ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศร

ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศร

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในตำบล

เปิดเหมือนปกติ

14/04/2022

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2466 โดยขุนชิด สารการ นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นผู้จัดตั้ง เป็นโรงเรียนเอกเทศชั่วคราวแบบเรียนกับพื้นดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปุน ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ(กันทรลักษ์) จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 3 งาน 28.9 ตารางวา ตามหลักฐาน คือ ส.ด. 1 เลขที่ 31 / 98 ออกให้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของถนนทางหลวง 221 ระหว่าง กม. 42+270- กม. 42+580 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์)

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน
พ.ศ. 2484 ได้ขยายพื้นที่อาคารเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งและขยายบริเวณสถานที่ให้กว้าง ขวางขึ้น ในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ป. 1 ซ จำนวน3 ห้องเรียน หลังคามุงด้วยแฝก พื้นเรียนกับดิน
พ.ศ. 2476 ได้ขยายพื้นที่อาคารเรียนใหม่
พ.ศ. 2487 ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่เมื่อวันที่ 10 กันยายน ปีเดียวกัน
พ.ศ. 2497 ขยายบริเวณโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปทางทิศเหนือ ดังปรากฏพื้นที่ในปัจจุบัน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่เพิ่มเติมแบบ ป. 1 ซ เป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร เปลี่ยนจากหลังคามุงด้วยแฝกเป็นมุงด้วยกระเบื้องไม้
พ.ศ. 2502 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคาใหม่ จากกระเบื้องไม้ มามุงด้วยสังกะสี
พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สังกัด อบจ.ศก.) ในวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน
พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจำนวน 2,600 บาท มาจัดสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณ 180,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ศก. 01
พ.ศ. 2520 หน่วย กรป. กลาง บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอกันทรลักษ์ ได้สร้างเสาธงเหล็กเป็นเงิน 2,500 บาท
พ.ศ. 2521 ทางราชการได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ ในชั้นป.1 และขยายในชั้น ป.2 , 3, 4 ในวันที่ 1 พ.ค. ปีเดียวกัน
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนจำนวน 10,000 บาท และในปีนี้โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ ศก. 01 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2524 สภาตำบลสระเยาว์ โดยการเสนอของ นายผลทอง สีหะวงษ์ อาจารย์ใหญ่ และเป็นเลขาสภาตำบลในสมัยนั้นได้งบสร้างสนามบาสเก็ตบอลเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และในปีนี้ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนสระเยาว์ จำนวน 2 ห้อง เป็นเงินประมาณ 60,000 บาท
พ.ศ. 2526 ได้ขอรื้ออาคารเรียน และนำวัสดุไปสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง คิดเป็นเงิน 25,000 บาท
พ.ศ. 2527 ทางราชการได้อนุมัติให้ปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก และปีนี้ได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 8,000 บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
พ.ศ. 2528 ได้ก่อสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง ตามแบบ สปช. 304/26 เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 ที่นั่ง คิดเป็นเงิน 20,000 บาท
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ. 3 เป็นเงิน 50,000 บาท
พ.ศ. 2531 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ได้สร้างบ้านพักครูให้จำนวน 1 หลัง จำนวน 2 หน่วย ตามแบบ สปช. 303/28 เป็นเงิน 350,000 บาท และสร้างแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,500 บาท
พ.ศ. 2537 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปุน ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อจัดสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 29,000 บาท แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และในปีนี้ทางราชการได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามโครงการประมงโรงเรียน จำนวน 1 บ่อ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.00 เมตร
พ.ศ. 2538 คณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โดยการนำของหลวงพ่อสุบิน อุตตโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้างหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนเป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดดำเนินการให้เด็กทุกคนได้ใช้
พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านปุน ได้อาจารย์ใหญ่ และในปีเดียวกันนั้น โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตามโครงการนี้ มีการปรับปรุงห้องเรียนหลายอย่าง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งห้องเหล่านี้ได้รับมาจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านปุนได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 82,000 บาท โรงเรียนได้ปรับปรุง คือ ทาสีโรงเรียน เปลี่ยนประตู หน้าต่าง อาคารเรียนทั้ง 2 หลัง เพื่อให้บรรยากาศเหมาะสมกับการเล่าเรียนของเด็กนักเรียน
พ.ศ. 2541 คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วเหล็กให้กับโรงเรียน จำนวน 58 ช่อง ช่องละ 1,000 บาท และค่าทาสีอีก จำนวน 2,5000 บาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2541
พ.ศ. 2542 โรงเรียนบ้านปุนได้รับอาจารย์ใหญ่คนใหม่ คือ นายประเวช สัตยากุล ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตาเหมา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่งแทนอาจารย์ใหญ่บัญญัติ ศรีชนะ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานการประถมศึกษาศรีรัตนะเช่นเดียวกัน
พ.ศ. 2544 นับว่าเป็นปีที่โรงเรียนบ้านปุนประสบความสำเร็จในด้านการแข่งขันความเป็น เลิศทางวิชาการมากที่สุดเพราะในปีนี้โรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศของจังหวัด และได้เข้าแข่งขันในระดับเขตที่จังหวัดชัยภูมิ ติดรองชนะเลิศอันดับ 2 ของการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดย นายไทย ดวงเด่น ได้นำมาทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านปุน ในวันที่ 13 เมษายน 2545 ซึ่งในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมากที่สุด เพราะจากเงินที่ได้จากคณะผ้าป่าจำนวน 270,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้นำมาตัดถนนเข้าสู่โรงเรียนเป็นถนนสายใหม่ในด้านทิศตะวันออก สิ้นงบประมาณ จำนวน 80,500 บาท และตามโครงการอาจารย์ใหญ่จะนำไปต่อท่อน้ำ พีวีซี ให้เป็นระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ของโรงเรียนโดยตรง และยังมีโครงการก่อสร้างห้องเรียนอนุบาลใหม่อีก 2 ห้อง โดยจะใช้งบประมาณที่เหลือจากเงินผ้าป่าทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1และ ป.4
พ.ศ. 2547 ปีนี้เดือนเมษายน คณะศิษย์เก่าได้ระดมทรัพยากรด้านงบประมาณโดยการจัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงห้องอนุบาลเป็นห้องเทคโนโลยี จัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่ 8 เครื่องพร้อมกับจัดทำระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ 36 ไร่ 13 ตารางวา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง ส้วม 3 หลัง 12 ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สหกรณ์ 1 หลัง (สร้างเอง) อาคารอนุบาล 1 จำนวน 1 หลัง (สร้างเองด้วยเงินบริจาค) ห้องสมุด 1 หลัง (สร้างเอง) และป้ายโรงเรียน จำนวน 1 ที่ ในปีนี้โรงเรียนได้จัดปรับภูมิทัศน์ โดยการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. สระเยาว์
พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแผนงบประมาณสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) แบบ สปช. 104 / 26 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้อน้ำ – ห้องส้วมขนาด 10 ที่ จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยงบประมาณ 300,000 บาท นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ จัดสร้างห้องน้ำ แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่ อีก 1 หลัง ทำให้สถานศึกษามีห้องน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอาทิเช่น งานแข่งขันกีฬา อบต.สระเยาว์หรือการจัดกิจกรรมวันงานข้าวโพดหวาน ของอำเภอศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านปุน และ อบต.สระเยาว์ ได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนเปิดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนเกณฑ์
พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ต่อเติมห้องสมุดโดยความร่วมมือการการระดมทรัพยากรจากชุมทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
พ.ศ . 2551 ก่อสร้างศาลาทรงไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านข้างห้องสมุดโดยงบบริจาค ก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในโรงเรียน ยาว 120 เมตรกว้าง 5เมตรโดยได้รับงบบริจาคจากชุมชน
พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านปุนได้รับระบบประปา น้ำบาดาล และติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ตามโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศจากกรมทรัพยากรน้ำบาล งบประมาณ 1,990,000 บาท
พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากงานศิลปหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
- กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความชั้น ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขันเขียนเรียงความระดับชั้น ป.1-3
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60
ในปีเดียวกันได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบปี 2553 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาในการก่อสร้างส้วม ตามแบบอาคาร สพฐ. (4ที่นั่ง) จำนวน 1 หลังงบประมาณ 352,000 บาทและงบประมาณในการปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนศก.04 จำนวน 100,000 บาท การจัดสรรสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ CL10 จำนวน 1 ชุดสำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งบประมาณ 354,000 บาท และ CDL 1 ชุดสำหรับห้องสมุด งบประมาณ 56,420 บาท สื่อสิ่งพิมพ์ 1ชุด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1ชุด
พ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประตำบลรุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียนโดยจะเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความเข้มแข็งทางด้านนวิชาการ
พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่เด็กนักเรียน ในชุมชนห่างไกล เปิดหลักศูนย์มัธยมตอนต้น (*โรงเรียนขยายโอกาสทางการเรียน) ชั้น ม.1- ม.3

จำนวนพื้นที่บริการของโรงเรียน ในชุมชน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
บ้านสระเยาว์ หมู่ที่ 1 , บ้านปุน หมู่ที่ 3 ,บ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ,บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ และบ้านภูคำ หมู่ที่ 10 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2563 เปิดบริการเพิ่มเติมในเขตตำบลสระเยาว์ และตำบลใกล้เคียง มีบริการรถรับส่งเด็กนักเรียน

#ชุมชนตำบลสระเยาว์_จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 14/04/2022

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางและทางการเกษตร สายทางบ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ - บ้านซำสะโหมง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดโครงการ : ระยะทาง 2500 ม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างล่ะ 0.20 ม. โดยวิธี อิเล็กทรอนิค
เนื้องาน : ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง หรือลาดยางต่อเนื่อง โดยวิธี Pavement ln - Place Recycline
งบประมาณ : 7,780,000 บาท

หมายเหตุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2565 อุดหนุนเฉพาะกิจ ลำดับที่ 3 อบจ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานเดิม : ถนนโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย สายทางแยกทางหลวง 221 บ้านกล้วย - บ้านซำสะโหมง
#ชุมชนตำบลสระเยาว์_จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 14/04/2022

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทท้องถิ่น รหัสสายทาง ศก.ถ สาย 133(ต.ภูเงิน)-11 (ถนนคสล. บ.สันติสุข-บ.ตายู)
รายละเอียดโครงการ/สักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 2,700 ม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างล่ะ 0.20 ม.
งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร : 8,409,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน (อบต.ภูเงิน) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ
- ถนนเส้นนี้ได้เข้าร่วมโครงการ CoST และผ่านการพิจารณาคัดเลือก งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 39 จว.ศรีสะเกษ
- หน่วยงานเดิม : กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย สายทางแยกทางหลวง 221- บ.ตายู ปัจจุบันโอนให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล (อบจ./อบต.)

#ชุมชนตำบลสระเยาว์_จังหวัดศรีสะเกษ

Timeline photos 14/04/2022

#วัดสระเยาว์ "วนาราม"
วัดสระเยาว์ ตั้งอยู่ที่บ้านสระเยาว์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 (ระยะเวลา 81 ปี)
โดยมีพระครูรัตนภูมิพิจารณ์ เจ้าคณะตำบลศรีแก้ว พระครูสิริธรรมมานันท์ เจ้าคณะตำบลสระเยาว์ เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์บรรหาร พร้อมด้วยกำนันเว็จ ปลูกพันธ์ ตำบลสระเยาว์ และคณะครู ร.ร.บ้านปุน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจัดสร้างขึ้นเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดในขณะนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2525 การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515 ทางการปกครอง มีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระไพ ฐิตธมฺโม
ฯลฯ

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 31/03/2022

ระหว่าง กม. 39+880, -กม.40+750
บ้านปุน
#ชุมชนตำบลสระเยาว์_จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 31/03/2022

ยินดีต้อนรับ
ถนน 221 กม. 42 ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์

Timeline photos 24/01/2022

ประวัติ โดยสังเขป
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
จัดตั้งขึ้น ปี 2475 ( 90 ปี )
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนา (พ.ศ.2475-2527) ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสระเยาว์ อำเภอน้ำอ้อม (กันทรลักษ์ ) มีเขตบริการโรงเรียน คือ บ้านนา บ้านไพรงาม บ้านภูเงิน บ้านหิน ในสมัยนั้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง ป.7 ต่อมาปี พ.ศ.2486 เปิดให้บริการเพิ่ม คือ บ้านภูคำ บ้านสันติสุข บ้านโนนจิก
พ.ศ.2489 เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนตูม-สระเยาว์
พ.ศ.2507 บ้านหิน จัดตั้งโรงเรียน ทำให้โรงเรียนบ้านนา ลดจำนวนนักเรียนลง
พ.ศ.2516 ตั้งตำบลภูเงิน ทำให้โรงเรียนบ้านนา ขึ้นกับตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2517 บ้านภูเงิน ตั้งโรงเรียน โดยรวมพื้นที่เขตบริการ บ้านภูเงิน บ้านสันติสุข บ้านภูคำ ทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลง
พ.ศ.2527 ตั้งเป็นโรงเรียนร่วม กับบ้านไพรงาม เป็น "โรงเรียนบ้านนาไพรงาม" จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเปิดสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง ป.6
ตั้งอยู่ที่ บ้านนาเหนือ หมู่ 18 ตำบลภูเงิน มีพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้านคือ บ้านนา บ้านนาเหนือและบ้านไพรงาม
ฯลฯ

ป้ายบอกทาง 12/06/2021

ป้ายบอกทาง

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 11/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

ป้ายบอกทาง 11/06/2021

ป้ายบอกทาง

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 09/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 04/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

Timeline photos 07/04/2021

วัดบ้านนา ผลงานชิ้นสุดท้าย สำหรับคงไว้ในชื่อ วัดบ้านนา หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 10 ) ตำบลสระเยาว์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2467 ราว 97 ปี เกือบทศวรรษ
ในปัจจุบันตั้งอยู่ในการปกครองตำบลภูเงิน เป็น บ้านนา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 18 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

15/03/2021

ป้ายนี้ติดตั้ง 2 จุด
จุดแรก แยกวัดสระเยาว์
จุดที่สอง แยกบ้านสันติสุข-ตายู

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

15/03/2021

โครงการ ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน เขตชุมชนในทางหลวงชนบทศรีสะเกษ บ้านตายู หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ประเทศไทย
Si Sa Ket
33240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

การต่อเติมบ้าน อื่นๆใน Si Sa Ket (แสดงผลทั้งหมด)
สติ๊กเกอร์ 3 D  วอลเปเปอร์ติดผ สติ๊กเกอร์ 3 D วอลเปเปอร์ติดผ
อำเภอเมือง
Si Sa Ket, 33170

สติ๊กเกอร์ 3D : สร้างมิติแห่งจนตนาการ วอลเปเปอร์ติดผนังคุณภาพ วัสดุ PVC

ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์
278 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณ

ช่างเบิร์ดติดตั้งกระจกและอ ช่างเบิร์ดติดตั้งกระจกและอ
59 ม.4 บ้านหนองหวาย ต.โนนสัง อ.กันทรารมณ์
Si Sa Ket, 33130

เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน พร้อมออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

อีสาน คอนกรีตแสตมป์ อีสาน คอนกรีตแสตมป์
189/7 หมู่ที่8 ถนนอุบล ตำบลโพธิ์
Si Sa Ket, 33000

งานพื้นผิวตกแต่งคอนกรีตแสตมป์

หนุ่มหน้ามนต์คนขุขันธ์รับท หนุ่มหน้ามนต์คนขุขันธ์รับท
บ้านตะแบงหมู่5 ตำบลใจดี อำเภ
Si Sa Ket, 33140

ไ ทยโพธ์ทองสเตนเลส ไ ทยโพธ์ทองสเตนเลส
แยกดอนไม้งาม
Si Sa Ket, 33000

ซอนทรัพย์ระยับศรี กระจกอลูม ซอนทรัพย์ระยับศรี กระจกอลูม
Si Sa Ket, 33230

รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง มุ้งลวด ตู้โชว์ งานอลูมิเนียมทุกชนิด

จ.จะตุเทน รับเหมาก่อสร้าง-ต่ จ.จะตุเทน รับเหมาก่อสร้าง-ต่
118 ม.7 ต.ทุม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Si Sa Ket, 33000

บริการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม

ช่าง.รวน        ชวนฝss ช่าง.รวน ชวนฝss
Si Sa Ket, 33140

ง่านเหล็กอ่าาา. มาเลย