สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"

หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 05/04/2022

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค ๙ มอบหมายให้ นายชนะ บุษบงค์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอา ญา ๒ ภาค ๙ พร้อมด้วยคณะบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีตักบาตร และพิธีถวายราชสักกา ระ (ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมื อง จ.สงขลา

02/04/2022

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร สำนักงานอัยการภาค ๙

22/03/2022

21 มีนาคม 2565 อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
https://www2.ago.go.th/index.php/agonews/2184-210365-85

21/03/2022

อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการสืบพยานหลักฐานในระบบดิจิทัล
ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9
https://www2.ago.go.th/index.php/agonews/2181-210365-84

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 28/02/2022

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 และนายสุนทร นามแสง รกน.ผอ.อก.สอภ.9 ร่วมประชุมบูรณาก าร ภารกิจคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแ รม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดย สำนักคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธร รม

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 22/02/2022

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายคีรี อำนักมณี รองอธิบดีอัยการภ าค 9, นายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9, นายสม ยศ เสรีอภินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9, นายช นะ บุษบงค์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9, นายสมมา ตร ภู่ทรัพย์มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลา กร สำนักงานอัยการภาค 9 ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 4 สำนักงา นฯ ซึ่งผลการตรวจราชการและนิเทศงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยคณะตรวจราชการ และทุกสำนักงานในจังหวัดสงขลา ปฏิบัติตามมาตรก าร ศบสค.อส. อย่างเคร่งครัด

อธ.อัยการภาค 9 ออกหนังสือชื่นชม อจ.สงขลา บริการประชาชนด้วยใจหลังผู้เสียหายจากลำปางส่งจดห 20/02/2022

อธ.อัยการภาค 9 ออกหนังสือชื่นชม อจ.สงขลา บริการประชาชนด้วยใจหลังผู้เสียหายจากลำปางส่งจดห

อธิบดีอัยการภาค 9 ออกหนังสือชื่นชม อัยการจังหวัดสงขลา
บริการประชาชนด้วยใจหลังผู้เสียหายจากลำปางส่งจดหมายขอบคุณ

อธ.อัยการภาค 9 ออกหนังสือชื่นชม อจ.สงขลา บริการประชาชนด้วยใจหลังผู้เสียหายจากลำปางส่งจดห “โสภณ” อธ.อัยการภาค 9 ออกหนังสือชื่นชม อจ.สงขลา บริกา รป

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 17/02/2022

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภ าค 9, นายชนะ บุษบงค์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภ าค 9, นายสมมาตร ภู่ทรัพย์มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยก าร บุคลากร สำนักงานอัยการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดยะลาและสำนักงานสาขา รวม 4 สำนักงา นฯ ซึ่งผลการตรวจราชการและนิเทศงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยคณะตรวจราชการ และ ทุกสำนักงานในจังหวัดยะ ลา ปฏิบัติตามมาตรการ ศบสค.อส. อย่างเคร่งครัด

16/02/2022

"15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานอัยการภาค 9 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"
https://www2.ago.go.th/index.php/agonews/2111-150265-43

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 11/02/2022

เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25 65 นายโสภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วย นายวรร โณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9, นายชนะ บุษบง ค์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9, นายสมมาตร ภู่ทรัพย์ มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร สำนักงานอัยการภ าค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี รวม 8 สำนักงาน ซึ่งผลการตรวจราชการและนิเทศงานดังกล่ าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยคณะตรวจราชการ และ ทุกสำนักงานในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติตามมาตรก าร ศบสค.อส. อย่างเคร่งครัด

05/02/2022

📌 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. นำร่องในพื้นท ี่ 9 จังหวัดที่ประชาชนมีความต้องการใช้บริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนหากต้องหยุดงานหรือลางานมาใช้บริการในวันปกติ

👉 สามารถขอรับบริการได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคช จ.)
🔸พระนครศรีอยุธยา
🔸ชลบุรี
🔸นครราชสีมา
🔸ขอนแก่น
🔸เชียงใหม่
🔸พิษณุโลก
🔸ราชบุรี
🔸สุราษฎร์ธานี
🔸สงขลา

#สำนักงานอัยการสูงสุด #สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน #สคช #สายด่วนปรึกษากฎหมาย1157

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 03/02/2022

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายให้ นายวรรโณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภ าค 9, นายสมยศ เสรีอภินันท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภ าค 9, นายสมมาตร ภู่ทรัพย์มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยก าร บุคลากร สำนักงานอัยการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสตูล รวม 3 สำนักง าน ซึ่งผลการตรวจราชการและนิเทศงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยคณะตรวจราชการ และ ทุกสำนักงานในจังหวัดสต ูล ปฏิบัติตามมาตรการ ศบสค.อส. อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 28/01/2022

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.25 65 นายโสภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 มอบหมายใ ห้ นายประยูร พัฒนอมร รองอธิบดีอัยการภาค 9, นายวรร โณ อยู่ด้วง รองอธิบดีอัยการภาค 9, นายสมยศ เสรีอภินัน ท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 ภาค 9, นายสมมาตร ภู่ทรัพย์ มี อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 9 พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร สำนักงานอัยการภ าค 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดตรัง รวม 7 สำนักง าน ซึ่งผลการตรวจราชการและนิเทศงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยคณะตรวจราชการ และ ทุกสำนักงานในกลุ่มจังหวัดพัทล ุง ตรัง ปฏิบัติตามมาตรการ ศบสค.อส. อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 11/01/2022

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. นายโส ภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 และนางจิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ อธิบดีอัยก าร สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม. อ.) ที่ได้เข้าตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบ Antig en Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรสำนักงานอัยการในพื้นที่อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 จำน วน 9 หน่วยงาน กว่า 200 ราย ซึ่งการตรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย ภายใต้มาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ผลการตรวจฯ พบว่าบุคลากรมีผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื ้อ) ทั้งหมด โดยการประสานงานของท่านสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง อวส. สครภท.9 ทั้งน ี้ สำนักงานอัยการภาค 9 ขอขอบคุณคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. สำหรับการตรวจคัดกรองฯ ให้กับบุคลากรในครั้งน ี้ และขอขอบคุณโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เก้าอี้ จำนวน 100 ตัว สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวร ัส COVID-19 ดังกล่าว

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 20/12/2021

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดในบริเวณสโมสร สอภ.9 ภายใต้ชื่อ “หลาดอัยการปันสุ ข” สโลแกน “ขายมั่ง แจกมั่ง โหม๋เราเพ” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานอัยก าร และบุคลากรในอาคาร สอภ.9 เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร นำผลิตภัณฑ์ของครอบครัวหรือชุม ชน มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา และมีผลิตภัณฑ์จากสมาคมภริยาอัยการ มาร่วมจำหน่ายในส่วนภูมิภาคด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายผู้บริหารด้วย อันเป็นการดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรู้รักสามัคคี ของบุคลา กร ตลาดเปิดทำการทุกวันจันทร์แรก และจันทร์ที่ 3 ของเดือน ( เว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหย ุด) ในเวลา 06.30 น. – 08.30 น. และยังสามารถซื้อขายผ่านทางกลุ่มไลน์หรือจับจ่ายผ่านการสแ กน QR Code ด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ศ บค. อย่างเคร่งครัด

07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยว ดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการภ าค

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 04/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการภาค 9 จัดกิจกรรมจิตอา สา บูรณาการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ร่วมกับสำนักงานในอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 ทาสีแนวรั้วที่ทำการ ณ บริเวณแนวรั้วที่ทำก าร เฉพาะด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชา ติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวา คม 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนักงานในอาคารสำนักงานอัยการภ าค 9 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

Photos from โบราณนานมา's post 01/12/2021

''พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร''

01/12/2021

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานอัยการ ข้าราชการธุรการและเจ้าหน้าท ี่ สำนักงานอัยการภาค ๙

1 นาทีกับ OAG ตอน อัยการแผ่นดิน..ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน 16/11/2021

1 นาทีกับ OAG ตอน อัยการแผ่นดิน..ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน

1 นาทีกับ OAG ตอน อัยการแผ่นดิน..ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน 1 นาทีกับ OAG ตอน อัยการแผ่นดิน..ที่พึ่งด้านกฎหมายของรํฐและประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดFacebook : https://www.facebook.com/OAGTHYoutube : https://bit...

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 20/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. สำนักงานอัยการภ าค 9 ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสรรเพชญ บุญญามณี มาดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานอัยการภ าค ๙ อาคาร ๒ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยก าร และบุคลากรในสำนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 15/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน/ผู้แทน สำนักงานอัยการในพื้นที่อาคารสำนักงานอัยการภาค 9 เข้าร่วมพิธีวางพวงมา ลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าอาค าร 2 สำนักงานอัยการภาค 9

13/10/2021

"๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการภาค ๙

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 27/09/2021

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานอัยการภาค 9 จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุ ณฯ สำนักงานอัยการสูงสุด การเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการภ าค 9 ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานอัยการในสังกัด สอภ.9 จำน วน 6 ท่าน และข้าราชการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 จำนวน 1 ท่ าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 และท่านอนุรัก ษ์ สวัสดิ์บุรี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติคุ ณฯ สำนักงานอัยการสูงสุด แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ไว้เป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนครบเกษียณอายุราชการ

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 03/08/2021

📢📢 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
▶ นายโส ภณ ทิพย์บำรุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วย
▶ นายอนุรัก ษ์ สวัสดิ์บุรี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9
▶ นายสถิต เพ็ชร์ช ระ อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 9
▶ นายวัลลภ คณาวง ษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 9 และ
▶ ร.ต.ท.ศิ ริ ศิริวัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปกครองสงขลา
** ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องสตูดิโอ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงข ลา **

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 31/07/2021

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับนายประคอง เตกฉั ตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavir us Disease : COVID - 19 ) พ .ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 โดยมีนายศุภฤก ษ์ ศุกรเสพย์ เลขานุการอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ,นางสาวอัญชนา ศรีเปาร ยะ อัยการจังหวัดสงขลา, นายเอกชัย ศุภกิจบุญชู อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา, นายประโมท พุทธสุ ภะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้แทน อัยการจังหวัดนาทวี) และนายสุนทร นามแ สง นิติกรเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีอัยการจังหวัดทุกจังหวัดในภาค 9 เข้าร่วมประชุมผ่านทางห้องประชุมระบบ Zo om Meeting ซึ่งการพิจารณาคดีอาญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะเริ่มนำมาใช้ในชั้นกระบวนพิจารณาคดีอาญา ในเดือน สิงหาคม 2564 น ี้

28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ ้า ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร สำนักงานอัยการภาค ๙

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 18/07/2021

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วยนายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี อัยการอาวุโส (อดีตผู้ตรวจการอัยก าร) นางสุจิตร ไวยกิจ ผอ.อก.อภ.9 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการในอาค าร สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล และตรวจอาคารที่พักของข้าราชการฝ่ายอัยการ หลังเสร็จภารกิจเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อของนายนิพล ผดุงทอง อัยการศาลสูงจังหวัดสต ูล

15/07/2021
15/07/2021

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"'s broadcast

15/07/2021

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"'s broadcast

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 14/07/2021

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 (ประธานคณะอนุกรรมการ) พร้อมด้วยนายประโมท พุทธสุ ภะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 9 ครั้งท ี่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

05/07/2021

📢📢 สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

05/07/2021

สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna)

Photos from สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" 's post 01/07/2021

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายโสภณ ทิพย์บำร ุง อธิบดีอัยการภาค 9 ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโ ดย ป.ป.ส. ภาค 9 เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก (Internation al Day Against Drug Abuse and IIIic it Trafficking)” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยปกติจะจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบ าล ซึ่งในปีนี้ทางป.ป.ส. ภาค 9 ได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเก ลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 ซึ่งในวันต่อต้านยาเสพติดของของประเทศไทยในปีน ี้ เป็นที่ภาคภูมิใจและต้องแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งเป็นบุคคลผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยในครั้งนี้ คือ นายประโมท พุทธสุภะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนาท วี ซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่ป.ป.ส.ภาค 9 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ชั้นสืบส วน วางแผน ตรวจค้น จับกุมเครือข่ายผู้กระทำความผิด และในชั้นสอบสวน ตลอดจนได้ดำเนินคดีในชั้นศาล จึงนับได้ว ่า นายประโมท พุทธสุภะ เป็นบุคลากรอีกคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นเดียวกับพนักงานอัยการอีกหลายคนในสำนักงานอัยการสูงสุด การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนายประโมท พุทธสุภะ ในครั้งน ี้ จึงเป็นที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 9 และแก่สำนักงานอัยการสูงสุดด้วย
ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติด ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการเป็นหูเป็นตาเพื่อบรรเทาและปราบปรามให้ปัญหานี้หมดไปเพื่อให้ประเทศไทยปราศจากยาเสพติดและขับเคลื่อนพัฒนาต่อไปได้อย่างดีในอนา คต ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางการเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับทั่วโ ลก จึงขอส่งกำลังใจให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ และประชาชนคนไทยทุกคนฝ่าวิกฤตอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันโดยปลอดภัยทุกคน....

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เฉลิมพระชนมพรรษา สมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕ ๖๓

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


แหลมสนอ่อน
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
Songkhla, 90000

สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์ก ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์ก
ตำบลพะวง
Songkhla, 90100

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา Songkhla Elderly Care Center

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร
Thanon Saiburi
Songkhla, 90000

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและติดตามข่าวสารบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห
90 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Songkhla, 90230

คนท้องถิ่น

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ถ.ท่าแพ ต.บ่อยาง อ.เมืองสง
Songkhla, 90000

เพลงใหม่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก �

สำนักงานอัยการภาค ๙ สำนักงานอัยการภาค ๙
Laem Son Road
Songkhla, 90000

อาคารสำนักงานอัยการภาค ๙ ถ.แหลมสนอ่?

สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Songkhla, 90000

ยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชน ข้าราชก

กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
Songkhla, 90000

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
732 หมู่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง
Songkhla, 90100

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม

PIPO สงขลา PIPO สงขลา
79 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง
Songkhla, 90000

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต