สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเก

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเก

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

หน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะ
หน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะ
หมู่ 8 ชุมชนหนองคู-หนองแดง ถ. ศ, Si Sa Ket
วงเล่า
วงเล่า
Si Sa Ket 33000
ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street  - มาร
ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street - มาร
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, Amphoe Muang Sisaket
Strong ต้านทุจริต ศรีสะเกษ
Strong ต้านทุจริต ศรีสะเกษ
Si Sa Ket 33000
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเ
Sisaket
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, Si Sa Ket
คพอ.จังหวัดศรีสะเกษ
คพอ.จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ, Si Sa Ket
คาเฟ่อเมซอน ปตท.หนองครก
คาเฟ่อเมซอน ปตท.หนองครก
Moo. 1 Tumbol Nongkrok, Amphoe Muang Sisaket
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษบ้านโ
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษบ้านโ
Khun Han 33150
The White Rose Sisaket Group
The White Rose Sisaket Group
Si Sa Ket 33000
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์
ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภ
ตึกเด็กบน. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ตึกเด็กบน. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ถ. กสิกรรม, Amphoe Muang Sisaket
สมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ
สมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
ณรงค์ รับสร้างบ้าน
ณรงค์ รับสร้างบ้าน
Si Sa Ket 0959598442
สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
สวนมะนาวบ้านดวนใหญ่
33270

เพื่อให้คนพิการได้รับทราบข่าวสารข?

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 10/12/2022

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นั้น ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยเชิงการเมืองการปกครอง เมื่อคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายทหารบก ทหารเรือ และสายพลเรือน จำนวน 99 คน โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้า ได้ร่วมกันทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่กำหนดว่า อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ

1. พระมหากษัตริย์

2. สภาผู้แทนราษฎร

3. คณะกรรมการราษฎร

4. ศาล

ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฎิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎร จึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม

กระทั่งถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดิน แต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้ หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475" จากนั้น ราชอาณาจักรไทย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 (27 มิถุยายน - 10 ธันวาคม 2475)

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475 (10 ธันวาคม 2475 - 9 พฤษภาคม 2489) ถูกยกเลิกเพราะล้าสมัย

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (9 พฤษภาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม (9 พฤศจิกายน 2490 - 23 มีนาคม 2492)

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 (23 มีนาคม 2492 - 29 พฤศิกายน 2494) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 (8 มีนาคม 2495 - 20 ตุลาคม 2501) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 (28 มกราคม 2502 - 20 มิถุนายน 2511)

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (20 มิถุนายน 2511 - 17 พฤศจิกายน 2514) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 (25 ธันวาคม 2515 - 7 ตุลาคม 2517)

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 (7 ตุลาคม 2517 - 6 ตุลาคม 2519) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 (22 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520)

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 (9 พฤศจิกายน 2520 - 22 ธันวาคม 2521)

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 (22 ธันวาคม 2521 - 23 กุมภาพันธ์ 2534) ถูกยกเลิกโดยคณะ รสช.

14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 (1 มีนาคม - 9 ตุลาคม 2534)

15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (9 ธันวาคม 2534 - 11 ตุลาคม 2540) ถูกยกเลิกหลังตรารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับประชาชน (11 ตุลาคม 2540 - 19 กันยายน 2549) ถูกยกเลิกโดยคณะ คปค.

17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 (1 ตุลาคม 2549 - 24 สิงหาคม 2550)

18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (24 สิงหาคม 2550 - 22 กรกฎาคม 2557)

19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (22 กรกฎาคม 2557-6 เมษายน 2560)

20.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ุ6 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)

09/12/2022

#เหลือระยะเวลาอีกแค่ 3วัน#แค่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565นี้เท่านั้น
การสมัครประกวดร้องเพลงลุกทุ่งภายใต้โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
#คุณสมัครรึยังถ้ายัง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565 นี้ เป็นวันรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวันสุดท้ายที่ท่านจะมีโอกาสเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและเข้าร่วมโครงการ
ค่าสมัครในการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง 100 บาท
ผู้เข้าประกวดร้องเพลงจะได้รับค่าพาหนะท่านละ 300 บาท พร้อมอาหาร 2 มื้อ เช้ากลางวัน ( ฟรี )
สนใจสมัครได้ที่เบอร์ 045-644854 มือถือ 065-1209373
#อย่าพลาดโอกาสถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดยังรอท่านอยู่
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่1 เงินสด 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
และทั้ง 5 ท่าน ตั้งแต่ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศถึงรางวัลชมเชยจะเข้าไปชิงรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งในปลายปี
พ.ศ.2566 ซึ่งมี
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด 7,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด 5,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
โอกาสเป็นของท่านแล้วเวทีนี้คือเวทีของท่านที่จะแสดงความสามารถ#ประกวดร้องเพลง#เพลงลูกทุ่ง
#ท่านคือดวงดาวจรัสแสง

09/12/2022

#ทุนการศึกษา#สมาคมมอบให้สมาชิกและบุตรสมาชิก การขอทุนการศึกษาให้ตนเองและบุตรธิดา ให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 นี้เท่านั้น และช่วยบอกต่อให้สมาชิกสมาคมท่านอื่นได้ทราบด้วยว่าสมาคมให้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในภาคการเรียนการศึกษา 2565/2566 เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้

07/12/2022

ทรงพระเจริญ
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 05/12/2022

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

05/12/2022

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

01/12/2022

เกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งภายใต้โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
วันที่ 20 ธันวาคม 2565

1.วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม
- ผู้สมัครที่เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
ก่อนเวลาทำการแข่งขัน
-ผู้เข้าประกวดเลือกบทเพลงลูกทุ่งที่ใช้ในการประกวด 2 บทเพลง คือรอบคัดเลือก 1 บทเพลง และ รอบชิงชนะเลิศ 1 บทเพลง ขอให้เป็นเพลงลุกทุ่งแท้

2.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1. ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง 20 คะแนน
2. ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง 20 คะแนน
3. ความไพรเราะและคุณภาพเสียงร้อง 20 คะแนน
4. ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง 20 คะแนน
5. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 20 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
ตัดสินและให้คะแนนโดย นายมานะศักดิ์ หงส์คำชัย (หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ) จากมาหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ และ
นายทองจันทร์ ศรีสุธรรม ผู้ดำเนินรายการแดนดอกลำดวน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

3.รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
และ 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

*สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โทร 045- 644854 มือถือ 065-1209373

30/11/2022

เกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งภายใต้โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
วันที่ 20 ธันวาคม 2565

1.วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม
- ผู้สมัครที่เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
ก่อนเวลาทำการแข่งขัน
-ผู้เข้าประกวดเลือกบทเพลงลูกทุ่งที่ใช้ในการประกวด 2 บทเพลง คือรอบคัดเลือก 1 บทเพลง และ รอบชิงชนะเลิศ 1 บทเพลง ขอให้เป็นเพลงลุกทุ่งแท้

2.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1. ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง 20 คะแนน
2. ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง 20 คะแนน
3. ความไพรเราะและคุณภาพเสียงร้อง 20 คะแนน
4. ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง 20 คะแนน
5. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 20 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน

3.รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
และ 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

*สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โทร 045- 644854 มือถือ 065-1209373

19/11/2022

#ยิ่งใหญ่ระดับ(ห้า)ดาว#คุณเป็นคนอำเภออะไรในจังหวัดศรีสะเกษ เราไม่ว่าแค่คุณเป็นคนพิการคุณสามารถเข้าร่วมโครงการสานฝันวันสู่ดาวชาคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ได้ คือการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง
#คุณจะมีทักษะความเชี่ยวชาญร้องเพลงเก่งมีความไพรเราะอย่างไรคุณก็สามารถเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงได้
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกหาผู้มีความสามารถการร้องเพลงลุกทุ่ง เข้าไปประกวดชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษ
1.ต้องเป็นคนพิการมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ มีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ
2. ไม่จำกัดอายุ
3.คุณต้องมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง
รับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น โทร 045-644854 มือถือ 065-1209373 โดยจะทำการประกวดร้องเพลง วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้สมัคร มีค่าสมัครเข้าประกวดร้องเพลง 100 บาท และผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงจะได้รับค่าพาหนะ 300 บาท พร้อมอาหาร 2 มื้อ เช้าและกลางวัน
#ตามลุ้นตามเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลง ว่าใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่1 เงินสด 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
อย่าลืมวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นี้ พบกันที่ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป

17/11/2022

กำหนดการ
โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายอัมพร กัณหาบุตร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ( วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ นางเรียบ แสงเพ็ง อุปนายกฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป การประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง รอบออดิชั่น (คัดเลือกผู้เข้ารอบ )
เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกาศรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด เสร็จสิ้นโครงการ

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 04/11/2022

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสมาคมหลังน้ำลดบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ต.น้ำคำ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้สมาชิกสมาคม 19 คน รวมจำนวน 19 ชุด

04/11/2022

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสมาคมหลังน้ำลดบ้านอีปุ้ง หมู่ที่ 4 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้สมาชิกสมาคม 1 คน รวมจำนวน 1 ชุด

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 03/11/2022

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสมาคมหลังน้ำลดบ้านมะฟัก หมู่ที่ 3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้สมาชิกสมาคม 33 คน รวมจำนวน 33 ชุด

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 23/10/2022

วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคม

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 19/10/2022

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายวรวิทย์ เกียแก้ว เจ้าหน้าที่ ปภ.เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 18/10/2022

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสำรวย เกษกุล. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ

15/10/2022

เนื่องด้วย นายสมหมาย สุปัตติ เป็นสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ของสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษด้วย ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และได้ทำการฌาปนกิจศพ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งไป และขอให้ดวงวิญญาณผู้วายชนม์ นายสมหมาย สุปัตติ ไปสู่สุคติเทอญ

14/10/2022

เข้าสู่ระบบ ‹ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ — WordPress

ที่ สพศก.๐๐๓๘/๒๕๖๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ ๗ รอบพระชนมพรรษา
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษา
และฝึกอาชีพคนพิการ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
๓๓๐ หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองคู ซอย ๔ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรธิดาสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรียน สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
ตามที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับสมาชิกสมาคมฯและบุตรธิดาของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยทำการมอบทุนการศึกษาให้สมาชิกและบุตรธิดา ครอบครัวละ ๑ ทุน ดังนั้นภาคเรียนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ /๒๕๖๖ นี้ ให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาทำการสมาคมฯ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โทร ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ มือถือ ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓, ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑
ทั้งนี้สมาคมขอเรียนให้สมาชิกสมาคมได้ทราบว่า สมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการอนุโลมผ่อนผันให้เป็นปีสุดท้าย สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและเลือกตั้ง
ดังนั้นในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป ขอให้สมาชิกสมาคมให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม เพราะหลังจากการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนการศึกษา ปี ๒๕๖๕ /๒๕๖๖ เสร็จสิ้นลง สมาคมจะบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกอย่างเคร่งคัด กล่าวคือสมาชิกสมาคมท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการใดๆจากทางสมาคม
*** อันหนึ่งสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการสานฝันวันสู่ชาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยมี
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด ๔,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าสมัครประกวดร้องเพลงคนละ ๑๐๐ บาท
คนพิการที่เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจะได้รับค่าพาหนะคนละ ๓๐๐ บาท พร้อมอาหาร ๒ มื้อ
เช้าและเที่ยง จะทำการประกวดร้องเพลงลูกวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ

นางสุรินทร์ ไสยศรีจันทร์
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

โทร. ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ โทรสาร. ๐๔๕-๖๔๔๘๒๔ มือถือ ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑

เข้าสู่ระบบ ‹ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ — WordPress ← กลับไปที่เว็บ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ

13/10/2022

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคม

12/10/2022

เข้าสู่ระบบ ‹ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ — WordPress

ที่ สพศก.๐๐๓๘/๒๕๖๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ ๗ รอบพระชนมพรรษา
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษา
และฝึกอาชีพคนพิการ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
๓๓๐ หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองคู ซ. ๔ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรธิดาสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรียน สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
ตามที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับสมาชิกสมาคมฯและบุตรธิดาของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยทำการมอบทุนการศึกษาให้สมาชิกและบุตรธิดา ครอบครัวละ ๑ ทุน ดังนั้นภาคเรียนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ /๒๕๖๖ นี้ ให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาทำการสมาคมฯ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โทร ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ มือถือ ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓, ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑
ทั้งนี้สมาคมขอเรียนให้สมาชิกสมาคมได้ทราบว่า สมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการอนุโลมผ่อนผันให้เป็นปีสุดท้าย สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและเลือกตั้ง
ดังนั้นในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป ขอให้สมาชิกสมาคมให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม เพราะหลังจากการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนการศึกษา ปี ๒๕๖๕ /๒๕๖๖ เสร็จสิ้นลง สมาคมจะบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกอย่างเคร่งคัด กล่าวคือสมาชิกสมาคมท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการใดๆจากทางสมาคม
อันหนึ่งสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการสานฝันวันสู่ชาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยมี
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด ๔,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าสมัครประกวดร้องเพลงคนละ ๑๐๐ บาท
คนพิการที่เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจะได้รับค่าพาหนะคนละ ๓๐๐ บาท พร้อมอาหาร ๒ มื้อ
เช้าและเที่ยง จะทำการประกวดร้องเพลงลูกวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
นางสุรินทร์ ไสยศรีจันทร์
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

\
โทร. ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ โทรสาร. ๐๔๕-๖๔๔๘๒๔ มือถือ ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑

เข้าสู่ระบบ ‹ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ — WordPress ← กลับไปที่เว็บ สมาคมคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ

07/10/2022

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคม ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและญาติที่ได้สูญเสียลูกหลานญาติพี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งไป จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการกราดยิงศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์และชาวบ้านที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ และขอให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียที่โหดร้ายนี้ไปด้วยกัน และให้กำลังใจพ่อแม่ ผู้ปกครองและญาติที่ได้สูญเสียลูกหลานและญาติพี่น้องในเหตุการณ์ดังกล่าว

06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 สมาคมได้ทำการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคน่า (โควิด 2019) 14 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ดังนี้
1.นายรัญจวน สะใบ
2.นายพิกุล กิตติพันธ์
3.นางจินตนา ดวนใหญ่
4.นายสันติ มีแสง
5.นางฝั่น ธรรมรักษ์
6.นางเอี้ยง สีสิ้ว
7.นางสาวก้อน สีสิ้ว
8.นางสาวพิลา จันเทา
9.นางทองหล่อ แป้นจันทร์
10.นายจุฬา วงศ์นิล
11.นางสมศรี คำพันธ์
12.นายพิทักษ์ สถานพงษ์
13.นางสาคร ยอดทอง
14.นางทวี จันเพ็ง

02/09/2022

(นักร้อง)(ไมค์)(ห้าดาว)
โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงรางวัล
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่1 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
อย่าลืมวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นี้พบกันที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงและโชว์ความสามารถทักษะความเป็นเลิศในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโครงการโดย สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ 8.30 น. ถึง เวลา 9.30 น.
เริ่มทำการประกวดร้องเพลงตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถึงเวลา 15.00 น.
สนใจสมัครประกวดร้องเพลง โทร 045-644854 มือถือ 065-1209373

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 11/08/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อง ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

08/08/2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สมาคมได้ทำการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคน่า (โควิด 2019) 8 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ดังนี้
1.นางลำดวน กุแก้ว
2.นายสำเภา วิรุณพันธ์
3.นางภรณ์ทิพย์ ฉลาดเขียว
4.น.ส.อรจิรา อินทมาศ
5.นายโสภา มีแสง
6.เด็กหญิงธารารัตน์ ทองลาย
7.นายเสี่ยน อุประ
8.นายนัด คำพินิจ

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 03/08/2022

วันที่ 3 สิงหาคม2565 สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ ถวายสังฆทาน และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม (วัดหนองยาง )ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระอธิการเอกรินทร์ เอกรินโท เจ้าอาวาสวัดวัดศรีเกษตรพัฒนาราม ( วัดหนองยาง )เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

28/07/2022

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

21/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สมาคมได้ทำการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคน่า (โควิด 2019) 20 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ดังนี้
1.นางสาวกิจ สิงห์ทอง
2.นางสาวเจียม สุภาพ
3.นางสาวสมใจ จิตมั่น
4.นางสาววิมล นนทะวงษ์
5.นายวาน บุญร่วม
6.นายสุวิทย์ ศรีลาชัย
7.นายขุนทอง หอมจันทร์
8.นางพวน โยธี
9.นายสมัคร ชะบา
10.นางสุวรรณ์ ขึ้นเสา
11.นายไถง มาระโย
12.นายราษีไศล จันทสน
13.นายไพศาล นวลวัน
14.เด็กหญิงนฤมล สุพรรณ์
15.นายสงคราม หารไชย
16.นางสาวอำพร บุญร่วม
17.นางทองดี คำเอี่ยม
18.นายเหรียญ คำเอี่ยม
19.นางไสว รัตนะวัน
20.น.ส.แดง บุญเฮ้า

19/07/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 🌹🌹🌻🌻🏆🎤👨‍🎤
โครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษได้มีนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาให้คนพิการในจังหวัดศรีสะเกษหรือมีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการแสดงออกถึงความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งในปี2562
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้นโดยมีคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษหรือมีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ สมัครเข้าประกวดร้องเพลงในโครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 คน โดยคัดเลือกเอาผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับที่ 1 รองชนะเลิศลำดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 2 คน
เพื่อเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชิงรางวัลใหญ่
รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 7,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าหรือcovot-2019 ได้ระบาดน้อยลงและรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆเข้าสู่สภาวะปกติ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษ หรือมีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ สมัครเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในโครงการสานฝันวันสู่ดาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงรางวัลใหญ่ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดตามที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จะถึงนี้รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 2,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

**หมายเหตุ ** โดยมีค่าสมัครประกวดร้องเพลง คนละ 100 บาท
ผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงจะได้รับค่าพาหนะ คนละ 300 บาท

Photos from สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ's post 14/07/2022

วันเข้าพรรษา 2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ประวัติวันเข้าพรรษา มีความเป็นมาอย่างไร?
ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดการจำพรรษาในวันเข้าพรรษาไว้ พระสงฆ์ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เหยียบย่ำพืชผลชาวบ้านที่ปลูกไว้ในฤดูฝน สัตว์น้อยใหญ่ที่ออกหากินบนผิวดินถูกเหยียบย่ำ ชาวบ้านได้รับความเสียหาย เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงเกิดการบัญญัติเรื่องวันเข้าพรรษาไว้ให้ภิกษุจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน

ตามประวัติบันทึกไว้ ประเพณีวันเข้าพรรษามีระบุไว้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เกี่ยวกับการทำบุญวันเข้าพรรษาของพระมหากษัตริย์ และประชาชน เกี่ยวกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษา

การเข้าพรรษาตามพระวินัย มี 2 แบบ ได้แก่

เข้าพรรษาตามปกติ เรียกว่า “ปุริมพรรษา” - เริ่ม แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หากมีเดือน 8 สองหนก็จะเริ่มในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน ก็จะมีสิทธิ์รับกฐิน
เข้าพรรษาหลัง เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา - เริ่ม แรม 1 ค่ำ เดือน 9 และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในกรณีที่พระภิกษุติดกิจต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ไม่สามารถเข้าพรรษาในรอบแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ได้
กรณีพระภิกษุต้องออกไปจำพรรษาที่อื่น สามารถขออนุญาตทำได้ เรียกว่า “สัตตาหกรณียะ” และต้องกลับมาภายใน 7 วัน เพื่อไม่ให้พรรษาขาด ไม่ถือว่าอาบัติ ได้แก่

พระภิกษุต้องดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วย
ทำสังฆกรรม อาทิ จัดหาอุปกรณ์ซ่อมกุฏิที่ชำรุด
ทายกนิมนต์ให้ไปทำบุญค้างคืน
ความสำคัญวันเข้าพรรษา 2565
ในวันเข้าพรรษาที่มักตรงกับฤดูการเกษตรนี้ชาวบ้านจะปลูกพืชผล และภิกษุสงฆ์จะจำวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ร่วมบำเพ็ญกุศล ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา รักษาศีล โดยความสำคัญของวันเข้าพรรษามี 5 ข้อ ดังนี้

พืชผลที่ชาวบ้านปลูกเป็นต้นกล้า จะได้เติบโตแข็งแรงไม่ถูกทำลายจากกรณีกิจของพระสงฆ์ที่ต้องเดินทางรับกิจนิมนต์
ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อนจากการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรม
บวชเรียนบุตรหลานที่ถึงวัยบวช หรือบรรพชา เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศล ถือศีล เจริญภาวนา ฟังเทศน์ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน
พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาจนครบ จะได้สิทธิ์ยกเว้นพระวินัย 5 ข้อ ดังนี้

1. เที่ยวเดินทางออกจากวัดโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์รูปอื่นได้
2. เที่ยวเดินทางได้โดยไม่ต้องถือจีวรครบ 3 ผืน
3. ฉันล้อมวงแบบคณะโภชน์ได้
4. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา
5. เก็บจีวรเมื่อมีผู้มาถวายได้ หากเกินกว่าไตรครอง โดยไม่ต้องสละเข้ากองกลาง
เมื่อใกล้ถึงวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ในอาวาสต่างๆ จะเตรียมตัวซ่อมแซมบูรณะวัดให้พร้อมแก่การจำพรรษา เจ้าอาวาสจะเป็นผู้ประกาศ “วัสสูปนายิกา” เกี่ยวกับการเข้าพรรษาไว้อย่างชัดเจน และหลังจากจบประกาศแล้วก็จะมีการขอขมาลาโทษกันเพื่อให้พระสงฆ์ในวัดมีความสามัคคีกัน

การเริ่มต้นจำวัดเข้าพรรษา พระสงฆ์สามเณร จะกล่าวคำอธิษฐานพร้อมกันว่า

อิมสฺมิ˚ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปม

พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไปวัดเพื่อช่วยทำความสะอาด บูรณะสถานที่ต่างๆ ในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่จำพรรษา รวมถึงเตรียมตัวเพื่อถวายทานอื่น ๆ อาทิ

บวชบุตรหลานที่อายุถึงวัยบรรพชา
ถวายผ้าอาบน้ำฝน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายหลอดไฟ
ตักบาตร
การถวายเทียนพรรษา

การถวายเทียนพรรษาในประเทศไทย มักนิยมทำมาแต่โบราณ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ได้มีแสงสว่างใช้อ่านคัมภีร์ ศึกษาพระธรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มีไฟฟ้าใช้แล้ว ก็นิยมถวายหลอดไฟเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากขึ้น

นอกจากกิจกรรมภายในวัดแล้ว ทางรัฐบาลได้ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมีแคมเปญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจาก สสส. เป็นกิจกรรมที่นิยมงดดื่มสุราเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่ร่วมทำกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลตับ ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย ซึ่งการงดเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของการถือศีล 5 ด้วย กิจกรรมงดเหล้าจึงสอดคล้องกับหลักธรรม พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสจึงนิยมปฏิบัติงดเหล้าอย่างเคร่งครัดในช่วงวันเข้าพรรษา

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ภาพกิจกรรม ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นายคำลา   ทิพศร และ นายลำดวน   กิ่งแก้ว ที่ บ้านส...
พิธีปิดโครงการอบรมการพูดในที่ประชุมชนและพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sisakate
33000

Non-Profit Organizations อื่นๆใน Sisakate (แสดงผลทั้งหมด)