บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหั

วัดบ้านหนองบั่ว พระธาตุอรหันต์ พระ?

วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 14/08/2020

วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ร่วมกับ นายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 11/07/2019

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

เนื่องในโอกาสกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ สามเณร ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ประสานงาน ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
กลุ่มจิตอาสาฯ พร้อมชาวบ้าน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญถวาย ภัตตาหาร เพล ,เทียนพรรษา ปัจจัย และเครื่องใช้สอยอื่นๆ แด่พระสงฆ์ 5 รูป และ สามเณร 1 รูป
เนื่องในครบรอบการทำบุญประจำปี และช่วงเทศกาลใกล้เข้าพรรษา (7 ก.ค. 2562)
เพื่อ ความสุข ความดี ความสะอาด ความผ่องแผ้วแห่งจิต เสริมสร้างความเป็นศิริมงคล เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคคลากรที่ดูแลพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่
ในการนี้ขอขอบคุณ หนึ่งเซนเตอร์, สอ.บต.จำลอง พาลำโกน อบต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และผู้ที่ไม่ได้บอกชื่อ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ทำบุญป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ประจำปี 2562 11/07/2019

ทำบุญป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ประจำปี 2562

กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ สามเณร ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ประสานงาน ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

กลุ่มจิตอาสาฯ พร้อมชาวบ้าน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญถวาย ภัตตาหาร เพล ,เทียนพรรษา ปัจจัย และเครื่องใช้สอยอื่นๆ แด่พระสงฆ์ 5 รูป และ สามเณร 1 รูป
เนื่องในครบรอบการทำบุญประจำปี และช่วงเทศกาลใกล้เข้าพรรษา (7 ก.ค. 2562)

เพื่อ ความสุข ความดี ความสะอาด ความผ่องแผ้วแห่งจิต เสริมสร้างความเป็นศิริมงคล เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคคลากรที่ดูแลพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่

ในการนี้ขอขอบคุณ หนึ่งเซนเตอร์, สอ.บต.จำลอง พาลำโกน อบต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และผู้ที่ไม่ได้บอกชื่อ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

อบรม เครือข่าย ทสม. ดีเด่น และดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2558 -2562 24/05/2019

อบรม เครือข่าย ทสม. ดีเด่น และดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2558 -2562

สืบเนื่องจาก วันที่ 19 พ.ค.2562 ..ไปเบิ่ง...มาแล้ว ตามนี้

24 พฤษภาคม 2562
นายดวงจันทร์ พาลำโกน พร้อมคณะ ผู้แทนเครือข่าย ทสม.ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่าย ทสม.ดาวรุ่งระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ประจำปี 2560
เข้าร่วมกิจกรรม : พัฒนาบทบาทและเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ขยายแนวร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรม"พัฒนาบทบาท และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ในการเป็นวิทยากรกระบวนการขยายแนวร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น ทสม. และผู้แทนเครือข่าย ทสม. ดีเด่น และดาวรุ่ง ระดับประเทศ ปี 2558 ถึง 2561 จำนวน 70 คน ได้ร่วมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่จะไปขยายแนวร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำใต้ดิน การฟื้นฟูป่าไม้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดผลงานและยกระดับ พื้นที่ดำเนินงานให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในอนาคต โดยใช้บทเรียนประสบการณ์การทำงาน เช่น
1.การจัดการขยะมูลฝอย ณ ชุมชนบ้านวังฆ้อง ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
2.การจัดการน้ำใต้ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3.การฟื้นฟูป่าไม้ ณ เหมืองแร่เก่า ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนต้นแบบปลอดการเผา บ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นวิทยากรกระบวนการให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้นางสาวอุมาพรศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 13/02/2019

อดีตถึงปัจจุบัน (2516-2562) 46 ปี ล่วงแล้วสถานที่เดียวกัน จุดเดียวกัน
มุมเดียวกันต่างแต่กาลเวลา
สิมน้ำเดิมที่กำลังสร้าง(ถูกรื้อไปแล้วหลาบปีเพื่อปรับทัศนียภาพ) ณ บริเวณหนองบั่ว ที่หนุ่มุ-สาวยุคก่อนก็ใช้เป็นฉากหลังถ่ายถาพเช่นเดียวกับปัจจุบัน

บ้านหนองบั่ว 101 กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด (วีดีโอ : ศรีดร บุตรบุ 13/12/2018

บ้านหนองบั่ว 101 กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด (วีดีโอ : ศรีดร บุตรบุ

บ้านหนองบั่ว 101 กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด (วีดีโอ : ศรีดร บุตรบุ ฉันเกิดท่ามกลางป่านี้พ่อแม่ฉันหาเลี้ยงฉันจากแผ่นดินนี้ จนฉันเติบโตมีอยู่มีกินในปัจจุบัน ฉันจึงรักที่น....

พระจำพรรษารูปเดียวรับกฐินได้หรือไม่? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท 21/10/2018

พระจำพรรษารูปเดียวรับกฐินได้หรือไม่? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

https://youtu.be/gz2MHUuMTcY

พระจำพรรษารูปเดียวรับกฐินได้หรือไม่? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท #พระจำพรรษารูปเดียวรับกฐินได้หรือไม่? สอนวินัยเรื่องกฐิน ทั้งในส่วนขั้นตอนของกฐิน ภิกษุผู้มีสิทธิ์รับกฐ....

พระจำพรรษา1รูป รับกฐินได้ 21/10/2018

พระจำพรรษา1รูป รับกฐินได้

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ULN7St2IqDE

พระจำพรรษา1รูป รับกฐินได้ ตอบปัญหาคาใจในโครงการพุทธธรรมนำสุข โดย พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต พระมหาสุพล สุจิณโณ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ วัดห...

Photos from ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่บ้านหนองบั่ว ร้อยเอ็ด's post 14/10/2018

Photos from ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่บ้านหนองบั่ว ร้อยเอ็ด's post

28/09/2018

บ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนที่ปกป้องผืนป่ากว่า 1,200 ไร่ จากการลักลอบตัดไม้และนายทุน

21/05/2018
Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 20/11/2017

...."หนองบั่ว" อดีตแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่กว่า๗๐ไร่ที่มีความลึกและใสเย็นเต็มไปด้วยหญ้าบั่วและหญ้าป้องพร้อมด้วยวัชพืชอื่นมากมายเช่น จอก แหน ผักตบชวาเป็นต้นตามระยะแห่งกาลเวลา อันเป็นสถานที่ตั่งและก่อกำเนิดเป็นชุมชนบ้านหนองบั่วต่อมาเมื่อประมาณเกือบ๒๐๐ปีที่ผ่านมา โดยชุมชนได้อพยพมาจากบ้านเบียก(ตั้งอยู่ตะวันตกผืนป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่) สู่บ้านดินแดง สู่บ้านเก่าคำพิทูรและสุดท้ายคือบ้านหนองบั่ว จากเดิมมีหลังคาเรือนยังไม่มากมายนักเพราะญาติพี่น้องที่อพยพจากบ้านเบียกด้วยกันได้แยกกันกลายเป็นชุมชนอื่นรอบข้างมากมาย ชุมชนที่เป็นบ้านหนองบั่วจริงๆก็เป็นที่ย้ายมาจากบ้านเก่าคำพิทูร โดยแตกออกเป็นสองสายคือสายแรกยึดเอาตะวันตกหนองน้ำหนองบั่วเป็นที่ตั้ง สายสองถัดไปอีก๒กิโลเมตรทิศตะวันออกแถบหนองน้อย/หนองนกเขียนเรียกว่า บ้านโคกก่อง ต่อมาที่บ้านโคกก่องบ้านเดือดอยู่ไม่เป็นสุข ส่วนหนึ่งอพยพไปตั้งเป็นหมู่บ้านหนองบัวน้อย/หนองบัวทอง อีกส่วนหนึ่งย้อนกลับไปหาพี่น้องเดิมที่บ้านหนองบั่ว
....เมื่อชุมชนมีผู้คนมากขึ้นจึงมีผู้นำและมีวัดเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวและให้ผู้คนในชุมชนรับเอาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเฉกเช่นชุมชนอื่น เพราะความที่ภูมิประเทศมีผืนป่าล้อมรอบทั่ง๔ด้านผู้คนในชุมชนจึงได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตอยู่กับผืนป่ามาช้านาน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวนและทำนา กอรปกับการหาของป่าเป็นอาชีพในการเลี้ยงชีวิตและดำรงตน การใช้ชีวิตมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ชีวิตของผู้คนในชุมชนดูเหมือนจะเรียบง่ายและค่อนข้างจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนอื่นอยู่ เพราะเหตุที่เป็นชุมชนบ้านป่าบางครั้งอาจดูเหมือนว่าจะล้าหลังในบางสิ่งที่ชุมชนอื่นมีเช่นเรื่องการได้รับการศึกษา แต่นั้นก็มิได้เป็นปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่แต่อย่างใด ห้วงระยะเวลาหลังๆชุมชนก็ได้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปได้ในหลายๆเรื่อง แต่ก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและผู้คนในชุมชนต่างก็ดำเนินชีวิตไปได้ดีและมีความสุขพอควรตามอัตภาวะของตน
....ยุคโลกของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จากวัฒนธรรมเก่าสู่การนิยมนวัตกรรมใหม่ แนวคิดของผู้คนในชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการมีบริบทของความคิดต่างจากพื้นฐานการใช้ชีวิตและประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้ที่ต่างกัน การไม่ยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันย่อมมีบ้างกลายเป็นความเห็นต่างกัน แต่นั้นก็เป็นปัญหาของโลกส่วนใหญ่อยู่แล้ว ความขัดแย้งทางความคิดอาจมีอยู่และก็ไม่ใช่เรื่องราวที่ใหญ่โต บริบทของชุมชนบ้านหนองบั่วอยู่บนฐานของความสงบสุขสืบเนื่องด้วยการมีผืนป่าล้อมรอบและมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อดีตที่ผ่านมาชุมชนดำเนินชีวิตไปด้วยความสุขสงบแบบถ้อยที ถ้อยอาศัย ใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินชีวิตร่วมกัน ปัจจุบันก็เฉกเช่นเดียวกัน แม้ความเห็นต่างจะมีบ้างเพราะนั้นเป็นกฏแห่งธรรมชาติ หลายปีผ่านมาเกือบห้วงเวลาเกือบ๔๐ปี่น้ำในหนองบั่วไม่เคยเต็มเปี่ยมอย่างในสภาพปัจจุบันนี้ บางครั้งก็แห้งขอดและสีขาวขุ่นมัว ลุถึงปีนี้กลับมาเต็มเปี่ยมเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นกลายเป็นใสแจ่ม มองดูสบายตาและคงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้ชุมชนบ้านหนองบั่วได้หล่อหลอมแนวคิดให้เป็นอันเดียวกันเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนต่อไปให้ดีกว่าเดิม ด้วยความสามารถของผู้นำและผู้คนในชุมชนทุกคน อย่าให้ภาพของน้ำหนองบั่วที่เต็มฝั่งล้นฝั่งและความใสเย็นสูญเสียไปเปล่าๆ เพราะภาพอย่างนี้หาใช่จะมีให้เห็นง่ายๆมานับนานหลายสิบปี
....เชื่อแน่เหลือเกินว่า คุณภาพและศักยภาพของคนชุมชนหนองบั่วมิได้แพ้ชุมชนอื่นเลย ขอเพียงแต่จากนี้ไปต้องเริ่มต้นใหม่ละทิ้ง ความเห็นของตน(ทิฏฐิ)อันมีฐานที่มาต่างกันนั่นเสีย สร้างความเป็นเอกภาพให้ได้ท่าม กลางแนวคิดแบบพหุภาพที่ต่างคนต่างคิด ความคิดต่างให้ถือเป็นปัจเจกของใครมัน รวมความคิดกันให้เป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกันให้คลี่คลายและลุล่วงไปให้ได้ เพราะทุกคนคือพี่น้องกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูมิเจ้าที่แลดูเราอยู่ จงร่วมกันทำความดีแล้วทุกอย่างที่ได้รับย่อมเป็นผลดีแน่นอน อย่าให้น้ำหนองบั่วที่เต็มเปียมต้องสูญเปล่า แต่ผู้คนในชุมชนกลับต้องแล้งน้ำใจต่อกันเลย
...ดร.สงวน หล้าโพนทัน ภาพ/เรียบเรียง

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 02/01/2017

2 ม.ค.2560
ชาวบ้านหนองบั่ว
ร่วมกันทำบุญ ถวายกุฏีสงฆ์
ภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์
วัดบ้านหนองบั่ว
ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Timeline photos 21/05/2016

21 พ.ค. 2559
ขอต้อนรับ
คณะผ้าป่าสามัคคีด้วยความยินดียิ่ง

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 21/02/2016

21 ก.พ. 2559 เวลา 19.43 น.
งานนมัสการพระธาตุฯวัดบ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ไหว้พระธาตุ

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 20/02/2016

20 ก.พ.2559
งานไหว้พระธาตุฯวัดบ้านหนองบั่ว
ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
กืจกรรม รักษาศีล ให้ทาน เจริญพุทธมนต์และไหว้พระธาตุอรหันต์

ตักบาตรเทโว 28 ต.ค. 2558 31/10/2015

ตักบาตรเทโว 28 ต.ค. 2558

ดราม่า 'พระกราบเท้าแม่' เหมาะสมหรือไม่? กับทัศนะ 'พระมหาไพรวัลย์' 13/08/2015

ดราม่า 'พระกราบเท้าแม่' เหมาะสมหรือไม่? กับทัศนะ 'พระมหาไพรวัลย์'

พระกราบเท้าแม่ไม่ควรทำ(อาบัติ)
ส่วนแม่
ยินดีในการรับไหว้ด้วยอำนาจของมานะ (ด้วยความเป็นแม่) มีอบายเป็นที่พึ่ง

... ความเป็นพระอรหันต์ของพ่อแม่

ความหมายของคำนี้ที่พุทธศาสนาบอกว่า มารดาบิดา เป็นพระอรหันต์ของลูก นั่นก็เพราะว่า ท่านถือว่า มารดาบิดมามีคุณ คือให้ความเมตตากรุณาต่อลูกอย่างเดียว ไม่มีความความคิดร้าย เหมือนดังหัวใจของพระอรหันต์ที่ไม่ถือโทษต่อผู้อื่น แม้ว่าจะทำความผิดต่อตนเอง

ท่านเปรียบแบบนี้ ไม่ได้หมายความว่า พ่อแม่คือพระอรหันต์จริงๆ ท่านเห็นว่าพ่อแม่มีคุณบางประการที่เหมือนกับพระอรหันต์ และคุณข้อนี้บางทีก็ใช่ว่าจะมีในพ่อแม่ทุกคน

ดราม่า 'พระกราบเท้าแม่' เหมาะสมหรือไม่? กับทัศนะ 'พระมหาไพรวัลย์' พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณี ภาพพระกราบเท้าแม่ ที่ปรากฏในโลกโซเซียล ...

Photos from Travel @ Manager's post 26/07/2015

Photos from Travel @ Manager's post

ขยายเครือข่าย การทำงานจิตอาสา ปี 2557 03/07/2015

ขยายเครือข่าย การทำงานจิตอาสา ปี 2557

ข้อมูล ภาพข่าว ที่ลงเวป. ศปป.4 กอ.รมน. รวบรวมเมื่อ 3 ก.ค. 2558

Photos from กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 - บก.น.8's post 15/06/2015

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 10/06/2015

11มิ.ย.2558
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
บุญเดือน 7(บุญชำฮะ)
บ้านหนองบั่ว
ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันนี้เป็นวัน 3 พรุ่งนี้เช้าทำบุญตักบาตร

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 08/06/2015

8 มิ.ย. 2558
บุญเดือน 7(บุญชำฮะ)

บุญ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง ของชุมชน

ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน บุญซำฮะ 01/06/2015

ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน บุญซำฮะ

ปีนี้ บุญบ้านหนองบั่ว ตรงกับ วันที่ 8-9-10 มิ.ย. 2558

ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน บุญซำฮะ "ร้อยเรื่องเมืองไทย" ตอน "บุญซำฮะ" ออกอากาศวันที่ 4 ส.ค. 56 บุญเพื่อชำระล้างสิ่งอันเป็นเสนียดจัญไรก่อความเดือดร้อน ชาวบ้านในอีสานจะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรื...

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 31/05/2015

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 31/05/2015

วันวิสาขบูชา
คือการบูชาวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
ปีนี้ตรงกับ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธายืดมั่นนคุณพระรัตนตรัย พึงปฏิบัติ..
กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
๑) ทำความสะอาดบ้าน และอื่นๆ
๒) ศึกษาความสำคัญของวันวิสาขบูชา
๓)นำครอบครัวไปบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสวนรวม บริจาคทาน
๔) ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เวียนเทียน เจริญภาวนา

29/05/2015

วิดีโอ สงกรานต์บ้านหนองบั่วที่ผ่านมา

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4 27/05/2015

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4 เมื่อวันที่ 6 พค. 57 ที่ห้องประชุมใหญ่ กอ.รมน. ภายในสวนรื่นฤดี ได้จัดให้มีกิจกรรมพบประพูดคุยระหว่างจิตอาสากลุ่มต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพลโท คณิค อุทิตสาร ผอ.ศปป.4กอ.รมน.ให้การต้อนรับ

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4 27/05/2015

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4

บทความ 3 กลุ่มอาสา ผนึกกำลัง ปกป้อง และฟื้นฟูป่า - ศปป 4 เมื่อวันที่ 6 พค. 57 ที่ห้องประชุมใหญ่ กอ.รมน. ภายในสวนรื่นฤดี ได้จัดให้มีกิจกรรมพบประพูดคุยระหว่างจิตอาสากลุ่มต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพลโท คณิค อุทิตสาร ผอ.ศปป.4กอ.รมน.ให้การต้อนรับ

Photos from บ้านหนองบั่ว วัด พระธาตุอรหันต์'s post 19/05/2015

สกู๊ปพิเศษ ...ชุมชนจิตอาสากับงานพัฒนาสาธารณะประโยชน์ : กรณีชุมชนบ้านหนองบั่ว ...เอื้อภาพโดย กำพล เสวิคาร เรียบเรียงถ้อยคำโดย สงวน หล้าโพนทัน ...
.....นับคืนถอยหลังเมื่อห้วงสองปีที่ผ่านมา ชุมชนบ้านหนองบั่วตำบลช้างเผือก อำภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบกับวิกฤตการณ์กระแสการลักลับตัดไม้พะยูงที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศอันส่งผลมาถึงชุมชนบ้านหนองบั่วที่มีผืนป่าดงทำเล-ดอนใหญ่จำนวนพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่อันมีต้นพะยูงอยู่จำนาวนมากพร้อมกับต้นไม้อื่น ผืนป่าแห่งนี้ไม้สามารถรอดพ้นจากปรากฎการณ์อุบาทว์นี้ได้ ไม้พะยูงในผืนป่านี้จำนวนหลายต้นถูกตัดไป ยังความเสียใจให้กเดิขึ้นแก่ผู้คนในชุมชนเป็นจำนวนมาก
......ผู้คนในชุมชนที่มีจิตใจหวงแหนและอนุรักษ์ป่าจึงพยายามลุกขึ้นมาต่อสู่เพื่อป้องกันทรัพย์มรดกทางธรรมชาติที่บรรพบุรุษให้มานามว่าผืนป่าดงทำเล-ดอนใหญ่ ก่อตั้งกลุ่มขึ้นในนาม กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่บ้านหนองบั่วขึ้นจุดประสงค์หลักคือรักษาผืนป่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลายผู้เกิดมาในภายหลัง
.....ในนามกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว มีจำนวนสมาชิกจำนวน ๒๐๐ กว่า คนนั้นได้รวมตัวกันทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบสองปี งานอนุรักษ์ป่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างน่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนัก ห้วงปีที่ผ่านมา สิ่งที่ปรากฎชัดแก่ผู้คนใจชุมชน คือการได้แสดงออกในความเป็นผู้มีหัวใจจิตอาสาอย่างแท้จริง ทุกคนเปิดเผยทั้งตัวตนและหัวใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเสียสละ เห็นได้ชัดคือ เจ้าหน้าที่จิตอาสาหลายท่านที่เสียสละเวลาของตนไปเข้าเวรรยามยามค่ำคืนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่จิตอาสาแม่บ้านหลายคนที่ขมักเขม้นกับงานส่วนรามในชุมชนทุกด้าน
.....คำว่า จิตอาสา คือ จิตใจที่เป็นสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมด้วยหัวใจบริการ หากแต่เห็นว่า การงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่มีการว่าจ้าง หรือซื้อหาใดๆด้วยราคา หากแต่ทุกคนมาด้วยจิตใจที่ถูกฝึกฝนแล้วในเรื่องของความเสียสละ
.....ขอยกย่องและชมเชยจิตอาสาทุกคนที่ปรากฏโฉมในภาพนี้ ความดีงามของทุกท่านจะไม่สูญหายไปไหน หากแต่ความดีงามทั้งหมดจะอยู่ในจิตใจท่านเองและจะอยู่ในจิตใจของคนอื่นผู้ซึ่งแสวงหาความดีงาม งานส่วนรวมทุกอย่างในชุมชนบ้านหนองบั่วหลายงานถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องจิตอาสากันทุกคน ดังที่ปรากฏและจะหาได้ยากยิ่งนักที่จะมีให้เห็นเช่นนี้ เกลือยังมีความเค็มอย่างไร หัวใจของชุมชนบ้านหนองบั่วยังต้องมีความเป็นจิตอาสามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้...อย่างนั้น

Photos from ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล's post 09/05/2015

Photos from ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล's post

MCU TV สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 09/05/2015

MCU TV สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

MCU TV สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) ได้ที่สัญญาณดาวเทียม ไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band, คลื่นความถี่ 3880 MHz, Symbol Rate 30000 Ksps, Polarization : Vertical (แนวตั้ง)

Photos from ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล's post 09/05/2015

Photos from ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล's post

06/05/2015

วิดีโอฟ้อนต้อนรับผ้าป่าโดยลูกหลานชาวบ้านหนองบั่ว ในงานประเพณีสรงปู่ ณ ลานวัดบ้านหนองบั่วเมื่อ ๑ พ.ค.๒๕๕๘(๒) ภาพวิดีโอ โดย ดร.สงวน หล้าโพนทัน

06/05/2015

วิดีโอ บรรยากาศที่สร้างความสุขเล็กๆ(แต่อาจมากมาย)กับประเพณีสรงปู่ บ้านหนองบั่ว เมื่อ ๒ พ.ค. ๒๕๕๘ (๑)

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลช้
Roi-Ed
45130

การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Roi-Ed (แสดงผลทั้งหมด)
อัมพวา ณ ร้อยเอ็ด อัมพวา ณ ร้อยเอ็ด
Roi-Ed, 45000

อัมพวา ณ ร้อยเอ็ด สถานีแห่งความสุข