สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และพนักงาน ให้การต้อนรับและนำทีมงาน “ทูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” สมาคมคนพิการจังหวัดสุโขทัย สำรวจสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย โดย นายเกรียงศักดิ์ ม่วงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายชัยภัฏ เชื้อชวลิต หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และพนักงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ราย ผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้พนักงานกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สังเกตการณ์และติดตามการจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์และพบปะประชาชนของพรรคก้าวไกล ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ เวลา 07.00 น. ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม เวลา 09.30 น. ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก เวลา 13.00 น. ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง เวลา 15.30 น. ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย และเวลา 18.00 น. ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และพนักงาน เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและภารกิจของสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปประชาสัมพันธ์และทดลองใช้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไป ในการนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และพนักงาน ให้การต้อนรับ พ.ต.ท. วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 10 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

17/08/2023

อย่าลืม!! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีสัชนาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อยู่

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงาน จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่สถานศึกษาและชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลูกเสืออาสา กกต. เข้ารับการอบรม จำนวน 40 นาย โดยมี นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้

16/08/2023

ขอชี้แจงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

ตามที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ข้อความว่า “คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของ กกต. มีมติยกคำร้องในคดีอาญา มาตรา 151 ตามข้อกล่าวหาว่า รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ .....” จากกรณีที่เป็นข่าวว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. โดยเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ กกต. จึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ เพื่อพิจารณาว่าฝ่าฝืนมาตรา 151 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (พรป.สส.) หรือไม่ประการใด นั้น

กกต. ขอชี้แจงว่า ในการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน กกต. กล่าวหาว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น อันเป็นกิจการสื่อมวลชน เชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (3) แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน แต่คำร้องดังกล่าวยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ กกต. จึงมีมติสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวทั้งหมดไว้พิจารณา แต่เมื่อ กกต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายละเอียดที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง มีเหตุอันควรเชื่อว่า นายพิธาฯ อาจจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง สส. โดยมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 151 พรป.สส. ว่า นายพิธาฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ประการใด ขณะนี้การดำเนินการสืบสวนไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นและได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ โดยอยู่ในระหว่างกระบวนการสืบสวนไต่สวนเป็นไปตามลำดับชั้นตามระเบียบและกฎหมาย หลังจากนั้น จะได้นำเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและความเห็นต่อ กกต. ให้เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งต่อไป

โดย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทำให้นายพิธาฯ มีสมาชิกภาพเป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ แต่ปรากฏว่า กกต. ได้พิจารณามีข้อเท็จจริงและมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ เชื่อได้ว่า นายพิธาฯ อาจเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ตามมาตรา 98 (3) อันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) อาจมีผลทำให้สมาชิกภาพ สส. ของนายพิธาฯ ต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (6) แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ข้อกฎหมาย และความเห็น เสนอต่อ กกต. ให้พิจารณาสั่งการ ต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกภาพความเป็น สส. ของ นายพิธาฯ อาจมีเหตุสิ้นสุดลง จึงเสนอความเห็นต่อ กกต. ให้มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ต่อไป

กกต. ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจาก กกต. จำนวน 2 คณะ เป็นผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงภายใต้การบังคับบัญชาซึ่งกันและกัน

ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ จะมีความเห็นเป็นเช่นใด ถือได้ว่าเป็นดุลยพินิจแห่งตนโดยแท้ อันเป็นความเห็นเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนและไต่สวนเท่านั้น โดยจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสืบสวนไต่สวนอีกหลายขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด หลังจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายแล้วจะนำเสนอความเห็นต่อ กกต. พิจารณาในลำดับสุดท้าย

การพิจารณาเสนอความเห็นว่า นายพิธาฯ กระทำความผิดตามมาตรา 151 พรป.สส. หรือไม่ กกต. จะต้องนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะดำเนินคดีอาญากับนายพิธาฯ หรือไม่ประการใด อันเป็นหลักประกันว่าบุคคลจะได้รับโทษในทางอาญา เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย มาต่อสู้และหักล้างข้อกล่าวหาได้ทุกประเด็น

สำหรับ การยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพ สส. ของนายพิธาฯ มีเหตุต้องสิ้นสุดลง เป็นการดำเนินการตามมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เป็นระบบไต่สวน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้อำนาจดังกล่าวที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง กกต. ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการให้คดีที่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในทางหนึ่งทางใดตามที่ กกต. ต้องการ

ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยว่า นายพิธาฯ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนหรือไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประการใด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกภาพการเป็น สส. ของนายพิธาฯ เฉพาะตน โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร

ดังนั้น กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 พรป.สส. ต่อ นายพิธาฯ จึงยังไม่เสร็จสิ้นหรือมีผลเป็นที่สุดเด็ดขาด กกต. จึงไม่ได้กลั่นแกล้ง หรือจงใจที่จะทำให้นายพิธาฯ ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น การนำข้อมูลมาเสนอต่อสาธารณชน อันอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่ากระบวนการตามมาตรา 151 พรป.สส. เป็นกระบวนการเดียวกันกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติตามมาตรา 82 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน

จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวดังกล่าวข้างต้น.

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายพรชัย คำบุญรัตน์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 92 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

12/08/2023

พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

#ถวายพระพร
#12สิงหาคม2566
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพนักงานและลูกจ้างประจำเดือนสิงหาคม โดยมีพันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา เสนอแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละกลุ่มงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยทราบ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

09/08/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 06/08/2023

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวแลกขวัญ สอนอยู่ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สังเกตการณ์การลงคะแนนและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลานหอย ร่วมตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวแลกขวัญ สอนอยู่ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีสำโรง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 3 กันยายน 2566 เพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ราย ผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้นายชัยภัฎ เชื้อชวลิต หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง และพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2666 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2666 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในการนี้ ได้นำพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

28/07/2023

พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายของจังหวัดสุโขทัยที่จะนำไปสู่การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไประชาชน โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้ง ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย เพื่อถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 256666 โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศส.ปชต. เครือข่ายช่วยเหลือปฏิบัติงาน เครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง วิทยากร ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 80 คน

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้ง ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือนในครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และพนักงาน เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดใหม่ไทยบำรุง ต.ปากแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและภารกิจของสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปประชาสัมพันธ์และทดลองใช้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไป ในการนี้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 21/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สามารถดำเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นายสันติ เหมมั่น และนางสาวแลกขวัญ สอนอยู่ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ เป็นวิทยากรจัดกระบวนการอบรมฯ ในการนี้กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 21/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 20/07/2023

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ >> https://www.ect.go.th/sukhothai/ewt_news.php?nid=508...

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 14/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” โดยวิทยากรประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกการเป็นพลเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนจำนวน 90 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอคีรีมาศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรพลเมืองคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นำไปสู่การเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ต่อไป

13/07/2023

ชี้แจง กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

ขอชี้แจง กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ตามที่ กกต. ได้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นั้น
กกต. ขอชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... มีเหตุสิ้นสุดลง... ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย...” การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กกต. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือ มาตรา 82 วรรคสี่ บัญญัติให้ กกต. เป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรง สามารถส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ได้
กรณีดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทำอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่จะต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา 43 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และ ข้อ 54 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 มาใช้บังคับแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่า สมาชิกภาพของ ส.ส. คนหนึ่งคนใด มีเหตุสิ้นสุดลง กกต.
จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา หรือให้ ส.ส. ผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพ นั้น มารับทราบข้อกล่าวหา หรือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหา ทั้งสิ้น เพราะบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิของตนเองไปชี้แจงข้อเท็จจริง และเสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี ตามบทบัญญัติของ พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วางแนวทางในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 เรื่องพิจารณาที่ 10/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ส่วน ข้อกล่าวอ้างว่า กกต. เร่งรัดพิจารณา และดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่ละเอียดรอบคอบ นั้น ขอชี้แจงว่า การดำเนินการของ กกต. เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง โดยไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพฯ ขอยืนยันว่า กกต. ไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบ หรือเร่งรัดที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้ กกต. ได้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ แล้ว
ดังนั้น การส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เป็นกระบวนการที่ กกต. ปฏิบัติตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ทุกประการ.

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 12/07/2023

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” โดยวิทยากรประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกการเป็นพลเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนจำนวน 90 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอทศรีนคร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรพลเมืองคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นำไปสู่การเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ต่อไป

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 11/07/2023

วันที่อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” โดยวิทยากรประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกการเป็นพลเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนจำนวน 90 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรพลเมืองคุณภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นำไปสู่การเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ต่อไป

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 10/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงาน เดินทางไปมอบเงินบำรุงขวัญ เป็นค่าชดเชยผู้ประสบภัย ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 3 ราย ๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก และนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินชดเชยผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 06/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพนักงานและลูกจ้างประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีพันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ วงค์วิราช รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา เสนอแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละกลุ่มงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยทราบ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

04/07/2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปวีดิทัศน์
หัวข้อ"เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย"
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/17TsQlmnV5-Ka1v3LQuDM-sZNHPHYy9lC?fbclid=IwAR028Eqc7HKQUZ4wU4kb3mA5l5LbTCTWR18aTsUjqnuoGkJRQ0Xb7OBySRU

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 29/06/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายพรชัย คำบุญรัตน์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ มีคณะครู และนักเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,134 คน ณ อาคารพระนารายณ์ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 28/06/2023

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายยอด พรมลือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงาน สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ 23/06/2023

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ >> https://www.ect.go.th/sukhothai/ewt_news.php?nid=508&filename=index

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 23/06/2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายวสันต์ เขื่อนคำ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และมีคณะครู นักเรียนมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 119 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 23/06/2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้กับแกนนำเยาวชนและการจัดเวทีสาธารณะถนนเด็กและเยาวชนเดิน โดยมีนายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย's post 23/06/2023

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ลายคราม หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แแทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย การลงทะเบียนแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และเปิดคลินิกเลือกตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดปากคะยาง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2