Icofis_TSU

Icofis_TSU

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Thaksin University
Thaksin University
90000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
161/5 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
สำนักงานทางหลวงที่ 18
สำนักงานทางหลวงที่ 18
147/74 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้, Ban Khao Rup Chang
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขล, Amphoe Muang Songkhla
ราชภัฏสงขลา
ราชภัฏสงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา, 90000, Ban Khao Rup Chang
เรือนจำจังหวัดสงขลา
เรือนจำจังหวัดสงขลา
172 ถ.สงขลา นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร
Thanon Saiburi
สาขาพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สาขาพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัย
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขาร
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย
1/19 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
93 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตง, Yala
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมื
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี
2

Institute of Community Operation for Integrat ed Studies

เปิดเหมือนปกติ

10/09/2022

ประชุมรายวิชา 0000251

10/09/2022

ประชุม

ข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่มรายวิชา 0000251-1-2565 - Google Drive 09/09/2022

ข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่มรายวิชา 0000251-1-2565 - Google Drive

🧒นิสิตที่ลงเรียนรายวิชา 0000251 ภาคเรียนที่ 1/2565

🖍🗒 โปรดตรวจสอบรายชื่อกลุ ่ม และสมาชิกในกลุ่มตามlinkด้านล่างนี้ 👇

ข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่มรายวิชา 0000251-1-2565 - Google Drive

09/09/2022

ชุมชนเครือข่าย โชว์ผลงาน สินค้า GI เพิ่มรายได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุญาตให้กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย์ ม.7 บ้านโคกโพธิ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษ ณ์ GI ในฐานะผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์เมืองพัทลุง เพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ผู้ผลิต เป็นการรักษาภูมิปัญญาของชุมชน และสร้างเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าให้กับผู้บริโภค

เดินหน้าสนับสนุนชุมชนเพื่อความยั่งย ืน

Photos from TSU News  ข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ 's post 09/09/2022

✨ วันสารทเดือนสิบ
มีความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปล่อยตัวจากภูมินรกในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดื อน 10 ซึ่งเรียกกันว่า “วันรับตายาย” เพื่อให้ได้มาขอรับส่วนบุญจากลูกหลานที่เตรียมอุทิศไว้ให้ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมินรกหรือ “วันส่งตายา ย” ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุก ปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 กันยายน และ 25 กันยา ยน 2565
📌วันนี้แอดมิน มาแนะนำขนมวันสารทเดือนสิบ มีขนมอะไรบ้างมาดูกันเลย 😆
- ขนมพ อง ขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนเรือหรือแพ ที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหรรณพเพราะขนมพองมีลักษณะแผ่จึงเปรียบเสมือนแพ ที่มีน้ำหนักเบาลอยน้ำ และขี้ข้ามได้
- ขนม ลา ขนมลาเป็นสัญลักษณ์แทนแพรพรรณ เครื่องนุ่งห่ม เพราะขนมลามีลักษณะเป็นเส้นใยเสมือนใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแพรพรรณเครื่องนุ่งห่ม
- ขนมบ ้า ขนมบ้าเป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้า สำหรับใช้เป็นของเล่นต้อนรับสงกรานต์ เพราขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสะบ้า การละเล่นที่นิยมมากในสมัยก่อน
- ขนมดี ซำ ขนมดีซำเป็นสัญลักษณ์แทนเงิน เบี้ย สำหรับใช้สอย เพราะมีรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอย
- ขนมเที ยน ขนมเทียนจะถูกห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ จึงเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนหมอนหนุน
- ขนมต้ม เป็นขนมอีกชนิดที่ไม่มีความหมายทางความเชื่อแต่ขาดไม่ได้สำหรับชาวสงขลาเพราะจะนำขนมต้มนี้ไปวัดเกือบทุกครั้งเมื่อมีการทำบุญ โดยเฉพาะในวันสารทเดือนสิบที่นอกจากจะนำขนมต้มไปวัดแล ้ว ยังนำกะปิ ข้าวสาร หรือของแห้งอื่น ๆ ที่อยากอุทิศให้กับเปรตชนห่อเหมือนขนมต้มสามเหลี่ยมไปทำบุญอีกด้วย

07/09/2022

7 กันยายน 2565 บุคลากรสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ นำโดย ดร.บัณฑ ิต ทองสงฆ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เข้าร่วมกิจกรรม R2M Road Sh ow มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Mark et (R2M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิ
ณ ห้องประชุมมหาหง ส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

06/09/2022

5 กันยายน 2565
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาก าร ร่วมโครงการ “เรียนรู้ทำนาปลูกข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติโคกม่วง”
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการทำนาเป็นแบบปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ลดต้นทุนในกระบวนการเพาะปลูก พัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยให้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก สำหรับจัดทำแปลงสาธิตเปรียบเทียบการทำนาอินทรีย์กับนาเคมีให้กับสมาชิกกลุ่มทำนาปลูกข้าวปลอดภัย ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัย สน จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทล ุง

06/09/2022

06/09/65
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และ ดร.แสนศักด ิ์ ศิริพานิช ผู้รักษาแทนรองผู้อำนวยการ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกส ภา ม.ทักษิณ เพื่อรับคำแนะนำการขับเคลื่อนสู่สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหมุดหมายมหาวิทยาลัย

06/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
"นางสาววิภาวี ปังธิกุล" Gib Wipawee
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
💐"หัวหน้าสำนักง าน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ"🎉

Photos from Icofis_TSU's post 05/09/2022

4 กันยายน 2565 ดร.บัณฑิต ทองสง ฆ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฏิบัติการชุมชนฯ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันฏิบัติการชุมชนฯและนักวิชาการ ร่วมกับสภาลานวัดตะโห มด ต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืนของชุมชนตะโหมด ณ วัดตะโห มด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

05/09/2022

นวัตกรชุมชนตะโหมดชวนชุมชนสร้างรายได้จากผลผลิตข้างรั้ว

#ถุงกระดาษเยื่อกล้วย เสน่ห์แฮนด์เมดจากกาบกล้วยเหลือทิ้งหลังบ้าน

#แชมพูย่านสะบ้า สมุนไพรจากสวนวิถีพุทธ คุณลุงวิฑูร หนูเสน

ดร.บัณฑ ิต ทองสงฆ์ อาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรชุมชนตะโหมด

05/09/2022

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ
"ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช"
💐ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน ่ง
"ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ"
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 To ne Saensak

25/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวท าง “เปิดพื้นที่ความรู้ สร้าง “พลัง“ และปัญญารวมหมู่ ร่วมพัฒนา ม.ทักษิ ณ” ณ อาคาร 50 ปี วศ ม ศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

23/08/2022

23 สิงหาคม 2565 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานอื ่น ปีการศึกษา2564 ตามเกณฑ์ EdPEx ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี(ประธานกรรมก าร) และอ.ดร.คณิดา สินใหม ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป และขอขอบคุณฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิทยาลัยนานาชาติที่อำนวยความสะดวกในครั้งน ี้

22/08/2022

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

13/08/2022

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565
รายละเอียดระเบียบการและกำหนดการต่าง ๆ
เป็นดังที่ระบุในภาพ หรือกดที่ลิ้งค์นี้ https://qrco.de/bd644c

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565
รายละเอียดระเบียบการและกำหนดการต่าง ๆ
เป็นดังที่ระบุไว้ในภาพด้านล่างนี้

Scan QR Co de นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 หรือกดที่ลิ้งค์นี้ https://qrco.de/bd644c

28/07/2022

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิส ิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

#ทรงพระเจริญ


#มหาวิทยาลัยทักษิณ

24/07/2022

จันทร์นี้ มีผักดีๆมาฝากกก!!!
🥬จำหน่ายผักกาดขาวอินทรีย์
Set:อร่อยใหญ่ กก. ละ 50 บาท
set:อร่อยเล็ก ครึ่ง กก. 25 บาท

🛵รับผักได้ในวันจันทร์ที่ 25 กค. ตั้งแต่เว ลา 16.00 น.
⛪️ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

🖊🗒รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อทางข้อความเฟสบุ๊ค หรือโทร0841273880(เล็ก) /0815434241(ตูน)
ขอบคุณมาก คะ

17/07/2022

จันทร์นี้มีเฮ!!!
จำหน่ายผักคะน้าอินทรีย์ ราคา กก.ละ 100 บ าท ครึ่งกก. 50 บาท
รับผักได้ในวันจันทร์ที่ 18 กค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ .........................
เบอร์โ ทร .........................
จำนวน ......................... กิโลกรัม
ขอบคุณมากคะ

17/07/2022

จันทร์นี้มีเฮ!!!
จำหน่ายผักคะน้าอินทรีย์ ราคา กก.ละ 100 บ าท ครึ่งกก. 50 บาท
รับผักได้ในวันจันทร์ที่ 18 กค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ .........................
เบอร์โ ทร .........................
จำนวน ......................... กิโลกรัม
ขอบคุณมากคะ

12/07/2022

พระครูประยุตธรรมธัช
เมธาจารย์
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

09/07/2022

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 แ ละ 2562
Congratulations!🎉 You did it! 👏👏👏 💐

08/07/2022

บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตรายวิชาปฏิบัติการชุมชนเพื่อทักษะชีวิต (Community Operations for Life Skil ls) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 เป็นไปด้วยความสนุกสนาน แววตาแจ่มใสพร้อมเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม (8 กรกฎา คม 2565)
#นิสิตTSUน่ารักเกินปุยมุ้ย

08/07/2022

ปฐมนิเทศรายวิชา

07/07/2022

"ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านคลองขุดคืนกุ้งสู่ธรรมชาติ"

ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านคลองข ุด ม.8 ต.หานโพธิ์ จ.พัทลุง ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงและอนุบาลกุ้งก้ามกราม จากการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของ อ.ดร.ทวีเ ดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ และได้ปล่อยลูกกุ้งคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (วันที่ 6 กรกฎา คม 2565)
ื่อมโยงความรู้สู่ชุมชน

26/06/2022

26/06/65 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOFIS) ร่วมดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นวัตกรชุมชน ให้กับสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช.) มหาวิทยาลัยทักษ ิณ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for B CG )

โครงการนี้เป็นการดำเนินงานปีที่ 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. ซึ่งได้รับความสนใจจากบัณฑิตจบใหม่และประชาชนจำนวนม าก

Photos from Icofis_TSU's post 18/06/2022

ชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว คนรุ่นใหม่ขยันผลิตสินค้าเพิ่มมูลค่าผลผลิตในครัวเรือนโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่เบื้องหลัง องค์กรท้องถิ่นและหลายภาคส่วนขับเคลื่อนสนับสน ุน ปังแน่ๆ เร็วๆนี้

ICOFIS ถ่ายทอดระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง มีปุ ๋ย ICOFIS เป็นพระเอก พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนต้นทุนต่ำที่กำลังขยับยกระดับเป็นโรงเรือน IoT เป็นการพัฒนาระบบการผลิตต้นน้ำให้กับชุมชนในระยะที่ 1 แผนระยะต่อไปคือการจับมือพันธมิตรในมหาวิทยาลัยเติมเต็มชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปล.ชวนอุดหนุนผลผลิตจากชุมชนบ้านทุ่งยาว
สลัดกล่ อง 40
สลัดโรล 35 โรลแซลมอน 40
มินิแซนวิซ 10
สั่งเลยใต้โพสต์ ช่วยแชร์จะขอบคุณ
รับวันจันท ร์ 20/06/65 ที่ สนง.ICOFIS อาคาร7 ค ่ะ

Photos from Icofis_TSU's post 13/06/2022

13/06/65 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มอบนโยบ าย ICOFIS และแนะนำการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในเพื่อพัฒนากำลังคนทั้งในระบบและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับชุมชนท้องถิ่น

Photos from Icofis_TSU's post 13/06/2022

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย

Photos from Icofis_TSU's post 12/06/2022

ทักทายน้องจุ้ง @ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทล ุง

ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดย อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพง ษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ

12/06/2022

11/06/65 นักวิชาการICOFIS ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเกษตรกรกลุ่มนาอินทรีย์ชุมชนตะโหมด

ชุมชนตะโหมด เป็นพื้นที่แรกที่ ICOF IS พัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์ เป็นกลุ่มที่สถาบันใช้ถอดบทเรียนการถ่ายทอดความรู้และการบริหารจัดการ เพื่อขยายการใช้พลังกลุ่มเพิ่มพื้นที่อินทรีย์ในอำเภออื่นๆ ของจังหวัดพัทลุง เพื่อเป้าหมาย 920 ไ ร่ ก่อนมิถุนายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ทางเพจเร็วๆนี้

06/06/2022

6/6/2565 "รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ"

01/06/2022
31/05/2022

31/5/2565

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (icofis) ได้ศึกษาวิจัยการปลูกผักอินทรีย์ ช่วงนี้ผักโตเต็มที่และพร้อมออกสู่ผู้บริโภค สั่งจองผักอินทรีย์ได้เ ลย ส่ง วันที่ 2/6/2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษ ิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยมีการจอง ดำเนินการ ดังนี้
1. โพสจองใต้โพส
2.
แชทจองผ่านกล่องข้อความ
ครับ

Photos from Icofis_TSU's post 13/05/2022

ICOFIS พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทวีเดข ไชยนาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน ้ำ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านคลองขุด ม.8 ต.หานโพธ ิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกกุ้ง ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ติดตามความก้าวหน้าและรอต้อนรับลูกกุ้งได้ทางเพจ Icofis_T SU

#ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านคลองขุด :
🦐 ธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านคลองขุด ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสร้างแหล่งอาหารเพื่อความยั่งย ืน โดยเมื่อชาวบ้านจับได้แม่กุ้งที่มีไข่จะนำมาฝากธนาคารเพื่อเพาะเลี้ยงให้กุ้งวางไข่แล้วจึงนำลูกกุ้งไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 🦐

10/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ)
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

28/04/2022

28/4/2565 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาล ัย เช่น ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ ต้องจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบกับองค์ความรู้จากชุมชนก็มีความสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเรียนรู้ให้เห็นภาพ เช่นนั้นแล้วการสร้างสื่อการเรียนรู้จากชุมชนฐานเดิมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการจึงเกิดขึ้น จำน วน 4 เรื่อง และนี่คือ เรื่องที่ 4 พุทธ-มุสล ิม สานสัมพันธ์ สมานฉันท์สังคมสองศาสนาชุมชนตะโหมด โดยองค์ความรู้ดังกล่าวใช้ในการเรียนรู้ของนิสิต และการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป

28/04/2022

28/4/2565 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาล ัย เช่น ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ ต้องจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบกับองค์ความรู้จากชุมชนก็มีความสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเรียนรู้ให้เห็นภาพ เช่นนั้นแล้วการสร้างสื่อการเรียนรู้จากชุมชนฐานเดิมของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการจึงเกิดขึ้น จำน วน 4 เรื่อง และนี่คือ เรื่องที่ 3 ธนาคารน ้ำ สายธารแห่งชีวิต

Photos from Icofis_TSU's post 12/04/2022

12/4/2565 "ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น 0000263 เทอม 2/25 64 จากนิสิต ร้อยละ 85.45 คือ ระดับดี คะแ นน 4.50 ขอบคุณทีมผู้สอน ผู้ประสานงาน และนิสิตที่ให้ความร่วมมือ"

Photos from Icofis_TSU's post 10/04/2022

10/4/2565 "สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หรือ ICOFIS มีพื้นที่การเรียนรู้ในรายวิชา 0000263 วิถีชุมชนท้องถิ ่น อีกพื้นที่คือ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งวันนี้ ผู้นำชุม ชน และครูชุมชนของ icofis ที่อีกภาพหนึ่งคือผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสงฆ์ทุ่งลานโยพัฒนาประชาสามัคคีธร รม หลัง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเชิญชวน icofis ไปร่ วม icofis ได้เรี่ยไรบอกร่วมบุญเงินจากเพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง มียอดเงินทำบุญ จำนวน 11000 บาท"

ขออนุโมทนาบ ุญ ร่วมกัน

Photos from Icofis_TSU's post 05/04/2022

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOF IS) ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในการทำโลชั่นและการทำสครับจากผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ วิทยากร คือ ดร.พรวิชัย เต็มบ ุญ สังกัดคณะอุตสากรรมการเกษตรและชีวภาพ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.โตนดด้ วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน เข้าร่วมอบรม 20 คน "การได้คำนวณตักตวงสารส่วนผ สม การได้เสียบปลั๊ก ตั้งไฟ เบาไฟ ได้ลงมือตีเนื้อครีมโลชั่น และเติมส่วนผสม อย่างเป็นขั้นตอนและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้นั ้น ทำให้บรรยากาศการทำโลชั่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และมีสุข"
ICOFIS #ขอบคุณ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร มา กๆ ในโอกาสต่อไปคงได้ร่วมงานกับอาจารย์ในการขับเคลื่อน #นวัตกรรมสังคม บนฐานทุนชุมชน อีกครั้ง

Photos from Icofis_TSU's post 03/04/2022

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOF IS) ได้ผลักดันให้มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วหรั่ง 👍

ข้อมูลจากนวัตกรในพื้นที่ "ถั่วหรั่ง ปลูกกันมาก ขึ้นได้ดี มีคุณภาพส ูง ในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กำลังออกผลผลิตในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้การรับซื้อหยุดชะง ัก เนื่องจากแม่ค้าจากตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ตามมาตรการโควิด -19 เข้าพื้นที่จังหวัดพัทลุงไม่ไ ด้"

นวัตกรในพื้นที่จึงร่วมกันนำพัฒนาสูตรน้ำนมถั่วหรั่ง และได้ทดลองขายในงาน Hackathon พบว่า ขายดีมีความหอม หว าน มัน อร่อย ... หลังจบโครงการ Hackathon แล ้ว ทีมนวัตกรต้องการพัฒนาสูตรให้มีอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีสูตรสัดส่วนที่คงที่ และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 👉👉👉 เช่นนั้นแล ้ว สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จึงเข้าเสริมโอกาสให้กับชุมชน โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วหรั่งพาสเจอไรซ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน โดยร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาก าร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ดร.ภควรรษ ทองนวลจันท ร์ รศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน และทีมงาน ซึ่งการจัดอบรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

#น้ำนมถั่วหรั่ง #ขอบคุณทุกพันธมิตรที่ร่วมช่วยเหลือชุม ชน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประชุมรายวิชา 0000251
ประชุม
ปฐมนิเทศรายวิชา
28/4/2565 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยา...
28/4/2565 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยา...
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช ่น ...
ศึกษาชุมชนเมือง ป่า เขา นา เล

เว็บไซต์

ที่อยู่


สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ
ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
Songkhla, 90000

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
บ่อยาง
Songkhla, 90000

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมื
Songkhla, 90100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง