ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ฮาลาลเครปน้ำตกโตนเต๊ะ
ฮาลาลเครปน้ำตกโตนเต๊ะ
4246, Amphoe Palian
ปลาหวานสดๆ  คุณบุญพา
ปลาหวานสดๆ คุณบุญพา
Amphoe Palian 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
256 ม.12 ต.ปะเหลียน, Palian
โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตร
โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตร
248/2 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม, Palian
บัวแก้ว คอนสตรัคชั่น รับเหมา
บัวแก้ว คอนสตรัคชั่น รับเหมา
Amphoe Palian 92140
สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน
สถานีตำรวจภูธรปะเหลียน
2 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง, Palian
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระ, Krabi
NP Electric
NP Electric
ต.บ่อน้ำร้อน, Kantang
โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง
293 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขา, Yan Ta Khao
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านราไว  จ.ส
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านราไว จ.ส
บ้านราไว, Thung Wa
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้
404, Palian
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
4235, Trang
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
90 หมู.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกร, Amphoe Yan Ta Khao
หน่วยสัสดีอำเภอทุ่งหว้า
หน่วยสัสดีอำเภอทุ่งหว้า
Thung Wa 91120
Thaklai Seafood
Thaklai Seafood
Yantakao, Trang

ศรชล.ภาค ๒

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 1 ก.ย.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี บูรณาการร่วมกับด่านตรวจประมงปัตตานี ดำเนินการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 5 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหม าย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 1 ก.ย.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า - ออก เรือประมง นราธิว าส ดำเนินการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 7 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว ่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 1 ก.ย.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบการกระทำผิดตาม พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไ ทย พ.ศ.2456 กฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ในท่าเรือและคานเรือ พื้นท ี่ จว.สงขลา ผลการปฏิบัติตรวจไม่พบการกระทำผิดตาม พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นา วี พ.ศ.2521
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 1 ก.ย.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จว.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยและตรวจหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัส COVID - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดของลูกเร ือ TB.HUB 19 สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาจาก จว.ระย อง เข้าจอดเทียบท่าเรือ P.C.TERMINAL อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 31 ส.ค.65 ศรชล.จว.ปัตตานี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาช ีพ จำนวน 8 หน่วยงาน ปฏิบัติการสุ่มตรวจเรือประมงและแรงงานภาคประมงในเรือประมง โดยมี น.อ.บุญ มี แก้วสง่า รอง ผอ.ศรชล.จว.ปัตตานี เป็นประธานและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
หน่วยงานที่เข้าร่ วม ประกอบด้วย ศรชล.จว.ปัตตานี , เจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตา นี , ประมงจังหวัดปัตตานี , จัดหางานจังหวัดปัปตตา นี , พัฒนาสังคม , ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตา นี , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท ี่ 9 กำลังพล รวมจำนวน 22 น าย ใช้เรือตรวจประมงทะเล 326 ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราปรามประมงทะเลปัตตานี
ผลการปฏิบัติตร วจ ตรวจเรือจำนวน 3 ลำ ลูกเรือ 44 คน ไ ทย 11 คน กัมพูชา 36 คน กะเหรี่ ยง 1 คน ตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ในเรือ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในเร ือ เอกสารถูกต้องครบถ้วน
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 31 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า - ออก เรือประมง นราธิว าส ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับลูกเรือประมงแจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส จำนวน 3 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

ในวันที่ 31 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งอ อก จำนวน 2 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธา นี อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือมีเหตุอื่นเกิดขึ้นบนเรือประมง ตามที่กรมประมงจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์พร้อมขอความร่วมมือให้นำขยะมาทิ้งบนฝั่ง
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเลภาค 2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 01/09/2022

“กวดขันตรวจเรือในทะเล จับได้เรือประมงเวียดนาม”
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสม ัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล/ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในแต่ละภาค “เปิดปฏิบัติการ ตรวจเพิ่มประสิทธิภาพในทะเล” โดยมุ่งเน้นการตรวจการทำประมงผิดกฎหม าย แรงงานภาคบังคับในเรือ จนถึงการค้ามนุษย์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ที่สหภาพยุโรปจะเข้ามาตรวจเยี่ยมผลการทำงานของประเทศไ ทย ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่จะมาถึง
ในการน ี้ พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 จึงสั่งการให้บูรณาการกำลังร่วมกับทัพเรือภาคท ี่ 2 จัดหมู่เรือตรวจการณ์ระยะไกล ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับ โดยให้เรือหลวงคีรีรัฐออกปฏิบัติการตรวจเรือประมงในทะเล และสามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้
โดยในวันท ี่ 31 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. เรือหลวงคีรีร ัฐ ได้ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน 1 ลำ ผู้ควบคุมพร้อมลูกเรือ ร วม 5 คน ระยะ 32 ไมล์ จากทุ่นไฟปากร่องสงข ลา ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำภายในอ่าวไทย กำลังลักลอบทำการประมงโดยการคราดปลิงทะเล จากการตรวจสอบภายหลังพบว่าเรือประมงเวียดนามลำนี้ ออกมาจากเมืองเกียงยาง ประเทศเวียดนาม โดยลักลอบเข้ามาทำการประมงบริเวณนี้เป็นเว ลา 5 วัน เรือหลวงคีรีรัฐ ได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดมาทำการสอบสวน ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงข ลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 31/08/2022

ในวันที่ 31 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี ดำเนินการตรวจแพเรือ/คานเรือ ในพื้นที่ จำนวน 1 แพเรือ ได้แ ก่ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี และ ตรวจเรือ จำน วน 1 ลำ ผลการตรวจไม่พบเรือที่ทำการสวมทะเบียน ไม่พบการเคลื่อนย้ายสายอากาศ V MS ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของและผู้จัดการท่าเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 31/08/2022

ในวันที่ 31 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบการกระทำผิดตาม พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไ ทย พ.ศ.2456 กฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในท่าเรือและคานเรือในพื้นที่ จว.สงขลา ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดต าม พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ.2521
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 31/08/2022

ในวันที่ 30 ส.ค.65 ศรชล.ภาค 2 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อ่าวปากพน ัง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช ว่ามีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าวปากพนัง อำเภอปากพน ัง จ.นครศรีธรรมราช
ในการน ี้ พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้บูรณาการกำลังจ าก หน่วยป้องกันและปราบปราบประมงทะเลปากพนัง ศรชล.ภาค ๒ , ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมร าช ร่วมกับ อาสาสมัครประมงพื้นบ้าน นำเรือ Airboat และเรือประมงพื้นบ้ าน เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่ามีการทำการประมงด้วยเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าว จำนวน 170 ล ูก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 31/08/2022

ในวันที่ 30 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง นราธิว าส ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า – ออก ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส จำนวน 5 ลำ ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 31/08/2022

ในวันที่ 30 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งอ อก จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือแพสุราษฎร์กุ้งไ ทย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือมีเหตุอื่นเกิดขึ้นบนเรือประมง ตามที่กรมประมงจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์พร้อมขอความร่วมมือให้นำขยะมาทิ้งบนฝั่ง
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 30/08/2022

ในวันที่ 30 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี ดำเนินการตรวจแพเรือ/คานเรือ ในพื้นที่ จำนวน 1 แพเรือ ได้แ ก่ ท่าเทียบเรือปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี และ ตรวจเรือ จำน วน 1 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบเรือที่ทำการสวมทะเบียน ไม่พบการเคลื่อนย้ายสายอากาศ V MS ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของและผู้จัดการท่าเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 30/08/2022

ในวันที่ 30 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง จว.สงข ลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 5 ลำ ณ ท่าเรือประ มง จว.สงขลา ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 30/08/2022

ในวันที่ 29 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง นราธิว าส ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า – ออก จำนวน 3 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหม าย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 30/08/2022

ในวันที่ 29 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี บูรณาการร่วมกับด่านตรวจประมงปัตตานี ดำเนินการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 5 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหม าย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 30/08/2022

ในวันที่ 29 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง จว.สงข ลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 4 ลำ ณ ท่าเรือประ มง จว.สงขลา ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 29/08/2022

ในวันที่ 28 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออกสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำน วน 2 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี อ.เมื อง จว.สุราษฎร์ธานี
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 29/08/2022

ในวันที่ 28 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมงนราธิวาส ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับลูกเรือประมงแจ้งเข้า ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จำน วน 1 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 29/08/2022

ในวันที่ 28 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี บูรณาการร่วมกับ ด่านตรวจประมงปัตตานี ดำเนินการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 5 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหม าย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 29/08/2022

ในวันที่ 28 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนหน้า FIP ดอนสัก ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือแพนิ ติ อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 29/08/2022

ในวันที่ 28 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง จว.สงข ลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 5 ลำ ณ ท่าเรือประ มง จว.สงขลา และเทียบท่าแพเถ้าแก่จิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหม าย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 27/08/2022

ในวันที่ 27 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี บูรณาการร่วมกับ ด่านตรวจประมงปัตตานี ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 5 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหม าย การใช้แรงงานและ การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 27/08/2022

ในวันที่ 27 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมงนราธิว าส ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับลูกเรือประมงแจ้งออก จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 27/08/2022

ในวันที่ 27 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนหน้า FIP ดอนสัก ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นท ี่ จำนวน 2 ลำ ณ ท่าเทียบเรือแพสินสุรี ย์ อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 27/08/2022

ในวันที่ 27 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง จว.สงข ลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 3 ลำ ณ ท่าเรือประ มง จว.สงขลา ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 26 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิว าส บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า – ออก เรือประมง นราธิว าส ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับลูกเรือประมงแจ้งเข้า จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 26 ส.ค 65 ศรชล.จว.สุราษฎร์ธา นี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธา นี โดยมี รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม แ ละ นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.สุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการการประช ุม ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 26 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี ดำเนินการตรวจแพเรือ/คานเรือ ในพื้นที่ จำนวน 1 แพเรือ ได้แ ก่ แพสากลปลาป่น ต.บานา อ.เมืองปัตตานี และตรวจเรือ จำนวน 1 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบเรือที่ทำการสวมทะเบี ยน ไม่พบการเคลื่อนย้ายสายอากาศ VMS ทั้งนี้ได้พูดคุยกับเจ้าของและผู้จัดการท่าเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบก าร
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 26 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จว.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลเรือและตรวจหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID - 19 ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำห นด ให้กับลูกเรือ M/V THANHCONG 36 สัญชาติเวียดนามที่เดินทางมาจากท่าเรือ HO C HI MINH ประเทศเวียดนาม เข้าจอดเทียบท่าเรือ SURAT PORT อ.กาญจนดิษ ฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 26 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงข ลา บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า - ออก เรือประมง จว.สงข ลา ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบนำสินค้าประมงต่างประเทศ/ผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่ จำนวน 6 ลำ ณ ท่าเรือประ มง จว.สงขลา ผลการตรวจสอบไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 26/08/2022

ในวันที่ 25 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมก ับ ศูนย์ควบคุมการรับแจ้งการเข้า - ออก เรือประมง นราธิวาส ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน ่า 2019 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับลูกเรือประมงแจ้งเข้า จำนวน 3 ลำ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิว าส ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภา ค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 25/08/2022

ในวันที่ 25 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ปัตตา นี ดำเนินการตรวจแพเรือ/คานเรือ ในพื้นที่ จำนวน 1 แพเรือ ได้แ ก่ แพสากลปลาป่น ต.บานา อ.เมืองปัตตานี และ ตรวจเรือ จำน วน 1 ลำ ผลการตรวจสอบไม่พบเรือที่ทำการสวมทะเบียน ไม่พบการเคลื่อนย้ายสายอาก าศ VMS ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของและผู้จัดการท่าเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบก าร
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Photos from ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2's post 25/08/2022

ในวันที่ 25 ส.ค.65 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สุราษฎร์ธา นี บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงส่วนหน้า FIP ดอนสัก ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งออก จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเทียบเรือแพปลาสินสุรี ย์ อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือมีเหตุอื่นเกิดบนเรือประมง ตามที่กรมประมงจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ พร้อมขอความร่วมมือให้นำขยะมาทิ้งบนฝั ่ง
#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
Songkhla
90000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Icofis_TSU Icofis_TSU
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
Songkhla, 90000

Institute of Community Operation for Integrated Studies

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ
ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
Songkhla, 90000

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
บ่อยาง
Songkhla, 90000

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90100

เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพั?