RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง

แจ้งความออนไลน์ ได้ที่
https://www.thaipoliceonline.com/

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 12/05/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่

ตามที่สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง แจ้งขอรับการสนับสนุนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคดี

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค ผกก.สภ.สองพี่น้อง , พ.ต.ท. ผจญ หว่างอิ้ง รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง , พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง

ลงพื้นที่เข้าร่วมสำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 18/04/2023

#สืบสานประเพณีไทย #สงกรานต์2566

ชุดฏิบัติการ RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12/04/2023

#ด้วยความห่วงใย

🚨วิธีปลอดภัยเมื่อต้องนั่งท้ายกระบะ แคปกระบะ 🛻
“สำนักงานตำรวจแห่งขาติ” ออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ.2566 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มี.ค.66 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กำหนดให้คนขับ และผู้โดยสารที่นั่งหน้าข้างคนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
• นั่งในแคปได้ไม่เกิน 3 คน
• กำหนดจำนวนนั่งท้ายรถกระบะไม่เกิน 6 คน โดยต้องนั่งในกระบะ และปิดฝาท้ายกระบะ
• ห้ามยืนโดยสารท้ายกระบะ
• ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้มีส่วนสูงไม่ถึง 135 ซม.นั่งท้ายกระบะ
• ห้ามนั่งซ้อน และห้ามนั่งขอบกระบะ
• ขณะขับขี่โดยมีผู้โดยสารตอนท้าย ต้องขับชิดขอบทางด้ายซ้าย ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และเพื่อนร่วมทาง

#สงกรานต์2566 ขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ เดินทางโดยสวัสดิภาพ

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

10/04/2023

สงกรานต์ ... กลับบ้าน หาคนที่รัก
ขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เคารพกฎจราจร
ถึงทุกที่หมายอย่างปลอดภัย

#สงกรานต์2566
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

07/04/2023

ลุงนพชายไร้บ้าน : Episode 3 : วันนี้มีบ้านแล้ว
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

07/04/2023

ลุงนพชายไร้บ้าน : Episode 2 : ปัญหาที่รอไม่ได้
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

05/04/2023

ลุงนพชายไร้บ้าน : Episode 1 : บ้านของลุงนพ
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

04/04/2023

RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง
-------------------------
ลุงนพชายไร้บ้าน

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 04/04/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ผจญ หว่างอิ้ง
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง
ลงพื้นหมู่บ้าน RTP Cyber Village #2023
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ดำเนินการตามขั้นตอนหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพื้นฐานชุมชน
ในการจัดทําประชาคม เป็นขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การปรับแนวคิดของคนในชุมชนให้รู้จักคิดเอง ทําเอง และการให้โอกาสคนในชุมชนในการพูด นําเสนอ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การร่วมกันนําเสนอประวัติศาสตร์ชุมชน การสํารวจ ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน รายรับรายจ่าย และการค้นหาศักยภาพทุนของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึง สิ่งที่มีในชุมชน ไม่ใช่การเน้นให้เห็นว่าชุมชนขาดแคลนสิ่งใด การให้ชุมชนร่วมกันค้นหาองค์ประกอบที่ทําให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้ โดยใช้เวทีประชาคมร่วมกันทําตาราง บัญชี หรือแผนที่ทุนชุมชน จําแนกตามประเภท อย่างละเอียด เช่น ทุนบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ทักษะ ภูมิปัญญา ของชุมชน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 สนทนา และวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นตอนนี้เป็นการใช้เวทีประชาคม ให้ชุมชนร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาทิ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา เศรษฐกิจ และร่วมกันจัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วนของปญหาที่ต้องดําเนินการแก้ไขก่อน - หลัง นอกจากนี้ใช้เวทีประชาคมค้นหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 30/03/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่
พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ผจญ หว่างอิ้ง
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง

ลงพื้นหมู่บ้าน RTP Cyber Village #2023

บ้านท่าไชย หมู่ที่ 2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ดำเนินการตามขั้นตอนหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพื้นฐานชุมชน
ในการจัดทําประชาคม เป็นขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การปรับแนวคิดของคนในชุมชนให้รู้จักคิดเอง ทําเอง และการให้โอกาสคนในชุมชนในการพูด นําเสนอ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การร่วมกันนําเสนอประวัติศาสตร์ชุมชน การสํารวจ ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน รายรับรายจ่าย และการค้นหาศักยภาพทุนของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึง สิ่งที่มีในชุมชน ไม่ใช่การเน้นให้เห็นว่าชุมชนขาดแคลนสิ่งใด การให้ชุมชนร่วมกันค้นหาองค์ประกอบที่ทําให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้ โดยใช้เวทีประชาคมร่วมกันทําตาราง บัญชี หรือแผนที่ทุนชุมชน จําแนกตามประเภท อย่างละเอียด เช่น ทุนบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ทักษะ ภูมิปัญญา ของชุมชน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 สนทนา และวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นตอนนี้เป็นการใช้เวทีประชาคม ให้ชุมชนร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาทิ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา เศรษฐกิจ และร่วมกันจัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วนของปญหาที่ต้องดําเนินการแก้ไขก่อน - หลัง นอกจากนี้ใช้เวทีประชาคมค้นหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 29/03/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

“ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามความคืบหน้างานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม"

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24/03/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ผจญ หว่างอิ้ง
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.สองพี่น้อง

ลงพื้นหมู่บ้าน RTP Cyber Village #2023 ซึ่งมีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนหน้าอำเภอ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2. บ้านหัวทราย หมู่ที่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3. บ้ายหวายสอ หมู่ที่ 2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
4. บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
5.บ้านท่าไชย หมู่ที่ 2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ดำเนินการตามขั้นตอนหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)

ขั้นตอนที่ 1 : พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำ คือ หลังจากการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชุน ที่จะเข้าดําเนินการฯ หลักสําคัญอยู่ที่การทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจ กับผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นําองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่นักวิชาการเรียกว่า “ผู้นําทางธรรมชาติ” เช่น พระ ผู้อาวุโส พ่อเฒ่า แม่แก่ ที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ โดยสัมพันธภาพระหว่างแกนนํา หรือผู้นํากับสมาชิกในชุมชน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 จุดประกายความคิด คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อถือในศักยภาพของแกนนํา ว่าหากกระตุ้นให้แต่ละคนมีโอกาสใช้ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่แล้ว ก็เท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรภาค7
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 17/03/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าทีชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีแอปพลิเคชันสำหรับโครงการ RTP Cyber Village #2023 มาแนะนำทุกท่าน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแจ้งข่าวสารสำคัญอันเป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน

จึงขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ RTP Cyber Village #2023 ช่วยกันประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่(ก่อน)การลงชุมชน ผ่านเมนู " RTP Cyber Village " ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

สำหรับขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่(ก่อน)การลงชุมชนสามารถดูจากรูปด่านล่างได้เลยครับ

***อย่าลืมช่วยกันประเมินผลนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์จะทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลและทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้านต่อไป***

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 16/03/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง ได้คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ RTP Cyber Village #2023 จำนวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนหน้าอำเภอ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- บ้านหัวทราย หมู่ 1 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- บ้านท่าไชย หมู่ 2 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- บ้านหวายสอ หมู่ 2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณรี

ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ที่
Facebook Fanpage : RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 10/03/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน #2023

“ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์(RTP Cyber Village) ทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการ RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความชำนาญ สามารถแนะนำประชาชนระหว่างดำเนินโครงการได้”

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17/02/2023

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

กลโกงออนไลน์ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม❗️

มารู้จักกับวิธีป้องกันตัวจากมิจฉาชีพที่หมายมุ่งจะหลอกเรา พร้อมสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์

#ตำรวจสองพี่น้องเตือนภัย
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

09/01/2023

!!!เริ่มใช้แล้ว!!!
ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้มใบขับขี่
ดีเดย์ทั่วประเทศ 9 มกราคม 2566
มาตรการสำคัญเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้
- ผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีใบขับขี่ และไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภท จะมีคะแนนบันทึกไว้คนละ 12 คะแนน
- หากทำผิดกฎจราจรในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน 1 – 4 คะแนน หรือหากค้างชำระค่าปรับจราจรในข้อหาที่กำหนด จะถูกหัก 1 คะแนน
- เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบันทึกข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ตามใบสั่ง ลงในระบบ PTM และจะตัดคะแนนในข้อหาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
- ฝ่าฝืนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- สามารถเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนน กับกรมการขนส่งทางบก
- หากไม่ปรับปรุงพฤติกรรม ขับรถจนถูกพักใช้ใบขับขี่ซ้ำ ๆ อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

“สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย ด้วยมาตรฐานสากล”

----------------------------------------

#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19/09/2022

ระวัง!! 6 พฤติกรรมเสี่ยง โดน “สวมรอย สวม LINE”
เช็กก่อน คุณยังใช้ LINE แบบนี้อยู่หรือเปล่า

• ใช้รหัสผ่าน คาดเดาง่าย เช่น วัน เดือน ปี เกิด หรือเบอร์โทรศัพท์
• อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ไม่ใช่อีเมลที่ล็อกอินทุกวัน
• เพิ่มคนที่ไม่รู้จักมาไว้ในรายชื่อเพื่อน
• เชื่อมต่อกับ Facebook(เฟซบุ๊ก) ด้วยอีเมล และใช้รหัสผ่านชุดเดียวกัน
• อนุญาตให้ล็อกอินได้หลายอุปกรณ์
• ละเลยการอัปเดตซอฟต์แวร์

หากยังใช้ LINE แบบนี้ ท่านอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สวมรอยใช้ LINE ไปทำเรื่องมิชอบ หรือทำสิ่งผิดกฎหมายได้
----------------------------------------
ปรึกษา แจ้งเบาะแส โทร 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
----------------------------------------

#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

07/09/2022

#แจ้งเตือนภัย

📌ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล คุณอาจจะไม่ใช่ผู้โชคดี แต่บางทีอาจจะเป็นคนโชคร้ายก็เป็นได้‼

👉หากเราหลงเชื่อร่วมกิจกรรมและตอบคำถามถูกต้อง มิจฉาชีพจะส่งข้อความมาพูดคุยกับเรา เพื่อหลอกให้โอนเงินค่าภาษี💰 หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้โดยมักจะอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่น

1️⃣อ้างว่าต้องจ่ายค่าภาษี💸 หรือค่าธรรมเนียมก่อนรับรางวัล หากหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วจะถูกบล็อกไม่สามารถติดต่อได้ในทันที‼

2️⃣อ้างว่าต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 📑ข้อมูลบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อดำเนินการตรวจสอบก่อนรับรางวัล ซึ่งอาจก่อความเสียหายได้‼

3️⃣จะมอบเงินรางวัลในรูปแบบของเครดิตในเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อหลอกล่อให้สมัครเข้าเล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ของมิจฉาชีพ😈

📌ขอให้ทุกท่านระมัดระวังโพสต์ หรือข้อความที่ชักชวนให้เล่นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ควรดูความน่าเชื่อถือของผู้จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
----------------------------------------
ปรึกษา แจ้งเบาะแส โทร 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
----------------------------------------
#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 05/09/2022

#กฎหมายจราจรฉบับใหม่

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ที่จะมีผล
วันที่ 5 ก.ย. 65 ที่ประชาชนต้องรู้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง มีดังนี้

1) เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ กระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)

​2) เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง
2.1 เพิ่มอัตราโทษปรับ เช่น
- ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
- ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)
- ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
- ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท)
2.2 เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น
​​- อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท เพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3) กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง เพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง (ม.134) ดังนี้
​​- มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ
​​- รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
​​- มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง
ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
3.2 เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ
- อัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ม.134/1)
3.3 กำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) (ม.134/2)

4) กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย
4.1 รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้
4.2 สำหรับรถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับการนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด ** ส่วนประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565 **

​ สำหรับเรื่องที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ กรมการขนส่ง
ทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565 เรื่องที่นั่งนิรภัยนี้ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป

#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30/08/2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
- ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
- รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 08/08/2022

#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

🚨สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน🚨
ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง นำวัคซีนในการป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับทุกท่านและบุคคลที่ท่านรัก ในการรู้เท่าทัน 18 กลโกง ของมิจฉาชีพที่มักใช้หลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์

ซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ ศูนย์ PCT

👉อย่าลืมแชร์ให้คนรอบตัวรู้ทันกลโกงเหล่านี้ด้วยกันนะครับ

#ตำรวจสองพี่น้องเป็นห่วงนะครับ
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 05/08/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่
พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง

ลงพื้นหมู่บ้าน RTP Cyber Village (PHASE 2) ซึ่งมีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3. ชุมชนบ้านหนองนา หมู่ที่ 5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
4. ชุมชนบ้านสระพังเขิน หมู่ที่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ดำเนินการตามขั้นตอนหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพื้นฐานชุมชน
ในการจัดทําประชาคม เป็นขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การปรับแนวคิดของคนในชุมชนให้รู้จักคิดเอง ทําเอง และการให้โอกาสคนในชุมชนในการพูด นําเสนอ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การร่วมกันนําเสนอประวัติศาสตร์ชุมชน การสํารวจ ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน รายรับรายจ่าย และการค้นหาศักยภาพทุนของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ กระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึง สิ่งที่มีในชุมชน ไม่ใช่การเน้นให้เห็นว่าชุมชนขาดแคลนสิ่งใด การให้ชุมชนร่วมกันค้นหาองค์ประกอบที่ทําให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้ โดยใช้เวทีประชาคมร่วมกันทําตาราง บัญชี หรือแผนที่ทุนชุมชน จําแนกตามประเภท อย่างละเอียด เช่น ทุนบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ทักษะ ภูมิปัญญา ของชุมชน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 สนทนา และวิเคราะห์ปัญหา
ขั้นตอนนี้เป็นการใช้เวทีประชาคม ให้ชุมชนร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อาทิ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา เศรษฐกิจ และร่วมกันจัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วนของปญหาที่ต้องดําเนินการแก้ไขก่อน - หลัง นอกจากนี้ใช้เวทีประชาคมค้นหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ชุมชนบ้านดอนมะนาวหมู่2
#ชุมชนบ้านดอนมะนาวหมู่4
#ชุมชนบ้านหนองนาหมู่5
#ชุมชนบ้านสระพังเขินหมู่7
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17/05/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#ลงพื้นที่

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง

ลงพื้นหมู่บ้าน RTP Cyber Village (PHASE 2) ซึ่งมีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3. ชุมชนบ้านหนองนา หมู่ที่ 5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
4. ชุมชนบ้านสระพังเขิน หมู่ที่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ดำเนินการตามขั้นตอนหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)

ขั้นตอนที่ 1 : พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำ คือ หลังจากการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชุน ที่จะเข้าดําเนินการฯ หลักสําคัญอยู่ที่การทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจ กับผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นําองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่นักวิชาการเรียกว่า “ผู้นําทางธรรมชาติ” เช่น พระ ผู้อาวุโส พ่อเฒ่า แม่แก่ ที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ โดยสัมพันธภาพระหว่างแกนนํา หรือผู้นํากับสมาชิกในชุมชน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 จุดประกายความคิด คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อถือในศักยภาพของแกนนํา ว่าหากกระตุ้นให้แต่ละคนมีโอกาสใช้ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่แล้ว ก็เท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ชุมชนบ้านดอนมะนาวหมู่2
#ชุมชนบ้านดอนมะนาวหมู่4
#ชุมชนบ้านหนองนาหมู่5
#ชุมชนบ้านสระพังเขินหมู่7
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง's post 06/05/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์(ชมส.) มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง ได้คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ RTP Cyber Village (PHASE 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- ชุมชนบ้านหนองนา หมู่ 5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- ชุมชนบ้านสระพังเขิน หมู่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง 4 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ที่

ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Facebook Fanpage : https://shorturl.asia/vJYiU
ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Facebook Fanpage : https://shorturl.asia/dugo4
ชุมชนบ้านหนองนา หมู่ 5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Facebook Fanpage : https://shorturl.asia/god5r
ชุมชนบ้านสระพังเขิน หมู่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
Facebook Fanpage : https://shorturl.asia/PQNS8

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

05/05/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน
#เตรียมความพร้อม

ประชุมแนวทางดำเนินโครงการ RTP Cyber Village (PHASE 2 : 4 หมู่บ้าน/ชุมชน) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินโครงการฯ
ซึ่งมีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2. ชุมชนบ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
3. ชุมชนบ้านหนองนา หมู่ที่ 5 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
4. ชุมชนบ้านสระพังเขิน หมู่ที่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

" แล้วพบกันเร็วๆนี้ "

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

21/04/2022

#ตํารวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

🚨สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน🚨

ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง นำวัคซีนในการป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับทุกท่านและบุคคลที่ท่านรัก ในการรู้เท่าทัน 14 รูปแบบของมิจฉาชีพที่มักใช้หลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์

ซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ ศูนย์ PCT

🙋‍♂️ใครเคยโดนแบบไหนกันบ้าง ใน 14 รูปแบบนี้
คอมเมนต์บอกกันหน่อย ไว้เป็นข้อมูลศึกษาวิธีป้องกันครับ‼️
👉อย่าลืมแชร์ให้คนรอบตัวรู้ทันกลโกงเหล่านี้ด้วยกันนะครับ

#ตำรวจสองพี่น้องเป็นห่วงนะครับ
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12/04/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

"มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ได้จัดทำคลิปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะในพฤติกรรมเสี่ยง 3 พฤติกรรมหลัก ได้แก่
1) ดื่มไม่ขับ
2) สวมหมวกนิรภัย
3) ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด

#ตำรวจสองพี่น้องเป็นห่วงนะครับ
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30/03/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

-----แจ้งความออนไลน์-----

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ในปัจจุบันนี้คนร้ายทำความผิดทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว การแจ้งความก็จะต้องสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์หรือแจ้งความที่สถานีตำรวจใดก็ได้

แจ้งความออนไลน์ได้ที่ https://www.thaipoliceonline.com/

#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17/03/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
สายตรวจตำบลดอนมะนาว
ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง
คณะกรรมการ Cyber Village : ชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต ม.6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เข้าพบ
ดร.แหลม ศรีนุ้ย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว

เพื่อดำเนินโครงการขั้นตอนที่ 6 การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ

การดำเนินในขั้นตอนที่ 6 การนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจและกำหนดโครงการ มีจำนวน 2 เรื่อง

1.การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงของชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต
2.การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากผักตบชวา

ในการนี้ ดร.แหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว ได้แจ้งความคืบหน้า ดังนี้

1.การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงของชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการติดตั้งกล้อง CCTV
2.การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากผักตบชวา ได้บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พร้อมได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการขุดลอกผักตบชวา

“ ใจถึง พึ่งได้ รวดเร็ว ทันใจ “

#วัดศรีเฉลิมเขต
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7

11/03/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

🚨พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
🚨พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
🚨พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง

🚓สั่งการให้🚓

ด.ต. นิวัฒ ปรีทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.สองพี่น้อง
เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลดอนมะนาว

🚔ออกตรวจจุดเสี่ยงช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่บ้านศรีเฉลิมเขต ม.6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี🚔

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

08/03/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

🚨พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
🚨พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
🚨พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง

🚓สั่งการให้🚓

ด.ต. นิวัฒ ปรีทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.สองพี่น้อง
เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลดอนมะนาว พร้อม
นายอำนวย ศรีนุ้ย อาสาสมัครตำรวจบ้านประจำตำบลดอนมะนาว

🚔ออกตรวจจุดเสี่ยงช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่บ้านศรีเฉลิมเขต ม.6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี🚔

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7
#สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

04/03/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

03/03/2022

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน

พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อินทร์มณี
รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง
พ.ต.ต. นาวิน กันพิพิช
สวป.สภ.สองพี่น้อง
สายตรวจตำบลดอนมะนาว
ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง
คณะกรรมการ Cyber Village : ชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต ม.6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
พร้อมด้วย ดร.แหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว

ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง
(STEP4 ช่วงระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 65) ชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต ม.6 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี

ดำเนินโครงการขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจและกำหนดโครงการ

การดำเนินในขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจและกำหนดโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 4 สนทนาและวิเคราะห์ปัญหา พบว่าเกิดปัญหา

1.ปัญหาการลักขโมย
2.ปัญหาน้ำเน่าเสียจากผักตบชวา

จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการฯในขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจและกำหนดโครงการฯ

ในการนี้ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.สองพี่น้อง , คณะกรรมการ Cyber Village : ชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว พร้อมด้วยประชาชนชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต

ร่วมกันยกร่างกิจกรรมเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ มีการกำหนดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดเป็นโมเดลการแก้ปัญหา ดังนี้

1.ปัญหาการลักขโมย

ฝ่ายตำรวจ : จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลดอนมะนาวร่วมสายตรวจรถยนต์ 20 เปิดสัญญาณไฟวับวาบช่วงเวลากลางคืนและตามจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน

ฝ่ายอบต.ดอนมะนาว : เพิ่มกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่

ฝ่ายภาคประชาชน : เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อคอยป้องกันและช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2.ปัญหาน้ำเน่าเสียจากผักตบชวา

ฝ่ายตำรวจ : ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ฝ่ายอบต.ดอนมะนาว : ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางเลน เพื่อนำรถแม็คโครมาขุดลอกผักตบชวา และบรรจุแผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เรื่องการปรับภูมิทัศน์คลอง ม.6 ต.ดอนมะนาว

ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมรับผลประโยชน์ จากแผนงานกิจกรรมที่กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง

การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

#วัดศรีเฉลิมเขต
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#ตำรวจภูธรภาค7

02/03/2022

#ฝากร้านกับตำรวจ #ตลาดชุมชน #เห็ดเพื่อสุขภาพ

#ฝากร้านกับตำรวจ #เห็ดเพื่อสุขภาพ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขตและทุกท่านที่กดถูกใจเพจ วันนี้แอดมินมีสินค้าในชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขตมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อในพื้นที่การขายของแบบตลาดชุมชนออนไลน์

ในวันนี้แอดมินจึงขอนำเสนอ เห็ดเพื่อสุขภาพ ซึ่งการบริโภคเห็ดนั้นมีคุณประโยชน์มากมาย อาทิ มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็ง การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดไขมันในเลือด เป็นต้น

นอกจากคุณประโยชน์มากมายของการบริโภคเห็ด แอดมินขอบอกว่า เห็ดเพื่อสุขภาพของชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขต นอกจากจะซื้อไปเพื่อบริโภคแล้ว ยังสามารถซื้อไปเพื่อสร้างเป็นธุรกิจในครัวเรือนได้อีกด้วย #รู้แบบนี้ แวะมาอุดหนุนและเลือกซื้อเห็ดเพื่อสุขภาพของชุมชนบ้านศรีเฉลิมเขตกันได้เลยครับ

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#วัดศรีเฉลิมเขต
#สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
#ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Song Phi Nong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน"มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศู...
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน #ชุมชนช่วยเหลือกัน-----แจ้งความออนไลน์-----สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ในปัจจุบันนี้คนร้ายทำความ...

เว็บไซต์

ที่อยู่


สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
Song Phi Nong
72110

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Song Phi Nong (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
47 ถ. ศรีสำราญ2 ต. สองพี่น้อง
Song Phi Nong, 72110

สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง