Q-Info

Q-Info

คุณอาจจะชอบ

Kato639
Kato639
ThaiMushroomTalk_Social
ThaiMushroomTalk_Social

ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Quality learning Information System (Q-info)

Q-Info คือ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียน โดยจะช่วยให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด และลดภาระด้านเอกสาร

16/06/2024

🔔 ประกาศแจ้งความประสงค์ในการดึงข้อมูลนักเรียนจากระบบต้นสังกัด (สพฐ. และ อปท.)

✅ สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพิ่ม/กรอกข้อมูลนักเรียนชั้นเข้าใหม่ ได้แก่ อนุบาล 1-2 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถแจ้งความประสงค์ในการดึงข้อมูลนักเรียนจากระบบต้นสังกัดให้ได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

📎 https://forms.gle/CX7CNnjUNoCGprxe6
📅 ระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์ม : 16 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2567

📢 เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันกันเรียบร้อยแล้ว และไม่ต้องการให้ดึงข้อมูลมาซ้ำซ้อนอีก จึงต้องขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ต้องการให้ทางทีมพัฒานาระบบดึงข้อมูลนักเรียนให้กรอกแบบฟอร์มนี้

📤 โดยการดึงข้อมูลจะดำเนินการภายใน 1-3 วัน หลังจากปิดแบบฟอร์ม

📑 นอกเหนือจากชั้นเรียนที่กล่าวไปด้านบน คุณครูสามารถดำเนินการเลื่อนชั้นนักเรียนเองได้เลยในระบบสารสนเทศ Q-Info

15/05/2024

✨ การแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 พื้นที่นำร่อง

17/04/2024

🔔 ประกาศสถานการณ์รันประมวลผลรอบที่ผ่านมา และชี้แจงช่วงเวลาการรันประมวลผลข้อมูลปีการศึกษา 2566 (รอบตกหล่น/ครั้งสุดท้าย)

✅ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทางทีมพัฒนาระบบได้รันประมวลผลข้อมูลในหน้ารายงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแต่ละส่วนได้เลยที่เมนูรายงานต่าง ๆ

📌 สำหรับโรงเรียนใดที่บันทึกข้อมูลไม่ทันตามรอบดังกล่าว สามารถบันทึกข้อมูลเข้ามาก่อนรอบรันประมวลผลครั้งสุดท้าย ✨ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ✨ ได้ เพื่อให้ข้อมูลปรากฎในหน้ารายงานทุกส่วนครบถ้วนสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ Inbox Fan page ได้เลยค่ะ

18/03/2024

🔔 ประชาสัมพันธ์ช่วงการรันประมวลผลข้อมูลหน้ารายงานทั้งหมดในระบบสารสนเทศ Q-Info

✅ Export Data
✅ รายงานกลุ่มเสี่ยง
✅ Early Warning และ Student Profile
✅ School Dashboard
✅ School SAR และ Teacher SAR

📌 'วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567'

⭐️ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบให้ครบทุกส่วน เพื่อให้ข้อมูลในหน้ารายงานดังกล่าวแสดงผลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในลำดับถัดไป

🎀 หมายเหตุ: หากโรงเรียนบันทึกข้อมูลไม่ทันรอบการประมวลผลครั้งนี้ สามารถรอประมวลผลข้อมูลในรอบตกหล่นถัดไปได้อีกครั้ง

06/02/2024

🔔✨ ประชาสัมพันธ์สําหรับโรงเรียนที่สนใจใช้งานระบบสารสนเทศ Q-Info ในรอบถัดไป

✅ ลดภาระงานคุณครู
✅ ลดความซ้ำซ้อนด้านงานเอกสาร
✅ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสารสนเทศ
✅ ระบบสามารถใช้งานได้ฟรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💚 💙 สําหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้งานระบบได้ที่:

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-079-5475
โทรสาร: 02-619-1812
อีเมล: [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-079-5475
Facebook Fan Page: กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

24/11/2023

🎉 ประกาศรายชื่อโรงเรียนขอใช้ กลุ่มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
✅ ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้สนับสนุนให้จัดทำ “โครงการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ในโรงเรียนเครือข่ายภาคี กสศ. ปี 2566” โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
✅ ในช่วงปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมานั้น กสศ. ได้เปิดให้โรงเรียนภายนอกอื่น ๆ ที่สนใจสมัครขอใช้งานระบบสารสนเทศ (Q-Info) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจากระยะเวลาการเปิดรับสมัครดังกล่าว มีจำนวนโรงเรียนที่สมัครใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 246 โรงเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
⭐️ สามารถไล่ดูรายชื่อได้ตามรูปในคอมเม้นท์ได้เลยนะคะ
🎀 หมายเหตุ: โรงเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบได้หลังจากเข้าร่วมการอบรมสอนใช้งานระบบ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยทางคณะดำเนินงานจะติดต่อประสานงานไปยังผู้ประสานงานของโรงเรียนตามที่ได้แจ้งขอใช้ระบบไว้ในลำดับถัดไป

10/11/2023

เช็ครายชื่อโรงเรียนขอใช้เดิม ปี 65
🟩ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้สนับสนุนให้จัดทำ “โครงการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ในโรงเรียนเครือข่ายภาคี กสศ. ปี 2566 - 2567” โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างโอกาสทางการศึกษา
🟩ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานั้น กสศ. ได้เปิดให้โรงเรียนภายนอกอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงเรียนในเครือข่ายการดำเนินงาน ได้สมัครขอใช้งานระบบสารสนเทศ (Q-Info) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจากระยะเวลาการเปิดรับสมัครดังกล่าว มีจำนวนโรงเรียนที่สมัครใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 119 โรงเรียน สามารถเริ่มใช้งานระบบได้ในปีการศึกษา 2565 และใช้งานได้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

✨ สามารถไล่ดูรายชื่อได้ตามรูปในคอมเม้นท์ได้เลยนะคะ

02/11/2023

🔔 ประกาศ! อัปเดตแอปพลิเคชัน Q-Attendance เป็นเวอร์ชัน 2.5.9
✅ เป็นการอัปเดตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน เมนูเช็คชื่อ
📢 สามารถเข้าไปกดอัปเดต หรือดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store ได้เลยค่ะ

02/11/2023

✨ เสียงจากคุณครูผู้ใช้งานระบบ Q-Info

ข้อดีของการใช้งานระบบสารสนเทศ Q-Info คือการคัดลอกตารางเรียนจากภาคเรียนก่อนหน้าได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาลงตารางเรียนใหม่

📌 เมนู 3.2.6 ตารางเรียน : ระบบสารสนเทศ Q-Info

---------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจากครูอนุสรณ์ อาจสาลี
โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)

#ตารางเรียน

25/10/2023

📣 ประกาศแจ้งปิดระบบสารสนเทศ Q-Info ชั่วคราว

เนื่องจากทีมพัฒนาระบบมีกำหนดการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

📌 จึงขอแจ้งปิดระบบเป็นระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ถึงวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 และจะเปิดให้ใช้งานได้โดยปกติอีกครั้งในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

โดยการปิดระบบในครั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานในเมนูใดได้เลย

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 หรือกลับเข้ามาบันทึกข้อมูลอีกครั้ง หลังจากระบบกลับมาใช้งานได้ปกติตามวันที่ประกาศแจ้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Photos from Q-Info's post 21/09/2023

🔔 ใช้งานระบบ Q-Info ได้ง่ายขึ้น !! 💻

📌 " คำถามที่พบบ่อย (FAQ) " 📌

เพื่อช่วยให้การใช้งานระบบ Q-Info เป็นไปได้อย่างราบรื่น และอำนวยความสะดวกในการตอบคำถาม เมื่อเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ โดยคุณครูสามารถเข้าไปค้นหาคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการใช้ระบบที่หลาย ๆ โรงเรียนพบบ่อยได้ในเมนูนี้ ⬇️⬇️

✨ เมนูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) : ระบบสารสนเทศ Q-Info

18/09/2023

✨ เสียงจากคุณครูผู้ใช้งานระบบ Q-Info

" SAR ครู = PA "

การใช้ประโยชน์ข้อมูลในการจัดทำ SAR ครู ในระบบ Q-Info ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการบันทึกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน ✅ มากกว่า 80% ที่คุณครูไม่ต้องดำเนินการเอง

📌 เมนู 2.6 SAR ครู : ระบบสารสนเทศ Q-Info

---------------------------------
ขอขอบคุณข้อมูลจากครูชนิสรา แก้วเรือง
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Tha Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tha Thong
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 17:00
อังคาร 10:00 - 17:00
พุธ 10:00 - 17:00
พฤหัสบดี 10:00 - 17:00
ศุกร์ 10:00 - 17:00

Tha Thong องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Madam-Hiso No.2 Madam-Hiso No.2
27 Warehouse Moo. 7
Tha Thong, 65000

เพจเดียวกับ Madam-Hiso - เพจนี้ทางเราใช้สำหรับโปรโมทโฆษณา