สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุ

ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ ฉบับที่ 7 ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ฉบับท ี่ 5 ประจำปี 2563

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุ, 331 หมู่ท ี่ 14 ต.บ้านกล้วย, Sukhothai Thani.

15/08/2018
25/07/2018
20/04/2018

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม วันที่ 12 พฤษภา คม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

พบสมาชิก รพ.คีรีมาศ,สสอ.คีรีมาศ,สม ทบ อ.คีรีมาศ

ณ ห้องประชุมหอมรื่นโรงพยาบาลคีรีมาศ

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581
Li ne ID : coop.phsk

09/04/2018

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ตั้งแต่10,000. 00 – 3,000,000.00 บาท 3.00
ตั้งแ ต่ 3,000,001.00 – 5,000,000.00 บ าท 3.25
ตั้งแ ต่ 5,000,001.00 บาท ขึ้นไป 3.50

27/03/2018

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
เข้าร่วมประชุมในโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก
ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในวันที่ 8 เมษายน 2561 เว ลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
(มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านละ 300 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย โทร 055-610599,0864464581 Line ID : coop.phs kt

14/03/2018

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด ครั้งแรกในเดือนเมษา ยน วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16. 00 น.
พบสมาชิก รพ.ทุ่งเสลี่ยม,สสอ.ทุ่งเสลี่ยม,สมทบ อ.ทุ่งเสลี่ยม
ณ ห้องประช ุม สนง.สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขท ัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581
Line ID : coop.phs kt

14/03/2018

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด's cover photo

25/01/2018

กำหนดรับคำขอกู้สามัญ
และคำขอกู้พิเศษ กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 รับเอกสารถึง 6 ก .พ. 61
รอบที่ 2 รับเอกสารถึง 20 ก .พ. 61

16/01/2018

สมาชิกท่านใดโอนเงินมายังสหกรณ์ โปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และวัตถุประสงค์ในการโอนด้วยครับ

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
สาขาที่โอน : 617 (สวรรคโลก)
วันที่โอน มา : 9 ม.ค. 61
จำนวนเงิน : 1,0 00 บาท

16/01/2018

กำหนดรับคำขอกู้สามัญ
และคำขอกู้พิเศษ
ประจำเดือน มกราคม 2561
รอบที่ 2 รับเอกสารถ ึง 22 ม.ค. 61

08/01/2018
28/12/2017

เรียน สมาชิก สสธท. และ กสธท.

สมาชิกประสงค์ต่ออายุรายปี 2561 แต่ยังไม่ได้โอนชำ ระ หรือยังได้แจ้งการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

27/12/2017

กำหนดรับคำขอกู้สามัญ และคำขอกู้พิเศษ
ประจำเดือน มกราคม 2561
รอบที่ 1 รับเอกสารถ ึง 8 ม.ค. 61

coopphskt.com 26/12/2017

รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถ ึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 25 61)

ข่าวดี !! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ยังเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี จนถ ึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

และตั้งแต่วันท ี่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 56 ปี

รายละเอียดเพิ่มเต ิม https://goo.gl/sSbZ6F

coopphskt.com สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

26/12/2017

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เข้าพบสหกรณ์ฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 โดยมีรักษาการเลขานุก าร และรักษาการเหรัญญิกให้การต้อนรับ

26/12/2017

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์ ในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขท ัย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

21/12/2017

ดาวน์โหลด วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 : https://goo.gl/9eBDSS

** แก้ไขวาระการประช ุม หน้า 38-39 : https://goo.gl/nSKjud

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขท ัย จำกัด
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมไพลินสุโขท ัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

07.30 - 10.30 น. ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมก าร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

07.49 - 11.00 น. ลงทะเบียนรับเบี้ยประช ุม * (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกที่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

08.30 - 12.00 น. ประชุมใหญ่สาม ัญ ประจำปี 2560

19/12/2017

เรียน สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสามารถตรวจสอบ เลขทะเบียนสมาชิก หมายเลขหน่วย และลำดับ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบี ยน รับ บัตรผ่านเข้าคูหาเลือกตั้ง/บัตรรับเบี้ยประชุม/บัตรลุ้นรางวัล ตามลิ้งด้านล่างนี้

ตรวจสอบหมายเลขหน่วยและลำดับ : https://goo.gl/hZ4D46

coopphskt.com 15/12/2017

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ขั้นตอนการการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมไพลินสุโขท ัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

coopphskt.com สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

14/12/2017

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
วันเสาร์ที่ 23 ธันวา คม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

07.30 - 10.30 น. ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมก าร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

07.49 - 11.00 น. ลงทะเบียนรับเบี้ยประช ุม * (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกที่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

08.30 - 12.00 น. ประชุมใหญ่สาม ัญ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 : https://goo.gl/9eBDSS

14/12/2017

36 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด (2524 - 25 60) 😁😁😁

07/12/2017

รายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
อัตราเงินปันผล ร้อยละ 5.65
อัตราเงินเฉลี่ยคืน ร้อย ละ 14.70

หนังสือประชาสัมพันธ์ : https://goo.gl/rfXo8R
รายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 : https://goo.gl/TyCsEY
การคำนวณเงินปันผล+เฉลี่ยคืน : https://goo.gl/BsdExM

27/11/2017
24/11/2017

คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาเงินกู้รอบสุดท้ายของปีบัญชี 2560 ในวันที่ 24 พ .ย. 2560

24/11/2017

กำหนดรับคำขอกู้สามัญ/พิเศษ
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รอบที่ 1 รับเอกสารถ ึง 8 ธ.ค. 60
รอบที่ 2 รับเอกสารถึง 19 ธ .ค. 60

22/11/2017

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมไพลินสุโขท ัย เริ่มลงทะเบียนและลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.30 น. ---เบี้ยประช ุม 1,000 บาท / ค่าของชำร่วย 300 บ าท (โอนพร้อมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) และมีสิทธิลุ้นเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

17/11/2017

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

17/11/2017

การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประช ุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

15/11/2017

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวา คม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด หยุดทำการ 2 ว ัน เพื่อทำการปิดบัญชีประจำปี 2560

14/11/2017

กำหนดรับคำขอกู้สามัญ/พิเศษ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (รอบที่ 2)
รับเอกสารถึงวันที่ 21 พ .ย. 2560

13/11/2017

คณะกรรมการเงินกู้ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิก รอบที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันจันทร์ท ี่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำก ัด เพื่อจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

10/11/2017

เรียนสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ฯ หยุดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

ประก าศ : https://goo.gl/i6zaEW

10/11/2017

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสำหรับปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 10 - 29 พ .ย. 2560

ประกาศรับสมัคร : https://goo.gl/eKYKhW

09/11/2017

ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว !!! ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานกรรมก าร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลา คม - 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรับสมั คร : https://goo.gl/V4hLgX

- ใบสมัคร ตำแหน่งประธานกรรมการ : https://goo.gl/itWB3f

- ใบสมั คร ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ : https://goo.gl/oyHQCG

- ใบสมัคร ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ : https://goo.gl/mDt8dZ

**คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง : https://goo.gl/ksvkmy

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


331 หมู่ที่ 14 ต.บ้านกล้วย
Sukhothai Thani
64000

Sukhothai Thani ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
GM Shop กางเกงยีนส์ GM Shop กางเกงยีนส์
122/1 หมู่ 2 ตำบล ไกรกราง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, ุ64170

ขายกางเกงยีนส์ งานแบรนด์แท้ มีสินค้าแบบใหม่อัพเดทตลอดเวลา

Yes มินิมาร์ท / AirPay เคาน์เตอร์ Yes มินิมาร์ท / AirPay เคาน์เตอร์
ถนนจรดวิถีถ่อง, อ.เมืองสุโขทัย, จ.สุโขทัย 64000
Sukhothai Thani, 64000

จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องดื่มทุกชนิด สุรา เบียร์ น้ำแข็ง ฯลฯ

ก๊วยเป็งฮะ GPH ก๊วยเป็งฮะ GPH
118-120
Sukhothai Thani, 64000

จำหน่ายเครื่องมือช่างทุกประเภท พร้

บ้านเอราวัณตลับพระเงิน บ้านเอราวัณตลับพระเงิน
Sukhothai Thani, 64000

ตลับพระลงยาสุโขทัย

ขายกล้วยหอม ขายกล้วยหอม
Sukhothai Thani, 64110

มีกล้วยหอมขาย

ร้านนายพีร์หนังสือเช่า ร้านนายพีร์หนังสือเช่า
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64000

SistoSis Baggy Shop SistoSis Baggy Shop
Baypas
Sukhothai Thani, 64000

Rakdee Construction & Design Rakdee Construction & Design
Sukhothai Thani, 64000

หมงกุญแจสุโขทัย 094-5695195 รับเปิด หมงกุญแจสุโขทัย 094-5695195 รับเปิด
82 ถ.ทัศนาพานิช 2 ต.ธานี อ.เมือง
Sukhothai Thani, 64000

รับทำกุญแจบ้าน รถยนต์ที่หาย รับเปิ?

BM auto car & ECU shop sukhothai BM auto car & ECU shop sukhothai
Sukhothai
Sukhothai Thani, 64000

Sukhothai Bicycle Tour Thailand Sukhothai Bicycle Tour Thailand
34/1 Moo 2 Jarodvithi Thong Road, T. Bankuai
Sukhothai Thani, 64000

Sukhothai Bicycle Tour is a bicycle tour company that run by Local Thai family. If you would like to see the real Thailand. Please contact Us!