สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Fan_Page_สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์สก
Fan_Page_สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์สก
283 หมู่ 1 ถนนทางหลวง 22, Ban Swang
Thatnaraiwittaya School
Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
Center of Excellence on Alternative Energy - CEAE
680 Moo 11 Nittayo Road Mueang
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
SakonNakhon
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถนน สกล-นาแก
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon 47000
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัย
หอพักชายเอราวัณ มหาวิทยาลัย
47000
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
680 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Sakhon Nakhon
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปก
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
กรมทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 3
ถนน นิตโย
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรา
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารรา
Sakhon Nakhon 47130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
pcu นาเวง
มณฑลทหารบกที่ 29
มณฑลทหารบกที่ 29
เมืองสกลนคร

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษ? 1. สถานที่ตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตั้งอยู่ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ที่อยู่ 219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

2. เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
042-707669

3. อีเมล์/เว็บไซต์

E-Mail : [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

02/05/2022

📣📣แจ้งถึงนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ภาควิชา สถานศึกษาที่สมัคร

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 30/04/2022

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 30/04/2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2565 ในวาระการประชุมต่างๆ อาทิเช่น หลักเกณฑ์การได้มาของการคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ก่อนการประชุมได้มีการแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน ถือเป็นปฐมฤกษ์และนิมิตหมายอันดี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่มีคณะกรรมการสภาสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 23(1) ถึง (5) ครบทั้ง 14 ท่าน ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 11/04/2022

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพหรือเรียนร่วมสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการฝึกอาชีพของนักศึกษาและสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการฝึกอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 110 คน
ณ ห้องประชุม ห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 05/04/2022

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ระดับ ปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาควิชามีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์แผนกวิชาการบัญชี แผนกสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และตัวแทนสถานประกอบการ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม ห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 31/03/2022

บ่ายวันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ชัชวาลย์ สารภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต นายจักรี อุไรวงษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งได้ออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี รวมถึงการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหาร กรอบแนวทางการทำงานตามภาระกิจ แนวทางการบริหารจัดการสถาบันในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าหัวหน้าแผนกเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรคด้านต่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการ และหาแนวทางในการแก้ใขร่วมกัน และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 31/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวาระการประชุมต่างๆ อาทิเช่น การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 และหลักเกณฑ์วิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร's post 31/03/2022

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร's post

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/03/2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา คณะกรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการเข้าร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 และกลั่นกรองผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 24/03/2022

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพล แก้วกาหลง ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ชัชวาลย์ สารภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต นายจักรี อุไรวงษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งได้ออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหาร กรอบแนวทางการทำงานตามภาระกิจ แนวทางการบริหารจัดการสถาบันในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้างาน ของสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรคด้านต่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการ และหาแนวทางในการแก้ใขร่วมกัน และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 21/03/2022

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ดร.จักรี ต้นเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวก่อนสำเร็จการศึกษา และแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำจริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และดร.ชัชวาลย์ สารภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 11/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.จักรี ต้นเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และดร.ชัชวาลย์ สาระภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการความร่วมมือและการระดมทุนเพื่อการศึกษาในการติดตั้งแผงพลังงานทดแทน จำนวน 10 กิโลวัตต์ พร้อมทั้งพิธีมอบโซล่าเซลล์และมอบทุนเพื่อการติดตั้งให้กับวิทยาลัยฯ โดยกองทุนแสงอาทิตย์และกรีนพีซ ในโครงการ“โซลาร์เจเนอเรชั่นวิทยาลัยแสงอาทิตย์ (SOLAR GENERATION)” สร้างการเรียนรู้และการจ้างงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป รวมถึงการเสวนา เรื่อง ระบบโซล่าเซลล์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบยั่งยืน

09/03/2022

เลือกเรียนตามสกิลที่ชอบ แล้วเรียนต่อปริญญาตรีได้เลยครับ

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 07/03/2022

วันที่​ 5​ -​ 6​ มีนาคม​ 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดำเนินการเป็นศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET​ ด้วยระบบดิจิทัล​ (Digital Testing) ป​ระจำปีการศึกษา​ 2564 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) รับผิดชอบสนามสอบ ใน 3 จังหวัด จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 สนามสอบ ในการสอบครั้งนี้สถาบันฯ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประสานงาน ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศเปิดปิด2565.pdf 07/03/2022

ประกาศเปิดปิด2565.pdf

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดตามลิ้งค์

ประกาศเปิดปิด2565.pdf

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 07/03/2022

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายนิพล แก้วกาหลง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 โดยมีตัวแทนผู้ประสานงานการจัดสอบทั้ง 18 สนามสอบเข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงระเบียบในการจัดสอบ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 07/03/2022

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา(V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พร้อมทั้งมอบหมายผู้แทนติดตามการจัดการสอบศูนย์สอบที่สถาบันฯ รับผิดชอบทั้ง 16 ศูนย์ พื้นที่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานในภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีได้มีการมอบหมวกกันน๊อกให้กับวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และทาสีทางม้าลายข้ามถนน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้สร้างความตระหนักความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/02/2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมหารือข้อราชการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/02/2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meettings ในวาระต่างๆ อาทิเช่น ควมคืบหน้าการเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ความคืบหน้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/02/2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.จักรี ต้นเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสาตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และดร.ชัชวาลย์ สาระภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบและการใช้งานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางระบบออนไลน์ ZOOM จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 28/02/2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย ดร.ชัชวาลย์ สาระภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุมการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับสนามสอบ ปีการศึกษา 2564 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อรับทราบแนวทางการทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการทดสอบให้กับนักศึกษากำลังศึกษาในระดับ ปวช.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยมีการจัดการทดสอบในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 วันละ 2 รอบ และใช้เวลาทดสอบรอบละ 3 ชั่วโมง ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รับผิดชอบพื้นที่เขตจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 18/02/2022

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดสอบประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 และการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จัดสอบที่ศูนย์สอบ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 11/02/2022

วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิชิต สงวนไกรพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ชัชวาลย์ สาระภูมิ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต โดยมีคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 11/02/2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวาระการประชุมต่างๆ อาทิเช่น การแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯและรองผู้อำนวยการสถาบันฯ การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา23(5) ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

08/02/2022

📢📣สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ที่ สถานศึกษาที่เปิดสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 31/01/2022

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวาระการประชุมต่างๆ อาทิเช่น การอนุมัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5) เป็นต้น ซึ่งก่อนการประชุมดังกล่าว ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งนายกสภาสถาบันฯ จากผู้บริหารสถาบันฯและคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด ตลอดจนมอบของที่ระลึกแสดงมุฑิตาจิตแด่ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ อดีตนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Photos from สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒'s post 31/01/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าใน 3 จังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่อง ยุทธศาสตร์ในการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.โกศล กู้สกุลชัย อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการเศรษฐกิจวุฒิสภา ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงวิจิตรเทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 30 คน ณ โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
ถนน นิตโย
Sakon Nakhon, 47000

กรมทหารราบที่ 3 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัต?

สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

Thatnaraiwittaya School Thatnaraiwittaya School
ธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

ใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ภา?

สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

ประชาสัมพันธ์เชิงบวกของหน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย
Sakon Nakhon, 47000

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริกา?

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon, 47000

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กรมส่งเ

ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2 ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 2
100/500 ค่ายกฤษณ์สีวะรา
Sakon Nakhon, 47000

โทรศัพท์ 042-711-681 ต่อ 21121

หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000

หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่

เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
เลขที่1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
Sakon Nakhon, 47000

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakon Nakhon, 47000

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
Pcu นาเวง
Sakon Nakhon, 47000

Service mind @ Pcu นาเวง