ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

คุณอาจจะชอบ

Kanchana Kasamsun
Kanchana Kasamsun

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 25/08/2023

อำเภอภูพาน :วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธีรศักดิ์ สังขโชติ​ นายอำเภอภูพาน สั่งการให้ นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่เคยเสพยาเสพติดพร้อมกับได้รับการรณรงค์สร้างความรับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งกำชับไม่ให้กลับมาเสพยาเสพติดอีกและได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด โดยผู้ถูกตรวจให้การว่า หลังจากที่ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่มาตรวจสารเสพติดในห้วงที่ผ่านมานั้น “ข้าฯ ก็ให้สัญญาว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและตั้งใจทำงานกับพ่อแม่ที่ไร่สวนอย่างแข็งขัน”

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 25/08/2023

อำเภอภูพาน :วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธีรศักดิ์ สังขโชติ​ นายอำเภอภูพาน สั่งการให้ นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมราษฎรบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กรณีราษฎรบ้านโนนเจริญมีความต้องการสะพานถาวรและสะพานชั่วคราว เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทำธุระ/ติดต่อราชการ/ค้าขาย/นำสินค้าทางการเกษตรไปจำหน่าย ฯลฯ ซึ่งเดิมมีเพียงแค่สะพานไม้ชั่วคราวที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก ทำให้สะพานชำรุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมประชาชม คือ นายสุวัฒน์ มีบุตร สมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร , นายสุนันท์ พลวงศ์สกุล ที่ปรึกษานายก อบจ.สกลนคร , นายรวมมาลัย ชีด้าม นายก อบต.กกปลาซิว , ปลัด อบต.กกปลาซิว , ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ต.กกปลาซิว และราษฎรบ้านโนนเจริญทุกครัวเรือน ผลการประชุมมีมติเห็นชอบความต้องการสร้างสะพานถาวรและสะพานเหล็กชั่วคราวไว้เพื่อใช้ในการสัญจรดังกล่าว

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#ภูพาน
#ประชุมประชาคมราษฎรบ้านโนนเจริญ

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 23/08/2023

อำเภอภูพาน :วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ​ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จนท.รพ.พระอาจารย์แบน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม.อ.ภูพาน ประชาชน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยเป็นกิจกรรมของ ชมรม to be number one อำเภอภูพาน เพื่อกระตุ้นเพื่อให้ประชาชนมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยให้มีการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ โดยกระตุ้นทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการออกกำลังกายและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อีกด้วย มีผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 300 คน

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 23/08/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายหมวดเอกวิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยมีผู้แทนรพ.สต.ฮ่องสิม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุบเลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา พัฒนากรประจำตำบลเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้แจ้งข้อสั่งการ การดำเนินงานอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข การดำเนินงานหมู่บ้านยั่งยืนฯ​ ด้วย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 23/08/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน ลงพื้นที่มอบปัจจัยและร่วมแจกขนมโรงทานที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอตามโครงการธรรมสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ๒๕๖๖ ปีที่ ๑๗ และมอบหมายนายหมวดเอกวิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมพิธี เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนส่องธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดบ้านยางโล้น ซึ่งมีพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ เป็นผู้แสดงธรรมเทศนา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีท่านพระครูปคุณศิริธรรม เจ้าคณะอำเภอภูพานพร้อมคณะสงฆ์อำเภอภูพาน คณะสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร นักเรียนนักศึกษา พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศานาไปปรับใช้กับการดำรงชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 19/08/2023

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางกำไล ทาศรีภู ปลัดอำเภอประจำตำบล และนายอนุชิต คำศรีพล ปลัดอำเภอประจำตำบล ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประเพณีทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามหลัก “บวร” พลัง บวร ช่วยเหลือสังคม ชุมชน น่าอยู่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนชาวตำบลสร้างค้อ ร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านสะพานสาม หมู่ที่ 19 บ้านโนนสำราญ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 19/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายหมวดเอกวิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/MOI SMART Agent for Cast พร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูพาน นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูพาน กำนันตำบลหลุบเลาและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลาลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับร้องเรียนจากร้องเรียนจากราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กรณีผู้ร้องได้รู้จักกับนาย เอ นามสมมุติซึ่งอาศัยอยู่ที่วัด ณ วัดป่าภูพานถาวรานุสรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน และศรัทธาจนหลงเชื่อให้กู้ยืมเงินโดยมีการทำสัญญากู้ยืมเงิน เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท โดยผู้ร้องได้ทวงถามนายเอ เพื่อขอเงินจำนวนดังกล่าวคืน แต่ได้รับการปฏิเสธและได้คำตอบว่าตนไม่ได้ประกอบอาชีพถ้ามีเงินจะชำระคืนในภายหลัง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือให้นายเอ คืนเงินให้แก่ผู้ร้อง

ผลการดำเนินงาน :จากการตรวจสอบทางผู้ปกครองคณะสงฆ์ทั้งธรรมยุตินิกายและมหานิกาย ให้ถ้อยคำว่าไม่ได้อยู่ในทะเบียนวัดหรือสำนักสงฆ์แต่อย่างใด ซึ่งอาจเข้าข่ายตั้งวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อและจะได้ประสานสำนักพระพุทธศาสนาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ส่วนกรณีการหลอกลวงเงินประชาชน มีผู้เสียหายมาแสดงตัวสองคน จึงได้แจ้งให้ทางมารดาผู้ถูกร้องพี่ชายน้องชาย ติดต่อผู้ถูกร้องดำเนินการ จ่ายให้ผู้ร้องเป็นงวดๆเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หากพ้น วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางสถานีตำรวจภูธรภูพานจะดำเนินการออกหมายเรียกให้ผู้ถูกร้องมาสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 18/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ 17สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและ สมาชิกชมรม To be number1, คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูพาน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ณบริเวณลานหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาออกกำลังกายลดภาวะเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ (non communicable diseases) ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน
#กิจกรรมออกกำลังกาย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 17/08/2023

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร โดยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย​ให้นางกำไล ทาศรีภู ปลัดอำเภอประจำตำบล พร้อมด้วยนายอนุชิต คำศรีพล ปลัดอำเภอประจำตำบล จิตอาสา 904 เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนันตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลสร้างค้อ ลงพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้
เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากเดือดร้อนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนคร สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยร้องเรียนผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสา เบื้องต้นได้มอบหมายกำนันตำบลหารือกับเทศบาลตำบลสร้างค้อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ณ บ้านชมภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ยากไร้ครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และไม้เท้า ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ยากไร้ครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบไม้เท้า ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านเชียงแสนพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เวลา 17.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 21 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน
#โครงการสร้งน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 17/08/2023

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ณ บริเวณริมเขื่อนน้ำพุง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน
#กิจกรรมปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำถวายพระพร

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 16/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖​ เวลา​ ๐๗.๓๐​น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน นายชัยวัช ภูวิจิตร ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายวัชรินทร์ ถนัดค้า ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน​(Sustainable Village) และโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (โครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี​นารีรัตนราชกัญญา​ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกิดความสามัคคีในชุมชน ณ วัดบ้านหนองส่าน หมู่​ ๑๔ ตำบลโคกภู ได้ของจากการตักบาตรไปมอบแก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐๒ ชุด

ในการนี้นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพานได้นำสิ่งของจากการตักบาตรไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางในพื้นที่หมู่ ที่ ๑๔ ตำบลโคกภู และในส่วนที่เหลือได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำของจากการตักบาตรไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต่อไป

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 16/08/2023

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย นายอนุชิต คำศรีพล ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ถนัดค้า ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม และนายกิตติ ไชยเสน เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจ ดังนี้

เวลา 10.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร และนายมีชัย ดีมะการ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสร้างค้อ ชี้รังวัดแนวเขตพิพาททางสาธารณประโยชน์ระหว่างนายวิชัย ดีล้ำ ผู้ร้องทุกข์ กับนายทองอินทร์ ศรีประไหม พื้นที่ข้างเคียง และเทศบาลตำบลสร้างค้อ ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวมีมติเห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ปักหมุดแนวเขต และร่วมลงบันทึกถ้อยคำตามข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน ณ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนน และสะพานข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว โดยมีนายสุนันท์ พลวงศ์สกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายสุวัฒน์ มีบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายรวมมาลัย ชีด้าม นายก อตบ.กกปลาซิว นายเหลือ ชีมูล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเจริญ และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ใหญ่บ้านจัดส่งหนังสือถึงนายก อบจ.สกลนคร ผ่าน สจ. เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน อีกครั้ง เพื่อรับฟังปัญหา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 14/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๔สิงหาคม ๒๕๖๖. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล " อำเภอ ...คัพ" ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางสาวอานีตา เจ๊ะสะนิ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จัดโดยกรมพละศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกจังหวัดได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ณ สนามกีฬาโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 14/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖​ เวลา​ ๑๗.๐๐​น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย นายหมวดเอกวิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร /ผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI Smart Agent for Cast) พร้อมด้วย นางกำไล ทาศรีภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะบียนและบัตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหลุบเลา ผู้ช่วยผํใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางศาสนา ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุบเลา ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งอำเภอภูพานได้จัดทำ โครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกิดความสามัคคีในชุมชน

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 12/08/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพานเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะใและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จิตอาสาพระราชทาน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครพ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอภูพาน

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 12/08/2023

อำเภอภูพาน:นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน ปฎิบัติภารกิจในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมอบหมายนายหมวดเอกวิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จิตอาสาพระราชทาน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครพ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอภูพาน

- เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนน้ำพุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘๐ คน

#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ
#กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 28/07/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายหมวดเอก วิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฎิบัติภารกิจดังนี้

-เวลา๐๙.๐๐​ น.เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ประเภทสมาชิกสภาท้องถื่น) ณ​ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอภูพาน

-เวลา​ ​๐.๙.๒๐​ น.​เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๓ ตำบลสร้างค้อ ให้ปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านปี ๒๕๕๑ รู้จักรู้แพ้รู้ชนะตามกฎกติกา ณ ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอ

-เวลา​14.30​ น.ร่วมกับ สัสดีอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ,ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นกล้วย ซึ่งอำเภอภูพานได้ปลูกไว้ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ แปลงผักหลังที่ว่าการอำเภอภูพาน

#อำเภอบำบัดทุกบำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#วันดินโลก

#บันทึกข้อตกลงของผู้สมัคร
#การคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 27/07/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน ปฎิบัติภารกิจดังนี้

-เวลา๐๙.๓๐​ น.เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ​ครั้งที่​ ๔/๒๕๖๖​ โดยมีพัฒนาการอำเภอ​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว​ รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภูและคณะกรรมการฯ​ เข้าร่วมประชุม ณ​ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอภูพาน

-เวลา​ ​๑๓.๓๐​ น.​เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ เพื่อแจ้งข้อราชการนโยบายสำคัญผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขและโครงการหมู่บ้านยั่งยืน รวมถึงการลงนามสมุดงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอภูพาน

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
#ประชุมคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอภูพาน

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖​เวลา​ ๐๙.๓๐​ น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร/ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบริหารที่มีสมรรถนะสูง(MOI Smart Agent for Cast) กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร เพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว ณ ศูนย์เพาะพันธ์พืชผลทางการเกษตรภายใต้ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน​(Sustainable Village) บ้านจัดระเบียบ หมู่ ๖ ตำบลหลุบเลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี​นารีรัตนราชกัญญา​ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารพร้อม ตรวจเยี่ยมแปลงพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รักษาดินให้ชุ่มชื้นด้วยการห่มดิน ณ​ แปลง ศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชตาม หลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา

#โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบริหารที่มีสมรรถนะสูง
#โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย นายหมวดเอก วิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง/อนุกรรมการประจำเขตฯ พร้อมด้วย นายชัยวัช ภูวิจิตร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้ง เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวซ้อง และรวบรวมปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ - ๗ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑-๗ ผู้ช่วยปฏิบัติงานเขต
เลือกตั้ง อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และเครืข่ายดีเจประชธิปไตย รวมจำนวน ๙๙ คน ณ โรงแรมสกลแกรนด์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้ง
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายอุดม วันทา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้สกลนคร และชาวบ้าน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือการควบคุมไฟป่ากกแต้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ.เขตป่าชุมชนบ้านกกแต้ หมู่ 7 บ้านกกแต้ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#จังหวัดสกลนคร
#อำเภอภูพาน
#กิจกรรมปลูกป่าชุมชนเขตป่าชุมชนบ้านกกแต้

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน เป็นประธานการประชุมปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ พนักงานราชการ ณ ห้องปฎิบัติงานนายอำเภอ ในการติดตามงานนโยบายผู้บังคับบัญชา ข้อสั่งการ การดำเนินงานอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข การดำเนินงานหมู่บ้านยั่งยืนฯ

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย นาย ศิริโสภาเพชร ผู้ใหญ่บ้านจัดระเบียบ ม.6 ต.หลุบเลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน.และคณครู ร.ร. น้ำพุงจัดระเบืยบวิทยาได้นำเด็กนักเรืยนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนิ้ พร้อมด้วยเข้าร่วมกิจกรรม อสม.ในโครงการทำสบู่เหลวสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือนเพื่อรดรายจ่ายในครัวเรื่อนโดยมีทางเจ้าหน้าที่สธารณสุขเป็นวิทยาพาทำพร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาโดยมีท่านสมาน เกลิ้ยงกลิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและชาวบ้านที่ได้ร่วมฝึกอบรมทำสบู่เหลวในครั้งนิ้

#เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
#โครงการทำสบู่เหลวสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน
#หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วย นางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอภูพาน เตรียมการสำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๕ ฝาย ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ ฝาย ตามโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น โครงการขับเคลื่อน กิจกรรม อำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการดำเนินการ สร้างน้ำ คือ ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สร้างใจ คือ ปลุกพลังความคิด สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และสร้างน้ำใจ คือ สร้างสังคมคุณธรรม สังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน มีความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อให้ได้ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนในทางทรัพย์สิน เงินทอง และทุนทางเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

#เตรียมการสำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยเกษตรอำเพอภูพาน พบปะคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอและประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.บ้านยางโล้น ม.๓ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมีการประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่ประจำเดือนโดยให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ และ"โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลสร้างค้อ" ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างค้อ

#ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลสร้างค้อ

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 26/07/2023

อำเภอภูพาน: วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่ีมีสมรรถนะสูง( MOI Smart Agent for Cast ) ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานและรพ.สต.กกปลาซิว ในการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาหนอนพยาธิตามโครงการตำบลต้นแบบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกปลาซิว ในการนี้ได้มอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และใช้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ด้วย

#โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่ีมีสมรรถนะสูง
#โครงการตำบลต้นแบบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร

23/07/2023

กรมการปกครอง แจ้งเตือน!! SMS หลอกลวงการปรับปรุงแอปพลิเคชันไทยดี ThaID และยืนยันตัวตน ห้ามกด Link ดังกล่าวเด็ดขาด!

ตามที่ กรมการปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ประชาชน ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา แจ้งข้อความว่า ” ThaiIDอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดยืนยันตัวตนของคุณ ” พร้อมแนบลิงก์มากับข้อความดังกล่าว ซึ่งหากผู้ใดกดลิงก์ดังกล่าวแล้วจะเป็นการให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ปลอมชื่อ ” Thai ID ”

กรมการปกครอง ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว กรมการปกครอง ไม่มีช่องทางไลน์ทางการ (LINE Official Account) ในการติดต่อกับประชาชน และไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังประชาชนแต่อย่างใด โดยขอประชาสัมพันธ์ ห้ามกดลิงก์ที่เเนบมากับข้อความสั้น (SMS) หรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูล หรือการฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับข้อความในลักษณะการให้สิทธิพิเศษ หรือให้อัพเดทข้อมูล หรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) โดยทำการติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น และสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน https://www.bora.dopa.go.th หรือโทร. Call center 1548

#ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 20/07/2023

อำเภอภูพาน:วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน ร่วมประชุม โครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ขอกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ผู้ร่วมประชุม ๖๐ คน โดยมี พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพสมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยได้ติดตามปัญหาความต้องการของประชาชนและปัญหาอุปสรรคในการจัดทำโครงการในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#การติดตามผลการดำเนินงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 19/07/2023

อำเภอภูพาน:วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ ฤกษ์วานิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองสกลนคร (นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี) นายอำเภอภูพาน (นายธีรศักดิ์ สังขโชติ) และ นางจิรา บุญบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และนางสาววิไลภรณ์ ไชยสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานตัวต่อ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ประจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งหลักสูตรมีระยะเวลาอบรมตลอดโครงการหกเดือน

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง

Photos from อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 19/07/2023

อำเภอภูพาน:วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพานร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม

#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการปกครอง
#อำเภอภูพาน
#จังหวัดสกลนคร
#โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🥰🥰ฝ่ายปกครองอำเภอภูพาน  ร่วมกับกำนันตำบลโคกภู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการห...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon
47310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งาน

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานราชการ ไม่แสวงหาผลกำไร