ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

คุณอาจจะชอบ

Kanchana Kasamsun
Kanchana Kasamsun

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

27/02/2024

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน
ได้มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BUSINESS CONTINUITY PLAN: BCP) เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอภูพานนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสถานการวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยเน้นเรื่อง สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการให้บริการ

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

อำเภอภูพาน : วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน สั่งการให้ นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ถนัดค้า ปลัดอำเภอ และนายคมเพชร ทวยดี เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้ว ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง จำนวน 8 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : เทพื้นคอนกรีตบริเวณวัดป่าชมภูพาน
3) วันที่ เวลา : 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : วัดป่าชมภูพาน บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูพาน มอบหมายให้นายบันดิด คำชมภู ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างค้อ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับนายวิรัตน์ สังเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ วัดป่าชมภูพาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดป่าชมภูพาน บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างค้อ โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดป่าชมภูพาน บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 ตำบลสร้างค้อ พื้นที่จำนวน 1 ไร่ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน ปฏิบัติภารกิจดังนี้

เวลา 09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนคณะตรวจประเมินในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 วิสาหกิจชุมชนผงนัวบ้านยางโล้น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกภู เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผงนัวบ้านยางโล้น หมู่ที่ 3 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอภูพาน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายดิเรก จันทร์มาลา ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครอง ว่าที่ ร.ต.จิรัฐติกัณฑ์ เนื้อทอง ปลัดอำเภอหัวหน้างานปกครอง และนางสาวสุภารัตน์ ศรีมุกดา เจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ ประชุมตรวจสอบผู้สมัครจำนวน 1 ราย คือนายชราวุธ จำปาม่วง เป็นผู้สมัครตรงตามคุณสมบัติตรงตามมาตรา 12 พร้อมด้วย

ต่อมา เวลา 13.30 น. ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกภู มีผู้สมัครจำนวน 2ราย 1. นายฤทธิชัย ศรีชุบร่วง 2. นายวิโรจน์ เขื่อนพงค์ ผลการตรวจสอบคุณบัติทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรา 12

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายวัชรินทร์ ถนัดค้า ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าพนักงานปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เจรจาข้อพิพาทที่ดินส.ป.ก.พร้อมรังวัดแนวเขตพิพาทระหว่าง นางกนกนิภา อัจฉริยวงศ์เมธีกับนายภาคภูมิ คำศรีพล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครปักหมุดแนวเขตและร่วมทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน ณ บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ที่ 10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมายนายวัชรินทร์ ถนัดค้า ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าพนักงานปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เจรจาข้อพิพาทที่ดินส.ป.ก.พร้อมรังวัดแนวเขตพิพาทระหว่าง นางเฮียง ปะกิ่ง กับนางลำไพ ภาระบัตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครปักหมุดแนวเขตและร่วมทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน ณ บ้านหนองส่านพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : สร้างฝายชะลอน้ำ
3) วันเวลา : 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
4) สถานที่ : บ้านหนองส่าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลโคกภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ บ้านหนองส่าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกภู โดยมีผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บ้านหนองส่าน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกภู มีฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธารซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง และทำให้คุณภาพของน้ำดีขึ้น

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดถ้ำสุทธิมงคล
3) วันที่ เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
4) สถานที่ : วัดถ้ำสุทธิมงคล บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูพาน มอบหมายให้นายพิรม บุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับคณะสงฆ์วัดถ้ำสุทธิมงคล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดถ้ำสุทธิมงคล เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดถ้ำสุทธิมงคล บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดถ้ำสุทธิมงคล บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา พื้นที่จำนวน 3 ไร่ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 21/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบให้ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอภูพาน ปฏิบัตรหน้าที่ กรรมการผู้ตัดสิน พร้อมคณะ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สร้างค้อเกมส์"ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ ตำบลสร้าง อำเภอภูพาน
โดยมีนาย มีชัย ดีมะการ นายกเทศตำบลสร้างค้อ เป็นประธาน ในพิธีเปิด/ปิด โครงการดังกล่าว
มีประชาชนเข้าร่วม : 300 คน
ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 16/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
3) วันเวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : วัดป่าโนนสูง (ถ้ำภูผายล) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นายทรัพย์ศิลป์ ซีด้าม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าโนนสูง (ถ้ำภูผายล) จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวป้องกันไฟป่าโดยรอบบริเวณวัดภูผายล เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าลุกลาม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดป่าโนนสูง (ถ้ำภูผายล) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 35 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดป่าโนนสูง (ถ้ำภูผายล) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว มีแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 2,000 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 16/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีพระครูปคุณสิริธรรม เจ้าคณะอำเภอภูพาน ประธานสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน ตำบลหลุบเลา ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ วัดหลุบเลา หมู่ที่ 15 บ้านหลุบเลานาจาน ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

16/02/2024

🚩 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ณ สำนักทะเบียนอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
3) วันเวลา : 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : ป่าชุมชน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นายบุญถิน นารถชมสา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวป้องกันไฟป่าโดยรอบบริเวณป่าชุมชนหมู่บ้าน เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าลุกลาม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ ป่าชุมชน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 23 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณป่าชุมชน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว มีแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 2,100 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : รื้อถอนกุฏิที่พักพระสงฆ์
3) วันที่ เวลา : 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : ที่พักสงฆ์สระแก้ บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูพาน มอบหมายให้นางโสภา ลาแสดง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานรื้อถอนกุฏิที่ที่พักสงฆ์สระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ ที่พักสงฆ์สระแก้ บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณที่พักสงฆ์สระแก้ บ้านโนนคอกวัว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

อำเภอภูพาน : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายกองตรี อัศวิน ศรีคำขลิบ ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอภูพาน ที่ 20/นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วย นายหมวดตรี พิรชัช พรมดี ผู้ช่วยผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอภูพาน ที่ 20/ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณสนามหญ้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

นับตั้งแต่ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 โดยการจัดพิธีครั้งนี้มีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลใหแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส.ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งมีการอัญเชิญธงกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำหนองแวง
3) วันเวลา : 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น.
4) สถานที่ : หนองแวง บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูพาน มอบหมายให้นายสินธ์ เพชรเหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางเติ่ง หมู่ที่ 4 และนายเตรียม พิมพ์พัด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 2 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองแวง เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณหนองแวง บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู พื้นที่จำนวน 6 ไร่ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
3) วันเวลา : 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นายสว่าง แก้วอุดร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมสถานที่จัดทำบุญประเพณีเดือนสาม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา พื้นที่ 2 ไร่ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น
ตามที่ได้มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลง
ของ บ้านสร้างแก้ว ม.5 ต.สร้างค้อ และบ้านสวนสวรรค์ ม.7 ต.โคกภู
กลุ่มงานปกครองอำเภอ จัดให้มีการประชุมราษฎร เพื่อชี้แจ้งรายละเอียด,กำหนดเวลาการคัดเลือก , วันเวลาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ผลการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 11/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วยนายอนุชิต คำศรีพล ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ ลงพื้นที่พบปะหารือกับนายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูผายล และว่าที่ร้อยตรี ยศกร มณีกันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกกปลาซิวนาโด่ ในการเตรียมการต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ณ ห้องรับรอง โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 08/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
3) วันเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : วัดศรีอุดมพร บ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นายเงิน ชั้นน้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวป้องกันไฟป่าโดยรอบบริเวณวัดศรีอุดมพร เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าลุกลามเข้ามาภายในวัด และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดศรีอุดมพร บ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 28 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดศรีอุดมพร บ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว มีแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 2,300 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 08/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
3) วันเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
4) สถานที่ : บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นางปาริชาติ นามจันโท ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมสถานที่จัดทำบุญประเพณีเดือนสาม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู โดยมีผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู พื้นที่ 2 ไร่ มีภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 07/02/2024

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่
1) หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2) ภารกิจ : จัดทำแนวป้องกันไฟป่า
3) วันเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
4) สถานที่ : วัดป่าภูพอก บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
5) รายละเอียด : นายอัศวิน ศรีคำขลิบ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน/อำเภอภูพาน มอบหมายให้นางสาวนันทิดา งามสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยางโล้น หมู่ที่ 3 ร่วมกับนายธงชัย งามสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ที่ 12 และนายธิราวุฒิ มุศิริ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยางโล้นพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลโคกภู พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวป้องกันไฟป่ารอบบริเวณวัดป่าภูพอก เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างน้ำ (ใจ) เป็นทุน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดป่าภูพอก บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลโคกภู โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 45 คน
6) ผลการปฏิบัติ : บริเวณวัดป่าภูพอก บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลโคกภู มีแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 3,000 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 07/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เต้นนำแอโรบิก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและ สมาชิกชมรม To be number1, คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูพาน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ณ ลานที่ว่าการอำเภอภูพาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนหันมาออกกำลังกายลดภาวะเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ โดยผู้นำเต้นแอโรบิคในวันนี้นำทีมโดย เจ้าหน้าที่ สสต. บ้านภูพานตำบลโคกภู ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนชาว อ.ภูพาน ทุกเพศ ทุกวัย มาออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ในวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ ณ ลานหน้าเสาธง ที่ว่าการฯเวลา 17.00 น.

ผลการดำเนินงาน : ประชาชนหันมาออกกำลังกายปัองกันโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 07/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพุธที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วยนายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ “เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร” นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ิอำเภอภูพานได้นำผ้าห่มและน้ำดื่ม ร่วมกันมอบให้ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน คือ นายทองสุข อุปถัมภ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 398 หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการให้กำลังใจ การบรรเทาทุกข์และเยียวยาเบื้องต้น

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#โครงการสร้างน้ำ(ใจ)เป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 07/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนวาระตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล โดยมีนายประจักษ์ อยู่คง พัฒนาการอำเภอภูพาน พัฒนากร วิทยากร ครู ข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการ : การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 06/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : อังคารที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมายให้ นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ลงพื้นที่ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอภูพาน รุ่นที่ 1 ณ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ และรณรงค์ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จำนวน 2 ราย

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 06/02/2024

อำเภอภูพาน :อังคารที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน มอบหมายให้ นายพิรชัช พรมดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ลงพื้นที่ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอภูพาน รุ่นที่ 1 ณ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือ และรณรงค์ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จำนวน 2 ราย

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร's post 06/02/2024

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร : วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายอัศวิน ศรีคำขลิบ นายอำเภอภูพาน พร้อมด้วย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้มาแสดงตน ๒๑๖ ราย ผ่านเกณฑ์และสามารถบริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๘๕ ราย ปริมาณโลหิต ๗๔,๐๐๐ ซีซี ณ หอประชุมอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงาน:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#หมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม
#โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#อำเภอภูพาน #จังหวัดสกลนคร #กระทรวงมหาดไทย
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#รำวงมหาดไทย#อำเภอภูพาน#จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon
47310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?