งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร

งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม, Sakon Nakhon
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
ใสสว่าง, Sakon Nakhon
มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔
มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ ๙๐๔
@ ร้านติวทองการช่าง 194 หมู่ที่ 13 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง, Sakon Nakhon
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง, Sakon Nakhon
นครหนองหลักช้าง
นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง, Amphoe Sawang Daen Din
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย, Sakon Nakhon
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ
ถนน ใจผาสุก, Amphoe Sawang Daen Din
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
Sakon Nakhon 47000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร, Sakon Nakhon
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
ถนน สกลทวาปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Dong Mafai 47000
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2, Sakon Nakhon

facebook.com/planningsakon1highway

เปิดเหมือนปกติ

It's now easier to send งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 a message. 27/10/2021

It's now easier to send งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 a message.

It's now easier to send งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 a message.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/10/2021

:: วันที่ 19 ตุลาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมกับ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนแผนงาน และส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพสายทางต่างๆ งานสำนักแผนงาน (สผ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนรายประมาณการปี 2566 ของสำนักแผนงาน ต่อไป
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1
#สำนักงานทางหลวงที่3
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วน1586

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/09/2021

:: วันที่ 10 กันยายน 2564 :: เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/09/2021

:: วันที่ 10 กันยายน 2564 :: เวลา 08.30 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/09/2021

:: วันที่ 7 กันยายน 2564 :: เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงานสารสนเทศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมการสัมมนาการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics) และรองรับการติดตามแผนงานบำรุงทาง ด้วยวิธีการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (รุ่นที่ 1) (แขวงทางหลวง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/08/2021

:: วันที่ 9 สิงหาคม 2564 :: เวลา 09.00 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด ชผ.ขท.สกลนครที่ 1 พร้อมด้วยทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมอบรม เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่าง วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทัยเลิศ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 18/06/2021

:: วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/05/2021

:: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯพื้นที่ ทล.213 (0302) ตอนควบคุม สร้างค้อ - สกลนคร ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.163+000 - กม.164+500 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/05/2021

:: เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจพื้นที่ฯ ทล.213 (0302) ตอนควบคุม สร้างค้อ - สกลนคร ระยะทางสำรวจฯ กม.150+300 - กม.151+300 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 13/05/2021

:: เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นายช่างหมวดฯ เกรียงกมล ศรีโนนเรือง ทีมงาน หมวดทางหลวงสร้างค้อ และนายช่างโยธาอาวุโส จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสให้ข้อมูลฯ ในการออกสำรวจฯ พื้นที่ ทล.2291 (0102) ตอนควบคุม นาคู - สร้างค้อ ระยะทางสำรวจฯ ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+000 เพื่อประกอบข้อมูลดำเนินงานต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/05/2021

:: วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ลงพื้นที่สำรวจฯ ทล.2330 ตอนควบคุม สร้างค้อ - ห้วยหวด ระยะทางสำรวจ กม.28+850 - กม.29+150 เพื่อประกอบข้อมูลในการดำเนินงานฯ ต่อไป.

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/04/2021

:: วันที่ 30 เมษายน 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯ ระดับและขนาดท่อระบายน้ำ ทล.2339 ตอนควบคุม ศรีวิชา - กวนบุ่น ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.3+000 - กม.6+000

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/04/2021

:: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 :: ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการออกสำรวจฯ งาน สน.41/2564 ทล. 223 ตอนควบคุม สกลนคร - นาแก ระยะทางสำรวจ ระหว่าง กม.27+900 - กม.28+300

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/04/2021

:: วันที่ 8 เมษายน 2564 :: เวลา 13.30 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Photos from แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/04/2021

#แขวงทางหลวงสกลนครที่1

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ 19/03/2021

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=evykXQlZRcw
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์

งานพื้นทางหินคลุก 18/03/2021

งานพื้นทางหินคลุก

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=qWPmcqLwioQ
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานพื้นทางหินคลุก

งานลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat) 19/02/2021

งานลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat)

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=uuyPCUQA8TA
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานลาดแอสฟัลต์ (Tack Coat)

งานลาดแอสฟัลต์ (Prime Coat) 18/02/2021

งานลาดแอสฟัลต์ (Prime Coat)

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=caGu08_LEqA
ขอขอบคุณข้อมูล : HWSTD Bureau of Standards and Evaluation

งานลาดแอสฟัลต์ (Prime Coat)

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/01/2021

:: วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม “ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) “ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Photos from งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/01/2021

:: วันที่ 20 มกราคม 2564 :: เวลา 13.30 น.
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

19/11/2020

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢
________________________________________
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
☎ โทรศัพท์ 042-711059 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-711-726
🌐 http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
_________________________________
#เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
#จังหวัดสกลนคร

11/11/2020

:: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

13/10/2020

กรมทางหลวง

[09/18/20]   #พายุโนอึล
#กรมทางหลวง
#สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

10/09/2020

:: วันที่ 10 กันยายน 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ รร.โชคดีเพลส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

09/09/2020

:: วันที่ 9 กันยายน 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.สกลแกรนด์พาเลซ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

03/09/2020

#ข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์
#กรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1
#วันหยุดยาว

ทางหลวงคืนผิวจราจรกว่า 6 หมื่นกม.ทั่วประเทศ
*เคลียร์ถนนให้แล่นฉิวหยุดยาว4-7ก.ย.
*สแตนบายเลนพิเศษระบายรถติดหนึบ!
*ย้ำรัวๆมอเตอร์เวย์2สายวิ่งฟรี6วันรวด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน เนื่องในวันหยุดราชการและวันหยุด เพื่อชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 4-7 ก.ย.63 ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดยให้โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพานในความรับผิดชอบบนทางหลวงกว่า 6 หมื่นกม. ทั่วประเทศหยุดดำเนินการเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณต่างๆ ในพื้นที่บริเวณก่อสร้างและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

หากพบปริมาณจราจรหนาแน่นจะประสานงานกับตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) วันที่ 3-8 ก.ย.63 เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น.วันที่ 3 ก.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 8 ก.ย.63 รวมระยะเวลา 6 วัน

ทั้งนี้ประชาชนสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193

🔴ฝากกด like ถูกใจ 👍👍 กด follow ติดตาม 😎😎และกด share 👌👌เพจข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์ ด้วยนะจ๊ะ❤️

#ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์
#กรมทางหลวง
#วันหยุดยาว
#การเดินทาง
#สราวุธทรงศิวิไล

24/08/2020

:: วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง “ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 11
(นายสมเกียรติ ธงศรี) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 และ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

14/08/2020

:: วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปี 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลซ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

04/08/2020

:: วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ::
นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เข้าร่วมประชุม “ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องศรีสกล รร.เดอะมาเจสติคสกลนคร อ.เมืองฯ จ.สกลนคร

25/07/2020

:: วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ::
ทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้จัดทำแผนฯ นำเสนอเพื่อจัดทำรูปเล่ม และได้จัดทำรูปเล่มแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อนำเสนอสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ดำเนินการฯต่อไป รายละเอียดดังนี้
แผนฯ งานสำนักอำนวยความปลอดภัย จำนวน 11 แผนงาน ได้แก่
- รหัสงาน 31410 จำนวน 2 แผนงาน
- รหัสงาน 31500 จำนวน 2 แผนงาน
- รหัสงาน 33500 จำนวน 7 แผนงาน
แผนฯ งานสำนักแผนงาน
- รหัสงาน 11100 จำนวน 1 แผนงาน

17/07/2020

กระบวนการก่อสร้างทางในรูปแบบต่างๆ

ที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=CinXINXBycM&list=PLK7inrav56XNVztZpZq12cYR9YoE4NBTc&index=2
ขอขอบคุณข้อมูล : " HWSTD Bureau of Standards and Evaluation "

15/07/2020

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1

ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣
________________________________________
ติดต่อเรา Contact us
💬 m.me/sakonnakhon1highwaydistrict
☎ โทรศัพท์ 042-711059 ต่อ 0
📠 โทรสาร 042-711-726
🌐 http://sakonnakhon1.doh.go.th/sakonnakhon1
_________________________________
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#กรมทางหลวง
#สกลนคร

02/07/2020

:: วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ::
ทีมงานวางแผน แขวงฯ สกลนครที่ 1 ได้ลงพื้นที่สำรวจสายทาง จำนวน 2 สายทาง คือ ทล.213 กม.157+000 - กม.160+000 ( ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ) และ ทล.2347 กม.4+000 - กม.5+000 ( ธาตุนาเวง - สกลนคร ) เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการฯ ต่อไป.

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
Sakon Nakhon Museum Sakon Nakhon Museum
22
Sakhon Nakhon, 47000

Learning Cemter about History and Archaeoloy of Sakon Nakhon.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนค
สกลนาแก
Sakhon Nakhon, 47000

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 401 ถ.สกล-นาแก อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1671 , 0-4271-4811 ,0-4273-3747

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
243 หมู่ 2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
Sakhon Nakhon, 47000

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
บ้านคำเพิ่ม ต.โคกภู อ.ภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภูพาน ให้บริการรับชำระค่าบริการการใช้ไฟฟ้า

แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา วิทยาล แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา วิทยาล
Sakhon Nakhon, 47000

ปรัชญาแผนกก่อสร้าง/โยธา "เข็มแข็ง อดทน ซื่อตรง ฉับไว ฝึกงานฝึกตน ไร้กลไร้เล่ห์"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มก. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มก.
Sakhon Nakhon, 47000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

ประชาสัมพันธ์เชิงบวกของหน่วยงาน

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทาง
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

ผลิต,ติดตั้ง,อุปกรณ์งานจราจร แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏส
Sakhon Nakhon, 47000

ครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยแพร่ข่าวสารต่างของมหาวิทยาลัย

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. ส
หมู่ 7 บ้านห้วยทราย ต.พังขว้าง อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

หมู่ 7 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

สสจ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
เลขที่​ 1859​ ถ.ศูนย์ราชการ​ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
Sakhon Nakhon, 47000

บริหารจัดการพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน