ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรี

ความคิดเห็น

เล็ก พี่หมางเองนะอยากปรึกษาเรื่องโอนรถจากคนตายต้องทำอย่างไร

ทนายความ /ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก /ที่ดิน /ครอบครองปรปักษ์ /หย่าร้าง /ครอบครัว

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย updated their address. 01/04/2022

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย updated their address.

ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย updated their address.

30/08/2021

👍

🔰ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ยังคงรุนแรง หลายคนยังต้องทำงานที่บ้าน แต่รู้หรือไม่!จริง ๆ แล้วประเทศไทยมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการรับงานและจ้างงานไปทำที่บ้านด้วย!

🚩รีบอ่านเพื่อสิทธิของทั้งผู้จ้างและผู้รับงานงานที่รับไปทำที่บ้านคืออะไร งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อนำไปผลิต/ประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานควรรู้

1. ห้ามหญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**** หญิงมีครรภ์/เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ได้รับอันตรายร่างกาย/จิตใจ/ตายจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. งานที่กฎหมายห้ามจ้างงานและรับไปทำที่บ้าน

งานวัตถุอันตราย
งานที่ทำด้วยเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอาจเป็นอันตราย
งานความร้อนจัด (ระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงานเกินเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงของการทำงานติดต่อกัน)/เย็นจัด อาจเป็นอันตราย
งานที่อาจกระทบต่อสุขภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม (งานเลื่อยสายพาน/งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องสัมผัสระกับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เกินกว่า 80 เดซิเบลเอ)
ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ห้ามผู้จ้างงานจัดหา/ส่งมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ครอบครอบ/ผู้มาติดต่อ/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือน/แจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงาน และวิธีการป้องกันแก้ไขอันตราย และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม/เพียงพอ

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

5. ผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้

6. ผู้จ้างงานรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล/ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ/ค่าทำศพ กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตราย/เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/ตาย เนื่องจากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งอื่นที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานจัดให้/ส่งมอบ/ไม่จัดให้ หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ สถานที่ทำงาน

👉🏻สิทธิและหน้าที่ผู้จ้างงาน สิทธิและหน้าที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
🔹ทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านเป็นภาษาไทย มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 1 ฉบับ และเก็บไว้สถานประกอบการผู้ว่าจ้าง 1 ฉบับ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่จ่ายค่าตอบแทน) เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้
รายละเอียดเอกสาร
✔ชื่อ ที่อยู่ เพศ อายุผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ว้างจ้าง/ผู้แทน/ผู้รับเหมาช่วง
✔อัตราค่าตอบแทน/วิธีคำนวณ
✔หักค่าตอบแทน/หลักประกันที่ได้รับจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน
✔ประเภท/ปริมาณ/มูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
✔กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานแต่ละงวด
✔กำหนดวันส่งมอบงานและวันจ่ายค่าตอบแทน
✔รายมือชื่อของผู้ว่าจ้างและผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ลงโทษ : ปรับไมเกิน 10,000 บาท

🔹ห้ามบอกเลิกการจ้าง ในระยะเวลาทำงานที่ตกลงกัน ยกเว้นเป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้จ้างงานมีความจำเป็นที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยผู้จ้างงานจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

🔹บอกเลิกการจ้างและมอบให้คนอื่นรับงานไปทำแทนได้ กรณีที่ผู้จ้างงานไม่ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานและได้รับความเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบงานโดยไม่ใช่ความผิดของผู้จ้างงาน

🔹ห้ามเรียก/รับหลักประกันการทำงาน – ความเสียหายจากผู้รับงานไปทำที่บ้าน ยกเว้นประเภท/ปริมาณ/มูลค่างานอาจทำให้ผู้จ้างงานเสียหาย (ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ)

🚩ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

▶ตกลงขยายเวลาส่งมอบงานได้ กรณีที่มีเหตุและคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำที่บ้านจะไม่เสร็จ โดยแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็ว

▶ เรียกค่าเสียหายจากเหตุบอกเลิกการจ้างงาน กรณีไม่เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

▶ผู้จ้างงานต้องรับงานไว้และจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของงานที่ทำ กรณีสาระสำคัญของการจ้างงานอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับงานไปทำที่บ้านและการจ้างสิ้นสุดลง เพราะผู้รับงานไปทำที่บ้านตาย/ทำงานต่อไม่ได้เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน แต่งานที่ทำเป็นประโยชน์แก่ผู้จ้าง

▶ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์/สิ่งที่ใช้ทำงานที่ผู้จ้างงานเป็นผู้จัดหา ด้วยความระมัดระวังและประหยัด (ยกเว้นตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น) เมื่องานสำเร็จแล้วถ้าเหลือให้คืนแก่ผู้จ้างงาน

ค่าตอบแทน

1. อัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (งานที่รับไปทำที่บ้านมีลักษณะ/ปริมาณ/คุณภาพเท่ากัน) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
2. จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย (ยกเว้นยินยอมให้จ่ายเป็นตั๋ว/เงินตราต่างประทศ)
3. จ่ายค่าตอบแทนขณะส่งมอบงานที่ทำ/จ่ายตามตกลงแต่ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ส่งมอบงานลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
4. จ่ายค่าตอบแทน ณ สถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน/สถานที่
วิธีอื่น (ต้องได้รับความยินยอม) ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ห้ามหักค่าตอบแทน ยกเว้นหักเพื่อ…
1) ชำระภาษีเงินได้ (ตามประมวลรัษฎากร)
2) ชำระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ (เช่น หนี้ตามคำพิพากษา)
3)ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จ้างาน (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)
4)ชำระค่าเสียหาย/ค่าปรับกรณีส่งมอบงานไม่ทันเวลากำหนด (ต้องได้รับความยินยอมและห้ามหักเกิน 10%)

ลงโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

🔰✔ผู้จ้างงานไม่จ่ายเงิน/ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ : ผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ทายาท สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงานอยู่/ภูมิลำเนาที่ผู้จ้างงานอยู่
อ้างอิง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
📍https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=773823...-
📍ความรู้จาก https://justicechannel.org/infographic/lawnaru96
👉ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
#รับทำพินัยกรรม

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application 13/08/2021

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

COJ Self-learning : วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

10/08/2021

#คดีหย่า #สืบพยาน ผ่าน

07/08/2021

⚖️📜

⚖️ "7 สิงหาคม วันรพี"⚖️
📜เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่ง กฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยประสูติจากเจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๑๗

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย และทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่าง ๆ มากมายการค้นคว้ารวบรวมและพระนิพนธ์ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติจึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" และเรียกวันที่ ๗ สิงหาคม อันเป็นคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทุกปีว่า "วันรพี"
#7สิงหาคม
#น้อมรำลึก
#พะรบิดาแห่งกฏหมายไทย
#พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

06/08/2021

แนวทางการนั่งพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกที่ทำการ

Photos from ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา TandAlawyers รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ทนายศรีสะเกษ's post 05/08/2021

⚖️👍👍

Photos from ทนายอาทิตยา โปร่งจิต ทนายศรีสะเกษ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย's post 03/08/2021

⚖ สืบพยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ⚖
อยู่ที่ไหนก็สืบพยานได้ ไม่ต้องเดินทางมาศาล หรือสำนักงานทนายความ แต่คู่ความต้องมีอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตนะคะ
#มรดก #ผู้จัดการมรดก #คดีฝ่ายเดียว #หย่า #ครอบครองปรปักษ์

30/07/2021

เรื่อง"การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานคดี"

27/07/2021

🤔👉

🚩👉🏻ประมาท : #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า ??

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 กล่าวว่า

กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิด ‘มิใช่โดยเจตนา’ แต่กระทำโดย ‘ปราศจากความระมัดระวัง’ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

🔸วันหนึ่ง บังเอิญว่าภูมิตื่นสายกว่าปกติ รู้สึกตัวอีกทีภูมิก็กำลังจะไปทำงานสายซะแล้ว

🔸ด้วยความที่คิดว่าจำเป็นจะต้องรีบ และเห็นว่าถนนโล่ง ภูมิจึงเร่งความเร็วขึ้นอีก

🔸ทันใดนั้นก็มีคนเดินข้ามถนน ภูมิเหยียบเบรคแล้ว แต่รถยังไถลไปข้างหน้าจนชนคนที่ข้ามถนนเข้า

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า ภูมิ ‘ไม่มีเจตนา’ จะขับรถชนคนที่เดินข้ามถนนเลย แต่เป็นเพราะ ‘ความประมาท’ ไม่ระมัดระวังในสถานการณ์ที่ควรระมัดระวัง แม้ภูมิจะเห็นว่าถนนโล่ง แต่การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งภูมิควรจะตระหนักได้ถึงความเสี่ยงนี้และใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากกว่านี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก #สำนักงานกิจการยุติธรรม
#กฎหมาย#ศัพท์กฎหมายวันละคำ#ประมาท#คดีอาญา#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

📍ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพินัยกรรม

20/07/2021

📢📢ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบชิงชนะเลิศ

ระหว่าง
📌ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) (ปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์ สาริสา ชุติณบดินทร์ ธนาภรณ์ วัฒนานนท์)
กับ
📌ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) (นันทรัตน์ ขำตรี จิรภัทร ชนะสิทธิ์ เชาวสุ วุฒิเกตุ)

📆วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
🕐ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
📲ถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live เพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/tulawcenter.org

ดาวน์โหลดโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2020-2021-final-invitation/

20/07/2021

ประกาศ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
ฉบับที่14/2564

19/07/2021

#สืบพยานออนไลน์ #จัดการมรดก

19/07/2021

👍⚖

17/07/2021

วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งฯ

15/07/2021

👉👨‍👩‍👧

🤔👉🏻ลูกเป็นของใคร ในวันที่พ่อกับแม่ต้องแยกทางกัน 😭💔
เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อถึงวันที่ความสัมพันธ์ของแม่และพ่อได้สิ้นสุดลง คำถามที่จะเกิดตามมาก็คือ ลูกต้องอยู่กับใครเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูกกันทั้งนั้น การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องยากมาก เราจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาช่วยในการให้ความชัดเจนค่ะ
✔กรณีที่ 1 พ่อแม่จดทะเบียนสมรส และหย่ากันด้วยความสมัครใจ ไม่มีการฟ้องหย่า
👶🏻มีการตกลงกันทั้งเรื่องทรัพย์สิน และการเลี้ยงดูบุตร
👶🏻ต้องทำหนังสือระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร
👶🏻สิทธิในการอุปการะบุตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
👶🏻แม้จะหย่าแล้ว แต่ยังมีสิทธิในการติดต่อกับลูกได้
👶🏻ต้องมีการตกลงเรื่องการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก
✔กรณีที่ 2 พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
🌼 แม่มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น
🌼 ถ้าพ่อให้การรับรองบุตร เด็กสามารถใช้นามสกุลและรับมรดกของพ่อได้
✔กรณีที่ 3 ไม่ปรากฎบิดา
🌠 อำนาจในการปกครองลูกอยู่ที่แม่👩‍👦👩‍👧
🌠 หากจะเพิ่มชื่อพ่อ 👨‍👦👨‍👧ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA
🚩ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม
ขอบคุณความจาก :https://www.facebook.com/parentsone/posts/1663848790367793/
อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.parentsone.com/authority-to-parents-kids/

07/07/2021

😮👉🏻

🔺👉🏻ร้องสอด: คำนี้ในกฎหมายคืออะไร บางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วว... มาทำความเข้าใจกันเลยค่ะ😀
▶▶ ร้องสอด : คำนี้ในกฎหมาย หมายถึง การเข้ามาเป็นคู่ความในคดีภายหลังจากที่เสนอคดรต่อศาล
👉🏻ลักษณะทั่วไปของการร้องสอด
1. ผู้ร้องสอดมีฐานะเป็นคู่ความ ซึ่งอาจถูกผูกพันตามคำพิพากษาและสามารถอุทธรณ์ ฎีกาได้ และอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 55, 56
2. การร้องสอดต้องทำในศาลชั้นต้นเท่านั้น จะร้องสอดในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาไม่ได้
3. การอนุญาตให้ร้องสอดหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล – กรณีร้องสอดตามมาตรา 57 (1)(2) ศาลอาจไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีก็ได้หากเห็นว่ายังไม่มีเหตุอันสมควร (ฎ.7584-7592/2540) หรือจะทำให้กระบวนพิจารณามีความยุ่งยาก (ฎ.1355/2521)
4. การร้องสอดเป็นสิทธิ ไม่ใช่บทบังคับ แม้ถูกเรียกเข้ามาในคดีตามมาตรา 57 (3) จะไม่เข้ามาในคดี ก็ไม่มีกฎหมายลงโทษ (ฎ.436/2491)
5. การร้องสอดต้องมีคดีเดิม หรือ คู่ความเดิมอยู่ในกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด หากไม่มีคู่ความเดิมจะร้องสอดเข้ามาไม่ได้ เช่น โจทก์ถอนฟ้อง คู่ความประนีประนอมยอมความกันได้ (ฎ.940/2511)
6. ผู้ร้องสอดต้องเป็นบุคคลภายนอกคดี หากยังเป็นคู่ความในคดีอยู่จะร้องเข้ามาในฐานะเป็นผู้ร้องสอดไม่ได้ เช่น จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาแต่โจทก์ยังดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จำเลยยังเป็นคู่ความในคดี (ฎ.5463/2534) แต่หากถูกถอนฟ้องไปแล้ว ก็เป็นบุคคลภายนอกคดี (ฎ.6779/2506)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖️
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
#ที่มา https://justicechannel.org/5 /รุปภาพ

06/07/2021

📍👇

📍👉“ผู้เสียหายในคดีอาญา” ในทางกฎหมาย “ผู้เสียหาย” คืออะไร🤔???
1️⃣คนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญา รวมไปถึง “ผู้เสียหาย” ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถใช้สิทธิ “ร้องทุกข์” ได้ตามกฎหมาย ไม่ต้องขออนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2️⃣สามีที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิฟ้องคดีอาญา แทนภรรยา ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนในกรณีภรรยาเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
3️⃣ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ถูกต้องตามกฎหมาย มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทน ในกรณีสามีเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
4️⃣ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ มีอำนาจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำต่อผู้เยาว์ หมายถึงบุคคล ดังนี้
✅บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือ จดทะเบียนสมรสกับมารดา ในภายหลัง หรือได้จด ทะเบียนรับรองบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าผู้เยาว์นั้น เป็นบุตรแล้ว เพียงแค่มีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร หรือให้ใช้นามสกุล ยังไม่ถือว่าเป็นบิดาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญาแทนบุตรผู้เยาว์
✅มารดา ของผู้เยาว์ โดยทั่วไปแล้ว มารดามีสถานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรเสมอยกเว้นกรณีมารดาถูกศาลสั่งถอนอำนาจปกครองบุตร มารดาไม่สามารดำเนินการแทนได้
ผู้ปกครอง ของผู้เยาว์ คือ คนที่ไม่ใช่บิดา มารดาที่ศาลสั่งให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ได้ อาจเป็นญาติ หรือ บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง จะมีขึ้น
🚩ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
5️⃣ผู้อนุบาล มีอำนจดำเนินคดีอาญาในความผิดที่ได้กระทำาต่อผู้ไร้ความสามารถ
6️⃣ผู้บุพการี คือ ญาติทาง สายเลือด โดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
7️⃣ผู้สืบสันดาน คือ ญาติทางสายเลือดโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อของผู้เสียหาย มีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
ในกรณีที่ผู้เยาว์ กำพร้าบิดามารดา หรือ บิดามารดาถูกศาลถอนอำนาจปกครองด้วยเหตุต่าง ๆ ผู้รับบุตรบุญธรรม (พ่อหรือแม่บุญธรรม) ที่ได้จดทะเบียนรับผู้เยาว์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย
8️⃣ผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคลผู้จัดการหรือผู้แทน อื่น ๆ นิติบุคคล กรณีความผิดอาญาต่อนิติบุคคล
นิติบุคคล เป็นคนที่กฎหมายสมมติว่ามีความสมารถ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้ตามกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ไม่มีชีวิต ร่างกาย สติปัญญาเหมือนกับคนธรรมดา จึงต้องมีผู้แทนนิติบุคคล เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และความประสงค์ของนิติบุคคล
🔰 บุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้เสียหาย มีอำนาจจัดการ แทนผู้เสียหาย ได้แก่
1) ร้องทุกข์
2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
5) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวส่วนญาติของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีอำนาจปกครองดูแลใด ๆ หรือไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิดำเนินการแทนผู้เสียหายตามกฎหมาย แม้จะไม่มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอาญาแทนผู้เสียหายแต่ยังสามารถใช้สิทธิกล่าวโทษว่ามีการกระทำผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนได้ในฐานะประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีการสอบสวนคดีอาญาเกิดขึ้น
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
#ทนายอาทิตยา #ทนายศรีสะเกษ
#ทนายทับทิม #ทนายศรีสะเกษ
#รับทำคดีอาญาคดีแพ่ง
#รับทำคดีมรดก
#รับทำพนัยกรรม/นิตกรรม-สัญญา
ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม (กลุ่มกฎหมาย) : คู่มือฉบับประชาชน ทำอย่างไรเมื่อมีคดีอาญา
ที่มา #ประมวลกฎหมายอาญา

29/06/2021

📍😊👍

🚩👉🏻💸💸Q&A เป็นหนี้ ยืมเงิน เอาสิ่งของ ของมีค่า ไปชำระหนี้แทนเงินได้หรือไม่?😮
Q : เป็นหนี้ ยืมเงินกัน เอาสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินชำระหนี้แทนได้หรือไม่?
A : ได้สิ! หากผู้กู้ยอมรับทรัพย์สิน เป็นการชำระหนี้แทน โดยคิดราคาตามท้องตลาด ณ เวลา และสถานที่ส่งมอบนั้น หนี้ที่มีก็จะถูกระงับไป
ตัวอย่าง นาย A เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาง B จำนวน 122,500 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระ นาย A ถอนเงินออกจากบัญชีไม่ได้เนื่องจาก ตู้ ATM หน้าหมู่บ้านเสีย นาย A จึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท มาขอชำระหนี้แทนหนี้เงิน ณ วันนั้น ทองราคาอยู่ที่ บาทละ 24,500 บาท เท่ากับว่านาย A ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมไปจนครบแล้ว หนี้ตามสัญญาเป็นอันระงับไป
ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656
🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
ความรู้จาก: #สำนักงานกิจการยุติธรรม

23/06/2021

📍👇

⚠👉🏻ทำอย่างไร???..เมื่อคุณ"โดนขู่ แฉคลิปลับ แบล็กเมล์​ รีดเอาทรัพย์"💳💸💰
โดนขู่ว่าจะเอาภาพลับส่วนตัว ที่แฟนเก่าหรือผู้ใด เคยถ่ายตอนอยู่ด้วยกันไปปล่อยบนโลกออนไลน์ โดยเรียกเงินเพื่อแลกกับการที่จะไม่ทำตามคำขู่จะนำไปประจาน หากไม่ยอมทำตาม ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย แจ้งความดำเนินคดีได้เลย

✔เก็บหลักฐานที่มีคนโพสต์หรือแชร์💻📱
ให้ผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานที่พบการกระทำความผิด ไม่ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ใดก็ตาม ให้เก็บไว้ว่าใครเป็นคนโพสต์เผยแพร่ให้ปรากฏชัดเจน ส่วนใครที่นำไปแชร์ต่อ ให้เก็บหลักฐานไว้เช่นกัน เนื่องจากมีความผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์

✔เก็บหลักฐานการข่มขู่
ในกรณีที่มีการแบล็กเมล์ ข่มขู่ เรียกร้องทรัพย์สินกับผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บันทึกเสียงไว้ตอนพูดข่มขู่ แต่หากพูดกันตัวต่อตัวต้องหาพยาน
🔹กรณีนี้ มีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ส่วนคนที่แชร์ต่อ จะมีความผิดตามมาตรา 14 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

✔แจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
เมื่อรวบรวมหลักฐานได้แล้วนั้น ทราบเหตุที่ใดสามารถแจ้งความท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลย เนื่องจากสถานีตำรวจในท้องที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะรับแจ้งความ หรือเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตนเองที่ บก.ปอท.

👉🏻อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้ว เราควรมีสติอย่าตื่นตกใจ และศึกษาขอมูลในการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายต่อไปนะค่ะ 🤗👍🏻

🔰ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
ที่มา #ประมวลกฎหมายอาญา
ความรู้จาก: #สำนักงานกิจการยุติธรรม
:justicechannel.

Photos from ทนายความทับทิมแอนด์อาทิตยา TandAlawyers รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ทนายศรีสะเกษ's post 17/06/2021

➡🌳🌴🎋👇

14/06/2021

🔰⚖👍

✨⚖😯สินเชื่อในระบบ จ่ายครบ-จบง่าย-ไม่ผิดกฎหมายแหล่งเงินในยุคนี้
✔มีทั้งที่เป็นเงินกู้ในระบบ
✔และเงินกู้นอกระบบ
มีหลายสถาบันทางการเงิน องค์กรเอกชนหลายเจ้าที่เปิดให้กู้เงินทั้งในและนอกระบบ อีกทั้งยังมีการแปะประกาศตามรั้ว ตามเสาไฟฟ้ากันให้เกลื่อนไปหมด เรียกได้ว่า มีตัวเลือกทางการเงินมาให้เยอะมากมาย ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ และมีความเสี่ยงสูง
🔺✨ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 : การกู้ยืมเงิน 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องบังคับคดีกันได้
สำหรับวันนี้เราขอนำความรู้เกี่ยวกับ
🚩สินเชื่อในระบบ
🚩วิธีการลดภาระหนี้
🚩หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา/ขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้
👉🏻“สินเชื่อในระบบ” คืออะไร?เป็นสินเชื่อที่ให้บริการโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร โดยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังควบคุมดอกเบี้ย เราสามารถขอสินเชื่อในระบบได้ 6 ช่องทางคือ
1️⃣ธนาคารออมสิน จะให้สินเชื่อกับลูกค้ารายย่อยใช้จ่ายฉุกเฉินในครอบครัว
2️⃣ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและคนในครัวเรือน
3️⃣กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร การกู้ยืมเงินเพื่อปลดหนี้หรือซื้อคืนที่ดินจากการขายฝาก จำนอง กู้เงิน
4️⃣สถาบันบริหารจัดการที่ดิน แหล่งทุนภาครัฐช่วยเกษตรกรไถ่ถอนที่ดิน
5️⃣ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค/ประกอบอาชีพ/เช่น pico finance
6️⃣กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านทดแทนสินเชื่อจากแหล่งอื่น
🔰ซึ่งผู้กู้และผู้ให้กู้ จะได้รับความคุ้มครองเสมอกัน โดยผู้ให้กู้จะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ผู้กู้หนีหรือเบี้ยวไม่จ่ายเงิน ผู้ให้กู้มีสิทธิดำเนินการฟ้องร้องผู้กู้ เพื่อให้ผู้กู้ใช้หนี้ หรือนำทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาดได้โดยชอบธรรม
ติดต่อขอคำปรึกษา.....⚖
📱093-6954598 ทนายทับทิม
📱094-5649894 ทนายอาทิตยา
LINE:
ที่มา:1.คู่มือแนวทางไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ / 2.บทความเปรียบเทียบหนี้เงินกู้นอกระบบ vs ในระบบ
ความรู้จาก: #สำนักกิจกรายุติธรรม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Si Sa Ket
33000

Si Sa Ket วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
SK โกดังเหล็ก ขายส่ง/ปลีก หอมแ SK โกดังเหล็ก ขายส่ง/ปลีก หอมแ
340 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย
Si Sa Ket, 33190

SK โกดังเหล็ก ขายส่ง/ปลีก หอมแดงศรีสะ?

มิสเตอร์ ชาย ฟาร์ม มิสเตอร์ ชาย ฟาร์ม
Si Sa Ket, 33270

จำหน่าย พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ปูนา แมงดานา จิ้งหรีด กุ้งฝอย หอยขม หอยโข่ง ทั้งปลีกและส่ง

Khay Amice Online Business Khay Amice Online Business
Si Sa Ket, 33000

ก๋วยจั๊บปากหม้ออุดมสข  ศรีสะ ก๋วยจั๊บปากหม้ออุดมสข ศรีสะ
851/8 ถ.หลังเมือง ต.เมืองใต้
Si Sa Ket, 33000

Photo Maungchanwittayakom Photo Maungchanwittayakom
Si Sa Ket, 33120

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆภายในรั้ว แสด

ชายงามฟาร์มปลาหางนกยูง ศรีส ชายงามฟาร์มปลาหางนกยูง ศรีส
ต.หนองครก
Si Sa Ket, 33000

ปลาหางนกยูงเกรด สวยงามหลากหลายสายพ

สาริลิ้นทองสายขาว pumpuy Apple Shop สาริลิ้นทองสายขาว pumpuy Apple Shop
จังหวัดศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33110

สาริกาลิ้นทองสายขาวตัวแทนร้านpumpuy Apple

งานสร้างรายได้ งานสร้างรายได้
กันทรลักษ์
Si Sa Ket, 33110

พลังบวกสร้างชีวิตใหม่ พลังบวกสร้างชีวิตใหม่
171/9 ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมือง
Si Sa Ket, 33000

ความจริงใจและความซื่อสัตย์มาเป็นท?

ร้านกระจกอลูมิเนียม ศรีสะเก ร้านกระจกอลูมิเนียม ศรีสะเก
Si Sa Ket, 33000

รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ศรีสะเกษ