ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်

ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်

ความคิดเห็น

ok
ထိုင္းမွာအလုပ္တခုခုရခ်င္လို႔ပါ
ရွိရင္ဆက္သြယ္ေပးၾကပါအုံး
ထိုင္းမွာအလုပ္တခုခုရခ်င္လို႔ပါ
အလုပ္ရွိရင္ဆက္သြယ္ေပးပါအုံး

ထိုင်း-​ အလုပ်ရှာ-MOU-ရက်90-ဗီဇာ-မြန်မာပြည်ပြန်တုံးကြီးစသဖြစ်လုပ်ပေးသည်။ MOU ထိုင်းကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ တရားဝင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။

04/09/2022

ဘတ်တင်လို့ရပြီလားလာမေးနေကြတယ်
အခုဘတ်အသစ်တင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ

အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

ထိုင်း ဖုန်း 085 374 4435
ထိုင်း ဖုန်း 095 810 4454
ထိုင်း ဖုန်း 062 012 8911

02/09/2022

စမူဆာခွန်/စမူပရာကန်/ရနောင်း/ချွန်ဘူရီ
ဒီး(CI)စင်တာ(၄)ခုကို လာမဲ့နှစ် ၁၃.၂.၂၀၂၃
ရက်နေ့ ထိ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဟုသိရ

ဘတ်တမျိုးဘဲကိုင်ဆောင်ထာတဲ့အုပ်စု
ပက်စ်ပို့မရှိသေးပါက (CI) စာအုပ်အသစ်
လုပ်ပေးမည် စင်တာတွေ့ ဖွင့်မဲ့ရက်ကို ထပ်မံ
ကြေညာပေးလိမ့်မည်

🔻သတင်းအပြည့်စုံ🔻

รมว.สุชาติ นั่งประธานคบต. เห็นชอบขยายระยะเวลาให้บริการศูนย์ CI ออกเอกสารรับรองบุคคล + พิสูจน์สัญชาติกลุ่มใหม่ และออกใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม LTR 5 ปี ต่ออายุสูงสุด 10 ปี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เตรียมเสนอครม.ขยายระยะเวลาให้บริการศูนย์ CI ใน 4 จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี ถึง 13 ก.พ. 66 และเห็นชอบการแก้ไขประกาศกระทรวงแรงงาน ให้แรงงานข้ามชาติที่มีศักยภาพสูงทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) และการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดแรงงานข้ามชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย นายสุชาติ กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณาขยายเวลาการเปิดศูนย์ CI หากมีมติเห็นชอบจะเปิดให้บริการศูนย์ CI อีกครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้แก่แรงงานเมียนมาที่มีเอกสารรับรองบุคคล (CI) ฉบับเดิม รวมถึงทางการเมียนมาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้แรงงานเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่มีเอกสารประจำตัว และในส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดแรงงานข้ามชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย จะมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงแรงงาน โดยมีสาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติรวมถึงผู้ติดตาม จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษประเภทผู้พำนักยาว (Long-Term Resident Visa: LTR) และได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานในราชอาณาจักรคราวละไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ปี
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า มติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้เปิดศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีแรงงานเมียนมาใช้บริการ ณ ศูนย์ CI ทั้ง 5 ศูนย์ (จังหวัดเชียงใหม่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี) รวมกันประมาณ 400,000 คน สำหรับการพิจารณาครั้งนี้เป็นไปตามที่ทางการเมียนมา ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงทางการไทย ร้องขอให้กรมการจัดหางานพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์ CI ถึง 2 ครั้ง เนื่องจากทางการเมียนมาคาดการณ์ว่ายังคงเหลือแรงงานที่จะต้องเปลี่ยนเอกสารรับรองบุคคล (CI) จำนวนประมาณ 250,000 – 300,000 คน

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ของแรงงานเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากที่สุดและนายจ้างในประเทศไทยมีความต้องการมากที่สุดในกลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) โดยถือเป็นวาระเร่งด่วนที่จำเป็นต้องวางแนวทาง ให้แรงงานเมียนมามีเอกสารรับรองบุคคล (CI) ฉบับใหม่ เพื่อขอตรวจลงตราอยู่ต่อในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในกำหนดเวลา และสามารถทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ถึง 13 ก.พ. 68 ที่ประชุมคบต.จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานของทั้ง 4 ศูนย์ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี ให้สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

01/09/2022

၁။🇲🇲 မြန်မာသံရုံး၊ 🇹🇭ဗန်ကောက်မြို့တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်များပြုလုပ်ပေးခြင်းကို ၂-၈-၂၀၂၂ ရက်မှ စ၍ ရပ်တန့်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ယခုအခါ ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့)မှ စတင်၍ ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ ယခင်ရက်များ၌ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရက်ချိန်းတိုကင်ရယူထားသူများ၊ Call Center မှ ရက်ချိန်းရယူထားသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားအတိုင်း လာရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

၃။ ရက်ချိန်းရရှိထားသူများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

01/09/2022

ဘတ်စာရင်းတင်မမှီလိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေများ
VIP ဘတ်တင်ဖို့ စာရင်းပေးထားပါခင်ဗျာစျေးမသိသေးပါ စျေးသိပြီရင်အသိပေးမယ်ခင်ဗျာ

31/08/2022

PJ စာအုပ် အသစ်မချိန်းရသေးသူများ
PJ စာအုပ် အသစ်ချိန်းလို့ရပါတယ်
စာအုပ် အမြန် လိုချင်သူများ
မြန်မြန်ရပါမယ် ဆက်သွယ်လာပေးပါ
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

Photos from ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်အကျိုးဆောင် ISG ကုမ္ပဏီ ဘတ်ငါသန်း's post 30/08/2022

🇹🇭ဘန်ကောက်✈️ရန်ကုန်🇲🇲
မြန်မာပြည်သို့🧑‍🍼ခလေးပြန်ပို့ 👫အလည်ပြန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်သွားကြတဲ့ အစ်ကိုအစ်မများ လမ်းခရီးအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေခဗျာ🙏ယုံကြည်စွာနဲ့ လက်မှတ်ဝယ်ကြတဲ့ထမင်းရှင်များ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခဗျာ🙏🙏🙏
🇹🇭ဘန်ကောက်✈️ရန်ကုန်🇲🇲( အသွား/အပြန်)
🏠အိမ်ပြန်ချင်တဲ့အကိုအမများရှိရင်
အပြန်သက်သက်လေယဥ်းစျေး 3440 ဘတ်ပါ
အသွားအပြန်လေယဥ်း 5940 ဘတ်ပါ
ဖုန်းနံပါတ် 0958104454

Facebook အကောင့်ကိုလည်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064283733046

27/08/2022

ချိုရည်းရုံး
ယောင်္ကျားလေး 2ယောက် ခေါ်မည်
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

ကိုစိုး ဖုန်း 085 374 4435
ကိုသူရိန် ဖုန်း 095 810 4454
ကိုအောင် ဖုန်း 062 012 8911

25/08/2022

🇹🇭9 လပိုင်း(21)(22)🇲🇲 ရက်နေ့ကို လေယဥ်းလက်မှတ် တစ်ဦးကို 2490ဘတ် ပဲရှိပါတယ်အရမ်းကိုတန်းနေပါပြီး
15 ရက်နေ့ထိပဲလက်မှတ်ဝယ်လို့ရမယ်နော်
ဖုန်းနံပါတ် 0958104454
Facebook အကောင့်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064283733046

19/08/2022

ကျွန်တော်မှာဘတ်တင်ထားတဲ့အစ်ကိုအစ်မတွေ
ဘတ်စာရွက်ကျလာပါပြီး
လာယူပါခင်ဗျာ☺

16/08/2022

အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

ကိုစိုး ဖုန်း 085 374 4435
ကိုသူရိန် ဖုန်း 095 810 4454
ကိုအောင် ဖုန်း 062 012 8911

14/08/2022

ဘတ်မတင်ရသေးသူများ
14/8/22
ဒီနေ့ တစ်ရက် လက်ခံပေးသည်

11/08/2022

(အ​ထောက်ထားမဲ့(သို့မဟုတ်)
အ​ထောက်ထားမပြည့်စုံသူများ (12/8/2022)
ဘတ်စာရင်းတင် နောက်ဆုံးလက်ခံမည်

08/08/2022

ဒီနေ့ ရလဒ်
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍

ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

04/08/2022

(အ​ထောက်ထားမဲ့(သို့မဟုတ်)
အ​ထောက်ထားမပြည့်စုံသူများ (10/8/2022)
ဘတ်စာရင်းတင် နောက်ဆုံးလက်ခံမည် 👇

01/08/2022

မြန်မြန်နော် ( အ​ထောက်ထားမဲ့(သို့မဟုတ်)
အ​ထောက်ထားမပြည့်စုံသူများ
သူဌေးရှိရော သူဌေးမရှိရော စျေးအတူတူပဲနော်
အပိုမယူပါဘူးခင်ဗျာ/ မဟာချိုင် ကီလို 12 ရုံးမှာ
စာရင်းလာတင်လို့ရပါပြီးခင်ဗျာ

အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍

ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

Photos from ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်အကျိုးဆောင် ISG ကုမ္ပဏီ ဘတ်ငါသန်း's post 31/07/2022

ဘန်ကောက်တွင် U-Turn တံတားပြိုကျ
.
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ဖလန်​ဆောင်လမ်းမကြီး Vibharam ဆေးရုံ ရှေ့ရှိ U turn ကွန်ကရစ် တံတားသည် ဆလွန်းကားတစ်စီးပေါ်သို့ ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားကာ အဆိုပါကားပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူ ၁ ဦးသေ ၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါသည်။

Ref:.ทีมหมอข่าวมหาชัยHD

31/07/2022

ဘယ်သူ​​တွေ့
ဘတ်အသစ်လုပ်သင့်သလဲ????

🔻အ​ထောက်ထားမဲ့🔻အ​ထောက်ထားမပြည့်စုံ
🔻ပါမစ်​သေ🔻ကျဲ့​အော်​သေ ဒီးအုပ်စုတွေ့ မနက်ဖြန် ၁ရက်​နေ့က​နေ ၁၅ရက်​နေ့ထိ နာမည်စာရင်း​လျှောက်ထားနိုင်းသည်.
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

ထိုင်း ဖုန်း 085 374 4435
ထိုင်း ဖုန်း 095 810 4454
ထိုင်း ဖုန်း 062 012 8911

30/07/2022

ကျွန်တော်နဲ့ ဘတ်အခေါ် ဝေါ့ပါမစ်
တနင်္ဂနွေနေ့ ဘတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရုံးခန်းကိုလာခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ

Photos from ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်အကျိုးဆောင် ISG ကုမ္ပဏီ ဘတ်ငါသန်း's post 26/07/2022

ဘတ်အသစ်ကို လာမဲ့ 1 / 8 / 2022
ရက်​နေ့မှ 15 / 8 / 2022 ရက်​နေ့ထိ
ဘတ်စာရင်းတင်ခွင့် (15) ရက်တာဖွင့်ပါတယ်
နာမည်စာရင်းတင်ရန်
ဖခင်နာမည်
မိခင်နာမည်
မိမိနာမည်
မိမိ မွေးသကရစ်
မိမိ ဓာတ်ပုံ (6) ပုံ
မိမိအမြဲကိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်
မိမိနေထိုင်​သောလိပ်စာ
လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရုံးလာမတတ်သူများ 👇👇 လိုကေရှင်

ISG PASSPORT ကုမ္ပဏီ
095 810 4454
https://maps.app.goo.gl/VENnhdGYbirRNRcF7

ကိုစိုး 0853744435
ကိုသူရိန် 0958104454
ကိုစိုးမိုးအောင် 0620128911

ကိုသူရိန် အကောက်
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064283733046

ကိုစိုး အကောက်
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027381517545

ကိုစိုးမိုးအောက် အကောက်
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077356106162

ISG အဖွဲ့များ
https://www.facebook.com/groups/365713938327505/?ref=share_group_link

26/07/2022

ဘတ်အသစ်ကို လာမဲ့ 1 / 8 / 2022 ရက်​နေ့မှ 15 / 8 / 2022 ရက်​နေ့ထိ (online) စနစ်ဖြင့် နာမည်စာရင်းတင်ရန် ၁၅ရက်သာ ဖွင့်​ပေးမည်
ဘတ်စာရင် လာတင်လို့ ရပါပီိး

0853744435 0958104454

24/07/2022

စီအိုင်က​နေ စီအိုင်​​တွေ့
၂၇​ရက်​​နေ့ ထိသာလဲ​​ပေးပြီး
ခေတ္တရပ်နားမည်
မလဲရ​သေးပါက မြန်မြန်လဲထားကျပါ​..

အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍

ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

22/07/2022

ဘတ်အသစ်
မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ကြေညာချက်ကို လာမဲ့
သြဂုတ် ၁ရက်နေ့အတွင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဟုသိရပါတယ်.....

21/07/2022

ကြေညာချက်ထွက်ပြီး​နော် ဘတ်အသစ်ကို
လာမဲ့ သြဂုတ် ၁ရက်​နေ့မှ သြဂုတ် ၁၅ရက်​နေ့ထိ(online)စနစ်ဖြင့် နာမည်စာရင်းတင်ရန် ၁၅ရက်သာ ဖွင့်​ပေးမည် ...

21/07/2022

ဘာစာအုပ်မဆို လာခဲ့ပါ
နယ်ကျော်​သူ​ဌေးပြောင်းချင်လား ရတယ်
အလုပ်အဟောင်းကထွက်လာပြီး ကျန်အော့ထုတ်မရပါရင်
ရက် 60 မကျော်သေးရင် ဘတ်ကျန်အော့အသစ်ထုတ်ပေးလို့ရတယ်
ဘတ်ကျန်အော့ သက်တမ်း ရက် 60 ရမယ်
ကိုသူရိန် ဆက်သွယ်ပါ ဖုန်း 0958104454

20/07/2022

Ci စာအုပ် သက်တမ်းကုန်​နေသူများအခုထိ စာအုပ်အသစ်မလဲရ​သေးပါက

အမြန်ဆုံး သွား​ရောက်လဲကျပါရန် ​နောက်ဆုံး လာမဲ့ ၁/၈/၂၀၂၂ ​​ထိသာ

စာအုပ်အသစ် လဲခွင့်ပြုမည်...အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍

ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

20/07/2022

လာမေးများလို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်✅✅
MoUနယ်ကျော်စာအုပ်များ ကျန်အော့ မရှိပဲ
ဌေးအသစ်နာမည် လွှဲပြောင်းလို့ရပါပြီးခင်ဗျာ
ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းရှိ စာအုပ်သက်တမ်းရှိ ဗီဇာသက်တမ်းရှိရင်
ATKစစ်ရမယ် ၃ ရက်စောင့်ရပါတယ်

အလုပ်အပ်ချင်ပါက ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျာ

ကိုစိုး 0853744435
ကိုသူရိန် 0958104454

#ထိုင်းရောက်မြန်မာ #အလုပ်ရှာဖွေးရေး

20/07/2022

ပတ်စပိုစ့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်လျှောက်ရင်၃၀၀၀၀
ပဲကုန်တဲ့ဆိုတဲ့
စဆရကများအခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလည်း
😏

20/07/2022

စမွတ်စခွန်၊မြို့နယ် (ကထွန့်ဘန်း)ကျေးရွာ
အချိုရည်ရုံ ဘတ်မရှိ ကျားသီသန့် လူ(4)ယောက်ခေါ်မည်
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

Photos from ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်အကျိုးဆောင် ISG ကုမ္ပဏီ ဘတ်ငါသန်း's post 19/07/2022

ဘန်ကောက်- ရန်ကုန် အသွားအပြန်
Nok Air ဖြင့် စျေးနှုန်းသက်သာစွာ
လက်မှတ်ရောင်းချပေးနေပါပြီးခင်ဗျာ
ခရီးသည်တစ်ဦးမှ 💼 7kg Freeသည်ဆောင်ရမယ်
အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေ

ကိုသူရိန် ☎️ 0958104454


#လေယာဥ်လက်မှတ်

18/07/2022

PJ စာအုပ် အသစ်မချိန်းရသေးသူများ
PJ စာအုပ် အသစ်ချိန်းလို့ရပါတယ်
စာအုပ် အမြန် လိုချင်သူများ
မြန်မြန်ရပါမယ် ဆက်သွယ်လာပေးပါ
အလုပ်ကိစ္စများကျေးဇူးပြု၍
ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါ။

☎️ 0853744435

☎️0620128911

☎️0958104454

16/07/2022

စမွတ်စခွန်၊မြို့နယ် (ကထွန့်ဘန်း)ကျေးရွာ
အချိုရည်ရုံ ဘတ်မရှိ ၆ယောက်ပဲလိုတော့တယ်နော် စာရင်းအရင်လာတင်တဲ့လူအရင်ရမယ်ဗျာ
ကျားသီသန့်လူခေါ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ် 0853744435 - 0958104454

15/07/2022

စမွတ်စခွန်၊မြို့နယ် (ကထွန့်ဘန်း)ကျေးရွာ
အချိုရည်ရုံ ဘတ်မရှိ ကျားသီသန့်လူခေါ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ် 0853744435
0958104454

10/07/2022

သံရုံရောက်ရှိ

09/07/2022

အနီး​ရောင် စာအုပ်သက်တမ်းကုန်လို့
လဲမမှိသူများအတွက်​​တော့ အဆင်​ပြေပီး

ဗီဇာကို ၁/၈/၂၀၂၂ မတိုင်မှိသက်တမ်း
တိုးမမှိပါက ၁၃/၂/၂၀၂၃ အတွင်း တိုးနိုင်းရန်
ဆက်လတ် ကင်းလွတ်ခွင့်​​ပေးမည်

👉Ci to Ci လဲ​ပေးရုံး​တွေ့က​တော့
၁/၈/၂၀၂၂ ပိတ်မယ်လို့ ​ပြောတယ်...

07/07/2022

နောက်မကြပါစေနဲ့

Photos from ထိုင်းရောက်ရွှေမြန်မာအတွက်အကျိုးဆောင် ISG ကုမ္ပဏီ ဘတ်ငါသန်း's post 05/07/2022

ဘတ်အသစ်လုပ်​ပေးဖို့
ယ​နေ့ ကက်ဘိနက် အစည်းအ​ဝေးမှာ
အစိုးရအဖွဲ့ဘက်က အတည်ပြု​ပေးလိုက်ပါပြီး

👉ဘယ်​​နေ့ကစပြီးလုပ်​ပေးမလဲ

👉ဘယ်​လောက်ကုန်ကျမလဲ

👉ဘယ်လို နာမည်စာရင်းတင်ရမလဲဆိုတာ
အ​သေးစိတ်ကို လာမဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ​ကြေညာ​
ပေးလိမ့်မည်

📣အလုပ်ရှင်သူ​ဌေးမရှိ​​သေးသူများ

အချိန်ရှိတုန် အလုပ်ရှင်သူ​ဌေးရှာထားကျပါ....

05/07/2022

ဘတ်သစ်ကလဲ နောက်ထပ် ၁၅ ရက်
ရွှေ့လိုက်ပြန်ပြီတဲ့ ဒီလ အစိုးရ ပိတ်ရက်နဲ့
ဆုံးတာများလို့တဲ့ မမဆောင်း😒

05/07/2022

ဘတ်အသစ်လာမဲ့အင်္ဂါ​နေ့
ဝန်းကြီးချုပ်များ အစည်းအ​ဝေး
အ​​​ဖြေကို စောင့်ကြည့်ကျရ​အောင် ...

04/07/2022

ဘတ်အသစ်လာမဲ့အင်္ဂါ​နေ့
ဝန်းကြီးချုပ်များ အစည်းအ​ဝေး
အ​​​ဖြေကို စောင့်ကြည့်ကျရ​အောင် ...

04/07/2022

ဘတ်အသစ်လာမဲ့အင်္ဂါ​နေ့
ဝန်းကြီးချုပ်များ အစည်းအ​ဝေး
အ​​​ဖြေကို စောင့်ကြည့်ကျရ​အောင် ...

01/07/2022

တရားဝင် MOU စနစ်နဲ့ တက်သွားပြီး

ယိုးဒယား(ထိုင်း ) နိုင်ငံကနေ
ကိုဗစ်ကာလ မတိုင်ခင် ပြန်လာသူများရော

ကိုဗစ်ကာလ အတွင်း ပြန်လာသူများရော

အဝင် အထွက်တုံး (စည်းတံဆိပ်တုံး) မစုံသူများ

(တံတားပေါ်မှ တက်သွားပြီး လှေဖြင့် ပြန်လာသူများအား ဆိုလိုပါသည်)

နောက်တစ်ကြိမ် MOU စနစ်နဲ့ ပြန်တက်လိုပြီး ပါတ်စပို့ ပြန်လည်လျှောက်လိုပါက

လက်ဝယ်ရှိထားသော ပါတ်စပို့ အဟောင်းများ အား မိမိအိမ်တွင် ထားခဲ့ပြီး

အပျောက် (ပြည်တွင်းပျောက်)ပြန်လည်လျှောက်ထားကြပါရန် အသိပေးချင်ပါသည်။

ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ပါတ်စပို့အဟောင်းဖြင့် (စည်းတံဆိပ် တုံးမစုံ) ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ပြီး

ပါတ်စပို့အသစ်တွင် အောက်ပါ ပုံအတိုင်း
OBSEAVATION တုံးထုထားပါက ပြည်ဝင်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပါ.

ပြည်ဝင်ခွင့် Visa(နေထိုင်ခွင့်) ပိတ်ပင်ခံရပါလိမ့်မည်။

ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားပါလိမ့်မည်။

သတိထားတော် မူကြပါကုန်စေသော်.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

သံရုံရောက်ရှိ
19/5/2022 မနက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့MOU လုပ်သမား 158 မြဝတီ+မဲဆောက် တံတားအမှတ် ၂ မှစေလွှတ် ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယမြို့နယ်...
2022/5/10ရက်နေ့ မနက်10 နာရီMOU လုပ်သားတွေ ခံစားချက်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်အရမ်းပျော်ပါတယ် ဝမ်းသာပါတယ်လို့https://www.facebook.c...
MOU တကယ်ဖွင့်ပြီးလား လာလာမေးနေကြလို့သတင်းအမှန်ပါ တကယ်ဖွင့်ပါပြီးခင်ဗျာမေလ ၁၀ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်မဲဆောင်ဘက်ကိုစဝင်...
ညက စမွတ်စခွန်၊မြို့နယ် (ကထွန့်ဘန်း)ကျေးရွာ  ဖြစ်သွားတာပါ
မဲဆောက်-မြဝတီ အမှတ် ၁ ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ထိုင်းဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေ.မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အမှ...
CI စာအုပ်မလဲရသေးတဲ့လူတွေ အမြန်လဲကြပါဖုန်းနံပါတ် 0958104454
17/ 4 / 22 မဟာချိုင် ကီးလို 12 လမ်းခြင်းကွင်းထဲမှာရဲခွေးတွေ လာဖမ်းသွားပါတယ် စာအုပ်တွေစစ်တယ်ဆိုင်ကယ် မောင်းလိုင်စင်စစ်တယ်...
13/4/2022 ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်မြို့ မူစီရပ်ကွက်မှာ ထိုင်းလူမျိုးတစ်ဦး မြန်မာတွေရဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာ လိုက်ခိုးနေတာ ကြာပ...
ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်ရှိ မြန်မာပြည်သားတစ်ဦး မနက်ဖြန်ပိုင်း ၇.၄.၂၀၂၂စမွတ်စခွန်၊ မြို့နယ် Krathum Baen ကျေးရွာလ...
ဘာမှမပြောတော့ဘူး အောက်လမ်းရော MOU ရောတက်လာဖို့လွယ်တယ်လို့ထင်နေကြတာမတက်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး သိ​ကြပါ

ผลิตภัณฑ์

အလုပ်အကျိုးဆောင်

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2/13 ม.6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบ
Samut Sakhon
74110

หนังสือเดินทางและบริการวีซ่า อื่นๆใน Samut Sakhon (แสดงผลทั้งหมด)
JomAndJohn.travel9 JomAndJohn.travel9
88/169-170 Suanluang-rumjai Road
Samut Sakhon, 74110

Jom and John Travel in Thailand Wechat id : fern jie Zheng Tel : 0891539979, 0891543779, 0817422479, 0824683689 Fax: 024762876, 028111477