กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 02/03/2024

วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี พร้อมบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (มีชัย ชินปุตโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, รป.ม.) เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงชั้นโท เป็นพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธี
รายงานโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/sakonnakhonculture/posts/931716202287401

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 02/03/2024

วันเสาร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ (หีบทองลายสลัก) นายบัญชา เจริญชัย ท.ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญหีบศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งที่ ๓๐๑๙ ในการพระราชทานเพลิงศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 29/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ราชทินนามเดิมที่ พระครูอัครธรรมสาร เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น เจ้าอาวาสวัดยอดลำธาร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 29/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามและหารือวาระต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงาน การแก้ไขปัญหา ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานหมายรับสั่ง และจัดโครงการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามการขับเคลื่อนภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 29/02/2024

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบทองลายสลัก) นายบัญชา เจริญชัย ท.ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโนนวิเวกศรีเมือง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง หนังสือที่ ๘๙๕ ในการตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 29/02/2024

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ หีบเชิงชาย พระครูภาวนาธุกิจ(ชนะ อตฺตมลาโภ) ณ ศาลาพระราชทาน ร.๙ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่ง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 23/02/2024

#ผ้าลายพระราชทาน_ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ๒๕๖๗, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 19/02/2024

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินไปในการฝังศพ นายวิหาร ใจเสรี ป.ม.,ท.ช ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สุสานอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อำเภอเมิองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 16/02/2024

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ (โกศโถ) นายวิหาร ใจเสรี ป.ม.,ท.ช ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลามาร์ติโน่ ท่าแร่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดยมี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งที่ ๒๓๙๕ ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๙ อุดรธานี ในการประโคม ปี่ กลองชนะ เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000693380140

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 16/02/2024

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ (หีบเชิงชาย) ร้อยตรี ทวี ทองคำ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ณ เมรุวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๕.๐๐ น.พระรานทานเพลิง

ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 12/02/2024

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ (หีบเชิงชาย) ร้อยตรี ทวี ทองคำ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาอุฬารกูล วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี พันเอกอินทราวุธ ทองคำ รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 12/02/2024

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ (โกศแปดเหลี่ยม) นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ป.ช.,ป.ม ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมรุวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญโกศแห่เวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
- เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร ๕ ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิง โดยในพิธีมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมีพระเทพวชิรรังษี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งที่ ๑๘๗๖ ในการพระราชทานเพลิงศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และได้รับการสนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๙ อุดรธานี ☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=1000693380140

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 07/02/2024

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม คืนที่ ๓ นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ป.ช. , ป.ม.ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลานามประกาย วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 06/02/2024

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม คืนที่ ๒ นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ป.ช. , ป.ม.ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลานามประกาย วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 06/02/2024

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ป.ช.,ป.ม. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลานามประกาย วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.เทวรัฐ โตไทยะ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

🖌️ รายงานเผยแพร่โดย : กพจ.สกลนคร

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 01/02/2024

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ (หีบลายก้านแย่ง) ร้อยเอกไพโรจน์ พูนชัย จ.ช.,จ.ม. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ณ เมรุวัดป่าบ้านนาอ้อย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี พ.ต.อ.วีระศักดิ์ พิมพ์มีลาย รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร ประธานในพิธี และพระครูสกลธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๒ จร.วัดบ้านนาอ้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งที่ ๑๕๒๙ ในการตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียร ☎️ ติดต่อสอบถาม
#ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ☎️๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 26/01/2024

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
เป็นประธานในการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meethig) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (ชั้น๒) ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อนผ่านระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 15/01/2024

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ (หีบลายก้านแย่ง) นางพิศมัย ผ่องแผ้ว ต.ม. ข้าราชการครูบำนาญการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๑๒.๓๐ น. เชิญหีบศพขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปยังเมรุวัดบ้านยา หยุดรถแล้วเชิญหีบเวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าสนับสนุนกำลังพลตามหมายรับสั่ง ๗๐๘ ในการพระราชทานเพลิงศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 12/01/2024

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพ
นายวรพงศ์ พรหมสาขันธ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

08/01/2024

" #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

๘​ มกราคม​ วันคล้าย​วันประสูติ​ สมเด็จพระ​เจ้า​ลูก​เธอ​ เจ้าฟ้า​สิริ​วั​ณ​ณ​ว​รี​ นารี​รัตน​ราช​กัญญา

ควรมิ​ควร​แล้วแต่​จะ​โปรดเกล้า​โปรด​กระหม่อม
ข้าพระ​พุทธเจ้า​ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๖๗

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 31/12/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่ ( ส.ค.ส. ) ประจำปี พุทธศักราช 2567 แก่ปวงชนชาวไทย ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ส่วนด้านขวาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ที่ทรงฉายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

#พระราชทาน #สคส
ข้อมูล/ภาพ : คมชัดลึก

29/12/2023

๏ การตั้งพระราชาคณะในรัชกาลปัจจุบัน ๏๚ะ๛
กรมศิลปากร

📥 กดลิงก์อ่านและดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับ ⬇︎

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 26/12/2023

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ ตลอดปี 2567

วันนี้ (25 ธ.ค.66) เวลา 14.00 น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมรายงานแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ทราบถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีชื่อพระราชพิธีภาษาไทยว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อ “The Celebration on the Auspicious of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2024” และชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” กำหนดขอบเขตการจัดงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ตราสัญลักษณ์ฯ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตามความเหมาะสม โดยดำเนินการในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี 2567

“นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เตรียมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม รวมถึงการผลิตและเผยแพร่สารคดี ข้อมูล ภาพประกอบ และกิจกรรมต่างๆ ของ “พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยให้หน่วยงานภาครัฐนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมมายังคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ รวบรวมและกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันทั้งประเทศ” นางพวงเพ็ชร กล่าว

สำหรับส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งขออนุญาตไปที่ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบถาม โทร. 0 2283 4789-91, 0 2283 4775, 0 2283 4787, 0 2283 4780 โทรสาร 0 2283 4809–10 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมแบบฟอร์มได้จาก QR Code ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 24/12/2023

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจโท ทรงลักษณ์ สุขกุล ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญหีบศพขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนร ไปยังเมรุป่าช้าบ้านโพนปลาโหล หยุดรถเชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 24/12/2023

วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางวิไลลักษณ์ กุศลสูงเนิน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญหีบศพขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ไปยังเมรุวัดสว่างรัตนาราม หยุดรถเชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิง
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 24/12/2023

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพ
ร้อยตำรวจโท ทรงลักษณ์ สุขกุล จ.ม. ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่งและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 21/12/2023

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ และผ้าไตรพระราชทาน ๕ ไตร (โกศแปดเหลี่ยม) นายสมบูรณ์ ลาดศิลา ป.ม. , ป.ช.,ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมรุวัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และมี พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งที่ ๑๘๔๓๓ ในการพระพระราชทานเพลิงศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ............................
ผู้มีสิทธิ์ขอรับพระราชทานในการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ กล่องเพลิง ดินฝังศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. พระครูสัญญาบัตรขึ้นไป หรือพระภิกษุ สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๒.ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือข้าราชการตามระบบจำแนกประเภท ได้แก่ - ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ ๒ ปีขึ้นไป - ระดับปฏิบัติการ ๓. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป ๔. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)" และ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)" ขึ้นไป ๕. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่สำนักพระราชวัง กำหนด ติดต่อสอบถาม #ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า ชั้น ๑ ) "เปิดให้บริการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์" ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๓-๑๘๙ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069338014073

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 18/12/2023

วันนอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม นายสมบูรณ์ ลาดศิลา ป.ม. , ป.ช.,ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลาการเปรียญคุณหลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ วัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ว่าที่พันตรีสมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าตามหมายรับสั่ง ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และได้รับการสนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๙ อุดรธานี

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 12/12/2023

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบเชิงชายประกอบศพ พระครูอัครปัญโญภาส อดีตเจ้าอาวาสวัดโนสะอาด ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนสะอาด อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ ในการตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Photos from กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร's post 09/12/2023

๏ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ๏๚ะ๛
๏ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติศิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ดังนี้
รายนามพระสังฆาธิการ จังหวัดสกลนคร ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่งตั้ง เป็น พระครูสัญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

๑. พระมหาณัฐพล โชติปญฺโญ วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์) อำเภอเมืองสกลนคร เป็น #พระครูปริยัติบูรพาภิรม
๒. พระสมุห์สมหมาย กตสาโร วัดหนองไผ่ อำเภอเมืองสกลนคร เป็น #พระครูกัลยาณสารคุณ
๓. เจ้าอธิการวิมล วิมโล วัดนาม่อง อำเภอกุดบาก เป็น #พระครูปิยทัศนียคุณ
๔.พระมหาชัชวาลย์ โชติปญโญ วัดป่าห้วยหีบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็น #พระครูสิริโชติปัญญาวัฒน์
๕. พระมหาวรเชษฐ์ ปิยวีโร วัดใหม่เจริญศิลป์ อำเภอบ้านม่วง เป็น #พระครูปริยัติวีรานุวัฒน์
๖. พระมหาธนมล กิตฺติสาโร วัดสมสนุก อำเภอโพนนาแก้ว เป็น #พระครูปริยัติกิตติสารคุณ
๗. เจ้าอธิการมานิตย์ เขมจาโร วัดอัมพวัน อำเภอพังโคน เป็น #พระครูสุโพธิเขมาจารย์
๘. เจ้าอธิการสมปอง จิตฺตคุโณ วัดโนนอุดม อำเภอวานรนิวาส เป็น #พระครูนิวาสวรคุณ
๙. เจ้าอธิการเฉลิมพลษกรณ์ สุจิตฺโต วัดใต้ อำเภอสว่างแดนดิน เป็น #พระครูทักษิณวรคุณ
๑๐. เจ้าอธิการสาคร ยสินฺธโร วัดหนองชาด อำเภอสว่างแดนดิน เป็น #พระครูโอภาสกิจจาภรณ์
๑๑. พระมหาจิรธนากรณ์ โชติวโร วัดตากแดด อำเภอเต่างอย เป็น #พระครูสุตวัชราภรณ์
๑๒.พระมหาเขาทอง อรุโณ วัดสว่างภิรมณ์ อำเภออากาศอำนวย เป็น #พระครูศรีรัตนาภิมณฑ์
๑๓.พระสมุห์ณัชพล ขนฺติพโล วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย เป็น #พระครูโอภาสพลาธิคุณ
๑๔.พระอธิการชาติชายชาญ จิตฺตโสภโณ วัดศิริมงคล อำเภอวาริชภูมิ เป็น #พระครูโสภณจิตตานุยุต
๑๕. เจ้าอธิการละคร หิริธมฺโม วัดโนนแสงคำ อำเภอเจริญศิลป์ เป็น #พระครูวินัยธรรมวินิฐ
๑๖. เจ้าอธิการกงจักร สิริคุตฺโต วัดศรีโพนสูง เป็น #พระครูวิมลธรรมคุปต์
๑๗. เจ้าอธิการวิจิตร วัดนาป่าผาง เป็น #พระครูวิจตรธรรมรักษา
๑๘. เจ้าอธิการจิรพล วัดป่าหนองทัน ป็น #พระครูวีรธรรมานุยุต
๑๙. เจ้าอธิการชวลิต วัดธาตุศรีทอง เป็น #พระครูโชติธรรมสถิต
๒๐. พระมหากิตติพงษ์ ๔ ประโยค วัดป่าบ้านไร่ เป็น #พระครูกิตติวีรญาณ
๒๑. พระอธิการเชวง วัดป่าฐิติธัมมานุสรณ์ เป็น #พระครูไพศาลธรรมประดิษฐ์ ๏๚ะ๛

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พิธีบวงสรวงเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบสกกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
การถวายเครื่องไทยธรรม
การวางพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ
วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำโดย สิบเอกหญิงกรวรรณ  สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดส...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สกลนคร
Sakhon Nakhon
47000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?