2023

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมยศ คตสุข ปลัดอำเภอศรีนคร เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม ให้แก่คณะทำงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้ความรู้และจัดทำผังภูมิสังคม โดยมีนายชยุต บัวมั่น ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 21/02/2023

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำผังภูมิสังคม ให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ และคณะทำงานระดับตำบล/หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้ความรู้และจัดทำผังภูมิสังคม โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 20/02/2023

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมนี้ได้ร่วมงานการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมุ่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่สิน ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 18/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผูู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 09/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference System) เชื่อมสัญญาณผ่านระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง มีคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DOPA Channel กรมการปกครอง เพื่อรับมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิิพงษ์ จุลเจริญ) ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนการดำเนินโครงการได้

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 27/01/2023

เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2566 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ร่วมกับนายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นางมณีกานต์ ชุมคง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักวิศวกรรมการผังเมือง และคณะ เข้าร่วมทดสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และศาลาประชาคมหมู่ 9 บ้านแก่งเหนือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 25/01/2023

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 18/01/2023

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวโรกาสครบรอบ 431 ปี โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Plan

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2