ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศร

ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศร

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลในตำบล

เปิดเหมือนปกติ

Timeline photos 24/01/2022

ประวัติ โดยสังเขป
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
จัดตั้งขึ้น ปี 2475 ( 90 ปี )
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนา (พ.ศ.2475-2527) ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสระเยาว์ อำเภอน้ำอ้อม (กันทรลักษ์ ) มีเขตบริการโรงเรียน คือ บ้านนา บ้านไพรงาม บ้านภูเงิน บ้านหิน ในสมัยนั้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง ป.7 ต่อมาปี พ.ศ.2486 เปิดให้บริการเพิ่ม คือ บ้านภูคำ บ้านสันติสุข บ้านโนนจิก
พ.ศ.2489 เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนตูม-สระเยาว์
พ.ศ.2507 บ้านหิน จัดตั้งโรงเรียน ทำให้โรงเรียนบ้านนา ลดจำนวนนักเรียนลง
พ.ศ.2516 ตั้งตำบลภูเงิน ทำให้โรงเรียนบ้านนา ขึ้นกับตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.2517 บ้านภูเงิน ตั้งโรงเรียน โดยรวมพื้นที่เขตบริการ บ้านภูเงิน บ้านสันติสุข บ้านภูคำ ทำให้จำนวนนักเรียนลดน้อยลง
พ.ศ.2527 ตั้งเป็นโรงเรียนร่วม กับบ้านไพรงาม เป็น "โรงเรียนบ้านนาไพรงาม" จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเปิดสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึง ป.6
ตั้งอยู่ที่ บ้านนาเหนือ หมู่ 18 ตำบลภูเงิน มีพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้านคือ บ้านนา บ้านนาเหนือและบ้านไพรงาม
ฯลฯ

ป้ายบอกทาง 12/06/2021

ป้ายบอกทาง

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 11/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

ป้ายบอกทาง 11/06/2021

ป้ายบอกทาง

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 09/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post 04/06/2021

Photos from ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ's post

Timeline photos 07/04/2021

วัดบ้านนา ผลงานชิ้นสุดท้าย สำหรับคงไว้ในชื่อ วัดบ้านนา หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 10 ) ตำบลสระเยาว์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2467 ราว 97 ปี เกือบทศวรรษ
ในปัจจุบันตั้งอยู่ในการปกครองตำบลภูเงิน เป็น บ้านนา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 18 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

15/03/2021

ป้ายนี้ติดตั้ง 2 จุด
จุดแรก แยกวัดสระเยาว์
จุดที่สอง แยกบ้านสันติสุข-ตายู

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

15/03/2021

โครงการ ถนนสวยหน้าหมู่บ้าน เขตชุมชนในทางหลวงชนบทศรีสะเกษ บ้านตายู หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

13/03/2021
04/01/2021

ติดตั้งป้าย สำหรับชุมชนริมถนนทางหลวง 221
ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

05/11/2020

ติดตั้งป้าย สำหรับชุมชนริมถนนทางหลวง 221 ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษชุมชนตำบลสระเยาว์ จังหวัดศรีสะเกษ

Timeline photos 29/10/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เล่มที่ 90 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 2379 วันที่ 14 สิงหาคม 2516
ตั้งตำบลภูเงิน ในท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแยกออกจากตำบลสระเยาว์ แล้วให้มีเขตการปกครองรวม 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตระกาจ โอนจากหมู่ที่ 2 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 2 บ้านตูมน้อย โอนจากหมู่ที่ 9 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 3 บ้านนา โอนจากหมู่ที่ 10 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 4 บ้านหิน โอนจากหมู่ที่ 11 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม ( ไพรงาม ) โอนจากหมู่ที่ 12 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน โอนจากหมู่ที่ 13 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 7 บ้านท่าพระ โอนจากหมู่ที่ 14 ตำบลสระเยาว์
*เดิม หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ แก้ไขเป็น หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข โอนจากหมู่ที่ 16 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 9 บ้านซำผักแว่น โอนจากหมู่ที่ 17 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 10 บ้านภูคำ โอนจากหมู่ที่ 18 ตำบลสระเยาว์

#หมายเหตุ หมู่ที่ 8 หมู่เดิม คือ บ้านสันติสุข ได้รับโอนมาจาก หมู่ที่ 15 บ้านนาสมบูรณ์ ของตำบลภูเงิน เป็น บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลภูเงิน เพราะไม่มีบ้านไหนแยกอีกหมู่ จึงได้รับเป็น หมู่ที่ 15 แทน หมู่ที่ 16 ตอนที่ขึ้นกับตำบลสระเยาว์์
- บ้านตูมน้อย ได้แบ่งแยกออกเป็น บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที้ 15 ก่อนหน้า แบ่งพื้นที่บางส่วนตั้ง เป็นบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 11 ตำบลภูเงิน ซึ้งเป็นบ้านแรกที่ตั้งขึ้นของตำบลภูเงิน
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตูม อำเภอกันทรลักษ์
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสระเยาว์ อำเภอกันทรลักษ์
ให้ตำบลสระเยาว์ ( ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง ) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตูม อำเภอกันทรลักษ์
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2516 เป็นต้นไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
หมายเหตุ ประกาศ จัดตั้งจริง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2516

Timeline photos 04/07/2020

ให้กำหนดเขตตำบลสะพุงใหม่ ดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ตามหลักไม้แก่นเดิมที่ปักไว้ ระหว่าง ตำบลสะพุง กับ ตำบลตูม
ทิศใต้ จด ทศ.ต.ศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ ตามหลักไม้แก่นเดิมที่ปักไว้ ระหว่าง ตำบลสะพุง กับ ตำบลศรีแก้ว ตำบลสะพุง กับ ทต.ศรีรัตนะ
• ทิศตะวันออก จดเขตตำบลสระเยาว์ ให้นับตั้งแต่คลองอีสานเขียว บ้านบัวน้อย ตัดตามทุ่งนา ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ไปจนถึง บริเวณสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านกันจาน แล้วไปตัดกับ ถนนเส้น อบจ.ศก ( บ้านสำโรงระวี – บ้านสลับ ) ตัดตามที่สุดเขตของหมู่บ้าน ไปจนถึงคลองอีสานเขียว หลังหมู่บ้าน ตัดผ่านตามท้องทุ่งบ้านกันจาน ไปจนถึง เส้น อบจ.ศก ( บ้านสำโรงระวี – บ้านสลับ ) ช่วงบ้านโคน แล้วตัดตาม หลักเขตเดิม ระหว่างตำบลสระเยาว์เดิม กับ ตำบลศรีแก้ว จนสุดเขตตำบลสระเยาว์ กับเขต ตำบลสะพุงเดิม
ทิศตะวันตก จด ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ ตามหลักไม้แก่นเดิมที่ปักไว้ ระหว่าง ตำบลสะพุง กับ ตำบลศรีโนนงาม

ให้กำหนดเขตตำบลสระเยาว์ ใหม่ดังนี้
• ทิศเหนือ จดเขตตำบลตูม ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ เริ่มจากหลักไม้แก่นเดิม ระหว่างตำบลตูม กับ ตำบลสระเยาว์ กำหนดเขตตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลสระเยาว์ ใหม่ ดังนี้ นับตั้งแต่ ท้องทุ่งบ้านหนองโดน ผ่านบ้านบัวใหญ่ ตัดผ่านถนนเส้น อบจ.ศก ( บ้านสลับ – บ้านเสื่องข้าว ) ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ จากบ้านบัวใหญ่ บ้านสลับ จนถึงเขตบ้านขนาด ตัดผ่านถนนเส้นบ้านขนาด – กระหวัน ( บ้านโนนคำแก้ว ) ตัดตามท้องทุ่ง จนถึงพิกัด วีบี 519343 ตัดตามท้องทุ่ง บ้านโนนแสนคำ กับ บ้านซำผักแว่น ไปจนสุดหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ที่ตัดผ่านถนนเส้นบ้านซำผักแว่น - บ้านสร้างเม็ก ระหว่าง ตำบลภูเงิน กับ ตำบลหนองฮาง
• ทิศใต้ จดเขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ และตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ โดยเริ่มจากพิกัด วีบี 452313 บ้านกล้วย ตัดผ่าน สามแยก ( ถนนเส้น บ้านกล้วย – บ้านซำโสมง ) ตัดผ่านท้องทุ่ง ระหว่าง บ้านภูคำ กับ บ้านศรีโพธิ์แก้ว ผ่านโรงโมหิน ตัดตามเขตโรงโม่หิน ไปสิ้นสุดที่ บ้านศรีสมบูรณ์ แบ่งเขตระหว่าง บ้านภูดิน กับ บ้านสันติสุข
• ทิศตะวันออก จดเขตตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ เริ่มนับตั้งแต่ สิ้นสุดเขต บ้านสันติสุข ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ตัดผ่านท้องทุ่ง ระหว่าง บ้านภูเงิน กับบ้านสันติสุข ผ่าน ถนนเส้นศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ( หมายเลขทางหลวง 221 ) ตัดตามถนนบ้านสันติสุข – นาซำ จนถึงสามแยกเนินบน ตัดผ่านท้องทุ่งระหว่างบ้านนาซำ กับ บ้านซำผักแว่น ผ่าน ถนนเส้น บ้านภูเงิน – ซำผักแว่น ผ่านท้องทุ่ง บ้านนาซำ ไปสิ้นสุดที่ บ้านสร้างเม็ก ตามหลักไม้แก่นเดิม ระหว่าง ตำบลภูเงิน กับ ตำบล หนองฮาง
• ทิศตะวันตก จดเขต ตำบลศรีแก้ว ทต.ศรีรัตนะ ให้กำหนดเขต ตำบลศรีแก้ว กับ ตำบลสระเยาว์ ใหม่ดังนี้ โดยเริ่มจากท้องทุ่ง บ้านศรีโพธิ์แก้ว ผ่านเขต บ้านตาแบน ผ่านท้องทุ่ง บ้านกล้วย ตัดผ่าน ถนนเส้น บ้านปุน – ตาแบน ตัดผ่าน ถนน เส้นศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ( หมายเลขทางหลวง 221 ) บริเวณบ้านปุน ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ เขตโรงเรียนกับบ้านปุน ผ่านท้องทุ่งบ้านปุน บ้านโนนสะอาด บ้านกันจาน บริเวณ คลองอีสานเขียวหลังหมู่บ้าน ตามหลักไม้แก่น ที่ ปักใหม่ ตัดผ่าน เส้นอบจ.ศก ( บ้านสำโรงระวี – บ้านสลับ ) ช่วงบ้านกันจาน ผ่านท้องทุ่งบ้านบัวน้อย ไปสิ้นสุดที่คลองอีสานเขียว

ให้กำหนดเขตตำบลภูเงิน ใหม่ดังนี้
• ทิศเหนือ จดเขตตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ ให้ปักหลักไม้แก่นใหม่ จาก บ้านนาซำ ผ่านถนนเส้น บ้านภูเงิน – ซำผักแว่น ผ่านท้องทุ่งบ้านนาซำ ไปจนถึงหลักไม้แก่นเดิม ระหว่าง ตำบลหนองฮาง กับตำบลภูเงิน ไปทางทิศเหนือ ของบ้านหนองตระกาศ ไปสิ้นสุดที่ ท้องทุ่งเขตบ้านหนองเกาะ
• ทิศใต้ จดเขตตำบลภูฝ้าย ตำบลไพร อำเภอขนหาญ เริ่มจากหลักไม้แก่น ถนนเส้นโชคชัย – เดชอุดม ( หมายเลขทางหลวง 24 ) บริเวณสะพานข้ามห้วยตามาย ไปทางทิศใต้ ผ่านท้องทุ่งบ้านกุดนาแก้ว – หนองจิก ผ่านถนนเส้น บ้านภูทอง – ภูเงิน ตัดผ่านท้องทุ่ง บ้านภูดิน ผ่านหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างบ้านภูคำ กับ บ้านภูดิน ไปสิ้นสุดที่โรงโม่หิน
• ทิศตะวันออก จดเขตตำบลตระกาศ ตำบลกระแซง โดยเริ่มจากหลักไม้แก่นเดิม ระหว่างบ้านตูมน้อย กับ บ้านหนองเกาะ ผ่านกึ่งกลางลำห้วยตามาย แบ่งเขตระหว่างตำบลตระกาศ ตำบลกระแซง และตำบลภูเงิน ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามห้วยตามาย บริเวณ ถนนเส้นโชดชัย – เดชอุดม ( หมายเลขทางหลวง 24 )
• ทิศตะวันตก จนเขตตำบลสระเยาว์ โดยเริ่มจากหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างบ้านภูคำ กับ บ้านภูดิน ของถนนเส้นโรงโม่หิน ผ่านเขตหมู่บ้านภูดิน กับ บ้านสันติสุข เฉียงไปตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างบ้านสันติสุข กับ บ้านภูเงิน ตรงมาตามท้องทุ่ง ตัดผ่าน ถนนเส้นศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ( หมายเลขทางหลวง 221 ) ช่วงบ้านภูเงิน แบ่งเขตตามถนนเส้นบ้านสันติสุข – นาซำ ไปจนสุดหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างบ้านตายู กับ บ้านนาซำ

ให้กำหนดเขตตำบลศรีแก้ว ใหม่ดังนี้
• ทิศเหนือ จดเขตตำบลสะพุง ทต.ศรีรัตนะ ( นอกเขตเทศบาล ) เริ่มจากหลักไม้แก่นเดิม ระหว่างตำบลสะพุง กับ ตำบลศรีแก้ว ตัดผ่ามท้องทุ่ง บ้านหนองแคน ผ่านถนนเส้น บ้านโคน – บ้านไผ่งาม จนถึงเขตเดิมตำบลสระเยาว์ กับ ตำบลสะพุง ตัดผ่านเส้น อบจ.ศก. ( บ้านสำโรงระวี – บ้านสลับ ) บริเวณ บ้านโคน ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างตำบลศรีแก้ว กับ ตำบลสะพุง ผ่านท้องทุ่งบ้านกันจาน ไปสิ้นสุด หลังไม้แก่นที่ปักใหม่ ระหว่างตำบลสระเยาว์ กับ ทต.ศรีรัตนะ
ทิศใต้ จดเขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ ตามหลักไม้แก่นเดิม ระหว่างตำบลศรีแก้ว กับ ตำบลไพร
• ทิศตะวันออก จดเขตตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ ให้นับตั้งแต่ เขตบ้านโคน ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ผ่านเขต ทต.ศรีรัตนะ ท้องทุ่งบ้านโนนสะอาด บ้านปุน เขตโรงเรียน ตัดผ่านถนนเส้นศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ( หมายเลขทางหลวง 221 ) ผ่านถนนเส้นบ้านปุน – ตาแบน ตัดผ่านท้องทุ่งบ้านกล้วย บ้านตาแบน ตามหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ จนสิ้นสุดหลักไม้แก่นที่ บ้านศรีโพธิ์แก้ว
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลศรีโนนงาม เขต ทต.ศรีรัตนะ ตามหลักไม้แก่นเดิมที่ปักไว้ ระหว่างตำบลศรีแก้ว ตำบลศรีโนนงาม และ ทต.ศรีรัตนะ

ให้กำหนดเขตตำบลเสื่องข้าว ใหม่ดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตตำบลรุ่งระวี ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง ตามหลักไม้แก่นเดิมระหว่าง ตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลรุ่งระวี ตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลเขิน
• ทิศใต้ จดเขตตำบลสระยาว์ เริ่มจากหลักไม้แก่นเดิม ระหว่าง ตำบลสระเยาว์ กับ ตำบลเสื่องข้าว ช่วงบ้านสลับ แล้วกำหนดเขตตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลสระเยาว์ ใหม่ ช่วงบ้านขนาด ดังนี้ นับตั้งแต่ ท้องทุ่งบ้านขนาด ( บ้านโนนคำแก้ว ) ตัดผ่านเส้นบ้านขนาด – กระหวัน ของหมู่บ้านโนนคำแก้ว ตัดตามท้องทุ่ง บ้านขนาด ( บ้านโนนคำแก้ว ) จนถึงพิกัด วีบี 519343 ตัดตามท้องทุ่ง บ้านโนนแสนคำ กับ บ้านซำผักแว่น ไปจนสุดหลักไม้แก่นที่ปักใหม่ ของถนนเส้นบ้านซำผักแว่น - บ้านสร้างเม็ก ระหว่าง ตำบลภูเงิน กับ ตำบลหนองฮาง
ทิศตะวันออก จนเขตตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ โดยยึดหลักไม้แก่นเดิม ระหว่าง ตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลหนองฮาง
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลตูม ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ โดยยึดหลักไม้แก่นเดิม ระหว่างตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลตูม ตำบลเสื่องข้าว กับ ตำบลสระเยาว์

กำหนดเขตและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีรัตนะ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย - การกำหนดเขตตำบล จำนวน 1 ชุด
เนื่องด้วย ทางคณะผู้จัดทำ ได้ประชุมและหารือ หาข้อกำหนดและแนวทางขยายเขตพื้นที่ จากเดิมเป็นแค่ส่วนของ อบต. มีการปกครอง 14 หมู่บ้าน ความเห็นว่าจะขอโอนพื้นที่บางส่วนเข้าเขตเทศบาล โอนหมู่บ้านบางส่วนเข้าเขตตำบลสระเยาว์ และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ตำบลศรีแก้ว ตำบลสะพุง และตำบลเสื่องข้าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมู่ที่ 3 บ้านปุน ตำบลสระเยาว์ โอนเข้า ทต.ศรีรัตนะ
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ตำบลสระเยาว์ โอนเข้า ทต.ศรีรัตนะ
หมายเหตุ พื้นที่ ( นอกเขต ทต. ) หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 8 ( บางส่วน ) ตำบลสระเยาว์ โอนให้กับ ตำบลศรีแก้วทั้งหมด
หมู่ที่ 10 บ้านกันจาน ตำบลสระเยาว์ โอนเข้า ตำบลสะพุง เป็นหมู่ที่ 10 หรือหมู่ใหม่ เป็น บ้านกันจาน หมู่ที่ 10 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ พื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลสระเยาว์ โอนให้ ตำบลสะพุง นับตั้งแต่คลองอีสานเขียว ผ่านท้องทุ่งบ้านบัวน้อย ผ่านสานักสงฆ์ป่าช้ากันจาน ตัดผ่าน ถนน อบจ.ศก. ( บ้านสาโรงระวี – บ้านสลับ ) ผ่านถนนเส้นหลังหมู่บ้านของคลองอีสานเขียว ผ่านท้องทุ่ง ตัดผ่าน ถนน อบจ.ศก. ( บ้านสาโรงระวี – บ้านสลับ ) ช่วงบ้านโคน ตามหลักไม้แก่นที่ปักเดิม จนสิ้นสุดเขตตำบลสระเยาว์ที่บ้านไผ่งาม

หมู่ที่ 9 บ้านซำผักแว่น ตำบลภูเงิน โอนเข้า หมู่ที่ 9 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 10 บ้านภูคา ตำบลภูเงิน โอนเข้า หมู่ที่ 10 ตำบลสระเยาว์
หมู่ที่ 15 บ้านสันติสุข ตำบลภูเงิน โอนเข้า หมู่ที่ 15 ตำบลสระเยาว์
หมายเหตุ - พื้นที่ หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 15 ตำบลภูเงิน โอนเข้า หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 15 ตำบลสระเยาว์ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย - พื้นที่ หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระเยาว์ บางส่วนโอน ให้กับ ตำบลเสื่องข้าว
ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ คงเหลือ 16 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตระกาศ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทิง
หมู่ที่ 2 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 12 บ้านทางโค้ง
หมู่ที่ 3 บ้านนา หมู่ที่ 13 บ้านศรีสมบูรณ์
หมู่ที่ 4 บ้านหิน หมู่ที่ 14 บ้านนาชา
หมู่ที่ 5 บ้านไพรงาม หมู่ที่ 16 บ้านป่าโมง
หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน หมู่ที่ 17 บ้านบูรพา
หมู่ที่ 7 บ้านท่าพระ หมู่ที่ 18 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 บ้านภูดิน
จากเนื้อหาและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้นเป็นความจริงทุกประการ

จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะผู้จัดทำ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ประเทศไทย
Si Sa Ket
33240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

การต่อเติมบ้าน อื่นๆใน Si Sa Ket (แสดงผลทั้งหมด)
จ.จะตุเทน รับเหมาก่อสร้าง-ต่ จ.จะตุเทน รับเหมาก่อสร้าง-ต่
118 ม.7 ต.ทุม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Si Sa Ket, 33000

บริการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม

รับเหมาถมที่ ขุดสระ เคลียริ่ รับเหมาถมที่ ขุดสระ เคลียริ่
Si Sa Ket, 33250

รับเหมาถมที่ ขุดสระ เคลียริ่ง หินลูกรัง ดิน หิน ทราย

สติ๊กเกอร์ 3 D  วอลเปเปอร์ติดผ สติ๊กเกอร์ 3 D วอลเปเปอร์ติดผ
อำเภอเมือง
Si Sa Ket, 33170

สติ๊กเกอร์ 3D : สร้างมิติแห่งจนตนาการ วอลเปเปอร์ติดผนังคุณภาพ วัสดุ PVC

ซอนทรัพย์ระยับศรี กระจกอลูม ซอนทรัพย์ระยับศรี กระจกอลูม
Si Sa Ket, 33230

รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง มุ้งลวด ตู้โชว์ งานอลูมิเนียมทุกชนิด

บริษัท แม่คำมาก่อสร้าง จำกัด บริษัท แม่คำมาก่อสร้าง จำกัด
207 หมู่ 3 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
Si Sa Ket, 33110

รับออกแบบ ต่อเติม ก่อสร้างบ้าน อาคาร ครบวงจร โดยทีมงานวิศวกร Tel.094 328 3184

ช่างเบิร์ดติดตั้งกระจกและอ ช่างเบิร์ดติดตั้งกระจกและอ
59 ม.4 บ้านหนองหวาย ต.โนนสัง อ.กันทรารมณ์
Si Sa Ket, 33130

เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน พร้อมออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

สุวรรณก่อสร้าง สุวรรณก่อสร้าง
Si Sa Ket, 33120

สุวรรณก่อสร้าง - รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม บ้าน อาคารที่อยู่ ราคาเป็นเอง

ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อสังหาริมทรัพย์
278 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Si Sa Ket, 33000

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณ

ช่าง.รวน        ชวนฝss ช่าง.รวน ชวนฝss
Si Sa Ket, 33140

ง่านเหล็กอ่าาา. มาเลย