ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

คุณอาจจะชอบ

DSI Station - Sakaeo
DSI Station - Sakaeo

ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 08/12/2023

สืบทอดภูมิปัญญา "จากรุ่นสู่รุ่น"
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมภาคสนามสกลสู่สากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคิด การออกแบบ นำความรู้ที่ได้ไปสร้างสื่อหรือผลิตภัณฑ์ และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนคร และสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป...
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ's post 07/12/2023
Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 24/11/2023

🇹🇭 กิจกรรมเสาธง 5 นาที 🇹🇭
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที พาน้องๆ นักเรียนเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย และมีความรู้ รัก สามัคคี ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติอย่างมั่นคงสืบไป
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
#ศิลปาชีพ

23/11/2023

❤🇹🇭 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 🇹🇭❤
ศูนย์ฯ บ.กุดนาขาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "วันวชิราวุธ", "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์/ตัดหญ้า และกิจกรรมกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นเป็นฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยวังไฮ สำหรับกักเก็บน้ำให้เกษตรกรใช้ทำการเกษตรในห้วงหน้าแล้ง โดยมี นอภ.เจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
#ศิลปาชีพ

23/11/2023

#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
#รวมใจชาวบ้านสรรสร้างงานศิลป์

23/11/2023

#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
#รวมใจชาวบ้านสรรสร้างงานศิลป์
#สืบสานรักษาและต่อยอดงานด้านศิลปาชีพและคุณค่าแห่งหัตถศิลป์

23/11/2023

#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 16/11/2023

#สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คำอนุสรณ์ อ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร เยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

08/11/2023

ถนิมพิมพาภรณ์สำหรับโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ถนิมพิมพาภรณ์ เป็นงานประณีตศิลป์เพื่อการสร้างเครื่องประดับตกแต่งการแต่งกายโขน เป็นงานช่างฝีมือโลหะ งานฝังอัญมณี งานกะไหล่ทอง จากการศึกษาค้นคว้าถนิมพิมพาภรณ์ที่เก็บรักษาไว้ในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นของที่รับโอนมาจากกรมมหรสพในสมัยรัชกาลที่ 6 ประกอบด้วยของที่ละครหลวงใช้สืบทอดกันมาในราชสำนักหลายรัชกาล สร้างจากวัสดุโลหะหลายชนิด เช่น ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว เงิน และทองคำ ที่มีความงดงามยิ่ง อีกทั้งมีขนาดที่ต่างกัน บางชิ้นสันนิษฐานว่าเป็นของละครหลวงยุครัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ที่ตกทอดกันมา และศึกษาได้จากเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่เป็นเครื่องต้น เครื่องทรงและเครื่องประดับในพระราชพิธีโสกันต์ รวมทั้งประติมากรรมโบราณ เช่นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่มีความงดงามในเชิงช่างงานหลวง
คณะทำงานจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าถนิมพิมพาภรณ์ดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ถนิมพิมพาภรณ์โขนขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับพัสตราภรณ์ที่มีความละเอียดประณีต จัดทำโดยช่างฝีมือจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ช่างทองหลวง) ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงว่าวิชาเครื่องประดับที่สืบทอดมาแต่โบราณจะสูญหาย จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนช่างทอง เริ่มจากงานอนุรักษ์ก่อนและพัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัย งานช่างทองหลวงจึงมีส่วนสำคัญในการจัดสร้างถนิมพิมพาภรณ์ในการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เสมอมา
ปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกำหนดเปิดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 180 บาท)
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-262-3456 หรือคลิก https://www.thaiticketmajor.com/.../gaan-sa-daeng-kohn...
Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
#โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ #โขนพระราชทาน #โขน2566 #โขน

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 31/10/2023

ร ว ม ใ จ ช า ว บ้ า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ศิ ล ป์
❤ #ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ❤

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 23/10/2023

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช"
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี
#ปิยมหาราช
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

23/10/2023

เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ครู และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยนานัปการ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2566
*-*-*-*-*-*-*-*-*
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ, ครู และสมาชิก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

14/10/2023

หนองทุ่งมนแสนงาม
กุดนาขามเลืองชื่อ
ร่วมนับถือหลวงพ่อองค์คำ
ไหมงามล้ำน้ำนมดี
ถิ่นนี้คือ "เจริญศิลป์ เจริญสิน เจริญศีล"
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 13/10/2023

❤️ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤️
ร้อยโท พลพิลา หันจางสิทธิ์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ อ.เจริญศิลป์ มี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดนมี นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#วันนวมินทรมหาราช
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 13/10/2023

“พิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช”
ร้อยโท พลพิลา หันจางสิทธิ์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี
#วันนวมินทรมหาราช
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 13/10/2023

“พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช”
ร้อยโท พลพิลา หันจางสิทธิ์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยมี นายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในพิธี
#นวมินทรมหาราช
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

12/10/2023

ทรงสถิตทิพย์แคว้น ณ แดนฟ้า
เสด็จกลับนคราสรวงสวรรค์
ทรงสถานวิมานแมนแดนเทวัญ
เสด็จบรรลุฟากฟ้าสุราลัย
ฝากไว้แต่พระบารมีที่ปกเกศ
พระราชทานแด่ประเทศในสมัย
ครั้งทรงชนม์คอยบำรุงผดุงไทย
ทรงเป็นหลักรวมใจปวงประชา
ทรงสั่งสอนให้คงมั่นหมั่นพอเพียง
ประดุจเสียงเทพสวรรค์ให้หรรษา
ทรงชี้นำให้ความรู้คู่ธรรมา
ทางบำเพ็ญยอดมหาทศบารมี
ธ ทรงเป็นร่มฉัตรปกประเทศ
ทุกแคว้นเขตถิ่นไทยทุกท้องที่
ปวงทวยราษฎร์น้อมสำนึกพระบารมี
ขออุทิศความดีทดแทนคุณฯ
ประพันธ์โดย :: พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

11/10/2023

เทคนิคการแกะสลักไม้
การแกะสลักไม้มี 3 ลักษณะ คือ การแกะเป็นภาพลายนูนต่ำ ลายนูนสูงบนเนื้อไม้ และการแกะแบบลอยตัว ซึ่งมีกรรมวิธีที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือต้องร่างภาพที่จะแกะสลักลงบนชิ้นไม้ จากนั้นจึงจะใช้เครื่องมือเหล็กจำพวกสิ่วและค้อนสลักตกแต่งให้ไม้มีรูปทรงดังภาพที่วาด เป็นงานที่ต้องอาศัยความใจเย็นและความระมัดระวังอย่างยิ่ง มิฉะนั้นเครื่องมือโลหะอาจพลาดไปโดนส่วนที่ไม่ต้องการแกะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ การใช้เครื่องมือจะค่อย ๆ ใช้จากชิ้นใหญ่ไปหาชิ้นเล็ก จากงานหยาบไปสู่ขั้นตอนที่ละเอียดจนถึงการทำลวดลายลงบนผิวไม้ จากนั้นจึงจะลงสี ลงน้ำมัน หรือแม้จะลงรักปิดทองก็ทำได้ตามประสงค์เพื่อให้งานแกะสลักนั้นงดงามยิ่งขึ้น

💙 สามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/SupportFoundationOfHMQ/shop/
และ https://www.instagram.com/silpacheep/
สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่
💬 DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢 Line Official หรือคลิก https://lin.ee/aMLFtS2

#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #ไม้แกะสลัก

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 10/10/2023

#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
"องค์กร" จะก้าวหน้าและเข้มแข็ง ไม่ใช่เป็นเพราะคนใดคนหนึ่ง ทุกฝ่ายต้องอุทิศตน เสียสละในการทำงานเหมือนกัน เพราะฉนั้นควรให้กำลังใจทุกฝ่ายเสมอกัน องค์กรจึงจะเกิดความรักและความสามัคคี 🥰🥰

08/10/2023

✨วันที่13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร์มหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 เป็นวันนวมินทร์มหาราช
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร์มหาราช✨
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

04/10/2023

ลวดลายทอแห่งวัฒนธรรม
ผ้าไหมไทยเป็นงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกมานานแสนนานด้วยคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ผ้าไหมไทยมีความเงางามมีความทนทานในการใช้สอย แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด การทอผ้าไหมของคนไทยเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานานเท่ากับอายุของชาติไทย
แต่ละภาคมีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าต่างกันไป ผ้าไหมของทุก ๆ ภาคต่างก็มีลวดลายและความงามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไม่เป็นรองกันและต่างภาคต่างก็มีแบบแผนลวดลายเคล็ดวิธีที่แตกต่างกันไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเข้าพระทัยดีถึงบันทึกทางวัฒนธรรมอันสำคัญนี้ ทรงเชื่อว่าอาชีพการทอผ้าไหมพื้นบ้านจะสามารถเป็นรายได้เพิ่มพูนให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นทรงฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการ ผ่านระยะเวลาอันเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าความงดงามนี้ยาวนานกว่า 50 ปี
💙 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีสินค้าอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/SupportFoundationOfHMQ/shop/
และ https://www.instagram.com/silpacheep/
สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่
💬 DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢 Line Official หรือคลิก https://lin.ee/aMLFtS2
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #ศิลปาชีพ #ผ้าไหมทอมือ #ผ้าไหม

30/09/2023

วัดปทุมวนาราม
ขอเชิญร่วมบริจาค
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง ณ สวนรุกขชาติ
“ภูริทัตต์เวชชานุสรณ์”บ้านลึมบอง หมู่ 3
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดยสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานวัดปทุมวนาราม หรือโอนผ่านบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม (เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) เลขที่บัญชี 218-280405-5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : พระเทพญาณวิศิษฏ์ 081-916-1181 : นายอนุรักษ์ กาญจะโนสถ 081-333-9030
นายอภิรัฐ แสงลี ผู้อำนวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 082-123-2209 : นางสาววลัยภรณ์ กุลวงค์ 093-556-2855
โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม 086-553-5939
#หลวงปู่มั่น

29/09/2023

ผ้าชาวไทยภูเขา : เผ่าอาข่า
อาข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเครื่องแต่งกายสวยงามมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัวเป็นรูปเหลี่ยมต่าง ๆ มีศิลปะการปักที่หลากหลาย ปักด้ายสีต่าง ๆ บนผ้าดำได้อย่างสวยงาม ฝีมือตัดปะผิดแผกไปจากชนเผ่าอื่นๆ ลวดลายจะปรากฏชัดเจนบนแผ่นหลังและแขนเสื้อ
เมื่อถึงประเพณีสำคัญ พวกเขาจะสวมใส่เสื้อผ้าประจำเผ่าที่ตกแต่งอย่างประณีต ทั้งงานปัก ลูกปัด เครื่องเงินจะถูกนำมาประดับประดาตั้งแต่หมวกไปจนถึงปลอกน่อง เช่นเดียวกับวันที่มารับเสด็จฯ กลุ่มชนเผ่าอาข่าจะโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงชื่นชมเป็นอย่างยิ่งรับสั่งให้ทำมาทูลเกล้าฯ ถวายทรงรับซื้อและคิดหาวิธีที่จะนำความสวยงามของงานหัตถศิลป์นี้มาสร้างรายได้เพื่อให้พวกเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
💙 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีผ้าชาวเขา และสินค้าอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/SupportFoundationOfHMQ/shop/
และอีกช่องทาง https://www.instagram.com/Silpacheep/
💬DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢Line Official หรือคลิก https://lin.ee/aMLFtS2
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #ศิลปาชีพ #ผ้าชาวไทยภูเขา #เผ่าอาข่า
---------
Akha Thai Hilltribe.
Akha is a tribe that has unique attire with identity in creating specific patterns. Their arts of embroidery and stitching are varied on black fabrics. Akha's skill in applique is different from other’s a tribe. Patterns are shown of the back and sleeves of the of the clothers.
On important occasions, they will wear their beautifully and neatly adorned outfits. Embroided beads, silver pieces will adorn their hats as well as leg cuffs. On the day of greeting H.M. the Queen, Akha Hilltribes are especially very outstanding.
When Her Majesty saw these beautiful outfits, she admired and bought the products to find ways to make use of these beautiful hand crafted pieces to bring income for their better and sustainable standard of living.
💙 SUPPORT Foundation merchandises can be viewed and purchased at
https://www.facebook.com/SupportFoundationofHMQ/shop
and https://www.instragram.com/silpacheep/
Further Inquiry at: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
Inquiry and sales at
💬DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢Line Official
Or Click http://lin.ee/aMLFtS2

19/09/2023

ธ สืบสานศิลป์งานปัก
บางบ่อนก็ร้อนแล้ง และบางแห่งก็ขัดสน
บางทีก็ทุกข์ทน และบางหนไร้คนเห็น
ใดร้อน ธ ดับร้อน เอื้ออาทรให้ผ่อนเย็น
ใดเข็ญ ธ ดับเข็ญ ด้วยพระเป็นที่พึ่งพา
ใบบุญพระมิ่งแม่ ปกร่มแผ่ผองนรา
ผู้ไร้ในแหล่งหล้า ธ นําพาให้ร่ำเรียน
จากมือที่แข็งกร้าน มาจับงานละเอียดเนียน
เส้นไหมปักลายเขียน ด้วยพากเพียรเป็นภาพงาม
งานนั้นจวบวันนี้ ชุบชีวีคนล้นหลาม
บ้างสร้างบ้างสานตาม ทั่วเขตคามพ้นความจน
สรรพศิลป์ได้สืบสาน ก่องตระการถ้วนทุกหน
สร้างคนให้สมคน ด้วยกมลพระการุณย์
เพ็ญพร้อมพระมิ่งขวัญ เคียงราชันย์ผู้ทรงคุณ
ภาระพระเนื่องหนุน ธ เจิมจุณอุ่นอกไทย ฯ
บทกลอนจาก นิทรรศการงานปักศิลปาชีพ ปี 2555
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #ศิลปาชีพ #งานปักซอย #ปักมือ #ผ้าปัก

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 15/09/2023

❤️ สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ❤️
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาอวนน้อย อ.วานรนิวาส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ พาน้องๆหนูๆ เยี่ยมชม #ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

12/09/2023

เครื่องปั้นดินเผาจากฝีมือชาวนาชาวไร่
ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมสมาชิก แผนกเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง ทรงทอดพระเนตรฝีมือการเขียนลวดลายของสมาชิกที่สามารถเขียนลวดลายตามจินตนาการจากสิ่งที่เห็นรอบตัว และจากเรื่องราววรรณคดีที่ได้ฟังมาได้อย่างวิจิตรงดงาม เป็นที่พอพระราชหฤทัยและทรงชื่นชมในอัจฉริยะที่มีอยู่ในลูกหลานของชาวนาชาวไร่เป็นอย่างยิ่ง
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #เครื่องปั้นดินเผา #เรื่องเล่าโต๊ะทรงงาน

09/09/2023

จากเนื้อดินที่ดูไร้ค่า สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
วันนี้งานเครื่องปั้นดินเผากลายมาเป็นอาชีพหลักให้แก่ชาวบ้านหลายคนที่รักในงานศิลปะ ผลงานที่สร้างสรรค์จากจินตนาการและสองมือ สร้างรายได้ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เปรียบได้กับเนื้อดินที่ดูไร้ค่า เมื่อผ่านการเสกสรรปั้นแต่งด้วยภูมิปัญญา ตอนนี้มันกลับมีมูลค่าอย่างน่ามหัศจรรย์
💙 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีสินค้าอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/SupportFoundationOfHMQ/shop/
และอีกช่องทาง https://www.instagram.com/Silpacheep/
⭐สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่
💬DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢Line Official หรือคลิก https://lin.ee/aMLFtS2
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #ศิลปาชีพ #เครื่องปั้นดินเผา

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 08/09/2023

บรรยากาศน้องๆ หนูๆ จาก โรงเรียนบ้านวังหว้า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฯ บ.กุดนาขาม
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

06/09/2023

ศิลปะการออกแบบลวดลาย
การสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาให้งดงามสักชิ้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบลวดลายให้มีความแตกต่าง ไม่ลอกเลียนแบบใคร เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีเรื่องราว ดินสอ พู่กัน สีน้ำมัน ถูกนำมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานมากขึ้น ถึงตอนนี้มีแค่ความชำนาญจากการฝึกฝนอาจไม่เพียงพอ ความรอบรู้เรื่องทฤษฎีสีและหลักการออกแบบลวดลาย ย่อมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ช่างฝีมือทุ่มศักยภาพทางความคิด จินตนาการทั้งหมดรังสรรค์ลวดลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลายเครือเถา ลายประจำยาม ลายดอกผ้า ลายปักไหม ลวดลายเหน่านี้ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์หลายประเภทได้อย่างลงตัว
💙 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีสินค้าอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/SupportFoundationOfHMQ/shop/
และอีกช่องทาง https://www.instagram.com/Silpacheep/
⭐สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่
💬DM: http://m.me/SupportFoundationofHMQ
🟢Line Official หรือคลิก https://lin.ee/aMLFtS2
#มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ #เครื่องปั้นดินเผา

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 05/09/2023

“…งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้ง องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป…”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ วังท่าพระ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
#สืบสานรักษาและต่อยอดศิลปาชีพไทย

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 04/09/2023

“ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔)
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

Photos from ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม's post 01/09/2023

✨🌤️ เช้าวันศุกร์ที่สดใส 🌤️✨
#ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Sakon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


79 หมู่ที่ 9 ต. เจริญศิลป์ อ. เจริญศิลป์
Sakon Nakhon
47290

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
หอการค้าจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร
1701 ถนนใสสว่าง อาคารพระราชวชิรธรรมาจารย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

องค์กรเอกชน

ณ พังโคน ณ พังโคน
Sakon Nakhon, 47160

จะอยู่ใกล้หรือไกล ก็เหมือนได้อยู่

Thailand Sakon Nakhon Peace Mission Center 사콘나컨선교센터 Thailand Sakon Nakhon Peace Mission Center 사콘나컨선교센터
754/3 Thanon Seri Thai, Tambon That Choeng Chum, Ampoe Muang
Sakon Nakhon, 47000

태국의 동북부(이산)지역에 위치한 사꼰나컨에 효과적으로 복음을 전하기 ?

สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
Sakon Nakhon, 47110

อำเภอสว่างแดนดิน

ชมรมอนุรักษ์ป่าเขียว-น้ำใส ชมรมอนุรักษ์ป่าเขียว-น้ำใส
Sakon Nakhon, 47000

ฟื้นฟูป่าไม้ รักษาสายน้ำ เพื่อแผ่นดินเกิด