สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย, หน่วยงานราชการ, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย, Sukhothai Thani.

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นาง อรวรรณ เชาว์ชำนาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคีรีมาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามท่าน หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี สำหรับการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
ในการนี้ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 23/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนเมษายน)

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง นำโดย นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ วัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 23/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นาย พชรพล เที่ยวประสงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 23/04/2024

สยผจ.จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายปริญญากร พลทม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญ (ศาลาพิบูลวราศรัย) วัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 19/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักรักษาชาวจังหวัดสุโขทัย ให้มีความสุข ความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ภายในงาน มีการออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้ออกซุ้มบริการน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 12/04/2024

สยผจ.สุโขทัย ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ เขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (12 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายปริญญากร พลทม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม

ซึ่งวาระการประชุม ประกอบด้วยเรื่องการสรุปภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการบริหารจัดการด่านชุมชน การเคาะประตูบ้าน การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ

สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอสวรรคโลก

จากนั้น เวลา 10.30 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอศรีสำโรง เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 22/03/2024

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนอัยการจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 6 และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่3) รวมทั้งผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 22/03/2024

สยผจ.สท. ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้และตอบข้อสงสัย ในภารกิจด้านต่างๆ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดกิจกรรม

12/03/2024
Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 01/03/2024

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางสาวอังคณา พรหมเกตุ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานในจังหวัด ภาคีเครือข่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการของประชาชน

โดยมีนายบรรจง หนูหริ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการอำเภอกงไกรลาศ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนประมงจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันออกแบบแนวคิดและจัดทำผังการพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตรของหนองบึงมูลสาธารณประโยชน์ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 01/03/2024

ประชุมคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) สท.

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายปริญญากร พลทม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลฯ และคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางรัตนาภรณ์ จีนทา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 01/03/2024

การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย) ครั้งที่ 3/2567 โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเพื่อพิจารณา การโอน/รับโอน การเลื่อนระดับ การย้าย แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล และการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัยณ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 01/03/2024

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2567 โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอำนาจหน้าที่ อาทิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง/อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมทะเลหลวง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 01/03/2024

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายพีรพล จันทพรรณ ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.สุโขทัย) ครั้งที่ 3/2567 โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
เพื่อพิจารณา การโอน/รับโอน การเลื่อนระดับ การย้าย แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารเทศบาล และการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารเทศบาล ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมทะเลหลวง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 06/12/2023

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรัพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 06/12/2023

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 06/12/2023

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 31/10/2023

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2566 (World Town Planning Day) เรื่อง Shaping the Future : Urban Planning for Climate Change Adaptation “ อนาคตออกแบบได้ : พลิกโฉมผังเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการวางแผนและออกแบบเมือง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองสนองตอบต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ และสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการตนสุโขทัยรวมใจ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการตนสุโขทัยรวมใจ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายนอกสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดคลองน้ำเย็น หมู่ 5 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดคลองน้ำเย็น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย นางกรรณชนก ขวัญนาง นายอำเภอคีรีมาศ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีและวางพวงมาลา ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 13/10/2023

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ วัดคลองปู ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ พร้อมด้วย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ นายอำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจสาธารณะโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ไทยกล้า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 13/10/2023

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมวรรณกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้นายบัณฑิต โพธิดก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 21/09/2023

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ณ คลองอ้ายด้วน หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยอำเภอกงไกรลาศ ได้บูรณาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โครงการขุดลอกเศษสวะสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองอ้ายด้วน หมู่ที่ 8 กว้าง 20 เมตร ยาว 600 เมตร ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮ และเรือท้องแบนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ดำเนินการขุดลอกฯ ซึ่งจากการดำเนินการฯ ดังกล่าว มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ 2,200 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 256 ครัวเรือน

11/09/2023

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๖https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D218S0000000000500.pdf

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 07/09/2023

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. อำเภอศรีนคร ได้บูรณาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โครงการขุดลอกคลองแต้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการขุดลอกลำคลอง กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (อุทกภัย) และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกฯ ซึ่งจากการดำเนินการฯ ดังกล่าว มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ 300 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 114 ครัวเรือน

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย's post 30/08/2023

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โครงการขุดลอกกำจัดสวะ ณ บริเวณคลองลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยเทศบาลตำบลลานหอยได้บูรณาการร่วมกับอำเภอบ้านด่านลานหอย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย และเจ็ดภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากบริษัท แอล.พี.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด และรถบรรทุก 6 ล้อ จากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 คัน ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำของคลองลานหอย ซึ่งจากการดำเนินการฯ ดังกล่าว ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 1,153 ครัวเรือน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Plan

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2