ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัม

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัม

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามครับ
คือผมลงเรียน มสธ.ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชา การเมือง การปกครอง และผมเลือกชุดวิชาเพิ่ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผมต้องลงทะเบียนอะไรอีกไหมครับ เพราะเห็นส่งหนังสือมาแค่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขอบคุณครับ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ๆ ได้ทางเพจนี้ หรือทางโทรศัพท์ 055651097
สามารถดูรายละเอียดการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีภาคปลาย/2563 และการสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน Pay at Post หรือแบบฟอร์คำร้องต่างๆ ของระดับปริญญาตรีได้ที่
Download คู่มือลงทะเบียนเรียนฯ
คู่มือและคำชี้แจงในการลงทะเบียนเรียนมีรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมทางด้านทะเบียนนักศึกษา เช่น ปฏิทินการศึกษา ชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ
สัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 ขยายเวลารับสมัครครับ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากศวน.มสธ.สุโขทัย
ฝากประชาชนทั่วไปและนักศึกษามสธ. บัณฑิตมสธ.ตอบแบบสำรวจให้กับมสธ.ด้วยครับ และแชร์ต่อๆกันด้วย ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขท

20/12/2022

"สร้างโอกาสการทำงานที่มากกว่า เพิ่มความรู้ ทักษะ และปริญญา"
🕧 สมัครได้วันนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566
😁 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : ​
1) ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2) ศูนย์วิทยบริการชุมชนสัมพันธ์ 10 แห่ง ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ จันทบุรี เพชรบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา
😁 สมัครออนไลน์ : ​​
http://cs.stou.ac.th/enroll/OnlineApplication.aspx
😁 สมัครผ่านไปรษณีย์ :
1) ดาว์นโหลดใบสมัครและระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ ได้ที่ : https://www.stou.ac.th/main/apply.html
2) กรอกข้อมูลใบสมัครให้เรียบร้อย
3) ชำระเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
4) นำส่งเอกสารที่ทำการไปรษณีย์ หรือตู้ไปรษณีย์ (พร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซอง สทว.ซ.06 )
💬 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-7788
Line
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfco

17/11/2022
17/11/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
--- 1 หลักสูตร ---
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 → 15 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.stou.ac.th/link/4IG50E
หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
Line :
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfco

17/11/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
--- 3 หลักสูตร ---
• หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 → 15 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.stou.ac.th/link/mFMmtu
หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4
Line :
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfco

15/11/2022

พร้อมก่อนสอบก่อนรู้ผลก่อนกับการสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์(Walk-in-Exam) และ(STOU-EPT E-Testing)

ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบตามความพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) และ (STOU-EPT E-Testing) [email protected] และ
[email protected])
🫶หมายเหตุ🫶 นักศึกษาทุกท่านจะต้องยื่นผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่แรกเข้านักศึกษาใหม่เป็นต้นไป
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

04/11/2022

🌺กำหนดการสอบออนไลน์และสนามสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและกำหนดการสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/exam_news/login_11.aspx
💥หมายเหตุ💥 ไม่พบข้อมูลโปรดแจ้งชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา พร้อมชี้แจงรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อประกอบการตรวจสอบได้ที่
🎃E-mail : [email protected]
🎃Facebook : ถามไพฑูรย์
🎃กระดานสนทนา : https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

04/11/2022

⚡️⚡️วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 กำหนดการสอบออนไลน์ และ ณ สนามสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิศษ ปีการศึกษา 2564
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644 โปรดเตรียมบัตรสำคัญต่างๆ ให้พร้อมประกอบการสอบทุกครั้ง
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

30/09/2022

นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งที่ 2 และเลือกแผนการศึกษา ก2 ก3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 หากยังไม่ได้ชำระเงิน 700 บาท (ค่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมาย ก2 และค่ากิจกรรมร่วมเรียนรู้ blended learning ก3) ให้ดำเนินการชำระเงินภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
❤️หมายเหตุ ❤️
⛳️แผนการศึกษา ก2 ก3 หากไม่ชำระค่ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมาย/ร่วมเรียนรู้ blended learning จะมีผลกระทบกับการประกาศผลการสอบและกระทบกับการสำเร็จการศึกษาต่อไป
⛳️แผนการศึกษา ก2 ก3 ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรก หรือปรับปรุงเอกสารการสอน หรือลงทะเบียนเรียนครั้งที่สอง หากประสงค์จะสั่งซื้อรูปแบบสิ่งพิมพ์หนังสือรูปเล่มเดิม ซื้อได้ตามอัธยาศัยชำระเงินชุดวิชาละ 600 บาท คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
⛳️แผนการศึกษา ก2 ก3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนัดหมายสอนเสริมเก็บคะแนน / ร่วมเรียนรู้ blended learning คลิกได้ที่นี่ https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2022/09/01/tutor_online/

19/09/2022

👩‍🎤🧑‍🎤📣ประกาศ!!!! เปิดรับสมัครตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 120 (651) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 18 ธันวาคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇👇https://www.stou.ac.th/.../Adre/walkinExam/searchpaym.asp
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

Photos from ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย's post 30/08/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้"
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 1 กันยายน 2565

สมัครด้วยตนเอง
1. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรอาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา
.
สมัครออนไลน์
1. เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษา รูปถ่ายสี วุฒิการศึกษา บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/main/apply.html
3. สมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
4. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5. อัปโหลดหลักฐานการสมัครเรียน (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือชำระเงินผ่านระบบ Pay @ All
7. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลังการสมัคร 15 วัน ที่
https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENQYW01
.
สมัครทางไปรษณีย์
1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์https://www.stou.ac.th/main/file/stou1_65.pdf
2. จัดเตรียมหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาตามระเบียบการสมัคร
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว สาขาวิชา วิชาเอก และชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน
4. นำใบสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครไปชำระเงินที่ไปรษณีย์
5. ส่งหลักฐานใบสมัคร การลงทะเบียนและการชำระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดังนี้
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
.
.
รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ : https://web4.stou.ac.th/portal/course-information/
ติดต่อสอบถามได้ที่
Line Official :
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=563dxfco
Tel. 02 504 7788
Website : www.stou.ac.th

25/08/2022

www.stou.ac.th

ผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564:update 25/08/65
https://www.stou.ac.th/GRADE_642/login.aspx
ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643: update 25/08/65
https://www.stou.ac.th/GRADE_642/loginsumrit.aspx

www.stou.ac.th

22/08/2022

🚩 "มสธ. พลิกโฉมการจัดการศึกษา หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบุคคล องค์การและสังคมดิจิทัล
ยุค New Normal และ Next Normal"🚩
-------------------------------------------------------------------------
✅ ออกแบบหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การจัดการและบริการสารสนเทศเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
✅ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย
โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อปฏิสัมพันธ์
✅ สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร
และ 1 ปี สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
-------------------------------------------------------------------------
📌เปิดรับนักศึกษาใหม่📌
ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
🚩 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปศาสตร์
https://liberalarts.stou.ac.th/bachelorinformationscience/

#มสธ #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ #ค่าเทอมถูก #รับสมัครนักศึกษาใหม่

Photos from ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย's post 19/08/2022

🔔รับสมัคร..รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651
(รับสมัคร 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565)
🎯เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้
🎯เรียนคู่ขนานป.ตรี มสธ.จบเร็วขึ้น
📌ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนรู้ที่บ้าน/สอบออนไลน์ที่บ้านได้
คลิก...👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp
💡"โครงการสัมฤทธิบัตร"คืออะไร ?
คลิก...👇👇👇
https://sites.google.com/view/ranglearn/
💡“โครงการสัมฤทธิบัตร"ช่วงนี้มีอะไร ?
คลิก... 👇👇👇
https://sites.google.com/view/rang-110online-exam/

18/08/2022

❗️❗️❗️ กิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 รีบทำส่งกันนะ ส่งได้ถึง 1️⃣5️⃣ กันยายน 2565 ทาง📱ออนไลน์และ 📨ไปรษณีย์
💚มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้💚
ดาวน์โหลดกิจกรรม 👇👇👇
https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/homework3-2564
ส่งกิจกรรม👇👇👇
https://eduapp.stou.ac.th/practice/

18/08/2022

แจ้งความประสงค์สอบออนไลน์ การสอบซ่อมภาค 2/2564 และภาคพิเศษ/2564 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 119 (644) คลิกได้ที่นี่ https://reg.stou.ac.th/forms/exam364

16/08/2022

️📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารชุมชนยุคใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 📲Microsoft Teams ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม👇👇
https://drive.google.com/file/d/1YmiakaosWPEgS1EQyRawVcSVyaTDZ0P0/view?usp=sharing

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม👇👇
https://forms.gle/GUuc8f2fRe1KFr7Q8

06/07/2022

ปฐมนิเทศ

28/06/2022

แจ้งแนวปฏิบัติการสอบ และตรวจสอบรายชื่อ/ตารางสอบ ภาค 2/2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2564 หากไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบโดยด่วน โทร. 02-504-7563

24/06/2022

🫶🫶ตรวจสอบผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2564 คลิกได้ที่นี่ 👉👉https://www.stou.ac.th/GRADE_R64/login.aspx
🫶🫶สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบเรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนดในภาคที่ 2/2564 ภายหลังจากทราบผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2564 แล้ว ขอให้รีบชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนดในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ ก่อนสอบไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ทางไปรษณีย์ PAY AT POST ทางศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร OSS และทางศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้วนักศึกษาไม่มีสิทธิขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่ากำหนด
✍️✍️หมายเหตุ
🌺🌺ห้ามลงทะเบียนเรียนล่าช้าชุดวิชาเชิงปฏิบัติหรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้สอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเท่านั้น
🌺🌺ชุดวิชาที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดห้องสอบให้ได้ทัน แต่ขอให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าภาค 2/2564 บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อเจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ ก่อนสอบประมาณ 30 นาทีเพื่อขอเข้าห้องสอบสำรองต่อไป
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาสทว.👁👁

24/06/2022

🔔ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642
: update 23/06/2565
คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/GRADE_R64/loginsumrit.aspx

24/06/2022

https://www.stou.ac.th/main/curriculums.html หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

22/06/2022

⚡️⚡️การเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 รูปแบบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ⚡️⚡️โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจที่จะเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 ได้ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
🚧หมายเหตุ
🌞เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จนกว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
🌞นักศึกษาที่ไม่เข้ามาเลือกแผนการศึกษา จะได้รับวัสดุการศึกษาล่าช้าภายหลังจากวันหมดเขตการเลือกแผนการศึกษาแล้ว
👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁

22/06/2022

⚡️⚡️การเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 รูปแบบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ⚡️⚡️โปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจที่จะเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 ได้ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คลิกได้ที่นี่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/
🚧หมายเหตุ
🌞เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จนกว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
🌞นักศึกษาที่ไม่เข้ามาเลือกแผนการศึกษา จะได้รับวัสดุการศึกษาล่าช้าภายหลังจากวันหมดเขตการเลือกแผนการศึกษาแล้ว
👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁

17/06/2022

💑สิ่งที่ควรรู้ในการสอบ walk-in Exam💑
1. ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว สอบเสร็จทราบผลการสอบทันที
2. ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยรวมกับอัตนัย สอบเสร็จผลการสอบจะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสอบ
3. หากสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้อีก แต่ถ้าสอบผ่านให้ถือผลการสอบของ Walk-in Exam เป็นหลัก
4. นักศึกษาสมัครสอบ Walk-in Exam ในแต่ละชุดวิชาได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา
🎯🎯Walk-in Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนถึง 26 มิถุนายน 2565 สำหรับชุดวิชาที่มีอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนถึง 12 มิถุนายน 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

14/06/2022

👩‍🎓🧑‍🎓บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 37) และปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 38) ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลประวัติประกอบการจัดส่งใบปริญญาบัตรให้บัณฑิตตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากภายใน 2 เดือนไม่ได้รับใบปริญญาบัตรขอให้รีบติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลโดยด่วนที่สุด เพื่อไต่สวนไปยังไปรษณีย์ให้ต่อไป
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

แบบสำรวจความสนใจการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 12/06/2022

แบบสำรวจความสนใจการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

สวัสดีครับ

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความสนใจเรียนนอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัย ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ครับ

https://cutt.ly/openlearning

แบบสำรวจความสนใจการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แบบสำรวจนี้ต้องการสอบถามความสนใจเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของคนไทย เพื่อนำไปวางแผนพัฒน.....

03/06/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแจ้งกำหนดการตรวจคัดกรอกโควิด-19 สำหรับบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยขอให้บัณฑิตทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

03/06/2022

๓ มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักพระราชวังได้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

01/06/2022

⚠️ข้อควรระวังในการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาพิเศษ /2564⚠️
1. ภาคการศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ชุดวิชาเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตเพิ่มชุดวิชา หรือขอถอนชุดวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ
3. ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2565
4. สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาพิเศษไม่มีการสอบซ่อม แต่ให้นำชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดสอนโดยไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา (ยกเว้นหากมีการปรับปรุงวัสดุการศึกษาต้องสั่งซื้อใหม่)
5. ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 มหาวิทยาลัยจะจัดสอบในวันเดียวกันกับการสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2564 (คือสอบในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565) ดังนั้น โปรดตรวจสอบตาราง วัน เวลาการสอบ ของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ และชุดวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่2/2564 ต้องไม่ตรงกัน
👉คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2564 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147
👉แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนเรียน คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

29/05/2022

จุดจอดรถและรับ-ส่งบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันการฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 มิ.ย. 65

สามารถเข้าใช้บริการจุดจอดรถได้ที่ลานจอดรถของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด มหาชน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์กับทางมหาวิทยาลัย โดยลานจอดจะอยู่ตรงข้ามกับอิมแพค ชาเลนเจอร์ มีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 500 เมตร และยังมีรถบริการรับส่งจากลานจอดรถมามหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หรือสามารถไปจอดได้ที่ศูนย์การค้าต่างๆ (มีค่าใช้จ่าย) อาทิ ศูนย์การค้าบีไฮฟ์ หรือศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ ในเมืองทองธานี มีรถสองแถว มายัง มสธ. ค่าบริการ 10 บาท/คน

** หมายเหตุ : การจอดรถที่ศูนย์การค้ามีค่าจอดรถ
โปรดสอบถามกับทางศูนย์การค้าก่อน

#มสธ #จุดจอดรถ #ปริญญาบัตรมสธ

17/05/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เตรียมตัวให้พร้อม บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดูตำแหน่งการเดินและขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=S7cBXLfbmig

17/05/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ได้ที่ : https://www.stou.ac.th/grade/webgrad/SearchGrad

17/05/2022

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถสั่งจองชุดครุย มสธ. โดยการติดต่อที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร : 0 2504 7796-7
อีเมล์ : [email protected] หรือ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://web4.stou.ac.th/congrats/order/

** หมายเหตุ : เนื่องจากมีบัณฑิตเข้ามาติดต่อสั่งซื้อชุดจำนวนมาก จึงทำให้สินค้าบางรายการหมดสต๊อกชั่วคราว

ชุดพระราชทานหญิง - หมดสต๊อกทุกขนาด ทั้งเช่าและซื้อ
ชุดพระราชทานชาย - มีคงเหลือบางขนาด
เสื้อครุย - คงเหลือเฉพาะรายการซื้อ
ชุดขาว เสื้อครุย ขนาดพิเศษ ปิดรับบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้สมาคมได้เร่งดำเนินการสั่งตัดชุดพระราชทานเพิ่ม เพื่อให้บริการแก่บัณฑิต ดังนั้น จึงขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ติดต่อสมาคมในวันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10/05/2022

https://web4.stou.ac.th/congrats/

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

⭕️ การซ้อมย่อย
ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์
🕧 วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
🕧 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2565

⭕️ การซ้อมใหญ่
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
🕧วันที่ 1-3 มิถุนายน 2565

⭕️ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
🕧 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2565

สามารถติดตามข่าวการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#ปริญญาบัตรมสธ #ปีการศึกษา2561 #ปีการศึกษา2562

19/04/2022

การสมัครสอบ Walk-in Exam ภาค2/64 และการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

18/04/2022

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2565ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ฟรี คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/main/apply.html

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลิปอบรมระบบการสอบออนไลน์ มสธ.
คลิปอบรมการสอบออนไลน์ มสธ.
PresentSTOU63

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


4 หมู่ 7 ถ. สุโขทัย-กำแพงเพชร ต. บ
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Community Services อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
Untouchable MC Thailand Untouchable MC Thailand
Support Sukhothai
Sukhothai Thani, 64000

การก่อตั้งกลุ่ม เป็นการรวมผู้สนใจแ

บริษัทเอ็นอาร์ ลิสซิ่ง สาขาท บริษัทเอ็นอาร์ ลิสซิ่ง สาขาท
124/7 ม. 5
Sukhothai Thani, 64120

สินเชื่อทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน รับรี?

สำนักงาน ธกส จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน ธกส จังหวัดสุโขทัย
96/5
Sukhothai Thani, 64000

เพจเดียวที่รวบรวม ความรู้การเกษตร อาหาร กีฬา ความบันเทิง และการท่องเที่ยว