งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

facebook.com/planningsakon1highway

Photos from แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 29/06/2023
Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/02/2023

:: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 01/12/2022

นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงาน และส่วนสำรวจออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางในพื้นที่ของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 (งานโครงการย่อย ของ สผ.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการก่อสร้างทางหลวง และขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 จากสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ในลำดับต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/08/2022

:: วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม " โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม อบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง พี.ซี. คอนเวนชั่น โรงแรม PC แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/08/2022

:: เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม “ การชี้แจงกับคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา “ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 05/08/2022

:: เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ออกสำรวจพื้นที่ ทล.213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.118+850 - กม.119+000 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ในลำดับต่อไป .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2022

:: วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ งานก่อสร้าง Concrete Slab (แผ่นพื้นคอนกรีต) และ งาน Concrete Barrier Curb and Gutter (ขอบคันหินและรางน้ำ) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.162+900 - กม.164+500 Lt. , Rt. .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 23/07/2022

:: เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาราณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/07/2022

:: วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม " โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม การประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 " ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/07/2022

:: เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานติดตั้งราวกันอันตราย ( SINGLE W-BEAM GUARDRAIL ) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ชื่อตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.120+580 - กม.141+700 .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/07/2022

:: วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน พร้อมด้วย นายสุริยา ปัตโชติชัย หัวหน้างานไฟฟ้า และ นายเกรียงกมล ศรีโนนเรือง นายช่างหมวดทางหลวงสร้างค้อ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมรับฟังและลงพื้นที่การสอดส่องโครงการฯ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.สกลนคร) และการประชุมผลการสอดส่องโครงการฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินโครงการฯ/รายงานผลความก้าวหน้า
" โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเส้นทางไปโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพานเชื่อมโยงไปเขื่อนน้ำพุง " ณ หมวดทางหลวงสร้างค้อ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/07/2022

:: วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” โครงการการประเมินผลการพัฒนาทางหลวง เพื่อการวางแผนบูรณาการ ระบบคมนาคมขนส่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ ณ ห้องประชุมสินธุวงษ์ ชั้น 2 สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 .

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 04/07/2022

:: เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 :: นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/06/2022

:: วันที่ 22 มิถุนายน 2565 :: นายสนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมกับ ส่วนแผนงานและส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกแบบ ปีงบประมาณ 2566 และเพื่อให้แขวงทางหลวงได้นำข้อมูลไปประกอบการนำเสนอ (Conceptual Design) ในลำดับต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/06/2022

:: วันที่ 8 มิถุนายน 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ออกสำรวจฯ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ และ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.114+750 - กม.149+850 Lt.,Rt. เป็นช่วง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลฯ ประกอบการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในลำดับต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/06/2022

:: เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ออกสำรวจฯ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สี่แยกสมเด็จ - คำพอก ตอน 1,2 และ 3 ระหว่าง กม.686+200 - กม.731+000 Lt.,Rt. เป็นช่วง ๆ , ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน ลำน้ำยัง - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.57+000 - กม.58+457 Lt.,Rt. และ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู และ ตอน นาคู - สร้างค้อ ระหว่าง กม.23+350 - กม.43+000 Lt.,Rt. เป็นช่วง ๆ เพื่อนำข้อมูลฯ มาประกอบการจัดทำแผนฯ งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในลำดับต่อไป.

27/05/2022

#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นาย ประสิทธ์ สาขา ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นาย รุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางเเผน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ zoom เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอร่าง พระราชบัญญัติงบประมานรายจ่ายปี พ.ศ. 2566 ต่อสภาผู้เเทนราษฎร จาก
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง
====================================
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
☎ โทรศัพท์ 042-711-059 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-714-726
🌐 http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
====================================
#ใช้ชีวิตวิถีใหม่

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
#จังหวัดสกลนคร

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 17/05/2022

:: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯ พื่นที่ ทล.22(0401) ตอนควบคุม สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.160+815.700 - กม.161+295 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป.

29/04/2022
Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 05/04/2022

:: วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ (กรอ. กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมบลูโฮเทล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

งานสำรวจและออกแบบ “การออกแบบงานทาง”/เสริมสร้างประสบการณ์ รุ่น 23 ช่วง 1 18/03/2022

- งานสำรวจและออกแบบ - “การออกแบบงานทาง”
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

งานสำรวจและออกแบบ “การออกแบบงานทาง”/เสริมสร้างประสบการณ์ รุ่น 23 ช่วง 1 📔หัวข้อวิชา : งานสำรวจและออกแบบ📚ประเด็น : การออกแบบงานทาง👩🏻‍🏫 วิทยากร : นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง (สำนักสำรวจแ...

งานภูมิสถาปัตย์งานทาง/เสริมสร้างประสบการณ์ฯ 24 ช่วง 1 17/01/2022

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=v-wUTFmABwI&list=PL3cB88R124eIbuIDZb1tNf1J9isnp7ZEO&index=33

งานภูมิสถาปัตย์งานทาง/เสริมสร้างประสบการณ์ฯ 24 ช่วง 1 📚หัวข้อวิชา : งานภูมิสถาปัตย์งานทาง👨‍💼วิทยากร : นายอรรควัฒน์ บุญญาจันทร์👩🏻‍💼หัวข้อวิชานี้เป็นส่วนหนึ่ง.....

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/10/2021

:: วันที่ 19 ตุลาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมกับ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงาน และส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพสายทางต่างๆ งานสำนักแผนงาน (สผ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนรายประมาณการปี 2566 ของสำนักแผนงาน ต่อไป
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1
#สำนักงานทางหลวงที่3
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วน1586

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/09/2021

:: วันที่ 10 กันยายน 2564 :: เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/09/2021

:: วันที่ 10 กันยายน 2564 :: เวลา 08.30 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/09/2021

:: วันที่ 7 กันยายน 2564 :: เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงานสารสนเทศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมการสัมมนาการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) และรองรับการติดตามแผนงานบำรุงทาง ด้วยวิธีการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (รุ่นที่ 1) (แขวงทางหลวง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/08/2021

:: วันที่ 9 สิงหาคม 2564 :: เวลา 09.00 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด ชผ.ขท.สกลนครที่ 1 พร้อมด้วยทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมอบรม เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่าง วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทัยเลิศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 18/06/2021

:: วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/05/2021

:: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯพื้นที่ ทล.213 (0302) ตอนควบคุม สร้างค้อ - สกลนคร ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.163+000 - กม.164+500 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/05/2021

:: เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจพื้นที่ฯ ทล.213 (0302) ตอนควบคุม สร้างค้อ - สกลนคร ระยะทางสำรวจฯ กม.150+300 - กม.151+300 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 13/05/2021

:: เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นายช่างหมวดฯ เกรียงกมล ศรีโนนเรือง ทีมงาน หมวดทางหลวงสร้างค้อ และนายช่างโยธาอาวุโส จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสให้ข้อมูลฯ ในการออกสำรวจฯ พื้นที่ ทล.2291 (0102) ตอนควบคุม นาคู - สร้างค้อ ระยะทางสำรวจฯ ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+000 เพื่อประกอบข้อมูลดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/05/2021

:: วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ลงพื้นที่สำรวจฯ ทล.2330 ตอนควบคุม สร้างค้อ - ห้วยหวด ระยะทางสำรวจ กม.28+850 - กม.29+150 เพื่อประกอบข้อมูลในการดำเนินงานฯ ต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/04/2021

:: วันที่ 30 เมษายน 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯ ระดับและขนาดท่อระบายน้ำ ทล.2339 ตอนควบคุม ศรีวิชา - กวนบุ่น ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+000

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/04/2021

:: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯ งาน สน.41/2564 ทล. 223 ตอนควบคุม สกลนคร - นาแก ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.27+900 - กม.28+300

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/04/2021

:: วันที่ 8 เมษายน 2564 :: เวลา 13.30 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Photos from แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/04/2021

#แขวงทางหลวงสกลนครที่1

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ 19/03/2021

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=evykXQlZRcw
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์

งานพื้นทางหินคลุก 18/03/2021

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=qWPmcqLwioQ
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานพื้นทางหินคลุก

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง